option
My Daypo

ภัยธรรมชาติ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ภัยธรรมชาติ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

Description:
ข้อสอบสำหรับชั้น ม.3

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
07/01/2021

Category:
Geography

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เพราะเป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน เพราะเป็นบริเวณที่มีสภาพอากาศอบอุ่นชื้น เพราะเป็นบริเวณที่มีอุกกาบาตตกบ่อยครั้ง.
ภัยธรรมชาติในข้อใดที่มีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์มากที่สุด ไฟป่า สึนามิ วาตภัย อุทกภัย.
ข้อใดเป็นลักษณะการเกิดของพายุทอร์นาโด ก่อตัวในทะเลหรือในมหาสมุทรเขตร้อน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เกิดจากลมหนาวขั้วโลกเหนือพัดมาบริเวณที่ราบของทวีป เกิดจากอากาศร้อนและอากาศเย็นมาปะทะกันในบริเวณที่ราบกว้างใหญ่.
กิจกรรมของมนุษย์ในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด การเก็บของป่า ล่าสัตว์ของชนพื้นเมืองในป่าแอมะซอน การสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มน้ำมิสซิสซิปปี การขุดเจาะน้ำมันบริเวณชายฝั่งของรัฐอะแลสกา การสร้างหลุมหลบภัยในพื้นที่ที่มีพายุพัดผ่าน.
ข้อใดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแอมะซอนอันเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญ พื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลง ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดน้อยลง การเกิดน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดภาวะฝนตกหนักและอากาศร้อนขึ้น.
ข้อใดเป็นการป้องกันภัยที่เกิดจากสึนามิที่เหมาะสมที่สุด สร้างที่อยู่อาศัยที่ลอยน้ำได้ ไม่สร้างที่อยู่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเตือนภัยสึนามิ สร้างตึกสูงบริเวณชายฝั่งเพื่อลดแรงปะทะของคลื่น.
การแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลแคริบเบียนอย่างยั่งยืนตรงกับข้อใด เรียกเก็บภาษีจากผู้ผลิตพลาสติกให้สูงขึ้น รณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้พลาสติก ทำลายพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนนำไปทิ้ง เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะในทะเล.
ข้อใดเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ทุกคนใช้อย่างเท่าเทียมกัน ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชากรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม.
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญตรงกับข้อใด เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างประเทศ เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ทรัพยากรมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของประชากร.
ถ้าทุกประเทศปฏิบัติตามความตกลงปารีสจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร พื้นที่ชุ่มน้ำเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับคงที่ ประชากรทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้เท่าเทียมกัน ความเข้มข้นของแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับคงที่.
ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช การนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม.
ปัญหาฝนกรดในทวีปอเมริกาเหนือเกิดจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด การทำไร่เลื่อนลอย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรถพลังงานไฟฟ้า การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม.
การกำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) มีความสำคัญอย่างไร เพื่อให้ประชากรโลกได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อให้ประชากรโลกช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชากรโลกนำทรัพยากรมาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ข้อใดเป็นการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้เหมาะสมที่สุด เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศ การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกเก็บภาษีเพิ่มจากผู้ที่นำทรัพยากรมาใช้จำนวนมาก ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำนวนมาก.
ข้อใดคือพายุหมุนรุนแรงที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมด พายุไต้ฝุ่น พายุงวงช้าง พายุไซโคลน พายุดีเปรสชัน พายุเฮอริเคน พายุทอร์นาโด พายุมูจีแก พายุวิลลี-วิลล.
ข้อใดไม่ใช่ปัญหาจากการทำลายป่าในลุ่มแม่น้ำแอมะซอน ระดับน้ำลดลง ภาวะความแห้งแล้ง การเกิดฝนกรดเป็นบริเวณกว้าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เพิ่มปริมาณขึ้น.
เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้มีผลกระทบต่อประเทศไทยน้อย มีระยะทางห่างไกลกัน ไม่มีการประชุมร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests