option
My Daypo

ข้อสอบO-netภูมิศาสตร์

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ข้อสอบO-netภูมิศาสตร์

Description:
วิชาภูมืศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/01/2014

Category:
Geography

Number of questions: 22
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดสึนามิที่จะส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง การเคลื่อนตัวของดินโคลนบริเวณเชิงเขาโดยฉับพลัน การก่อตัวของพายุหมุนในมหาสมุทร การปะทุของภูเขาไฟในภาคพื้นทวีปที่มีความรุนแรง การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณมหาสมุทร.
กิจกรรมของมนุษย์ในข้อใดที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งชมรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่า.
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในข้อใดที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดภาวะโลกร้อน การเกิดคลื่นสึนามิ การเกิดโรคระบาด การปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเล.
ความร่วมมือของทุกประเทศในข้อใดจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน อนุสัญญาไซเตส พิธีสารเกียวโต สนธิสัญญาบาเซิล อนุสัญญาแรมซาร์.
บุคคลในข้อใดใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ชาวอินเดียนแดงมีการเพาะปลูกพืชแบบยังชีพ ชนเผ่าโกล๊อคในประเทศจีนนิยมเลียงสัตว์แบบเร่ร่อน ชาวปิ๊กมีในประเทศคองโกยังชีพโดยการเก็บของป่าล่าสัตว์ ชาวเอสกิโมในขั้วโลกเหนือใช้น้ำแข็งมาสร้างเป็นที่พักชั่วคราว.
ข้อใดเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เกิดอากาศหนาวเย็นบริเวณทวีปอเมริกาใต้ เกิดความแห้งแล้งบริเวณทวีปอเมริกาใต้ เกิดปัญหาภัยแล้งและไฟป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม.
"ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบ ต่อภูมิอากาศทั่วโลกโดยจะทำให้ฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนจะยาวนานขึ้นพื้นดินบางแห่งกลายเป็น ทะเลทรายเกิดพายุบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นหิมะขั้วโลกละลายส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์" จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์อย่างไร สัตว์และพืชบางชนิดสูญพันธุ์ ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ในฤดูร้อนอากาศร้อนมากขึ้น เกิดภัยธรรมชำติที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน.
พิธีสารเกียวโตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างไร ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและพืชป่า อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ลดปริมาณสารพิษจากขยะอันตราย.
การตรวจสอบทรัพยากรน้ำมันควรใช้เทคโนโลยีในข้อใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด การตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่โคจรอยู่รอบโลก ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรของแต่ละประเทศ สร้างสถานีตรวจสอบทรัพยากรน้ำมันให้ครอบคลุมทั่วโลก ศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศบริเวณแหล่งทรัพยากรน้ำมัน.
เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดปรากฏการณ์ใด ภาคใต้มีอุณหภูมิสูง ภาคตะวันตกมีความกดอากาศสูงอุณหภูมิลดลง ภาคใต้มีฝนตกชุก ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น ภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็น.
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อใดควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่า ปัญหาทรัพยากรเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไป.
นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ใช้น้ำและไฟฟ้าให้น้อยที่สุด บริจาคเงินให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เขียนคำขวัญรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้.
ข้อใดคือหินที่แปรมาจากหินชั้น หินสบู่ หินปูน หินอ่อน หินดินดาน.
ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ต้องไปที่ใด ทะเลทรายธาร์ และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วี ในทวีปเอเชีย ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลคในทวีปอเมริกาเหนือ.
หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนท่าน ควรใช้เครื่องมือใด จีพีเอส อาร์เอส จีไอเอส แผนที่ประเทศไทบ.
ข้อใด ไม่ใช่ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดแผ่นดินไหว การตื้นเขินของแหล่ง่น้ำ ความจำกัดของจำนวนที่ดิน การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม.
การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ประเทศโมรอกโก เมื่อ พ.ศ.2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน ฝนกรด ภาวะโลกร้อน ปรากฎการณ์เอลนีโญ ความหลากหลายทางชีวภาพ.
การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟซีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาบาเซิล พิธีสารมอนทรีออล.
ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535.
ข้อใด ไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม การตอบสนองต่อท่าทีและความคิดเห็นของประชาชน การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเป็นธรรม การประเมินผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน.
UNEP ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใด การป้องกันชั้นโอโซน ความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมพืชป่าและสัตว์ป่า การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
การชึ้นทะเบียนมรดกโลก ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด UNICEF UNESCO UNCTAD UNESCAP.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests