option
My Daypo

แบบทดสอบ หน่วย 4 เรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฯ

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบ หน่วย 4 เรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฯ

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
01/02/2014

Category:
Geography

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ลักษณะพื้นที่เป็นทิวเขา ที่ลาดเชิงเขา หุบเขา ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใดของประเทศไทย ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก.
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้มีผลกระทบต่อข้อใด มากที่สุด การสร้างที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ผลิตผลจากป่า จำนวนสัตว์ป่า.
ข้อใดมีส่วนในการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ สัตว์ป่า แร่ธาตุ สัตว์เลี้ยง พลังงานไฟฟ้า.
ข้อใดเป็นพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากถ่านหิน พลังงานจากปิโตรเลียม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากการใช้ฟืนและถ่าน.
การที่บริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรีกลายเป็นเมืองที่มีตึกสูงใหญ่ทั่วไปนั้นสอดคล้องกับวิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ที่ดินในข้อใด การเพิ่มธุรกิจด้านการค้ามากขึ้น การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชุมชนเมืองขยายตัวเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว.
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สอดคล้องกับวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดิน และทรัพยากรดินในข้อใด การยึดครองที่ดินเป็นไปตามความต้องการของนักธุรกิจ การบุกรุกที่ดินทางการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรม การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว การบุกรุกที่ดินป่าไม้ ป่าสงวน.
การเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมในประเทศไทย มักจะส่งผลต่อความเสียหายในข้อใดมากที่สุด ชีวิต ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ผลผลิตทางการเกษตร เส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ พื้นที่ทางด้านการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก การทำมาหากินของประชาชนทั้งในด้านการค้าขายและการเพาะปลูก หยุดชะงัก.
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดการทรุดตัว หรือแผ่นดินถล่มระดับสูงมีอยู่ในภาคใดของประเทศไทย ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ทุกภาคของประเทศไทย.
การที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในแม่น้ำสายหลัก มีผลเสียหายอย่างไร สัตว์น้ำจืดตาย สวนผลไม้เสียหาย น้ำประปาได้รับความเสียหาย น้ำในแม่น้ำมีรสกร่อย สัตว์น้ำตาย.
การสร้างถนนขึ้นสู่เขาใหญ่ มีผลเสียอย่างไร เมื่อทางสะดวกทำให้มีการบุกรุกที่ดินมากขึ้น กีดขวางทางด้านการเพาะปลูก ทางลาดชันก่อให้เกิดอันตราย ต้นไม้ถูกทำลาย.
การเกิดไฟป่ามีผลเสียต่อข้อใดมากที่สุด ต้นไม้ได้รับความร้อน สัตว์ป่าหนีออกนอกป่าสงวน สูญพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่า บ้านเรือน ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย.
การนำแร่และพลังงานมาใช้อย่างไม่มีระบบป้องกันที่ดี จะมีผลอย่างไร อากาศเป็นพิษ เครื่องจักรทำงานไม่ปกติ โรงงานอุตสาหกรรมขาดคุณภาพ เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตกับประชาชน.
การสร้างเขื่อนมีประโยชน์ต่อการควบคุมปริมาณน้ำให้มีใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ แต่ก็มีผลกระทบ ต่อเรื่องใด การตัดไม้ การอุตสาหกรรม ระบบนิเวศแหล่งน้ำ การกักน้ำทำให้เกิดน้ำท่วม.
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลสำคัญในข้อใด พื้นที่การเกษตรลดลง ปริมาณไม้ลดลง ขาดผลผลิตจากป่า ความแห้งแล้ง.
ข้อใดจัดเป็นพลังงานสะอาด พลังงานจากซากพืช พลังงานจากถ่านหิน พลังงานจากปิโตรเลียม พลังงานความร้อนใต้พิภพ.
แหล่งน้ำมันส่วนใหญ่ของโลกอยู่บริเวณใด ตะวันออกกลาง ตะวันออก แอฟริกา เอเซีย.
การนำพลังงานปรมาณูมาใช้มีข้อจำกัดในเรื่องใด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต การใช้อยู่ในขอบเขตเฉพาะทางการแพทย์ สารกัมมันตภาพรังสีเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม.
การเกิดภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญในข้อใด มนุษย์เป็นตัวการสำคัญในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงทำความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ ป่าไม้ลดน้อยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในป่า เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง.
ทวีปที่ขาดแคลนน้ำมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือข้อใด ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย ทวีปเอเชียบริเวณตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ทวีปเอเชียบริเวณเอเชียใต้ และตอนเหนือของจีน.
ข้อใดจัดอยู่ในภูมิสังคมใหม่ของไทยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก หมู่บ้านในอำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนมิตรภาพพัฒนา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests