Prijímacie skúšky Biológia 21-40

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúšky Biológia 21-40

Description:
otázky 21-40

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/02/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
AVATAR
StelaM ( uploaded 10 months )
opravit geTotyp= geNotyp 22. Inbreeding je: rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú heterozygoti medzidruhové kríženie príbuzenské kríženie kríženie heterozygotov metóda používaná v šľachtitelstve kríženie jedincov s veľmi podobnými GENOTYPMI porušenie panmixie, ktorého krajným typom je autogamia rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú homozygoti .
Answer
Content:
21. K modelovým organizmom, ktoré sa používajú v biologických pokusoch patria: vírusy baktérie drozofily obojživelníky morčatá eobionty šimpanzy ribozómy.
22. Inbreeding je: rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú heterozygoti medzidruhové kríženie príbuzenské kríženie kríženie heterozygotov metóda používaná v šľachtitelstve kríženie jedincov s veľmi podobnými genotypmi porušenie panmixie, ktorého krajným typom je autogamia rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú homozygoti .
23. Energia, uvoľnená pri chemických procesoch, sa viaže do chemických väzieb v zlúčenine, ktorú nazývame: nukleoproteid nukleínová kyselina ATP hormón adenozíntrifosfát glykogén centrozóm adrenalín.
24. Energetický metabolizmus možno charakterizovať ako: premenu jednoduchých organických látok na zložitejšie energiu obsiahnutú v organických látkach chemické premeny, pri ktorých sa uvoľnuje energia schopná konať prácu (voľná energia) a následne spotrebovanie tejto energie využitie tepelnej energie bunkou chemické premeny, pri korých sa uvoľnuje informácia proces výdja nepotrebných látok z buniek proces prijímnia tepla do buniek procesy získavania, premeny a uvoľnovania energie v bunkách .
25. Vedecké zákony sú: predpokladané domienky neoverené hypotézy overené hypotézy, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia overené hypotézy, ktoré vyjadrujú pracovné predpoklady základné pracovné metódy dedukcie základné pracovné metódy indukcie overené predpoklady, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia axiómy.
26. Anaeróbna glykolýza je chemický proces, ktorý prebieha: len u anaeróbnych organizmov bez prijímania molekulového kyslíka z okolia pri štiepení makroergických väzieb len za prítomnosti kyslíka bez prítomnosti diapedézy bez prítomnosti cukrov u anaeróbnych organizmov u aeróbnych organizmov .
27. Čo sú enzýmy: určitý druh hormónov špecifické makromolekuly, ktoré katalizujú chemické premeny v priebehu metabolizmu produkty žliaz s vnútorným vylučovaním "nástroje" bunkového metabolizmu špecifické miesto hypofyzárnych hormónov "nástroje" prenosu látok v telových tekutinách špecifické látky zabezpečujúce disociáciu NaCl produkty buniek pre ochranu proti osmotickým javom.
28. Ktoré je posledné štádium vývoja indivídua: pôrod zrelého novorodenca dospelosť obdobie 9. mesiaca vývoja plodu smrť staroba narodenie zhoršovanie funkcie organizmu adolescencia.
29. Medicína patrí medzi vedy: hraničné aplikované fyziologické fylogenetické ontogenetické morfologické systematické taxonomické.
30. Katabolizmus je: súbor bunkových procesov, pri ktorých prebieha prevažne syntéza látok súbor bunkových metabolických procesov, pri ktorých prebieha najmä rozklad látok súbor bunkových procesov pri proteosyntéze metabolické procesy pri reprodukcii bunky súbor procesov, pri ktorých sa rozkladajú látky, napr. glukóza sa oxiduje až na CO2 a H2O súbor bunkových procesov, ktoré sú základom proteosyntézy súbor bunkových procesov, pri ktorých neprebiehajú metabolické procesy súbor bunkových procesov, ktoré sú základom fotosyntézy .
31. Do akých vyšších celkov sa zoskupujú rozličné tkanivá: do špecializovaných tkanív do orgánov do takých, ktoré plnia v organizme určité čiastkové funkcie do organizmov do pletív do tkanivových kultúr do individuí vyššieho rádu do bunkových kolónií.
32. Z hl'adiska zložitosti jednotlivca organizmy delíme na: nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové jednobunkové, mnohobunkové a indivíduá vyššieho stupňa nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové, bunkové kolónie vírusý, jednobunkové, mnohobunkové jednobunkové, bunkové kolónie a mnohobunkové prokaryotické a eukaryotické vírusy, bunkové kolónie a mnohobunkové vírusy, protozoa a protofyta.
33. Keď sa rozštiepi jedna makroergická väzba, uvoľní sa energia približne: 50 J 50 kJ 75 kJ 90 J 5000 J 50000 J 5 kJ 50 gJ.
34. Epitely majú funkciu: resorpčnú vstrebávaciu podpornú prevodovú kryciu vylučovaciu ochrannú kontrakčnú.
35. Medzi vedy o vývoji patrí: veda o dedičnosti a premenlivosti veda o vývine jedinca fylogenéza embryológia veda o zárodočnom vývine náuka o vyhynutých organizmoch náuka o stavbe tkanív a pletív veda o stavbe a tvare organizmov .
36. V čom spočíva funkčná špecifickost' enzýmov: v tom, že určitý enzým katalyzuje len určitý typ chemickej reakcie v tom, že určitý enzým môže katalyzovať niekoľko rôznych typov chemických reakcií v tom, že funkcia enzýmu sa mení podľa metabolickej aktivity bunky v tom, že jeden enzým môže katalyzovať reakciu so substrátom s určitou funkčnou skupinou v tom, že enzýmy sú univerzálne, môžu katylyzovať akúkoľvek reakciu v tom, že každý enzým, ak je prítomný v bunke môže katalyzovať akúkoľvek reakciu v tom, že každý enzým zabezpečuje funkciu len určitého enzýmu v tom, že zabezpečujú fungovanie autolýzy .
37. Fertilizácia je: oplodnenie splynutie gamét opačného pohlavného typu splynutie dvoch haploidných buniek s rozličným dedičným základom splynutie gamét rovnakého pohlavného typu proces, ktorého výsledkom je vznik zygoty proces, ktorý neprebieha u izogamét proces ktorý prebieha aj u izogamét proces, ktorý prebieha aj u anizogamét.
38. Medzi vedy o vývoji nepatrí: deontológia embryológia fylogenéza paleontológia ontogenéza genetika anatómia histológia.
39. Bunky podobnej štruktúry a funkcie sa zoskupujú do vyšších celkov, ktoré sa nazývajúa špecializované bunky tkanivá sústavy orgánov orgány pletivá pletivá u živočíchov pletivá u baktérií individuá vyššieho rádu .
40. Aké rastlinné pletivá rozlišujeme podľa zhrubnutia bunkovej steny: mezenchým parenchým kolenchým prozenchým sklerenchým chýmus mezoglea coelom.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.