Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONПодготовка за годишен тест

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Подготовка за годишен тест

Description:
Граматика и литература за шесто одд.

Author:
T.Petrusevska
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2020

Category:
Literature

Number of questions: 63
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Во која група на јазици спаѓа македонскиот јазик западнословенска источнословенска јужнословенска.
Кој е првиот литературен(стандарден) јазик на Словените Прасловенски јазик Старословенски јазик Глаголица.
Кога започнала старословенската писменост 6 век 9 век 12 век.
Кога е одобрена современата македонска азбука(кирилица) 2 август 1944 5 мај 1945 7 јуни 1945.
Кои од зборовите се правилно поделени на слогови тат-ко-ви-на,прет-се-да-тел,ху-ма-ни-та-рен та-тко-ви-на,пре-тсе-дат-ел,хум-ан-ит-ар-ен тат-ков-ина,прет-сед-а-тел,ху-ман-и-тар-ен.
Која согласка нема свој звучен парник џ ч х.
Кои согласки се сонорни џ,ф,м,н,б,ф,ѕ р,л,љ,м,н,њ,ј ф,к,т,м,н,с,ц.
Каков е акцентот во македонскиот јазик определен и динамичен ударен и милозвучен определен и третосложен.
Кое е правилото за акцентирање во македонскиот јазик на првиот слог од крајот на зборот на вториот слог од крајот на третиот слог од крајот.
Според морфолошката класификација, во менливи зборови спаѓаат именки,заменки,прилози,предлози и броеви именки,заменки,придавки,броеви и глаголи именки, сврзници, честички,извици и модални зборови.
Кој од зборовите е глаголска именка? пеењево пее пеач.
Како ќе биде формата на глаголската именка од глаголот ''соопштува'' соопштено соопштење соопштение.
Која од следниве именки е членувана патката патка врата.
Какво глаголско дејство е искажано во следната реченица Вања би јадела. исказен начин заповеден начин можен начин.
Каква придавка е употребена во реченица Камениот ѕид се сруши. описна материјална присвојна.
Каква придавка е употребена во реченицата Некои луѓе дојдоа ненадејно. неопределена заменска присвојна.
Која лична заменка ќе ја употребиш на местото на ''јас,мама и бато'' ние вие тие.
Каква заменка е употребена во реченицата Тие деца ме навредуваа. лична показна лично-предметна.
Синтакса е дел од науката за јазикот,која ги проучува гласовите зборовите речениците.
Кој збор е подмет во реченицата На небото се појавија густи облаци. небото густи облаци.
Прирокот секогаш е претставен преку глагол во лична гл.форма глаголска именка безличен глагол.
Во следната реченица кој збор е во функција на подмет Највеселата го водеше орото. именка придавка глагол.
Каква прилошка определба е употребена во реченицата Викајќи им објасни и си излезе. прилошка определба за време прилошка определба за место прилошка определба за начин.
Кој од следните зборови е прилошка определба за време Попладне Онаму Лесно.
Следната реченица е Секојдневното пеење во училиште ги измори. проста проширена сложена.
Што претставуваат следниве зборови според речникот на мак.јазик ладилник-фрижидер антоними хомоними синоними.
Што претставуваат следниве зборови според речникот на мак.јазик срам-сам пароними хомоними синоними.
Која од скратениците е правилно напишана см (сантиметар) бр (број) мр (магистар).
Кој од сложените зборови не е правилно напишан едноподруго многупати радио врска.
Какво значење има зборот ''песна'' во реченицата Животот му беше песна. основно значење преносно значење слично значење.
Какви знаци се точка запирка, прашалник и две точки интерпункциски знаци правописни знаци сообраќајни знаци.
Колку рода има литературата два три четири.
Лириката ја одликуваат дијалогот меѓу ликовите раскажувањето стихови и строфи.
Што претставува содржина на текст? сето она што авторот го напишал чувствата и емоционалноста ликовите во него.
Што е расказ? куса епска творба во која главниот акцент е ставен на еден настан и неколку лика долга епска творба со цела галерија од ликови кои ги делиме на главни и споредни куса лирска творба проткаена со многу чувста и музикалност во неа.
Раскази во кои се случуваат неверојатни и чудни настани,невообичаени за реалноста со нереални ликови(самовили,џуџиња, змејови) се нарекуваат реалистични раскази фантастични раскази хумористични раскази.
Раскажувач е исто што и автор писател наратор.
Раскажувачот во трето лице раскажува за настаните како нему да му се случиле има увид во настаните кои им се случуваат на други ликови раскажува со посредство.
Раскажувач во прво лице ја употребува ''јас'' формата ''ти'' формата ''тие'' формата.
Драмата е наменета за изведба на сцена за да ги насмее читателите подготовка за филм.
Во основа на драмата се наоѓа разни движења и мимики ликовите конфликотот(судирот) помеѓу ликовите.
Форма на прикажување на драмското дејство во која еден лик не му се обраќа на друг лик,туку разговара сам со себе и со тоа ги искажува своите душевни состојби, се нарекува дијалог монолог вовед.
Комуникациски дијалог е разговор помеѓу два или повеќе лика за да се развие драмското дејство разговор помеѓу два лика на различни теми од секојдневниот живот без драмски заплети разговор ,претставување пред другите ликови.
Основната мисла-водилка,она што го поттикнало авторот да ја напише песната се нарекува сценарио тема мотив.
''Јас го љубам,јас го љубам мојот роден крај, тој е како детска смеа како сончев сјај.'' Според мотивот ,песната е родољубива пејзажна хумористична.
Какви елементи се застапени во стиховите ''Еј,шуми во срцата наши ко сладок разигран ѕвон.'' визуелни елементи аудитивни елементи стилски фигури.
Какви елементи се застапени во стиховите ''...со зелено врбите ги покри, зелен тепих врз полето посла, шарен килим над ливади мокри...'' визуелни елементи аудитивни елементи раскажувачки елементи.
Која стилска фигура е употребена во стихот ''На росна трева зелена...'' епитет анафора епифора.
Која стилска фигура е застапена во стиховите ''Не,јас не можам овде да седам, Не, јас не можам мразој да гледам...'' метафора анафора епифора.
Која стилска фигура е застапена во стиховите '' Бело вино да земам И нива ораница да земам та мома невеста да земам...'' компарација анафора епифора.
Раскажување на настан со силни чувста е карактеристика на лирските песни епските песни лирско-епски песни.
Молам, повелете,извинете,благодарам.. се нарекуваат уште и граматички зборови учтиви зборови писмени зборови.
Значењето на ИНТЕРВЈУ се согледува во неговата актуелност мислење на читателите и гледачите динамичност.
Раскажување на настаните според редоследот како што се случувале,претставува актуелно раскажување ретроспективно раскажување хронолошко раскажување.
Каков вид на раскажување имаме во извадокот ''Потонувам во мислите, се навраќам на младоста.На преубавите денови поминати на улица и првите симпатии.Беше тоа прекрасно време каде сите бевме толку различни ,а сепак исти.Беше некогаш и помина.Останаа само спомените да не навраќаат и потсетуваат на нешто што било и поминало.А ќе живеат засекогаш...'' актуелно раскажување ретроспективно раскажување хронолошко раскажување.
Кои настани ги ПРЕРАСКАЖУВАМЕ оние во кои сме учествувале или сме биле сведоци оние кои се случиле во минатото,а траат и во сегашноста оние за кои сме слушнале од други или за нив сме читале.
Од што ги согледуваме внатрешните особини на ликовите од постапките односно карактерот на ликовите од надворешниот опис на ликовите од зборовите на авторот.
Доколку го опишуваме ''Робинзон Крусо'' од истоимената лектира,ние сме опишале лик личност портрет.
Кој електронски медиум стана средство за масовна комуникација книга весници интернет.
Што претставува ПАСУС во книга печатена целина од еден до друг нов ред дел со кој читателот се упатува во содржината на делото дел кој следи по крајот на содржината и се дава негова оценка.
Што претставува ГЛАВА во книга печатена целина од еден до друг нов ред дел со кој читателот се упатува во содржината на делото целина во делото која претставува заокружен дел на одредено случување.
Во тетатарска претстава улогата на РЕЖИСЕРОТ е да го средува визуелниот изглед на сцената ја подготвува облеката во која ќе настапат актерите ги одбира актерите,дава упатства за нивна игра,ги организира сите уметнички и технички подготовки и сл.
Во кој од зборовите Р има слоготворна функција армија грнчарство крива.
Report abuse Terms of use