option
My Daypo

LR

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LR

Description:
logicke riadenie

Author:
JCM
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2011

Category:
Computers

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Booleová algebra je založená na: dvojhodnotových velicinách trojhodnotových velicinách štvorhodnotových velicinách.
Aký je pocet riadkov pravdivostnej tabulky, ak máme 3 vstupy? 3 8 16.
Pravdivostnou tabulkou vyjadrujeme závislost: výstupnej veliciny na vstupnej vstupnej veliciny na výstupnej vstupnej veliciny A na vstupnej velicine B.
Ktorá funkcia zo štyroch základných funkcií jednej premennej má praktický význam a zároven patrí k najdôležitejším logickým funkciám? Negovaná konjunkcia Negácia Asercia.
Pri funkcii NOR nadobúda funkcná hodnota y logickú hodnotu 1 len vtedy, ak: žiadna hodnota z premenných x nenadobúda hodnotu logickej 1 obe hodnoty premenných x nadobúdajú hodnotu logickej 1 aspon jedna z premenných x nadobúda hodnotu logickej 1.
Funkcia y= neg(x1 ^ x2 ) vyjadruje: Negáciu konjunkcie Negáciu disjunkcie Implikáciu.
Symbolický zápis disjunkcie je: A ^ B A v B A > B.
Aké sú pravidlá asociatívneho zákona? A+B=B+A A.B=B.A A.B+C=(A+C)(B+C) (A+B).C=AC+BC (A+B)+C=A+(B+C) (A.B).C=A(B.C).
Aké je pravidlo pre logický súcet distributívneho zákona? (A+B)+C=A+(B+C) A.B+C=(A+C)(B+C) neg(A+B) = neg(A*B).
Co je DNF? disjunktívna normálna forma, predstavuje súcet logických súcinov disjunktívna normálna forma, predstavuje súcin logických súctov disjunktívna negovaná funkcia, predstavuje negáciu.
Co je KNF? konjunktívna normálna forma, predstavuje súcin logických súctov konjunktívna normálna forma, predstavuje súcet logických súcinov konvertovaná normálna forma, predstavuje súcin všetkých clenov.
Základom pre popis logickej funkcie Karnaughovou mapou je .....
Doplnte: Funkcia s n vstupnými premennými teda vyjadrujeme mapou s ..... políckami.
Kolko susedných jednotiek v Karnaughovej mape môžem zlúcit? 2^n n^2 4.
Vymenujte aspon jeden prostriedok pre realizáciu log. funkcií:.
Ak stav logickej "0" zodpovedá nižšiemu napätiu na výstupe logického clenu ako stav logickej "1", ide o:.
Ako sa redukoval efekt nejednotných tranzistorov? Vložením odporov do bázových prívodov každého tranzistorov Vložením kondenzátora do kolektorových vývodov Vložením kondenzátora do bázových prívodov.
Na vstupe TTL obvodov sú? Diódy Viac-emitorový tranzistor Tranzistor.
Pri vytváraní negácie pomocou prvkov NOR nemôžeme Ponechat vstupy volné Pripojit na nevyužité vstupy log. 1 Prepojit všetky vstupy.
Každej kombinácií vstupných premenných x1,..., xn odpovedá jednoznacne len jedna kombinácia výstupných premenných ................. y1,..., ym, x2,..., xn, y1,..., xm.
Zapojenie EXCLUSIVE–OR(neekvivalencia) môžeme realizovat pomocou dvoch invertorov. AND a NOT OR a NOR NOR a AND.
Logickej funkcií EXCLUSIVE-NOR (ekvivalencia) sú vstupy A a B. Aký bude výstup? A + B A^2 + B^2 neg (A+B).
Hodnoty výstupu sekvencného obvodu závisia na: iba na hodnotách vstupov na hodnotách vstupov a na hodnotách predošlých stavoch iba na predošlých stavoch.
Na uloženie predchádzajúcich stavov musí sekvencný obvod obsahovat ...........
Sekvencné obvody sa delia na: ................
Zaciatok používania PA je: 1952 1970 1974.
Pri extrémnych aplikáciách sú PA zálohované napríklad systémom: 3 z 3 2 z 4 2 z 3.
Minimálny rozsah úloh pre PA je taký, kde nahradíme: Nahradzujeme aj ked je jedno relé. Ked nahradíme 15-20 relé . Ked nahradíme 5-10 relé.
V diagrame cyklicky spusteného programu je posledná sekvencia: Vyhodnotenie programu Zápis do výstupov Nacítavanie vstupov.
Hlavná výhoda sekvencného programovanie SFC: Efektívny zápis s dokumentovaním Lahké hladanie chýb pomocou vodivých ciest Najuniverzálnejší, je vhodný i pre zložité operácie.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests