option
My Daypo

1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy

Description:
státní správa ZT

Author:
AVATAR

Creation Date:
23/01/2023

Category:
University

Number of questions: 117
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Do VK souhrnného výkazu majetku a závazků za ČR patří i konsolidační rozdíl ANO NE.
Součástí účetní závěrky vybraných ÚJ je i výkaz Fin-2-12M ANO NE.
Při bezúplatném převodu DM mezi VÚJ nemusí vždy nabyvatel navázat na výši oprávek a opravných položek ANO NE.
Rozpočtová opatření lze realizovat pouze na konci rozpočtového a účetniho období, tedy na konci roku ANO NE.
Aktivum je do DHM a DNM podobně jako u podnikatelů i u VÚJ na základě limitu, který si stanoví ÚJ ANO NE.
Transfery mohou mít podle našich předpisů pouze podobu převodu peněz ANO NE.
Společné ovládání se v konsolidaci za ČR řeší ekvivalenční metodou ANO NE.
VÚJ, která sestavuje finanční výkaz Fin-2-12M nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích ANO NE.
Zpráva o přezkoumání hospodaření je vždy součástí závěrečného účtu obce nebo města ANO NE.
Pokuty a penále jsou podle našich předpisů transferem, pokud mají pobodu peněz, zatímco podle IPSAS nejsou za transfer považovány ANO NE.
Konsolidační rozdíl vykázaný v souhrnném výkazu majetku a závazků za ČR se systematicky odpisuje, avšak nejdéle po dobu 20 let ANO NE.
Na podrozvahových účtech VÚJ účtuje vždy podvojně ANO NE.
Rozpočtový výhled sestavuje územní samosprávný celek na nejbližší kalendářní rok ANO NE.
Konsolidované výkazy za ČR podléhají finančnímu auditu Nejvyššího kontrolního úřadu ANO NE.
Položka přehledu o peněžních tocích "Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření" se vykazuje u organizačních složek státu ANO NE.
Hlavním smyslem přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků je ověření účetní závěrky obce nebo města. ANO NE.
Kulturní památky se podle našich účetních předpisů pro VÚJ vždy musí ocenit 1 Kč ANO NE.
Dotace na pořízení DM účtuje VÚJ jako snížení výše ocenění pořizovaného aktiva ANO NE.
Pro potřeby konsolidované účetní závěrky státu do konsolidačního celku patří mimo jiné veřejné vysoké školy a státní fondy ANO NE.
Přijetí investičního transferu u příjemce zvyšuje nevýsledkově vlastní jmění VÚJ ANO NE.
Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků auditory nepodléhá pravidlům mezinárodní standardizace auditorské činnosti ANO NE.
V ČR není státní rozpočet sestavován na akruální bázi ANO NE.
Obce třídí svoje výnosy a náklady rozpočtovou skladbou ANO NE.
Základní rovnice sestavování rozpočtu je: Příjmy - výdaje - financování = 0 ANO NE.
Státní závěrečný účet obsahuje především údaje pocházející z akruálního účetnictví ANO NE.
Do souhrnného výkazu majetku a závazků za ČR patří i konsolidační rozdíl ANO NE.
mezi transfery nepatří dotace příspěvkové organizaci na pořízení DM od jejího zřizovatele ANO NE.
závěrku obce schvaluje rada obce nebo města ANO NE.
účetním jednotkám jsou vyhrazeny české účetní standardy č. 601-610 ANO NE.
peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu sestavují všechny VÚJ povinně ANO NE.
drobný dlouhodobý majetek VÚJ odepisují po celou dobu jeho životnosti ANO NE.
za principy 3E zodpovídá příkazce operace ANO NE.
ministerstvo a jím zřízená příspěvková organizace mají právní subjektivitu ANO NE.
investiční transfer se časově rozlišuje ANO NE.
kontrola odpisového plánu u VÚJ musí probíhat jednou za 5 let ANO NE.
VÚJ může vnitřní směrnicí zvýšit limit 40 000 Kč pro vykazování DHM ANO NE.
Fondy různých druhů - něco ohledně kinematografie, tak jestli tam patří příspěvky na stravování ANO NE.
Kontrola hospodaření uzemního celku je kontrola obce a města ANO NE.
Používá se pro konsolidace ČR ekvivalenční metoda? ANO NE.
Musí se tvořit OP u majetku, když jeho hodnota poklesne o 10 % ANO NE.
Rozpočtují se náklady a výnosy? ANO NE.
VÚJ sestavuje přehled peněžních toků a přehled o změnách o VK dobrovolně. ANO NE.
VÚJ, které sestavují finanční výkazy Fin 2-12M nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích ANO NE.
Lze využít poměrnou metodu v konsolidaci v ČR? ANO NE.
Platí rovnice pro sestavení rozpočtu: příjmy - výnosy + financování = 0 ANO NE.
V rozpočtové skladbě se rozpočtují náklady a výnosy. ANO NE.
Rozpočtovou skladbou se řídí svazky obcí. ANO NE.
Rozpočtová skladba je právní dokument, který je závazný pro všechny VÚJ kromě svazků obcí. ANO NE.
Monitor státní pokladny je informační systém pro širokou veřejnost poskytující zveřejnění finanční a účetní výkazy krajů a obcí. ANO NE.
Fond reprodukce majetku se účtuje i jako náklad. ANO NE.
Fond kulturních a sociálních potřeb je využíván pro zaměstnanecké benefity. ANO NE.
Opravné položky se řídí dle pravidly IPSAS. ANO NE.
U pohledávek po splatnosti si VÚJ může zvolit výši OP ANO NE.
OP k pohledávkám vytvářejí VÚJ ve výši 20% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. ANO NE.
Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji. ANO NE.
Fyzickou inventuru lze provést den před rozvahovým dnem. ANO NE.
Příspěvkové organizace se zahrnují do Státního závěrečného účtu ANO NE.
Musí se tvořit OP u majetku, když jeho hodnota se sníží o 10%. ANO NE.
ÚSC sestavují rozpočtový výhled na 1 rok dopředu. ANO NE.
Součástí účetní závěrky je rozpočtová skladba? ANO NE.
Rozpočtová opatření lze realizovat nejen na konci rozpočtového a účetního období, tedy na konci roku ANO NE.
Do aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků za ČR patří i konsolidační rozdíl ANO NE.
Součástí účetní závěrky VÚJ je i výkaz Fin-2-12m ANO NE.
Drobný DM VÚJ odepisují po celou dobu jeho životnosti ANO NE.
Za principy dodržení 3E u dané transakce zodpovídá statutární orgán VÚJ ANO NE.
Ministerstvo a jím zřízená PO mají právní subjektivitu ANO NE.
Úprava odpisového plánu u VÚJ může být provedena nejdříve po 5 letech od zařazení aktiva do používání ANO NE.
VÚJ si může vnitřní směrnicí zvýšit limit 40 000 Kč pro vykazování DHM, pokud účetnictví bude podávat věrný a poctivý obraz ANO NE.
Přezkoumání hospodaření ÚSC auditory podléhá pravidlům mezinárodní standardizace auditorské činnosti ANO NE.
V ČR je státní rozpočet sestavován na akruální bázi ANO NE.
Obce třídí svoje příjmy a výdaje rozpočtovou skladbou ANO NE.
Rozpočtový výhled sestavuje územní samosprávný celek na nejbližší kalendářní rok ANO NE.
Konsolidovanoé výzkazy za ČR podléhají statutárnímu auditu prováděnému auditorem nebo auditorskou společností podle zákona o auditorech ANO NE.
Položka přehledu o peněžních tocích "Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření" se vykazuje u OSS a jimi zřízených PO ANO NE.
Hlavním smyslem přezkoumání hospodaření ÚSC je ověření účetní závěrky obce nebo města ANO NE.
Kulturní památky se podle našich účetních předpisů pro VÚJ oceňují 1 Kč nebo na základě ocenění znalcem ANO NE.
Jedním ze způsobů účetního zachycení dotace na pořízení DM je u VÚJ snížení výše ocenění pořizovaného aktiva o výši dotace ANO NE.
Při bezúplatném převodu DM mezi vybranými ÚJ musí vždy nabyvatel navázat na výši oprávek ANO NE.
Aktivum je do DHM a DNM zařazováno podobně jako u podnikatelů i u VÚJ na základě limitů, které si stanoví ÚJ ANO NE.
Transfery mohou mít podle našich předpisů podobu převodu peněz, jiného aktiva nebo odpuštění dluhu ANO NE.
Pokuty a penále nejsou podle našich předpisů transferem, zatímco podle IPSAS jsou za transfer považovány ANO NE.
Konsolidační rozdíl vykázaný v souhrnném výkazu majetku a závazků za ČR se neodepisuje ANO NE.
Základní rovnice sestavování rozpočtu je: Příjmy - výdaje + financování = 0 ANO NE.
Státní závěrečný účet obsahuje především údaje pocházející z akruálního účetnictví ANO NE.
Do aktiv souhrnného výkazu majetku a závazků za ČR patří i konsolidační rozdíl, je-li kladný, do pasiv, je-li záporný ANO NE.
Do transferů patří dotace PO na pořízení DM od jejího zřizovatele ANO NE.
Obchodní společnosti nemohou být zahrnuty mezi konsolidované jednotky státu ANO NE.
Účetní závěrku územní PO schvaluje rada obce nebo města ANO NE.
Vybraným ÚJ jsou vyhrazeny české účetní standardy č. 701-710 ANO NE.
Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách VK sestavují všechny VÚJ povinně ANO NE.
Pro potřeby konsolidované ÚZ státu do konsolidačního celku patří mimo jiné veřejné VŠ a ČNB ANO NE.
Přijetí investičního transferu u příjemce zvyšuje nevýsledkově vlastní jmění VÚJ ANO NE.
konsolidovné jednotky státu patří i některé obchodní společnosti ANO NE.
je příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření součást CF ANO NE.
je příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření součást VK v rozvaze ANO NE.
Podmíněné závazky a pohledávky odpovídají definici podle IAS 37 ANO NE.
V příloze konsolidační vyhlášky je konsolidační manuál ANO NE.
Státní a národní podniky patří do konsolidačního celku ANO NE.
Fondy patří do VK ANO NE.
Drobný dlouhodobý majetek je v rozvaze ANO NE.
Transferový podíl je ukazatel plnění rozpočtu ANO NE.
VÚJ mají ve vlastním kapitálu fond reprodukce a fond odměn ANO NE.
Musí navázat na oprávky a opravné položky předaného majetku ANO NE.
Opravné položky dělají jako 20% za každých 90 dní po splatnosti ANO NE.
Pro VÚJ je závazný český účetní standard ANO NE.
Rozpočtovou skladbou se řídí PO ANO NE.
Obci schvaluje ÚZ zastupitelstvo ANO NE.
Transferový podíl se vypočte jako přijatý investiční transfer / PC ANO NE.
Rozpočtovou skladbou se třídí náklady a výnosy ANO NE.
Do konsolidačního celku jsou zahrnuty i církve ANO NE.
Časově rozlišená část investičního transferu jde jako výnos příštího období v cizím kapitálu ANO NE.
Zaměstnacké befity jsou z fondu FKSP ANO NE.
Významné chyby, které mají dopad na VH vykážou ve vlastním kapitálu ANO NE.
Příjmový a výdajový účet nalezme v aktivech ANO NE.
Příjmový a výdajový účet mají jen OSS a ÚSC ANO NE.
můžou v rámci ÚJ kombinovat metody odpisování ANO NE.
Je dlouhodobrý majetek určený k bezúplatnemu převodu zásoba? ANO NE.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests