Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONeko test

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
eko test

Description:
test do ekologie

Author:
liska13
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 110
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Stenoekní druhy mívají velký areál jsou organismy se širokou ekologickou valencí jsou dobře přizpůsobené rozmanitým stanovištním podmínkám snášejí kolísání ekologických faktorů prostředí jen v omezeném rozsahu.
Rostliny osídlující stanoviště s trvale nízkými teplotami patří mezi termofyty kryofyty psychrofyty xerofyty.
Topograficky vymezené místo výskytu určitého jedince (populace, společenstva) označujeme jako ekosystém naleziště (lokalita) stanoviště (biotop) areál výskytu.
Soubor všech ekologických faktorů, které daný jedinec (populace, společenstva) během svého života využívá, včetně zapojení do koloběhu látek a toku energie v rámci určitého ekosystému, vyjadřuje termín biotop biocenóza nosná kapacit prostředí ekologická nika.
Motýl nesytka sršňová je příkladem endoparazitizmu konvergence mimikry mutualismu.
Introdukcí rozumíme zavlečení druhu na území, které předtím neobýval rozšíření cizokrajného užitkového nebo užitečného druhu ne naše území zpětné vysazení druhu do území, kde předtím vyhynul postupné šíření druhu na území, které předtím neobýval.
Populace 2 druhů se stejnými (velmi blízkými) nároky na prostředí spolu mohou koexistovat na daném stanovišti za předpokladu, že… -1 nesprávná odpověď! dojde k postupnému vyrovnání početních stavů obou populací mají alespoň částečně odlišné nároky na zdroje výživy a energie, prostor atp. se alespoň částečně liší svými ekologickými nikami mají-li shodné nároky na omezené zdroje, využívají je v jinou dobu či s různou efektivitou.
Organismy adaptované na velké kolísání teplot se nazývají psychrofilní eurytermní stenoétermní termofilní.
Soubor všech abiotických a biotických podmínek vytvářející prostředí organismu se nazývá areal biotop biom pásmo.
Důsledkem intenzivní vnitrodruhové konkurence bývá u rostlin…-2 správné odpovědi! zpomalení růstu v vývoje nejslabších jedinců končící jejich zánikem samozřeďování populace změna patrovitosti společenstva Imigrace části populace.
Co je projevem biotického (reprodukčního) potenciálu populace (rmax )? teritorialita rozptyl populace exponenciální růst populace pohlavně zdatní jedinci.
Pro rozsah tolerance organismu k jednotlivým ekologickým faktorům platí, že nemění se během života jedince mění se v závislosti na změně počasí mění se u jedinců téhož druhu v závislosti na jejich vývoji, stáří apod. s rostoucím věkem se rozsah tolerance výrazně zvětšuje.
Ekologická nika je biotop určitého druhu vegetační stupeň prostorové a funkční začlenění druhu biom.
Mají rozhodující vliv na rozšíření druhů průměrné hodnoty stanovištních faktorů (např. teploty) ano ne.
Populace živočichů je skupina živočichů stejného druhu na stejném stanovišti je skupina živočichů stejného druhu v určitém čase má určité vlastnosti – hustotu, růst, věkové složení, rozptyl, reprodukční schopnost je skupina příbuzných druhů živočichů na stejném stanovišti v určitém čase.
Hustota (denzita) populace vyjadřuje poměr mezi živými a mrtvými jedinci v určitém časovém okamžiku počet jedinců zjištěných na jednotce plochy nebo v jednotce objemu biomasu všech jedinců z jednotky ploch či objemu Celkový počet jedinců dané populace na určitém stanovišti.
Hustota populace udává počet druhů na určité jednotce plochy celkový počet všech jedinců všech druhů na jednotce plochy počet jedinců téhož druhu na určitou jednotku plochy nebo objemu poměr počtu jedinců jednoho druhu k druhému.
Který vztah mezi uvedenými druhy lze označit jako komenzalismus krvinkovka – člověk křeček polní – káně lesní rak poustevníček – sasanka mořská hyeny, šakalové, supi – velké šelmy.
Oboustranně prospěšným vztahem mezi populacemi 2 druhů je kromě mutualismu také komenzalismus protokooperace mykorhiza amenzalismus.
Ekosystémy s podobnými charakteristickými znaky označujeme termínem biom biosféra klimax areál.
Soubor drobných heterotrofních organismů vznášejících se ve vodě nazýváme Zooplankton neuston.
Společenstvo organismů žijících na mořském dně označujeme edafon ekoton bentos detrit.
Vyjmenujte 3 základní typy potravních řetězců pastevně-kořistnický, pastevně-kořistnický, dekompoziční !!.
Ekologické sukcese vrcholí ustáleným ekosystémem zvaným klimax primax.
Eutrofizace vod je přemíra látek s vysokým obsahem N a P přemnožení zooplanktonu (následované hromadným hynutím) přemnožení fytoplanktonu (vodní květ) zvýšení kyselosti vody (zabarvení huminovými kyselinami).
27. Feromony jsou chemické látky používané k postřiku ovocných stromů sexuální endohormony hmyzu vnitrodruhové regulační pachy hormony hmyzu, vylučované do vnějšího prostředí.
Soubor jedinců různých druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů určitého stanoviště tvoří celek označený jako populace biocenóza ekosystém biom.
Ekoton znamená společenstvo s velmi ostrými vnitrodruhovými vztahy rostlinné společenstvo extrémních stanovišť rostlinné společenstvo extrémních stanovišť ekologické napětí ve společenst.
Čistá primární produkce vyjadřuje hrubou primární produkci zmenšenou o vlastní metabolickou spotřebu producentů celkovou produkci ekosystému část produkce ekosystému, spotřebovanou býložravci hrubou primární produkci sníženou o biomasu podzemních orgánů rostlin a požerky zvířat.
. Mutualismus je změna genetického kódu v chromozomu vztah mezi dvěma druhy, kdy jen jeden z nich má ze soužití potravní prospěch oboustranně prospěšná těsná symbiózy, kdy soužití je nezbytné oboustranně prospěšná těsná symbiózy, kdy soužití není nezbytné.
Biom nelze použít pro severskou tajgu lužní les savanu tropický deštný prales.
Biomasa je hmota sušiny jedince, porostu apod. za určité časové období hmotnost sušiny živých organismů v určitém čase z jednotky plochy celková hmotnost látek vytvořených organismem v průběhu jeho života hmotnost sušiny výhradně neživých částí rostlin v určitém čase na určité ploše.
Při ekologické sukcesi celková biomasa roste klesá druhová rozmanitost snižuje se patrovitost fytocenózy jde o krátkodobé výkyvy v druhové skladbě a ve velikosti populací v rámci biocenózy.
Mezi konzumenty 1 řádu patří bakterie a prvoci rostliny (včetně sinic a řas) býložravci (herbivoři) masožravci (karnivoři).
Průměrný počet potomstva samičího pohlaví dožívající se plodného věku vyprodukovaný jednou samicí během jejího života nazýváme biotický (reprodukční) potenciál populace (rmax) čistá míra reprodukce (R0) hrubá míra reprodukce (Rmax) specifická rychlost populačního růstu (r).
Biotický (reprodukční) potenciál populace (rmax) je regulace počtu jedinců působením vnitrodruhové konkurence přirozené kolísání hustoty populace maximální reprodukční schopnost neomezená podmínkami prostředí maximální reprodukční schopnost za nepříznivých podmínek.
Příkladem negativních vztahů mezi populacemi 2 druhů není kompetice parazitismus komenzalismus amenzalismus.
V tekoucí vodě bývá v létě největší koncentrace kyslíku: ráno kolem poledne večer kolem půlnoci.
Pstruhové pásmo potoků a říček odpovídá přibližně: rhitralu krenalu potamalu hyporealu.
Organismy, které se nalézají v tzv. reopelagiálu našich potoků a řek označujeme jako: plankton drift bentos hyporeos.
Ke kterému stupni limnosaprobity náležejí parmová a cejnová pásma našich řek? xenosaprobita oliosaprobita α-mezosaprobita β-mezosaprobita.
Typickými zástupci makrozoobentosu oligosaprobních (neznečištěných) úseků našich potoků a říček jsou: (2 správné odpovědi larvy jepic, pošvatek a chrostíků ploštěnky, blešivci a larvy pošvatek larvy pakomárů, pakomárců a muchniček larvy motýlic, šídel a potápníků pijavky, berušky a larvy jepic.
Ve kterém ročním období zaznamenávám v potoce pod kameny nejmenší abundanci a biomasu v makrozoobentosu? na jaře v létě na podzim v zimě.
Která půdní voda je využitelná pro vyšší cévnaté rostliny? gravitační kapilární podzemní adsorpční.
Který půdní typ je pro vyšší cévnaté rostliny nejlepší? písčitá půda hlinitá půda jílovitá půda černozem.
Půdní profil obyčejně obsahuje tyto zadní horniny: hlinitý, písčitý, jílovitý humusový, metamorfovaný, substrátový humusový, eluviální, iluviálni humusový, oglejený, glejový.
Kromě edafonu najdeme v půdě, zejména přes den, ještě živočichy náležející k tzv.: bentosu detritu epigeonu neustonu.
Podle vztahu k vlhkosti dělíme zooedafon do několika skupin. Nejpočetnější v půdě jsou: hydrobionti hygrobionti hygrofilové xerofilové.
Pomineme-li minerální složky půdy, pak největší podíl (%) z organických složek zaujímá: edafon (zoo- i fyto-) bomasa živých kořenů rostlin mrtvý organický substrát bartérie a aktinomycety.
Příkladem primární ekologické sukcese není: písečná duna štěrková lavice důlní výsypka lesní paseka.
Do skupiny křovinných biomů obdobně nazývaných termínem SKLERAEA nepatří: australské eukalyptové buše středomořská maccie africké akáciové buše mangrové-kořenovníkové porosty.
Do biomu stepí nepatří: maďarská puszta severoamerická prérie africké savany jihoamerické pampy.
Převládající rostlinnou formou v temperátních lesích (tj. opadavých lesích mírného) pásu jsou: fanerofyty chamaefyty hemikryptofyty geofyty.
Který půdní druh je pro vyšší cévnaté rostliny (a zemědělskou produkci) nejlepší? hlinitá půda podzol hnědozem černozem.
Zooedafon členíme podle velikosti do 4 skupin. Do tzv. mezofauny patří: prvoci, hlístice, roztoči hlístice, roztoči, chvostoskoci / roztoči, chvostoskoci, stínky a svinky chvostoskoci, stínky a svinky, mnohonožky a stonožky .
Nejvíce zooedafonu je: na povrchu půdy několik cm pod povrchem půdy čím hlouběji, tím více všude je ho asi tak stejně.
Pomineme-li minerální složky půdy a mrtvou organickou hmotu, pak největší podíl sušiny (biomasu) živé organické hmoty tvoří: mikro- a mezofauna mezo- a makrofauna makro- a megafauna barterie a aktinomycety.
V přírodě se organismy vyskytují ve 3 ekologických médiích, jsou to: suchozemské, vodí a obojživelné vzduch, voda a půda plynné, kapalné a pevné látky populace, společenstvo a ekosystém.
Euryektní druhy... 1 nesprávná odpověď: mívají velká areál jsou organismy se širokou ekologickou valení jsou dobře přizpůsobené rozmanitým stanovištním podmínkám snášejí kolísání ekologických faktorů prostředí jen v omezeném rozsahu.
Pstruzi potoční vyžadují k životu studenou vodu v potocích a říčkách, jsou tedy: oligoeurytermní oligostenotermní polyeurytermní polystenotermní.
Útesotvorní koráli se vyskytují zejména ve fotické vrstvě litorálu tropických moří, jsou tedy: oligostenotermní oligoeurytermní polyeuritermní polystenotermní.
Teplomilné rostliny rostoucí na osluněných svazích vyžadují pro fotosyntézu dostatek světla. Tuto jejich vlastnost lze označit slovem: fotofilní, heliofilní xerotermní xerofilní.
Fotokineticku reakci typickou hlavně pro živočichy, kteří vyhledávají místa s nejvhodnějším osvětlením, jinak řečeno provádějí ke zdroji světla nesměrované pohyby, je: fototropismus fotokineze fototaxe fotopraxe.
Přečkávání nepříznivých podmínek prostředí v klidovém stavu bezprostředně následkem změny vnějších podmínek nazýváme: kviescence (konsekutivní dormance) dormance diapauza (prosektivní dormance) hibernace.
Dormance, kdy živočichové přečkávají v klidu suché a teplé období roku, je: kviescence hibernace estivace diapauza.
Mezi reprodukční skupiny u savců nejspíš nepatří: smečka šelem tlupa lidoopů stádo kopytníků kolonie ploutvonožců.
Zcela náhodně (pouze vlivem ekologických faktorů) vzniklou skupinou je: agregace konglobace stádo hejno.
Mezi kvantitativní atributy biocenóz (=četnostní znaky společenstev) patří: abundance, dominance, produkce frekvence, abundance, dominance frekvence, identita, diverzita fidelita, koordinace.
Použijeme-li podrobnější klasifikaci dominance společenstva, pak opakem dominantních (včetně eudominantních a subdominantních) druhů jsou: recesivní submisivní recedentní abundantní.
Věkovou strukturu stálé (stabilní) populace znázorňuje věková pyramida: klasického tvaru zvonovitého tvaru urnovitého tvaru kupovitého tvaru.
Ekologická natalita je synonymem pro realizovanou natalitu fyziologickou natalitu maximální natalitu minimální natalitu.
Očekávaná průměrná délka života jedince po přežití 1. roku života u obratlovců obyčejně: prudce vzroste mírně poklesne prudce poklesne nemění se.
Do skupiny lesních biomů odborně nazývaných termínem ARBOREÁL nepatří: severská jehličnatá tajga opadavý listnatý les akáciový a eukalyptový les deštný a mlžný les.
Skočná vrstva –termoklima- odpovídá ve vertikální stratifikaci vodího sloupce jezera či nádrže tzv.: epilimnionu metalimnionu hypolimnionu sublitorálu.
V období zimní stagnace je nejnižší teplota vody v přehradě nebo rybníce při hladině těsně nad termoklinou u dna.
Prostředí tzv. volné vody (vodního sloupce) u stojatých vod nazýváme: litorál pelagiál bentál plankton.
Příbřeží zónu našich rybníků tvoří často rákosinové porosty. Tato vodní vegetace se odborně nazývá: perifyton emerzní natanní submerzní.
Každá populace má následující skupinové atributy: disperze struktura, natalita, mortalita / frekvence, abundance, dominance, diverzita,... kompetice, predace, parazitismus, teritorialita,... producenti, konzumenti, destruenti, reducenti,...
Zjišťujeme-li poměr pohlaví u vylíhlých kuřat (tzv. sexování), jedná se o poměr pohlaví: primární sekundární teriární kvartární.
Obecně platí, že... drobné druhy jsou v biocenóze zastoupeny větším počtem jedinců než druhy větší velikosti drobné druhy jsou v biocenóze zastoupeny menším počtem jedinců než druhy větší velikosti velké druhy mají menší biomasu než druhy drobnější velikosti těla velké druhy mají větší abundanci než druhy drobnější velikosti těla.
Odebrali jsme 4 vzorky biocenózy. Které z následujících hodnot frekvence (%) jsme zjistili? 10, 30, 50, 90 20, 40, 60, 80 25, 50, 75, 100 33,3; 33,3; 66,7; 100.
Ve 4 různých ornitocenózách jsme zjistili buď 100 kusů nebo 10 druhů ptáků (nejčastěji obojí). Nejmenší index diverzity bude mít ornitocenóza s následujícími počty jedinců jednotlivých druhů: 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 91, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Producenti jsou: všechny autotrofní organismy zelené rostliny zelené rostliny a sinice (=cyanobakterie) mikroorganismy.
Dekompozitoři jsou: všechny heterotrofní organismy heterotrofní makrokonzumenti (=fagotrofové) heterotrofní mikrokonzumenti (=saprotrofové) bakterie a prvoci.
Sekundární konzumenti (masožravci) využívají ve svých tělech (čistá terciární produkce) asi... 10% energie z těl své kořisti 20% energie z těl své kořisti 30% energie z těl své kořisti 40% energie z těl své kořisti.
Zdrojem energie na Zemi je: výhradně sluneční záření, život bez něj si vůbec nelze představit převážně sluneční záření, existují však i ekosystémy fungující zcela nezávisle na něm převážně sluneční záření i tam, kam nedosáhne, žijí organismy nepřímo pouze z něho výhradně sluneční záření, život bez něj si lze představit jen na jiných planetách nebo měsících .
Společenstvo organismů žijících na mořském dně označujeme: edafon ekoton bentos detrit.
Bergmannovo ekologické pravidlo říká, že: někteří homoiotermní živočichové jsou v chladnějších oblastech větší a hmotnější než jejich příbuzné formy žijící v oblastech teplejších někteří homoiotermní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší uši, zobáky, ocasy a končetiny než jejich příbuzné formy v oblastech teplejších homoiotermní živočichové mají chladnějších oblastech hustší srst nebo peří než jejich příbuzné formy žijící v oblastech teplejších někteří homoiotermní živočichové jsou v chladnějších a vlhčích oblastech tmavší (a pestřejší) než jejich příbuzné formy v oblastech teplejších.
