We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงท

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงท

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/01/2014

Category:
Geography
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดแผ่นดินไหว คืออะไร แรงสั่นสะเทือนของคลื่นในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของหินบนภูเขาที่ลาดชันอย่างรวดเร็ว เกิดจากการปะทุของหินหนืด แก๊ส และวัสดุใต้พิภพ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในรูปของการเลื่อนตัวของหิน หรือการปะทุของภูเขาไฟ.
การเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยค่อนข้างน้อย และผลกระทบไม่รุนแรงนั้น เนื่องจากเหตุผลในข้อใด พื้นที่ซึ่งอยู่ติดทะเลมีน้อย อยู่ไกลจากมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ไม่เคยปรากฏว่าเคยมีภูเขาไฟระเบิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผ่นดินไหว.
การที่มีปรากฏการณ์ภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อความใด ภูเขาไฟมีรอยแตกแยกเมื่อได้รับความร้อนจึงระเบิด ความร้อนในโลกมีอุณหภูมิสูงสุด จึงพยายามหาทางออกมาจากภายใน แก๊สภายในโลกได้รับความร้อนสูงจึงเกิดแรงระเบิด ส่งผลให้หินชั้นต่างๆ ระเบิดออกมา ภายในเปลือกโลกยังมีมวลหินหนืดหลอมละลายอยู่ และพยายามหาทางระบายความร้อน.
ภูเขาไฟในประเทศไทย มีลักษณะอย่างไร เป็นภูเขาไฟรูปทรงฝาชี เป็นกรวยมีฐานกว้าง เป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะมีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก เป็นภูเขาไฟรูปโล่ มีคุณสมบัติของลาวาจะไหลได้ง่าย เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว เป็นหินแกรนิต หินหนืด และมีแก๊สอยู่ระหว่างช่องว่าง.
สึนามิ เป็นภัยธรรมชาติ ที่มักเกิดเมื่อใด แผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเล แผ่นเปลือกโลกเลื่อนออกจากกัน แผ่นดินไหวพร้อมกับภูเขาไฟระเบิด พายุหมุน อย่างฉับพลันบริเวณกลางมหาสมุทร.
บริเวณที่มักเกิดสึนามิ ได้แก่บริเวณใด มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอาร์กติก.
ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำทะเลหนุน การสร้างเขื่อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกหนักและต่อเนื่องยาวนาน.
แผ่นดินถล่มมีสาเหตุสำคัญหลายประการ ยกเว้นข้อใด การดูดทรายจากแม่น้ำ การขุดบ่อน้ำบาดาล ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว.
การแก้ไขปัญหาชายฝั่งถูกน้ำกัดเซาะในข้อใด เหมาะสมที่สุด ปลูกป่าชายเลน ส่งเสริมการประมงน้ำกร่อย ห้ามชาวประมงจับปลาชายฝั่ง ไม่สร้างอาคารสูงล้ำไปในบริเวณชายหาด.
การเกิดวาตภัยในข้อใด ไม่สัมพันธ์กับแหล่งที่เกิด พายุไซโคลนเอลลี - ออสเตรเลีย พายุไซโคลนนาร์กีส - พม่า พายุไต้ฝุ่นกิสนา - ฟิลิปปินส์ พายุไต้ฝุ่นเกย์ - อินเดีย.
การเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดน้อยที่สุด อากาศ กล้าไม้เล็กๆ ดิน - สัตว์ป่า น้ำ - สัตว์เลี้ยง.
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น คืออะไร ป่าไม้เหลือน้อย ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด แสงอาทิตย์แผ่รังสีตรงมายังโลกเพิ่มขึ้น.
ข้อใดเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน พายุหมุนบ่อยขึ้น น้ำทะเลสูงขึ้น การเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่มบ่อย.
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ปริมาณน้ำจืดลดลง ผลผลิตการเกษตรต่ำลง การอุตสาหกรรมลดลง.
การกระทำข้อใด จัดว่ามีความสำคัญต่อการลดภาวะเรือนกระจก ลดการใช้โฟม ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เผาขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เครื่องปรับอากาศที่ผลิตได้เอง สร้างบ้านด้วยไม้.
การกระทำใดของมนุษย์ ไม่ใช่ สาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหว การขุดเจาะใต้เปลือกโลกทำเหมืองแร่ การสร้างตึกสูงและอาคารบ้านเรือน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทร การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลก.
มาตราที่ใช้วัดความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว คือข้อใด ริกเตอร์ เมอร์คัลลี่ โมลด์ เวอร์นเวิร์ด.
ริกเตอร์(Richter) เป็นหน่วยวัดปริมาณใด การเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดระเบิดของภูเขาไฟ การชนกันของแผ่นธรณีภาค.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests