option
My Daypo

bio

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
bio

Description:
BIO SZU 200-250 radio

Author:
Ninkaa
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/03/2023

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
200. Plazmolýza nastne, keď sa bunka ocitne v prostredí : hypotonickom hypertonickom s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc s nižšou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc .
201. Osmotická lýza červených krviniek môže nasťať v : roztoku soli roztoku glukózy v alkohole v destilovanej vode .
202. Koncentrácia hypertonického prostredia : premenlivá v závistlosti od prostredia vyššia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme rovnaká ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme nižšia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme .
204. Koncentrácia izotonického prostredia je : vyššia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme nižšia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme rovnaká ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme premenlivá v závislosti od prostredia .
203. Koncentrácia hypotonického prostredia je : rovnaká ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme premenlivá v závistlosti od prostredia nižšia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme vyššia ako koncentrácia rozpustených látok v cytoplazme.
205. V akom prostredí sa živočíšna bunka zmrští ? hypotonickom hypertonickom izotonickom v roztoku soli .
206. Je pravda ,že pro bakteriálnom zápale hrdla pomôže kloktanie koncentrovaným roztokem NaCl ? áno ,v hypertonickom prostredí baktérie uvoľňujú vodu a hynú áno, hypotonickom prostredí baktérie prijímajú vodu a praskajú nie, roztok NaCl môže poškodiť sliznicu nie, pre baktérie je roztok NaCl neškodný .
207. Pinocytóza : patrí medzi aktívne formy prenosu látok cez cytoplazmatickú membránu patrí medzi pasívne formy prenosu látok cez cytoplazmatickú membránu zabezpečuje príjem látok cez spotreby energie zapezbečuje vylučovanie nepotrených látok z bunky .
208. Medzi pasívne formy prenosu látok cez cytoplazmatickú membránu neptarí : endocytóza pinocytóza osmóza fagocytóza .
209. Medzi aktívne formy prenosu látok cez cytoplazmatickú membránu nepatrí : difúzia pinocytóza fagocytóza osmóza.
210. Z koľkých fáz pozostáva bunkový cyklus : 2 4 6 8.
211. Ktorá bunková štruktúra zodpovedá za presné rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek ? jadro cytoskelet mitochondrie mitotický aparát .
212. Chromozómy sú : morfologické útvary,ktoré možno pozorovať len pri delení buniek štruktúry,ktoré možno pozorovať v jadre bunky permanentne štruktúry videteľné len v S-fáze bunkového cyklu štruktúry,ktoré v jadre vznikaú na začiatku delenia bunky .
213. Mitózou vznikajú : somatické bunky všetky bunky organizmu všetky bunky organizmov,vrátane baktérií len pohlavné bunky .
214. V profáze mitózy dochádza k : špiralizácii chromozomov syntéze DNA vzniku mitotického aparátu vzniku jadierka .
215. V metafáze mitózy dochádza k : usporiadaniu chromozómov do centrálnej roviny rozchádzaniu dcérskych chromatíd rozštiepenie chromatíd rozdeleniu centriol .
216. V anafáze mitózy dochádza k : rozchádzaniu chromozómov k protiľahlým pólom bunky rozchádzaniu chromatíd k protiľahlým pólom bunky ukončeniu delenia jadra zániku metodického aparátu .
217. V telofáze mitózy dochádza k : ukončeniu karyokinézy priebehu cytokinézy dešpiralizácii chromozómov vzniku novej DNA.
218. Redukcia počtu chromozómov je charakteristická pre : heterotypické delenie bunky homeotypické delenie bunky 1. meiotické delenie 2. meiotické delenie .
219. Pre heterotypické delenie platí : je to prvé meiotické delenie je to druhé meiotiké delenie počet chromozómov sa redukuje na polovicu počet chromozómov sa nemení,podobá sa na mitózu .
220. Pre homeotypické delenie platí : je to prvé meiotické delenie je to druhé meiotické delenie počet chromozómov sa nemení ,podobá sa na mitózu počet chromozómov sa redukuje na polovicu .
221. Karyokinéza je : delenie jadra pohyb jadra v cytoplazme pohyb centriol po rozdelení pohyb chromozómov v anafáze .
222. Cytokinéza je proces,ktorým sa : začína proces delenia bunky po interfáze začína proces oddeľovania bivalentov ukončuje proces decennia bunky v telofáze ukončuje proces decennia bunky v mitóze.
223. Podľa čoho delíme eukarytické bunky na haploidné a diploidné ? podľa počtu homologických chromozómov v bunke podľa počtu nehomologických chromozómov v bunke podľa počtu všetkých chromozómov v bunke podľa počtu pohlavných chromozómov .
224. Meióza je proces : delenia baktérií rozmnožovania prvokov redukcie počtu chromozómov na polovicu reprodukcia vírusov .
225. Kedy dochádza k redukcii počtu chromozómov v pohlavných bunkách ? v G1 fáze bukového cyklu počas meiózy na začiatku mitózy na konci amitózy .
226. Aka sa označuje fáza bunkového cyklu, v ktorej sa replikuje DNA : M G1 S G2.
227. Gén predstavuje : úsek molekuly DNA , ktorá kóduje úplnú genetickú informáciu o znaku poriadie aminokyselín, ktoré tvoria bielkovinu jedno vlákno DNA ,ktoré tvorí chromozóm základnú funkčnú jednotku dedičnosti .
228. Základnou morfologickou štruktúrou chromozómu ( chromatínu) je : centrozóm nukleozóm nukleoid chromatinové vlákno .
229. Konkrétne miesto génu na chromozóme sa nazýva : alela centrozóm lokus centriola.
230. Aký je vzťah medzi génom a alelou ? alela je konkrétna forma génu alela je tvrorená dvimi génmi gén určuje podobu alely sú to synonymá .
231. Kvantitárne znaky sú podmienené : génmi melého účinku a vplyvom prostredia génmi veľkého účinku len vplyvom prostredia polygénmi a faktromi vonkajšieho prostredia .
232. Kvalitatívne znaky sú podmienené : génmi veľkého účinku génmi malého účinku vplyvom prostredia kombináciou génov a faktorov prostredia .
233. Polygénny systém podmieňuje vznik znakov : kvantitatívnych ktoré sú merateľné ( napr. výška,úžitkové vlastnosti ) ktoré sa vo fenotype vôbec neprejavia ktorých výslednú podobu ovplyvňujú aj faktory vonkajšieho prostredia .
234. Fenotyp predstavuje : súbor všetkých znakov organizmu súbor všetkých alel v bunke konkrétnu podobu znaku pohlavné rozlíšenie organizmu .
235. Aký je rozdiel medzi chromozómom v metafáze a interfáze ? v metafáze obsahuje aj bielkoviny,v interfáze ho tvori iba DNA v metafáze je špiralizovaný a v interfáze dešpiralizovaný v metafáze je dvojchromatidový, v interfáze vždy jednochromatidový nie je medzi nimi rozdiel,je to stále ten istý chromozóm .
236. Pre karyotyp človeka platí : je to chromozómová mapa jednej bunky je to súbor chromozómov somatickej bunky tvorí ho 23 párov chromozómov je to súbor chromozómov pohlavnej bunky .
237. Crossing-over je proces : redukčného delenia pohlavnej bunky pro ktorom dochádza k rekombinácii medzi homologickými chromozómami vzniku nového chromozómu s rekombinovanou zostavou génov ktorý prebieha počas profáza 1.redukčného delenia .
238. Čím sa líši anafáza meiózy 1 . od anafázy mitózy ? v meióze sa k pólom bunky rozchádzajú jednochromatidové chromozómy chromozómy počas meiózy 1. zostavajú dvojchromatidové v anafáze meiózy sa chromozómy nerozštiepia chromozómy sa počas meiózy 1. dešpiralizujú skôr .
239. Chromozómová mapa vyjadruje : relatívne vzájomné usporiadanie génov na chromozóme poradie, vzájomnú polohu a umiestnenie génu na chromozóme súbor všetkých chromozómov v bunke počet a tvar nukleotidov v chromozóme .
240. Človek má nasledovný počet chromozómov: 46 23 párov 23 párov autozómov plus 2 pohlavné chromzómy 22 párov autozómov a 1 pár heterochromozómov.
241. Počet chromozómov človeka je: 23 23 párov 48 48 párov.
242. Genetický význam meiózy spočíva v: redukcii počtu chromozómov na polovicu pri vzniku gamét náhodnej kombinácii chromozómov matky a otca v gamétach, čo zvyšuje genetickú variabilitu možnosti výmeny častí génov (rekombinácia) medzi homologickými chromozómami, čo zvyšuje genetickú variabilitu presnom rozdelení génov do buniek potomkov, čím sa zachováva genetická informácia.
243. Prekríženie (crossing over) v procese meiózy môže nastať: len medzi homologickými chromozómami aj medzi nehomologickými chromozómami len v interfáze bunkového cyklu len v profáze prvého meiotického delenia.
244. Pre homologické chromozómy platí: majú rovnaký genetický obsah, štruktúru a tvar sú to párové chromozómy jeden od otca, druhý od matky je to súbor chromozómov od jedného rodiča sú to pohlavné chromozómy.
245. Ktoré vnútrobunkové štruktúry obsahujú vlastnú DNA? Golgiho aparát a mitochondrie Endoplazmatické retikulum a vakuoly mitochondrie a plastidy plazmidy a Golgiho aparát.
246. Mimojadrová dedičnosť u živočíchov je spôsobená prítomnosťou: RNA v cytoplazme bunky DNA v jadierku DNA v chloroplastoch DNA v mitochondriách.
247. V organizme sa vyskytujú nasledovné typy RNA: genómová, mediátorová , transférová génová, transformačná, mediátorová mediátorová , transférová, ribozómová translačná, jednovláknová a dvojvláknová.
249. Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza adenín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: cytozín guanín tymín uracil.
250. Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza guanín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: tymín uracil cytozín adenín.
251. Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza cytozín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: uracil adenín guanín tymín.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests