option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON ŠŠ
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ŠŠ

Description:
Test ze ŠP.

Author:
LL
Other tests from this author

Creation Date: 06/01/2022

Category: University

Number of questions: 39
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Psaní vyjmenovaných a příbuzných slov ti dnes nešlo. Dařilo se ti správně psát vyjmenovaná slova po, kromě slov s předponou vy-,vý-. Zkus si vždy pečlivě najít kořen slova, aby ses rozhodl správně.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Tvoje výsledky v matematice za toto pololetí jsou horší než Lucie.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Splnil si 3 kritéria ze 4. Tvůj celkový výsledek odpovídá 20 bodům.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Tato tvoje samostatná práce je horší než Petrova. Při písemném násobení děláš chyby při závěrečném sčítání. Důsledně si piš čísla správně pod sebe. Použij třeba čtverečkovaný papír.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Slovo škola (scholae) původně označuje: svět kolem nás prázdno, čas nedělní, protiklad práce povolání ke službě společnosti péče/starost o dítě.
Normativní pedagogika se primárně zabývá: finančními otázkami vzdělávání vztahem mezi obsahem vzdělávání a učitelovým didaktickým myšlením a jednáním v reálné vzdělávací praxi stanovováním cílů a obsahů vzdělávání a prostředků vedoucích k jejich dosažení zkoumáním efektivity vzdělávání.
Normativní pedagogika se primárně nezabývá: stanovováním cílů a obsahů vzdělávání a prostředků vedoucích k jejich dosažení vztahem mezi obsahem vzdělávání a učitelovým didaktickým myšlením a jednáním v reálné vzdělávací praxi předepisováním toho, jak by výuka měla vypadat vzdělávacím potenciálem problematiky lidských hodnot, kultury a života.
Aktuálně platným strategickým dokumentem vzdělávací politiky je: Česko mluví o vzdělávání Bílá kniha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Výzva pro 10 milionů .
Progresivismus je pojetí vzdělávání primárně založení na: vedení k samostatnému myšlení získávání oborově vázaných znalostí a dovedností memorování faktů úsilí o hodnotové reformování společnosti.
Učebnice lze chápat jako produkt: projektovaného kurikula skrytého kurikula dosaženého kurikula realizovaného kurikula.
Z hlediska zastoupení forem výuky čeští učitelé věnují nejméně času (dle výzkumu Najvara et al., 2011, Videostudie v pedagogickém výzkumu): skupinové práci diktátu výkladu samostatné práci.
Z hlediska fází výuky čeští učitelé věnují nejméně času (dle výzkumu Najvara et al., 2011, Videostudie v pedagogickém výzkumu): prohlubování a aplikaci učiva procvičování a upevňování učiva zkoušení, prověrkám, kontrole domácích úkolů zpracování nového učiva.
Vzdělávací politika zahrnuje především: odborné hodnocení učitelských příprav na výuku principy, priority a metody vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělávání zkoumá kvality vzdělávání v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů zkoumání politických názorů učitelů a dalších pracovníků ve školství.
Klasifikace ISCED se používá: pro známkování u maturitní zkoušky k posuzování kvality profesního výkonu učitelů k rozdělování finanční dotace školám k mezinárodně srozumitelnému a srovnatelnému označení stupňů škol.
Mezi dílčí fáze hospitační metodiky AAA nepatří: alterace aktivizace anotace analýza.
Mezi hlavní předmět zájmu studia školní pedagogiky nepatří: objasnění procesů vyučování a učení vědecká reflexe školy jako instituce a organizace zkoumání volnočasových aktivit dětí a mládeže studium kurikula.
Formativní hodnocení: je hodnocení výsledků žáka na konci vymezeného období je hodnocení, které má zprostředkovat výsledky žáků rodičům na konci stanoveného období je hodnocení, jehož cílem je získat celkový přehled o dosahovaných výkonech je hodnocení, které je poskytováno žákovi v době, kdy se jeho výkon dá ještě zlepšit.
V českém školském systému se od roku 2007 realizuje: povinná raná výuka cizích jazyků již od prvních ročníků základní školy pravidelné plošné testování výsledků žáků oddělené vzdělávání dívek a chlapců kurikulární reforma a s ní spojená decentralizace tvorby kurikula na úroveň školy.
Školní vzdělávací programy (ŠVP) tvoří: ředitel a odborní pracovníci (např. školní psychologové, výchovní poradci) externí pracovníci, např. didaktikové působící na PdF MŠMT učitelé školy.
Tempo výuky vyjadřuje: čas potřebný k dosažení výukového cíle u jednoho žáka či skupiny žáků frekvenci, během ní dochází ke střídání učebních činností žáků a výukových aktivit učitele rychlost učitelova výkladu měrnou jednotku používanou pedagogickými výzkumníky pro hodnocení délky trvání jednotlivých učebních aktivit žáků (v pozorovacím archu se označuje zkratkou APM – activities per minute).
Formální pojetí vzdělávání klade důraz na: rozvoj osobnosti nápravu společnosti učivo a objem znalostí práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Škola jako dílna lidskosti je myšlenka, kterou nalezneme u: u Aristotela u J. A. Komenského u Johna Deweye u J. J. Rousseaua.
Do RVP ZV je zařazena tato kompetence: logického uvažování adaptační k učení k soutěživosti.
Esencialismus je pojetí vzdělávání primárně založené na: rozvíjení neoborových kompetencí úsilí o hodnotové reformování společnosti vedení k samostatnému myšlení získávání oborově vázaných znalostí a dovedností.
Psychodidaktickou transformaci provádí: rodič učitel žák tvůrce kurikula.
Socializační funkce školy spočívá především: v podpoře rozvoje osobnosti žáka v podpoře žáků umět být s jinými v uvádění do kultury ve zvyšování předpokladu uplatnit se na trhu práce.
Mezi výkladovou složku učebnice nepatří: popis pokusu přehled učiva otázky a úkoly k osvojení vědomostí shrnující text.
Školský zákon č. 561/2004 Sb. upravuje všechny typy vzdělávání včetně vysokoškolského definuje požadavky na kvalifikační vzdělávání, na prohlubování odborné klasifikace učitelů nevymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání upravuje všechny typy vzdělávání s výjimkou vysokoškolského.
Rámcové vzdělávací programy usilují: o propojení a návaznost jednotlivých učebních obsahů o izolaci jednotlivých stupňů vzdělávání opsat staré učební osnovy s ohledem na současný trh práce o vyzdvihování individuálních potřeb jedinců, aniž by se v úvahu braly společenské potřeby.
RVP se začal na základních školách uplatňovat: 1. 9. 2008 1. 9. 2007 30. 6. 2009 1. 1. 2008.
Materiální pojetí vzdělávání klade důraz na: osobní rozvoj práci s informačními a komunikačními technologiemi nápravu společnosti učivo a objem znalostí.
Rozlišování škol na „státní“, soukromé a církevní je rozlišení: z hlediska odběratele absolventů z hlediska zřizovatele z hlediska aktéra, který kontroluje kvalitu práce všech těchto škol z hlediska vykonavatele nucené správy.
Mezi roviny existence obsahu a obsahové transformace nepatří: ontodidaktická transformace (tvůrce kurikula) sociální transformace kognitivní transformace (žák) psychodidaktická transformace (učitel).
Schvalování učebnic v Česku řídí Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy, které učebnicím uděluje tzv. schvalovací doložku realizuje a řídí Česká školní inspekce, která na tuto činnost najímá externí odborníky probíhá na základě dobrovolné žádosti ze strany vydavatele neprobíhá, neboť zde funguje systém volného trhu s učebnicemi.
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a kritéria pro hodnocení zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání, klíčových kompetencí a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a indikátory hodnocení zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání, včetně získávání podkladů pro hodnocení a indikátory hodnocení zásady a způsob hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a kritéria hodnocení s indikátory.
Podstatou řízení školského systému odvozeného od výstupů je: zrušení povinné školní docházky a přesun vzdělávání do virtuální reality tvorba dvouúrovňového kurikula nárokování dotace oproti počtu studentů dlouhodobé sledování a hodnocení vzdělávacích výsledků žáků.
Slovo EduOut označuje: vyprazdňování ideje vzdělávání, přenášení mise vzdělávacích institucí jinam soukromou vysokou školu připravující učitele osobu ohroženou vzdělávací okluzí program MŠMT na podporu škol.
Evidence-based pedagogika se vymezuje především proti argumentaci: založené na tradici, autoritě a intuici vycházející z výsledků vědy a výzkumu (=je PRO, chyták) zohledňující abstraktní teorie vzdělávání založené na poznatcích vycházejících z nepedagogických disciplín.
Které z uvedených charakteristik vystihují kvalitní výuku? jasnost, strukturovanost, přiměřené tempo, kognitivní asociace, konstruktivní práce s chybou přiměřené tempo, zavádějící informace při organizaci výuky, adaptivita výukových postupů adekvátní využití výukového času, strukturovanost, zraňující výuková komunikace kognitivní aktivizace, nepropojenost výukových aktivit, stresující výukové klima.
Report abuse