Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONbio

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
bio

Description:
BIO SZU 400-450

Author:
ninkaa
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/03/2023

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
400. Ak prostredie ovplyvňuje tvorbu znaku na 75%, znamená to, že: dedivosť má koeficient h2 = 0,25 dedivosť má koeficient h2 = 0,75 ide o kvantitatívny znak fenotypová premenlivosť je 75%.
401. Ak je hodnota koeficientu dedivosti h2 = 0, znamená to, že: nejde o geneticky podmienený znak ide o znak kvalitatívny znak je určený výlučne prostredím znak je podmienený výlučne dedičnosťou.
402. Ak je hodnota koeficientu dedivosti h2 = 1, znamená to, že: nejde o geneticky podmienený znak ide o znak kvantitatívny znak je určený výlučne prostredím znak je podmienený výlučne genotypom.
403. Prvoky sú jednobunkové organizmy pre ktoré platí, že: sú to prokaryotické organizmy sú to eukaryotické organizmy niektoré parazitujú v bunkách a spôsobujú ochorenia ľudí, zvierat aj rastlín majú množstvo špecializovaných bunkových organel.
404. V ktorej z možností sú správne uvedené príklady na patogénne prvoky parazitujúce v krvi človeka? plazmódium malárie trypanozóma spavičná toxoplazma pelomyxa bahenná.
405. Ktorý z patogénnych prvokov ohrozuje najmä tehotné ženy? trichomonas pošvový meňavka červienková toxoplazma gondii bičíkovce rodu bodo.
406. Placenta je: orgán cicavcov, ktorý zabezpečuje výživu, dýchanie a exkréciu plodu cicavcov ochranný obal vyvíjajúceho sa zárodku cicavcov časť maternice, v ktorej sa uhniezdilo vajíčko orgán, ktorý sa vyvinul z buniek zárodku, spojený s maternicou.
407. Aké základné typy tkanív poznáme? výstelkové, spojivové, svalové, nervové epitelové, kostné, svalové, nervové, krvné epitelové, spojivové, chrupkové, kostné, krvné, nervové, svalové dlaždicové, kostné, chrupkové, svalové, nervové.
408. Riasinkový epitel sa u ľudí nachádza: v horných dýchacích cestách vo vajíčkovodoch u žien sa nachádza na troch miestach organizmu v Cortiho orgáne.
409. Charakteristickým znakom epitelov je: vrstevnaté uloženie buniek bunky sú vyživované hlbšie uloženými tkanivami veľa medzibunkového priestoru málo medzibunkovej hmoty.
410. Ktorá z možností uvádza správne jednotlivé typy epitelov? resorpčný tukový vláknitý obrvený.
411. Svalové tkanivo rozdeľujeme na: priečne pruhované a hladké priečne pruhované, hladké a srdcové priečne pruhované, vegetatívne a srdcové kostrové a hladké.
412. Bunka priečne pruhovaného svalu: má len jedno jadro má viac jadier nemá jadrá nemá mitochondrie.
413. Srdcový sval je z hľadiska stavby: priečne pruhovaný, rovnaký ako kostrový špecifický priečne pruhovaný kombinácia hladkého a priečne pruhovaného hladký s viacerými jadrami.
414. K podporným tkanivám (spojivám) patria: väzivo, chrupka, kosť kosť, kolagén, okostica epitel, väzivo, chrupka okostica, kolagén, väzivo.
415. Resorpčný epitel zabezpečuje: príjem látok vstrebávanie vylučovanie ochranu.
416. Žľazový epitel tvoria bunky špecializované na: vstrebávanie sekréciu vylučovanie príjem látok.
417. Aké typy epitelov sa podieľajú na stavbe tráviacej sústavy človeka? krycí žľazový resorpčný zmyslový.
418. Dýchacie cesty stavovcov vystiela: dýchací epitel obrvený epitel mucín resorpčný epitel.
419. Schopnosť kontrakcie v svalových bunkách zabezpečujú: aktín a myozín nervovosvalové platničky nervové vlákna myofibrily.
420. Hladká svalovina tvorí pohybový aparát: všetkých prvoústovcov ploskavcov, hlístovcov, obrúčkavcov a mäkkýšov iba ploskavcov a hlístovcov prvoústovcov, ostnatokožcov a plášťovcov.
421. Priečne pruhovaná svalovina tvorí pohybový aparát: článkonožcov a stavovcov iba stavovcov mäkkýšov, článkonožcov a stavovcov suchozemských živočíchov.
422. Priečne pruhovanú svalovinu tvoria: jednojadrové vlákna viacjadrové vlákna bezjadrové vlákna vlákna, ktoré vznikli splynutím niekoľkých buniek.
423. Snopčeky priečne pruhovaného svalu tvorí: 10 – 100 svalových vláken maximálne 10 svalových vláken niekoľko 100 svalových vláken viac ako 1000 svalových vláken.
424. Stav napätia svalu nazývame: kontrakcia svalu svalový sťah svalový tonus dráždivosť svalu.
425. Šľachy a ochranné púzdra orgánov sú tvorené: chrupkou väzivom epitelom tkanivom.
426. Chrupka sa nachádza: v medzistavcových platničkách na povrchu kostí v hrtanovej príchlopke v zuboch.
427. Okostica zabezpečuje: ochranu ako väzivový obal kosti hrubnutie a regeneráciu kosti tvorbu krviniek zásobovanie kosti živinami.
428. Hubovité kostné tkanivo sa nachádza: vnútri plochých kostí v strednej časti dlhých kostí v hlaviciach dlhých kostí na povrchu kostí.
429. Pre kostnú dreň platí: v detstve je červená, vekom žltne tvorbu krviniek zabezpečuje vo všetkých kostiach po celý život tvorba krviniek prebieha v dospelosti len v niektorých kostiach vyživuje kosť.
430. O zložených kĺboch hovoríme, keď sa spájajú: 2 kosti pomocou väziva 3 a viac kostí aspoň 4 kosti kosti a šľachy.
431. Najzložitejší kĺb v ľudskom tele je: lakťový bedrový krčný kolenný.
432. Nekĺbové spojenia kostí sú: epitelovým tkanivom väzivom kostným tkanivom chrupkou.
433. Na dlhých kostiach rozlišujeme: strednú časť - diafýza rozšírené kĺbové konce – epifýzy rastové chrupky - hypofýzy dolnú a hornú časť - paralýzy.
434. Počet kostí kostry dospelého človeka je: 103 206 312 316.
435. Ktoré kosti tvoria mozgovú časť lebky? záhlavná, jarmová, spánková, temenná a čelová záhlavná, klinová, spánková, temenná a čelová záhlavná, klinová, jarmová a čelová spánková, podnebná, temenná a jarmová.
436. Ktoré kosti sa podieľajú na stavbe tvárovej časti lebky? čuchová slzná klinová jarmová.
437. Pletenec hornej končatiny tvorí: ramenná kosť a lopatka hrudná kosť a ramenná kosť kľúčna kosť a lopatka kľúčna kosť a hrudná kosť.
438. Pletenec dolnej končatiny ( panvový) sa skladá z kostí: 2 kostí panvových a krížovej kosti 2 kostí panvových, kosti lonovej a krížovej 1 kosti panvovej, kosti lonovej a kostrče 1 kosti panvovej, krížovej a lonovej.
439. Chrbtica je tvorená stavcami: 5 krčných, 12 hrudníkových, 5 driekových, 7 krížových a 4-5 kostrčových 7 krčných, 12 hrudníkových, 5 driekových, 5 krížových a 4-5 kostrčových 7 krčných, 12 hrudníkových, 7 driekových, 5 krížových a 4-5 kostrčových 5 krčných, 7 hrudníkových, 5 driekových, 5 krížových a 4-5 kostrčových.
440. Hrudný kôš (hrudník) tvorí: 12 hrudníkových stavcov, 12 párov rebier a hrudná kosť 12 párov rebier, hrudná kosť a 1 pár lopatiek 12 párov hrudníkových stavcov, hrudná kosť a 12 rebier 12 párov rebier, bránica a hrudná kosť.
441. Ktoré stavce v dospelosti zrastajú? krížové a kostrčové driekové a krížové bedrové, sedacie a lonové krížové a panvové.
442. Kosti ruky tvoria: 7 kostí zápästia, 5 záprstných kostí, 15 článkov prstov 8 kostí zápästia , 5 záprstných kostí, 14 článkov prstov 8 kostí zápästia, 4 záprstných kostí, 14 článkov prstov 7 kostí zápästia , 4 záprstné kosti, 12 článkov prstov.
443. Panvová kosť vzniká z pôvodne 3 samostatných kostí: lonovej, sedacej, krížovej sedacej, krížovej, bedrovej sedacej, lonovej, bedrovej lonovej, bedrovej, krížovej.
444. Ktoré zakrivenie chrbtice spôsobuje človeku zdravotné problémy? kyfóza skolióza osteoporóza lordóza.
445. Diafýza je: stredná časť dlhej kosti hlavica dlhej kosti rastová chrupka vnútorná časť kosti.
446. Epifýza je: kĺbová hlavica dlhej kosti stredná časť dlhej kosti esovité zakrivenie chrbtice miesto spojenia dvoch kostí.
447. Časti kolenného kĺbu sú: stehnová kosť ihlica píšťala jabĺčko.
448. Ktorá kosť nedosahuje do kolenného kĺbu? stehnová ihlica vretenná píšťala.
449. Meniskus je: šľacha upínajúca lýtkový sval na pätu väzivo v kolennom kĺbe odborný názov pre jabĺčko v kolennom kĺbe polmesiačiková chrupka medzi stehnovou kosťou a píšťalou.
450. Ochorenie, ktoré sa prejavuje rednutím kostného tkaniva sa nazýva: krivica osteoporóza lordóza skolióza.
Report abuse Consent Terms of use