Glogerovo ekologické pravidlo říká, že... někteří homoiotermní živočichové jsou v chladnějších oblastech větší a hmotnější než jejich příbuzné formy žijící v oblastech teplejších někteří homoiotermní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší uši, zobáky, ocasy a končetiny než jejich příbuzné formy v oblastech teplejších homoiotermní živočichové mají chladnějších oblastech hustší srst nebo peří než jejich příbuzné formy žijící v oblastech teplejších někteří homoiotermní živočichové jsou v chladnějších a vlhčích oblastech tmavší (a pestřejší) než jejich příbuzné formy v oblastech teplejších.
Cejnové pásmo řek odpovídá přibližně tzv.: epipotalamu metapotalamu hypopotalamu celému potamalu.
Soubor droných autotrofních organismů vznášejících se ve vodě se nazývá… Fytoplankton ..
S typickými zástupci společenstva živočichů označovaného jako hyporoes (obývající tzv. hyporeál) se s největší pravděpodobností setkáme: v zatopených jeskyních ve studnách v zamokřené půdě v zatopených dolech.
Tzv. emerzní vegetace roste převážně v pásmu odborně nazývaném: epilitorál eulitorál sublitorál supralitorál.
Opakem eutrofní (třeba druhotně eutrofizované) přehradní nádrže je nádrž: atrofní oligotrofní mezotrofní dystrofní.
Křivka přežívání u živočichů a dřevin má nejčastěji tvar (klidně nakresli): úsečky paraboly přímky hyperboly.
Mezi strukturální znaky biocenóz (=četnostní znaky společenstev) patří: frekvence, identita, diverzita fidelita, koordinace frekvence, abundance, dominance abundance, dominance, produkce.
Hodnotíme-li na vybrané ploše atributy zoocenózy, zejména zjišťujeme-li abundanci jednotlivých druhů, pak vždy platí, že … je třeba opakovaně odchytit či jinak postupně zaznamenat všechny jedince větší počet menších vzorků poskytuje přesnější výsledky menší počet větších vzorků poskytuje přesnější výsledky stačí jednorázově odebrat jediný dostatečně velký vzorek.
Odebrali jsme 5 vzorků biocenózy. Které z následujících hodnot frekvence (%)jsme zjistili? 20,40,60,80,100 ...
Ve 4 různých ornitocenózách jsme zjistili buď 100 kusů nebo 10 druhů ptáků (nejčastěji obojí). Největší index diverzity bude mít ornitocenóza s následujícími počty jedinců jednotlivých druhů: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 91, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Allanovo ekologické pravidlo říká, že:…2 správné odpovědi někteří homoiotermní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší uši, zobáky, ocasy a končetiny než jejich příbuzné formy v oblastech teplejších homoiotermní živočichové mají chladnějších oblastech hustší srst nebo peří než jejich příbuzné formy žijící v oblastech teplejších.
Teoretická mortalita je synonymem pro: realizovanou mortalitu fyziologickou mortalitu maximální mortalitu minimální mortalitu.
Fotokineticku reakci typickou hlavně pro živočichy, kteří vyhledávají místa s nejvhodnějším osvětlením, jinak řečeno provádějí ke zdroji světla směrované pohyby, je: fototropismus fotokineze fototaxe fotopraxe.
Masové vystěhování živočichů označujeme pojmem: emigrace imigrace irupce erupce.
Společenstvo žijící na hladině (bruslařky a vodoměrky) se nazývá pleuston neuston.
Soubor drobných autotrofních organismů vznášejících se ve vodě nazýváme: fytoplankton zooplankton.
Společenstvo aktivně pohyblivých živočichů (hlavně ryby) nazýváme: nekton pleuston bentos.
pohyb ROSTLIN za sluncem je … fototropismus fototaxe fotofílie.
Kdo jsou konzumenti heterotrofní makrokonzumenti (=fagotrofové) všechny heterotrofní organismy heterotrofní mikrokonzumenti (=saprotrofové) všechny bakterie.
Příkladem sekundární ekologické sukcese není: důlní výsypka štěrková lavice paseka.
Kdo tvoří miny na listech? drobníčci bakterie.
Report abuse Terms of use