option
My Daypo

1FU350 Daně v účetnictví - ZT

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1FU350 Daně v účetnictví - ZT

Description:
účtování

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 56
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Daň z příjmů - splatná .
Doměrky daně z příjmů.
Daň z příjmů - odložený závazek.
Daň z příjmů - odložená pohledávka.
Převod podílu na HV společníkům ve v.o.s a k.s. (závazek).
Převod podílu na HV společníkům ve v.o.s a k.s. (pohledávka).
Tvorba rezervy na daň z příjmů.
Zúčtování rezervy na daň z příjmů.
Záloha na daň ze závislé činnosti (sražená zaměstnancům).
Daň z nemovitých věcí.
Daň z podílu na zisku (srážková daň).
Daň silniční.
Místní poplatky.
Zdravotní + sociální pojištění (zaměstnanec) = 4,5% zdravotní + 6,5% sociální.
Zdravotní + sociální pojištění (zaměstnavatel) = 9% zdravotní + 24,8% sociální.
Penzijní připojištění - zaměstnavatel.
Záloha na podílu na zisku (rozhodnutí).
přijatá faktura na nákup stravenek.
příspěvek zaměstnavatele na stravenky (55%).
Úhrada stravenek zaměstnancem (45%).
úhrada surovin zaměstnanci (vlastní stravovací zařízení) - daňový.
přijatá faktura od provozovatele stravování.
nákup dárků, poukázek na kulturu a sport.
nákup nealko nápojů a kávy ke spotřebě na pracovišti.
nepeněžní dárek zaměstnancům do 2 000 Kč.
firemní motorové vozidlo poskytnuté bezplatně k používání (1% ve vstupní ceny).
pořízení DHM - z poklady.
pořízení DNM - z pokladny.
zařazení DHM.
zařazení DNM.
vklad pořízeného DHM.
zařazení DHM - pořízený vkladem.
účetní odpis DHM.
vyřazení PC DHM.
odpis DHM.
výnosy z prodeje DHM.
pořízení krátkodobého finančního majetku (pokladna).
zařazení koupeného krátkodobého finančního majetku.
přecenění CP k obchodování reálnou hodnotou (snížení ceny).
přecenění CP k obchodování reálnou hodnotou (zvýšení ceny).
vyřazení krátkodobého finančního majetku (při prodeji).
tržby z prodeje finančního majetku (pokladna).
přecenění majetkových podílů ekvivalenci (snížení ceny) - dlouhodobý finanční majetek.
přecenění majetkových podílů ekvivalenci (zvýšení ceny) - dlouhodobý finanční majetek.
rozdělení zisku - příděl do fondů ze zisku.
rozdělení zisku - příděl podílu na zisku společníkům.
prodej zboží - náklady.
prodej zboží - tržby za hotové.
tvorba zákonných rezervy.
zúčtování zákonných rezerv.
tvorba účetních rezerv.
zúčtování účetních rezerv.
tvorba zákonných OP.
zúčtování zákonných OP.
tvorba účetní OP v provozní činnosti - k DM.
zúštování účetní OP v provozní činnosti - k DM.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests