option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงท
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงท

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
Other tests from this author

Creation Date: 15/01/2014

Category: Geography

Number of questions: 40
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดแผ่นดินไหว คืออะไร แรงสั่นสะเทือนของคลื่นในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของหินบนภูเขาที่ลาดชันอย่างรวดเร็ว เกิดจากการปะทุของหินหนืด แก๊ส และวัสดุใต้พิภพ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในรูปของการเลื่อนตัวของหิน หรือการปะทุของภูเขาไฟ.
การเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยค่อนข้างน้อย และผลกระทบไม่รุนแรงนั้น เนื่องจากเหตุผลในข้อใด พื้นที่ซึ่งอยู่ติดทะเลมีน้อย อยู่ไกลจากมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ไม่เคยปรากฏว่าเคยมีภูเขาไฟระเบิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผ่นดินไหว.
การที่มีปรากฏการณ์ภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อความใด ภูเขาไฟมีรอยแตกแยกเมื่อได้รับความร้อนจึงระเบิด ความร้อนในโลกมีอุณหภูมิสูงสุด จึงพยายามหาทางออกมาจากภายใน แก๊สภายในโลกได้รับความร้อนสูงจึงเกิดแรงระเบิด ส่งผลให้หินชั้นต่างๆ ระเบิดออกมา ภายในเปลือกโลกยังมีมวลหินหนืดหลอมละลายอยู่ และพยายามหาทางระบายความร้อน.
ภูเขาไฟในประเทศไทย มีลักษณะอย่างไร เป็นภูเขาไฟรูปทรงฝาชี เป็นกรวยมีฐานกว้าง เป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะมีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก เป็นภูเขาไฟรูปโล่ มีคุณสมบัติของลาวาจะไหลได้ง่าย เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว เป็นหินแกรนิต หินหนืด และมีแก๊สอยู่ระหว่างช่องว่าง.
สึนามิ เป็นภัยธรรมชาติ ที่มักเกิดเมื่อใด แผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเล แผ่นเปลือกโลกเลื่อนออกจากกัน แผ่นดินไหวพร้อมกับภูเขาไฟระเบิด พายุหมุน อย่างฉับพลันบริเวณกลางมหาสมุทร.
บริเวณที่มักเกิดสึนามิ ได้แก่บริเวณใด มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอาร์กติก.
ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำทะเลหนุน การสร้างเขื่อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกหนักและต่อเนื่องยาวนาน.
แผ่นดินถล่มมีสาเหตุสำคัญหลายประการ ยกเว้นข้อใด การดูดทรายจากแม่น้ำ การขุดบ่อน้ำบาดาล ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว.
การแก้ไขปัญหาชายฝั่งถูกน้ำกัดเซาะในข้อใด เหมาะสมที่สุด ปลูกป่าชายเลน ส่งเสริมการประมงน้ำกร่อย ห้ามชาวประมงจับปลาชายฝั่ง ไม่สร้างอาคารสูงล้ำไปในบริเวณชายหาด.
การเกิดวาตภัยในข้อใด ไม่สัมพันธ์กับแหล่งที่เกิด พายุไซโคลนเอลลี - ออสเตรเลีย พายุไซโคลนนาร์กีส - พม่า พายุไต้ฝุ่นกิสนา - ฟิลิปปินส์ พายุไต้ฝุ่นเกย์ - อินเดีย.
การเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดน้อยที่สุด อากาศ กล้าไม้เล็กๆ ดิน - สัตว์ป่า น้ำ - สัตว์เลี้ยง.
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น คืออะไร ป่าไม้เหลือน้อย ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด แสงอาทิตย์แผ่รังสีตรงมายังโลกเพิ่มขึ้น.
ข้อใดเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน พายุหมุนบ่อยขึ้น น้ำทะเลสูงขึ้น การเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่มบ่อย.
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ปริมาณน้ำจืดลดลง ผลผลิตการเกษตรต่ำลง การอุตสาหกรรมลดลง.
การกระทำข้อใด จัดว่ามีความสำคัญต่อการลดภาวะเรือนกระจก ลดการใช้โฟม ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เผาขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เครื่องปรับอากาศที่ผลิตได้เอง สร้างบ้านด้วยไม้.
การกระทำใดของมนุษย์ ไม่ใช่ สาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหว การขุดเจาะใต้เปลือกโลกทำเหมืองแร่ การสร้างตึกสูงและอาคารบ้านเรือน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทร การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลก.
มาตราที่ใช้วัดความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว คือข้อใด ริกเตอร์ เมอร์คัลลี่ โมลด์ เวอร์นเวิร์ด.
ริกเตอร์(Richter) เป็นหน่วยวัดปริมาณใด การเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดระเบิดของภูเขาไฟ การชนกันของแผ่นธรณีภาค.
สภาพภูมิประเทศแบบใดเอื้อต่อการก่อให้เกิดพายุทอร์นาโด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภูเขาสูง เนินเขาเตี้ย ที่ราบกว้างใหญ่ ที่ราบสูงระหว่างภูเขา.
เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้ว จึงไม่ควรรีบเดินทาง ควรรอ เวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง มักมีลมแรงและมีฝนตกหนักได้อีก รอฟังประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องวางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัย รอให้ระดับน้ำลดลงและความเร็วของลมคงที่เสียก่อน.
เพราะเหตุใดบริเวณพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี แม่น้ำตื้นเขิน พื้นที่มีขนาดกว้างขวาง พื้นดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ เป็นพื้นที่ต่ำทำให้ระบายน้ำไม่ทัน.
ก่อนเกิดอุทกภัยนักเรียนคิดว่าข้อใดควรปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม ปลูกพันธุ์ไม้ปกคลุมพื้นดิน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ นำถุงเกลือมาทำเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย.
สิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทำลาย ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิลดลง.
ข้อใดเป็นผลกระทบด้านสังคมในสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง ที่ดินถูกทิ้งร้าง ประชากรละทิ้งถิ่นฐาน ขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภค ขาดแคลนผลผลิตเพื่อบริโภค.
ลักษณะพื้นที่ข้อใดทำให้เกิดไฟป่าลุกลามได้รวดเร็วและรุนแรงที่สุด ที่ราบ ที่ลาดชัน ที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย ที่ราบเนินสูง.
เพราะเหตุใดประเทศออสเตรเลียจึงมักเกิดสถานการณ์ไฟป่าเป็นประจำ มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีลักษณะกายภาพเป็นที่ราบสูง มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านทุกทิศทาง มีต้นยูคาลิปตัสที่มีน้ำมันเป็นเชื้อไฟ.
บริเวณใดต่อไปนี้เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว หุบเขาลึก เชิงเขาลาดชัน ที่ราบสูง รอยเลื่อนมีพลัง.
ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในขณะที่นักเรียนยืนอยู่กลางห้องโล่ง นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร ยืนนิ่ง ๆ อยู่กลางห้อง รีบวิ่งลงลิฟต์ให้เร็วที่สุด ยืนชิดเสาบริเวณมุมห้องให้มากที่สุด รีบหลบสิ่งของที่จะพังลงมาไปรอบ ๆ ห้อง.
การมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง กับข้อความใด ใต้ดินร้อนจึงต้องระบายความร้อน เมื่อรอยแยกได้รับความร้อนจะระเบิด ภายในโลกได้รับความร้อนสูงจึงเกิดแรงระเบิด ภายในเปลือกโลกยังมีหินหนืดหลอมละลายอยู่และพยายามระบายความร้อน .
สถานการณ์ภูเขาไฟปะทุข้อใดสัมพันธ์กับแหล่งที่เกิด ภูเขาไฟมาโยน – ฟิลิปปินส์ ภูเขาไฟเมอราปี – มาเลเซีย ภูเขาไฟกรากะตัว – จาการ์ตา ภูเขาไฟเตอร์เรียลบา – อินโดนีเซีย.
ลักษณะทางกายภาพแบบใดบ่งบอกว่าอาจเกิดสึนามิ ชายฝั่งปราศจากคลื่น ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งเกินไป การลดระดับน้ำทะเลที่ผิดปกติ การเพิ่มระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็ว.
ถ้าเราอยู่ในเรือที่จอดอยู่ในอ่าวริมฝั่งทะเล เราควรทำอย่างไรเมื่อเกิดสึนามิ จึงจะปลอดภัยที่สุด ทิ้งเรือแล้ววิ่งหนีขึ้นฝั่ง รีบนำเรือออกจากฝั่งทันที นำเรือขึ้นฝั่งแล้วหลบอยู่ในเรือ แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ.
ข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน การตัดไม้ทำลายป่า การสร้างเขื่อนกั้นน้ำ การปลูกพืชเมืองหนาว การเก็บของป่าและล่าสัตว์.
สาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มข้อใดมาจากการกระทำของมนุษย์ แผ่นดินไหว การขุดดินบริเวณไหล่เขา ฝนตกหนักบริเวณเชิงเขา การกัดเซาะของริมฝั่งแม่น้ำ.
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อใด ภัยแล้ง ไฟป่า ไฟป่า อุทกภัย วาตภัย ภูเขาไฟ สึนามิ แผ่นดินไหว.
เพราะเหตุใดแผ่นดินไหวในประเทศไทยจึงมีผลกระทบค่อนข้างน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินทราย อยู่ไกลจากมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก แผ่นดินเป็นที่ราบลุ่มจำนวนมากจึงมีความยืดหยุ่น.
ปัจจัยทางกายภาพข้อใดทำให้เกิดปัญหาด้านภัยพิบัติ ทางธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ดิน น้ำ ลม บรรยากาศภาค ธรณีภาค อุทกภาค ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ.
แผ่นดินที่เป็นที่ราบลุ่มจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในหมู่เกาะของประเทศญี่ปุ่นจนทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ผลที่เกิดคือข้อใด เกิดโคลนถล่มทับหมู่บ้านชาวประมง เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านชายทะเล เกิดวาตภัยอย่างรุนแรงทำให้ท้องทะเลปั่นป่วน เกิดพายุฝนกระหน่ำทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย.
ใครต่อไปนี้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิ ลิซ่ารีบวิ่งไปอยู่ที่ภูเขาสูง จีซูรีบออกไปจากชายหาด เจนนี่รีบวิ่งไปที่ชายหาดเพื่อถ่ายรูป แชยองรีบนำเรือออกไปยังน้ำลึก.
แนววงแหวนไฟ หรือ Ring of fire ที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกก่อให้เกิดแนวแผ่นดินไหว อยู่บริเวณใด มหาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอาร์คติก.
Report abuse