We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

Description:
Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Přístupné části elektrického zařízení v dosahu rukou nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny a musí vyhovovat příslušným mezím stanoveným v tabulce 42.1. Veškeré části instalace, u nichž je pravděpodobné, že během provozu dosáhnou, i když pouze na krátkou dobu, teplotupřekračující meze stanovené v tabulce 42.1, musí být chráněny proti nahodilému dotyku. Nicméně hodnoty uvedené v tabulce 42.1 se nevztahují na zařízení odpovídající normám IEC pro uvažovaná zařízení. Přiřaďte správné hodnoty z tabulky 42.1: Kovové prvky ručního ovládání Nekovové prvky ručního ovládání Kovové části určené k dotýkání, nikov k ovládání Nekovové části určené k dotýkání, nikov k ovládání Kovové části, kterých není nutné se dotýkat Nekovové části, kterých není nutné se dotýkat.
Podmínky úniku v případě nouze - Vnější vlivy BD2: BD3: BD4:.
V rámci vnějších vlivů BD2, BD3 a BD4 nesmí systémy vedení zasahovat do únikových cest, pokud vedení v systému nejsou opatřena obaly nebo kryty zajištěnými samotným systémem uspořádání kabelů nebo jinými prostředky. smí systémy vedení zasahovat do únikových cest, pokud vedení v systému nejsou opatřena obaly nebo kryty je pokud jsou zajištěna samotným systémem uspořádání kabelů nebo jinými prostředky.
Systému vedení zasahující do únikových cest nesmějí být v dosahu ruky, ledaže by byly opatřeny ochranou proti mechanickému poškození, které by během evakuace mohlo hrozit. musí výt vedeny v trubkových systémech tak, aby byla v případě požáru zajištěna ochrana před splodinami hoření nebo tepelného poškození izolace kabelů a vodičů vedení. V unikových cestách, se nesmí nacházet rozváděče a svorkovnice vodičů těchto vedení.
V rámci vnějších vlivů BD2, BD3 a BD4 musí systémy vedení, které napájejí bezpečnostní obvody vykazovat odolnost proti požáru, která je buď stanovená předpisy jeko doba odolnosti prvků budov nebo, pokud takové předpisy neexistují, 1h. pokud takové předpisy neexistují, 0,5h. pokud takové předpisy neexistují, 0,75h. pokud takové předpisy neexistují, 1,5h.
Pokud neexistují žádné podrobné požadavky norem pro kabely, doporučuje se, aby jako minimum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 60% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2. aby jako maximum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 60% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2. aby jako minimum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 70% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2. aby jako maximum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 70% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2. aby jako minimum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 40% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2. aby jako maximum, byla přijata hodnota činitele prostupu světla 40% pro kabely zkoušené podle IEC 61034-2.
V rámci vnějších vlivů BD2, BD3 a BD4 musí být spínací přístroje, s výjimkou určitých přístrojů usnadňujících únik, přístupné pouze oprávněným osobám. Pokud jsou instalovány v chodbách, musí být uzavřeny ve skříních nebo krabicích zhotovených z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů. s výjimkou určitých přístrojů usnadňujících únik, přístupné pouze poučeným osobám. Pokud jsou instalovány v chodbách, musí být uzavřeny ve skříních nebo krabicích zhotovených z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů. s výjimkou určitých přístrojů usnadňujících únik, přístupné pouze znalým osobám. Pokud jsou instalovány v chodbách, musí být uzavřeny ve skříních nebo krabicích zhotovených z materiálů, které neovlivňuje teplo (doporučují se kovové materiály).
Výbojková svítidla nesmí být, jako zařízení obsahující hořlavé kapaliny, instalována v unikových cestách, které jsou charakterizovány jako vnější vlivy BD3 nebo BD 4. Pravdivé tvrzení? ANO NE.
Elektrolitycké kondenzátory spouští motorů nesmí být, jako zařízení obsahující hořlavé kapaliny, instalovány v unikových cestách, které jsou charakterizovány jako vnější vlivy BD3 nebo BD 4. Pravdivé tvrzení? ANO NE.
Elektrolitycké akumulátorové baterie nesmí být, jako zařízení obsahující hořlavé kapaliny, instalovány v unikových cestách, které jsou charakterizovány jako vnější vlivy BD3 nebo BD 4. Pravdivé tvrzení? ANO NE.
Topné prvky systému s teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací, kromě centrálního tepelného zásobníku, nesmějí být zapnuty, dokud nebudou ochlazovány předepsaným proudem vzduchu a musí být vypnuty, jakomile proud vzduchu, který je ochlazuje, je slabší, než je předepsáno. K tomu musí být vybaveny dvěma vzájemně nezávislými prostředky, které chrání před překročením dovolené teploty v tubkách teplovzdušného topení. K tomu musí být vybaveny vzájemně nezávislými prostředky, které chrání před překročením dovolené teploty v tubkách teplovzdušného topení, každý prvek systému. K tomu musí být vybaveny třema vzájemně nezávislými prostředky, které chrání před překročením dovolené teploty v tubkách teplovzdušného topení Podpěrné části, kostry a kryty topných prvků musí být z nehořlavého materiálu. Podpěrné části, kostry a kryty topných prvků musí být z nevodivého materiálu. Podpěrné části, kostry a kryty topných prvků musí být z nehořlavého a nevodivého materiálu. Podpěrné části, kostry a kryty topných prvků musí být z nehořlavého a kovového materiálu.
Boční stěny tepelných zářičů, které nezasahuje tepelné záření, by měly být v dostatečné vzdálenosti od hořlavých částí. V případě snížení této vzdálenosti pomocí nehořlavých přepážek, by tyto přepážky měly být ve vzdálenosti alespoň 1 cm od krytu tepelného zářiče a od hořlavých částí. by tyto přepážky měly být ve vzdálenosti alespoň 2 cm od krytu tepelného zářiče a od hořlavých částí. by tyto přepážky měly být ve vzdálenosti alespoň 4 cm od krytu tepelného zářiče a od hořlavých částí.
Pokud výrobce neuvede jinak, měly by být tepelné zářiče montovány tak, aby ve směru radiace byla zajištěna bezpečná vzdálenost od hořlvých částí alespoň 2 m. aby ve směru radiace byla zajištěna bezpečná vzdálenost od hořlvých částí alespoň 1 m. aby ve směru radiace byla zajištěna bezpečná vzdálenost od hořlvých částí alespoň 1,5 m.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests