Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONŠŠ

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ŠŠ

Description:
Test ze ŠP.

Author:
LL
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/01/2022

Category:
University

Number of questions: 39
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Psaní vyjmenovaných a příbuzných slov ti dnes nešlo. Dařilo se ti správně psát vyjmenovaná slova po, kromě slov s předponou vy-,vý-. Zkus si vždy pečlivě najít kořen slova, aby ses rozhodl správně.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Tvoje výsledky v matematice za toto pololetí jsou horší než Lucie.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Splnil si 3 kritéria ze 4. Tvůj celkový výsledek odpovídá 20 bodům.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Přiřaď hodnotící výroky k typům hodnocení do vhodného kvadrantu dle typů hodnocení: „Tato tvoje samostatná práce je horší než Petrova. Při písemném násobení děláš chyby při závěrečném sčítání. Důsledně si piš čísla správně pod sebe. Použij třeba čtverečkovaný papír.“ současně kriteriální a sumativní současně normativní a formativní současně kriteriální a formativní současně sumativní a normativní.
Slovo škola (scholae) původně označuje: svět kolem nás prázdno, čas nedělní, protiklad práce povolání ke službě společnosti péče/starost o dítě.
Normativní pedagogika se primárně zabývá: finančními otázkami vzdělávání vztahem mezi obsahem vzdělávání a učitelovým didaktickým myšlením a jednáním v reálné vzdělávací praxi stanovováním cílů a obsahů vzdělávání a prostředků vedoucích k jejich dosažení zkoumáním efektivity vzdělávání.
Normativní pedagogika se primárně nezabývá: stanovováním cílů a obsahů vzdělávání a prostředků vedoucích k jejich dosažení vztahem mezi obsahem vzdělávání a učitelovým didaktickým myšlením a jednáním v reálné vzdělávací praxi předepisováním toho, jak by výuka měla vypadat vzdělávacím potenciálem problematiky lidských hodnot, kultury a života.
Aktuálně platným strategickým dokumentem vzdělávací politiky je: Česko mluví o vzdělávání Bílá kniha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Výzva pro 10 milionů .
Progresivismus je pojetí vzdělávání primárně založení na: vedení k samostatnému myšlení získávání oborově vázaných znalostí a dovedností memorování faktů úsilí o hodnotové reformování společnosti.
Učebnice lze chápat jako produkt: projektovaného kurikula skrytého kurikula dosaženého kurikula realizovaného kurikula.
Z hlediska zastoupení forem výuky čeští učitelé věnují nejméně času (dle výzkumu Najvara et al., 2011, Videostudie v pedagogickém výzkumu): skupinové práci diktátu výkladu samostatné práci.
Z hlediska fází výuky čeští učitelé věnují nejméně času (dle výzkumu Najvara et al., 2011, Videostudie v pedagogickém výzkumu): prohlubování a aplikaci učiva procvičování a upevňování učiva zkoušení, prověrkám, kontrole domácích úkolů zpracování nového učiva.
Vzdělávací politika zahrnuje především: odborné hodnocení učitelských příprav na výuku principy, priority a metody vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělávání zkoumá kvality vzdělávání v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů zkoumání politických názorů učitelů a dalších pracovníků ve školství.
Klasifikace ISCED se používá: pro známkování u maturitní zkoušky k posuzování kvality profesního výkonu učitelů k rozdělování finanční dotace školám k mezinárodně srozumitelnému a srovnatelnému označení stupňů škol.
Mezi dílčí fáze hospitační metodiky AAA nepatří: alterace aktivizace anotace analýza.
Mezi hlavní předmět zájmu studia školní pedagogiky nepatří: objasnění procesů vyučování a učení vědecká reflexe školy jako instituce a organizace zkoumání volnočasových aktivit dětí a mládeže studium kurikula.
Formativní hodnocení: je hodnocení výsledků žáka na konci vymezeného období je hodnocení, které má zprostředkovat výsledky žáků rodičům na konci stanoveného období je hodnocení, jehož cílem je získat celkový přehled o dosahovaných výkonech je hodnocení, které je poskytováno žákovi v době, kdy se jeho výkon dá ještě zlepšit.
V českém školském systému se od roku 2007 realizuje: povinná raná výuka cizích jazyků již od prvních ročníků základní školy pravidelné plošné testování výsledků žáků oddělené vzdělávání dívek a chlapců kurikulární reforma a s ní spojená decentralizace tvorby kurikula na úroveň školy.
Školní vzdělávací programy (ŠVP) tvoří: ředitel a odborní pracovníci (např. školní psychologové, výchovní poradci) externí pracovníci, např. didaktikové působící na PdF MŠMT učitelé školy.
Tempo výuky vyjadřuje: čas potřebný k dosažení výukového cíle u jednoho žáka či skupiny žáků frekvenci, během ní dochází ke střídání učebních činností žáků a výukových aktivit učitele rychlost učitelova výkladu měrnou jednotku používanou pedagogickými výzkumníky pro hodnocení délky trvání jednotlivých učebních aktivit žáků (v pozorovacím archu se označuje zkratkou APM – activities per minute).
Formální pojetí vzdělávání klade důraz na: rozvoj osobnosti nápravu společnosti učivo a objem znalostí práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Škola jako dílna lidskosti je myšlenka, kterou nalezneme u: u Aristotela u J. A. Komenského u Johna Deweye u J. J. Rousseaua.
Do RVP ZV je zařazena tato kompetence: logického uvažování adaptační k učení k soutěživosti.
Esencialismus je pojetí vzdělávání primárně založené na: rozvíjení neoborových kompetencí úsilí o hodnotové reformování společnosti vedení k samostatnému myšlení získávání oborově vázaných znalostí a dovedností.
Psychodidaktickou transformaci provádí: rodič učitel žák tvůrce kurikula.
Socializační funkce školy spočívá především: v podpoře rozvoje osobnosti žáka v podpoře žáků umět být s jinými v uvádění do kultury ve zvyšování předpokladu uplatnit se na trhu práce.
Mezi výkladovou složku učebnice nepatří: popis pokusu přehled učiva otázky a úkoly k osvojení vědomostí shrnující text.
Školský zákon č. 561/2004 Sb. upravuje všechny typy vzdělávání včetně vysokoškolského definuje požadavky na kvalifikační vzdělávání, na prohlubování odborné klasifikace učitelů nevymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání upravuje všechny typy vzdělávání s výjimkou vysokoškolského.
Rámcové vzdělávací programy usilují: o propojení a návaznost jednotlivých učebních obsahů o izolaci jednotlivých stupňů vzdělávání opsat staré učební osnovy s ohledem na současný trh práce o vyzdvihování individuálních potřeb jedinců, aniž by se v úvahu braly společenské potřeby.
RVP se začal na základních školách uplatňovat: 1. 9. 2008 1. 9. 2007 30. 6. 2009 1. 1. 2008.
Materiální pojetí vzdělávání klade důraz na: osobní rozvoj práci s informačními a komunikačními technologiemi nápravu společnosti učivo a objem znalostí.
Rozlišování škol na „státní“, soukromé a církevní je rozlišení: z hlediska odběratele absolventů z hlediska zřizovatele z hlediska aktéra, který kontroluje kvalitu práce všech těchto škol z hlediska vykonavatele nucené správy.
Mezi roviny existence obsahu a obsahové transformace nepatří: ontodidaktická transformace (tvůrce kurikula) sociální transformace kognitivní transformace (žák) psychodidaktická transformace (učitel).
Schvalování učebnic v Česku řídí Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy, které učebnicím uděluje tzv. schvalovací doložku realizuje a řídí Česká školní inspekce, která na tuto činnost najímá externí odborníky probíhá na základě dobrovolné žádosti ze strany vydavatele neprobíhá, neboť zde funguje systém volného trhu s učebnicemi.
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a kritéria pro hodnocení zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání, klíčových kompetencí a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a indikátory hodnocení zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání, včetně získávání podkladů pro hodnocení a indikátory hodnocení zásady a způsob hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a kritéria hodnocení s indikátory.
Podstatou řízení školského systému odvozeného od výstupů je: zrušení povinné školní docházky a přesun vzdělávání do virtuální reality tvorba dvouúrovňového kurikula nárokování dotace oproti počtu studentů dlouhodobé sledování a hodnocení vzdělávacích výsledků žáků.
Slovo EduOut označuje: vyprazdňování ideje vzdělávání, přenášení mise vzdělávacích institucí jinam soukromou vysokou školu připravující učitele osobu ohroženou vzdělávací okluzí program MŠMT na podporu škol.
Evidence-based pedagogika se vymezuje především proti argumentaci: založené na tradici, autoritě a intuici vycházející z výsledků vědy a výzkumu (=je PRO, chyták) zohledňující abstraktní teorie vzdělávání založené na poznatcích vycházejících z nepedagogických disciplín.
Které z uvedených charakteristik vystihují kvalitní výuku? jasnost, strukturovanost, přiměřené tempo, kognitivní asociace, konstruktivní práce s chybou přiměřené tempo, zavádějící informace při organizaci výuky, adaptivita výukových postupů adekvátní využití výukového času, strukturovanost, zraňující výuková komunikace kognitivní aktivizace, nepropojenost výukových aktivit, stresující výukové klima.
Report abuse Terms of use