option
My Daypo

แบบทดสอบภาคเหนือ

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบภาคเหนือ

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
25/12/2013

Category:
Geography

Number of questions: 24
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ภาคเหนือมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงจำนวนร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด 50 % 60 % 70 % 80 %.
เทือกเขาใดที่สูงที่สุดในประเทศไทย ถนนธงชัย ตะนาวศรี ผีปันน้ำ หลวงพระบาง.
หินชนิดใดจะพบบริเวณภูมิประเทศแบบอ่างสลุง หินไนส์ หินแกรนิต หินทราย หินปูน.
จังหวัดใดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่าจังหวัดอื่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน เชียงราย.
แม่น้ำทางภาคเหนือแยกได้เป็น 3 ระบบ ดังต่อไปนี้ยกเว้นระบบใด แม่น้ำไหลลงสู่ด้านเหนือ แม่น้ำไหลลงสู่ด้านใต้ แม่น้ำไหลลงสู่ด้านตะวันออก แม่น้ำไหลลงสู่ด้านตะวันตก.
แม่น้ำสายใดที่ยาวที่สุดของภาคเหนือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน.
จังหวัดใดที่แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไม่ไหลผ่าน เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน.
บริเวณของประเทศใดที่ไม่สามารถมองเห็นจากบริเวณสบรวก ไทย ลาว พม่า จีน.
ภูมิประเทศที่ไม่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปันน้ำ แม่น้ำเมย แม่น้ำสาย.
สาเหตุใดที่ไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลที่ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าภาคอื่น อยู่ไกลจากทะเล ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภาคอื่น.
ฝนที่ตกในภาคเหนือส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากลมพายุจากทะเลจีนใต้ จากการพาความร้อนเพราะใกล้เขตศูนย์สูตร จากลมประจำถิ่นที่พัดจากอ่าวไทยตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา.
เหตุใดจังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ เพราะอุตรดิตถ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่าจังหวัดอื่น เพราะอยู่ติดกับดินแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะอุตรดิตถ์ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขา เพราะอุตรดิตถ์มีป่าไม้น้อยที่สุด.
จังหวัดในข้อใดที่มีฝนตกมากที่สุดและฝนตกน้อยที่สุด เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เชียงราย-เชียงใหม่ ลำปาง-ลำพูน เชียงราย-ลำปาง.
ดินในลักษณะใดที่จะพบในบริเวณที่ราบริมน้ำ ดินตะกอน ดินทราย ดินโคลน ดินเหนียว.
ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือข้อใด ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชได้ผลดีกว่าภาคอื่น มีฝนตกสม่ำเสมอ ดินดีอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำลำธาร คนเหนือขยัน ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล.
ปัจจัยต่อไปนี้จำกัดปริมาณน้ำยกเว้นข้อใด ปริมาณน้ำฝนต่อปีไม่มาก ช่วงฤดูฝนสั้นกว่าฤดูแล้ง มีแม่น้ำสายสั้นจำนวนมาก มีอ่างเก็บน้ำจำนวนน้อย.
เขื่อนใดจัดเป็นเขื่อนของภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนสิริกิติ เขื่อนสิรินธร.
จังหวัดใดมีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่.
แร่อโลหะชนิดใดเป็นแร่ที่ทำรายได้ให้กับภาคเหนือมาก ถ่านหิน ฟลูออไรท์ เกาลิน หินอ่อน.
บริเวณใดที่มีถ่านหินลิกไนต์มากที่สุด แอ่งลี้ จังหวัดลำพูน ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ราบแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แอ่งแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.
ภาคเหนือตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณเท่าไร ๕๐ – ๑๒๐ เมตร ๑๐๐ – ๒๕๐ เมตร ๒๕๐ - ๔๐๐ เมตร ๓๕๐ – ๔๐๐ เมตร.
ยอดเขาใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่บนทิวเขาแดนลาว ดอยอินทนนท์ ดอยตุง ดอยผ้าห่มปก ดอยเชียงดาว.
ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิต่ำกว่าภาคอื่น ภาคเหนืออยู่ในตำแหน่งละติจูดสูงกว่าภาคอื่น ภาคเหนือมีพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมากกว่าภาคอื่น ภาคเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติปกคลุมพื้นที่มากกว่าภาคอื่น ภาคเหนืออยู่ไม่ห่างจากทะเลมากนักทำให้ได้รับความชื้นจากทะเล.
ปัจจัยข้อใดที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในภาคเหนือ เป็นที่สนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า ภาคอื่นๆของไทย มีความสะดวกปลอดภัย การคมนาคมสะดวก ค่าครองชีพต่ำ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุล้ำค่า มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests