Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONМатематика

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Математика

Description:
Точка, права и рамнина

Author:
Светлана Додевска
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/05/2013

Category:
Mathematics

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Колку прави можат да минат низ една точка бесконечно многу само една ниту една.
Колку прави можат да минат низ две точки? само една две три бесконечно многу.
Ако две прави се сечат тие имаат заедничка права заедничка пресечна точка заеднички почеток заедничка страна.
Ако две прави немаат ниту една заедничка точка тие се сечат лежат една на друга се паралелни.
За две прави велиме дека се поклопуваат ако сите точки им се заеднички имаат само една заедничка точка имаат две заеднички точки немаат ниту една заедничка точка.
Две прави се нормални прави ако при сечењето образуваат четири прави агли четири остри агли четири тапи агли еден остар,еден тап и два прави агли.
Знак или симбол за нормални прави е I I ┴ ┼.
Знак за паралелни прави е ┴ ┼ I I.
Кој агол е поголем од прав агол остар агол тап агол крив агол.
Кој агол е помал од правиот агол остар агол тап агол крив агол.
Кој триаголник има три остри агли тапоаголен триаголник правоаголен триаголник остроаголен триаголник.
Кој триаголник има еден тап агол,а останатите му се остри агли тапоаголен триаголник остроаголен триаголник правоаголен триаголник.
Кој триаголник има еден прав агол и два остри агли? тапоаголен триаголник остроаголен триаголник правоаголен триаголник.
Рамнините α и β се паралелни. Рамнината α е хоризонтална рамнина. Во каква положба е рамнината β? хоризонтална вертикална коса.
Рамнините π и γ имаат само една заедничка права. Во каква заемна положба се тие рамнини? рамнините се паралелни рамнините се поклопуваат рамнините се сечат.
Во каква заемна положба се една хоризонтална и една коса рамнина? рамнините се паралелни рамнините лежат се поклопуваат рамнините се сечат.
Што е точно ? Права е ... Права е права линија што има почеток,а нема крај.( ограничена само од една страна) Права е права линија што има почеток и крај ( ограничена од две страни) Права е права линија што нема почеток и нема крај ( неограничена е од две страни).
Колку заемни положби имаат права и рамнина 3 1 2.
Рамнини кои се во коса положба се хоризонтални рамнини коси рамнини вертикални рамнина.
Што представуваат предметите и објектите во рамнината? рамнина дел од рамнината.
Report abuse Terms of use