option
My Daypo

1FU350 - Daně v účetnictví 1.PT

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1FU350 - Daně v účetnictví 1.PT

Description:
Úvodní informace – obsah, podmínky absolvování, literatura Účetní legislativa Da

Author:
AVATAR

Creation Date:
18/05/2022

Category:
University

Number of questions: 74
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Podle mezinárodních účetních standardů účtují a vykazují všechny účetní jednotky se zahraniční majetkovou účastí. Ano Ne.
Účetní jednotky, které účtují a vykazují podle IFRS, musí dodržovat český zákon o účetnictví Ano Ne.
Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu je povinnou součástí účetní závěrky všech obchodních společností. Ano Ne.
Prováděcími předpisy k zákonu o účetnictví pro účetní jednotky, které neúčtují podle IFRS jsou vyhlášky a české účetní Ano Ne.
Vnitřní směrnice velkých účetních jednotek vydává Ministerstvo financí jako prováděcí předpis k zákon u účetnictví. Ano Ne.
Účetní jednotky, které účtují a sestavují účetní závěrku podle IFRS, musí základ daně stanovit tak, jako by účtovaly podle českých předpisů. Ano Ne.
Při sestavení konsolidované účetní závěrky si účetní jednotka může vybrat, zda ji bude sestavovat podle českých předpisů nebo podle IFRS. Ano Ne.
OSVČ si mohou zvolit, zda budou účtovat v jednoduchém účetnictví nebo zda povedou daňovou evidenci. Ano Ne.
Účetní jednotky, kterým vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku dodavatelská firma, nepovídají za její správnost. Ano Ne.
Směrná účtová osnova u podnikatelů je přílohou vyhlášky č. 500/2002 a je závazná do úrovně účtových skupin. Ano Ne.
Účetnictví vedené na akruální bázi znamená, že se účtuje pouze o operacích představující peněžní tok (příjmy a výdaje). Ano Ne.
Koncepční rámec k IFRS definuje základní prvky účetnictví, jeho kvalitativní charakteristiky a oceňovací základny Ano Ne.
Základ daně se zjistí z účetnictví bez ohledu na to, zda účetní jednotka účtuje podle českých předpisů nebo podle IFRS. Ano Ne.
Uchování fyzického kapitálu podle IFRS znamená, zisku se dosáhne, když produkční kapacita na konci období je větší než na začátku. Ano Ne.
Jednoduché účetnictví nenahrazuje daňovou evidenci soukromých podnikatelů. Ano Ne.
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví mohou používat malé a mikro účetní jednotky, které jsou obchodní společností. Ano Ne.
Sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou malé a mikro účetní jednotky s výjimkou výkazu ZaZ, ten sestavují v plném rozsahu. Ano Ne.
Součástí účetní závěrky malých a mikro účetních jednotek nemusí být příloha Ano Ne.
Povinnou součástí účetní závěrky velkých a středních účetních jednotek je také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách VK Ano Ne.
Základními předpoklady účetní závěrky podle ZoÚ je věrné a poctivé zobrazení a zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Ano Ne.
Plátce daně a poplatník daně je vždy stejná osoba. Ano Ne.
Podkladem pro účtování splatné daně z příjmů (ze zisku) je daňové přiznání. Ano Ne.
Splatná daň z příjmů je daňové účinný náklad jen pokud je zaplacená. Ano Ne.
Silniční daň v nákladech je daňově uznatelná bez ohledu na zaplacení. Ano Ne.
Výnosy, které byly zdaněny srážkou u zdroje, nevstupují do základu daně. Ano Ne.
Ve výkazu zisku a ztráty se vykazuje pouze čistý výsledek hospodaření po zdanění. Ano Ne.
V rozvaze se vykazuje pouze čistý výsledek hospodaření po zdanění Ano Ne.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče občanů a odvádí se do státního rozpočtu. Ano Ne.
Platit penzijní připojištění zaměstnanců je povinností každého zaměstnavatele. Ano Ne.
Povinnost odvést sražené pojištění zaměstnancům má zaměstnavatel do konce jednoho měsíce po rozvahovém dni Ano Ne.
Vyplacení stravného na služební cestě nad limit stanovený zákoníkem práce je zdanitelným příjmem zaměstnance. Ano Ne.
Dary zaúčtované na účtu 543 neovlivňují v žádném případě základ daně. Ano Ne.
Smluvní penále a úroky z prodlení ovlivňují základ daně až když jsou uhrazeny. Ano Ne.
Rozpuštění opravných položek, jejichž tvorba neovlivnila základ daně, rovněž neovlivňuje základ daně. Ano Ne.
Výnosy, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně (srážková daň) neovlivňují již základ daně. Ano Ne.
Daň z příjmů (ze zisku) se účtuje do výsledku hospodaření po odečtení zaplacených záloh. Ano Ne.
Je-li účetní jednotka v daňové ztrátě, nárokuje si vrácení daně ve výši daňové sazby. Ano Ne.
Účetní jednotka může vykazovat účetní ztrátu, ale současně kladný základ daně. Ano Ne.
Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky v případě, že zavírají účetní knihy dříve než mají zpracované daňové přiznání. Ano Ne.
Škody na majetku jsou daňově uznatelné vždy jen do výše náhrady. Ano Ne.
Odloženou daň způsobují trvalé rozdíly mezi účetními a daňovými pravidly. Ano Ne.
Odložený daňový závazek účtuje účetní jednotka vždy, odloženou daňovou pohledávku podle zásady opatrnosti. Ano Ne.
Odložená daňová pohledávka snižuje disponibilní výsledek hospodaření Ano Ne.
Odložený daňový závazek se účtuje v případě, že budou v budoucnu připočitatelné přechodné rozdíly. Ano Ne.
Časové rozdíly jsou vždy přechodné, ale některé přechodné rozdíly nejsou časové. Ano Ne.
Je-li účetní zůstatková cena DHM vyšší než daňová ZC, vzniká odložená daňová pohledávka. Ano Ne.
Důsledkem převedené daňové ztráty z minulého období je při dostatečném disponibilním zisku odložený daňový závazek. Ano Ne.
V prvním roce účtování o odložené dani se odložená daň patřící k minulému účetnímu období účtuje do vlastního kapitálu. Ano Ne.
Při nepeněžních vkladech do obchodních společností vzniká vždy odložená daňová pohledávka. Ano Ne.
Odložený daňový závazek se vykazuje v rozvaze v oddíle dlouhodobých závazků. Ano Ne.
Splatná daň z příjmů je daňově účinný náklad jen pokud je zaplacená Ano Ne.
Dary zaúčtované na účtu 543 neovlivňují v žádném případě základ daně z příjmů Ano Ne.
Účetní jednotka může vykazovat v účetnictví daňovou ztrátu, ale zároveň kladný základ daně Ano Ne.
Je-li účetní jednotka v daňové ztrátě, nárokuje si ji od státu ve výši daňové sazby. Ano Ne.
Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky v případě, že uzavírají účetní knihy před zpracováním daňového přiznání. Ano Ne.
Náklady na provoz vlastní závodní jídelny jsou u zaměstnavatele daňovými náklady, zaměstnanec hradí pouze cenu surovin. Ano Ne.
Stravenkový paušál je daňově uznatelný jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance v jakékoliv výši bez omezení.. Ano Ne.
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění je u zaměstnance i zaměstnavatele osvobozen do úhrnné výše 50 000 Kč. Ano Ne.
Nepeněžní příspěvky na kulturní akce hrazené ze zisku nejsou zdanitelným příjmem zaměstnance.. Ano Ne.
Nealkoholické nápoje určené ke spotřebě na pracovišti jsou daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele a zdanitelné u zaměstnance. Ano Ne.
Náklady na služební motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci k osobnímu užívání jsou plně daňově uznatelné u zaměstnavatele. Ano Ne.
Peněžní příspěvek na pracovní oděv, poskytnutí zaměstnanci, je osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti. Ano Ne.
Nepeněžní příspěvek na odborný rozvoj související s předmětem činnosti je daňově uznatelný u zaměstnance i zaměstnavatele. Ano Ne.
Nákup vstupenek na divadelní představení pro zaměstnance je u zaměstnavatele hrazeno ze zisku (popř. z fondu) Ano Ne.
Zaměstnavatel je povinen zajisti zaměstnancům stravování na pracovišti. Ano Ne.
Náklady na provoz vlastní závodní jídelny jsou u zaměstnavatele daňově účinné. Ano Ne.
Z nákladů na provoz vlastní závodní jídelny hradí zaměstnanec spotřebu surovin a mzdy zaměstnanců jídelny. Ano Ne.
Na cenu surovin hrazenou zaměstnancem může zaměstnavatel přispět ze sociálního fondu nebo ze zisku (nedaňový náklad) Ano Ne.
Při stravování formou stravenek se hodnota stravenky rovná ceně jednoho jídla. Ano Ne.
Na stravenku nemá zaměstnanec nárok v případě, že je nemocný nebo je na služební cestě a čerpá cestovní náhrady. Ano Ne.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci na služební cestu zálohu, pokud se nedohodne se zaměstnancem, že zálohu neposkytne. Ano Ne.
Zaměstnanec je povinen vyúčtovat služební cestu do konce účetního období, ve kterém se cesta uskutečnila Ano Ne.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci kapesné, které se krátí v případě, že bylo poskytnuto zaměstnanci na cestě jídlo. Ano Ne.
Přeplatek na zálohách v cizí měně při zahraniční pracovní cestě může zaměstnanec vrátit v české měně. Ano Ne.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests