option
My Daypo

bio

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
bio

Description:
BIO SZU 350-400 radio

Author:
ninkaa
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/03/2023

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
332. Symbolické vyjadrenie dihybrida, ktorý je pre prvý znak homozygot recesívny a pre druhý znak heterozygot je: aaBb abaB aB aaAa.
333. Pre určenie pohlavia nového jedinca je rozhodujúce: polovica chromozómov otca a polovica matky pohlavný chromozóm otca pohlavné a somatické chromozómy obidvoch rodičov pohlavný chromozóm matky a deň menštruácie.
334. Ktorý z rodičov (u ľudí) geneticky zodpovedá za pohlavie potomka: matka, lebo na vznik pohlavia potomka vplýva jej vnútorné prostredie pri oplodnení otec, pretože môže poskytnúť buď spermiu s chromozómom X alebo Y obaja rodičia rovnako, lebo zygota je výsledkom splynutia ich gamét ani jeden z rodičov, je to úplná náhoda.
335. Prečo hovoríme, že je muž vzhľadom na X chromozómové gény hemizygot? lebo recesívna alela na nehomologickom úseku X je iba jedna a prejaví sa vždy lebo nemá pre daný znak dve alely, preto nemôže byť homozygot ani heterozygot lebo ich alely musia potlačiť dominantné alely na Y chromozóme lebo gény na X chromozóme sú vždy recesívne.
336. Ak sú gény lokalizované na homologických úsekoch chromozómov X a Y, ide o dedičnosť: úplne viazanú na pohlavie neúplne viazanú na pohlavie s úplnou dominanciou s neúplnou dominanciou.
337. Čo znamená dedičnosť krížom? samčekovia dedia znak po matke a samičky po otcovi znaky sa prejavujú vždy každú druhú generáciu u samičiek sa znak, ktorý prenášajú nikdy neprejaví gény sa počas vzniku gamét skombinujú.
338. Môže zdediť syn hemofíliu po otcovi? áno, ak vajíčko oplodnila spermia s X chromozómom áno, hemofília je recesívne dedičné ochorenie, preto stačí na realizáciu znaku jedna alela nie, ide o dedičnosť krížom nie, syn nemôže od otca dostať X chromozóm.
339. Aká je genetická prognóza vzhľadom na hemofíliu ak muž je hemofilik a žena prenášačka? 0% zdravé deti 25% zdravý syn, 25% dcéra prenášačka, 50% choré deti zdravé môžu byť iba dcéry – 50% zdravý bude iba syn – 25%.
340. Prečo sa hemofília vyskytuje častejšie u mužov ako u žien? lebo toto dedične recesívne ochorenie sa viaže na nehomologickú časť X chromozómu, ktorý u mužov nemá párovú alelu na Y chromozóme lebo ženy majú voči nemu prirodzenú imunitu lebo u žien sa prejaví iba v prípade dvoch Xh chromozómov lebo jeho prenos sa viaže na kombináciu chromozómov XY.
341. Medzi autozomálne recesívne dedičné choroby patria: daltonizmus albinizmus fenylketonúria galaktozémia.
342. Príkladom na recesívnu dedičnosť, viazanú na X- chromozóm je: daltonizmus hemofília galaktozémia Turnerov syndróm.
343. Príčinou dedičnej premenlivosti , môže byť: pohlavné rozmnožovanie trvalý vplyv faktorov prostredia rekombinácia v dôsledku crossing-overu mutácie.
344. Dedičná premenlivosť môže vzniknúť v dôsledku: rôznej kombinácie existujúcich génov pri pohlavnom rozmnožovaní trvalých zmien génov opakujúcich sa zmien faktorov prostredia prírodného výberu.
345. Pre génové mutácie platí: môžu spôsobiť posun čítania genetického kódu môžu spôsobovať geneticky podmienené ochorenia sú spôsobené zvýšením počtu chromozómov v jadre bunky sú jedným z predpokladov variability živých organizmov.
346. Génová mutácia vzniká: ak nastane zmena v poradí chromozómov v jadre keď nastane zmena informácie na úrovni molekuly DNA ak sa stratí, alebo pribudne časť chromozómu keď sa zmení počet chromozómov v jadre bunky.
347. Strata časti chromozómu sa nazýva: inverzia adícia delécia duplikácia.
348. Substitúcia pri génovej mutácii znamená: zámenu jedného alebo viacerých nukleotidov za iný zdvojenie nukleotidov stratu jedného alebo viacerých nukleotidov vsunutie jedného alebo viacerých nukleotidov.
349. Delécia pri génovej mutácii znamená: zdvojenie nukleotidov stratu jedného alebo viacerých nukleotidov vsunutie jedného alebo viacerých nukleotidov zámenu jedného alebo viacerých nukleotidov za iný.
350. Inzercia pri génovej mutácii znamená: stratu jedného alebo viacerých nukleotidov zámenu jedného alebo viacerých nukleotidov za iný zdvojenie nukleotidov vsunutie jedného alebo viacerých nukleotidov.
351. Ktoré tvrdenia charakterizujú polyploidiu? v jadre somatickej bunky je viac ako dve sady chromozómov v jadre somatickej bunky je len polovičný počet chromozómov u človeka sa nevyskytuje u rastlín sa vyskytuje relatívne často.
352. Pre aneuploidiu platí: v jadre somatickej bunky chýba sada chromozómov zmenil sa počet chromozómov v sade v genóme bunky je navyše alebo chýba jeden alebo viac chromozómov v genóme bunky je 3n chromozómov.
353. Trizómia 18 chromozómu spôsobuje genetickú poruchu: Downov syndróm Edwardsov syndróm Turnerov syndróm Klinefelderov syndróm.
354. Trizómia 21 chromozómu spôsobuje genetickú poruchu: Turnerov syndróm Edwardsov syndróm Downov syndróm Klinefelderov syndróm.
355. Ak v prípade ženského pohlavia chýba X chromozóm, ide o: Turnerov syndróm Edwardsov syndróm Downov syndróm Klinefelderov syndróm.
356. Turnerov syndróm spôsobuje: duplicita X chromozómu u mužov absencia X chromoxómu u žien prítomnosť Y chromozómu v prípade ženského pohlavia prítomnosť X chromozómu v prípade mužského pohlavia.
357. Downov syndróm je genetická choroba zapríčinená: zvýšením počtu 21. chromozómu z 2 na 3 chýbaním jedného chromozómu 21 chýbaním jedného chromozómu 18 zvýšením počtu 18. chromozómu z 2 na 3.
358. Genofond je: súbor génov jednotlivca súbor génov viacerých druhov súbor génov všetkých členov populácie súbor génov všetkých živých organizmov.
359. Väzbová skupina génov označuje: súbor génov ležiacich na jednom chromozómovom páre všetky gény v bunke gény malého účinku, ktoré kódujú jeden znak usporiadanie alel v génoch.
360. Úplná väzba génov sa od neúplnej odlišuje tým, že: medzi alelickými pármi neprebehne crossing-over gény rôznych chromozómov sa dedia spoločne netvoria sa rekombinantné gény ide o väzbu medzi génmi u homozygota.
361. Pravidlá o väzbe génov formuloval: J.G.Mendel J.Watson T.H.Morgan G.H.Hardy.
362. Aký proces podmieňuje vznik nových (rekombinantných) zostáv génov? oplodnenie segregácia alel do gamét crossing-over mutácia.
363. Pri dihybridnom krížení: sledujeme dedičnosť dvoch znakov uplatňuje sa zákon voľnej kombinovateľnosti alel rôznych alelických párov sledujeme dve generácie potomkov sa kombinujú rôzne alely na jednom chromozóme.
364. Pri dihybridizme je symbolické vyjadrenie kríženia homozygotne dominantného a homozygotne recesívneho rodiča pre obidva znaky: AB x ab AABB x aabb AA x bb AA x BB.
365. Pri dihybridizme je symbolické vyjadrenie kríženia dvoch heterozygotných rodičov pre obidva znaky: AB x ab Ab x Ab AABB x AAbb AaBb x AaBb.
366. Pri dihybridizme tvorí jedinec, ktorý je heterozygot pre obidva sledované znaky, alely: AB, Ab, aB, ab AB, ab AA, aa, BB, bb A, a, B, b.
367. Hardy-Weinbergov zákon sa týka: dostatočne veľkých panmiktických populácií populačnej rovnováhy zmien súvisiacich so šírením mutácií populácií so stabilným genotypovým zložením.
368. Panmixia označuje: náhodné párenie v populácii rovnakú pravdepodobnosť plodného párenia sa členov populácie obmedzený výber partnerov pri párení v jednej populácii proces samooplodnenia v populácii.
369. Súbor génov všetkých členov populácie nazývame: genotyp genóm genofond populačný genóm.
370. Inbríding je: krajný prípad autogamie kríženie medzi príbuznými jedincami so spoločným predkom hybridné kríženie kríženie v rámci jedného druhu.
371. Panmixia je pre zdravý genetický vývin populácie: prospešná, lebo umožňuje väčšiu variabilitu prospešná, lebo udržiava konštantný pomer genotypov v populácii negatívna, lebo obmedzuje variabilitu nemá na genetické zdravie populácie žiadny vplyv.
372. Aká je tendencia vývinu autogamnej populácie? udržiava sa konštantný pomer všetkých genotypov variabilita jedincov v populácii sa zvyšuje populácia sa rozpadá na dve čisté línie heterozygoty sa postupne z populácie vytrácajú.
373. Za autogamné považujeme také populácie v ktorých dochádza: k samooplodneniu k náhodnému kríženiu ku kríženiu medzi príbuznými jedincami k inbrídingu.
374. Genetickú heterogenitu – rôznorodosť populácie znižuje: panmixia autogamia príbuzenské kríženie samooplodnenie.
375. Variabilitu populácie zvyšuje: panmixia autogamia náhodné kríženie jedincov inbríding.
376. Aký zákon sa uplatňuje v dedičnosti veľkých panmiktických populácií? Hardy-Weinbergov zákon Morganov zákon zákon Watsona a Cricka zákon o populačnej rovnováhe.
377. Populácia je z hľadiska prenosu genetickej informácie v rovnováhe: ak sa nemení frekvencia jednotlivých genotypov ak sa zachováva frekvencia jednotlivých alel keď ide o autogamnú populáciu keď nastane genetická izolácia populácie.
383. Platnosť Hardy-Weinbergovho zákona môže narušiť: výrazný pokles počtu plodných jedincov objavenie sa mutácií panmixia pri párení selekcia a migrácia.
396. Polygénny systém tvoria: neutrálne a aktívne alely kvantitatívne alely gény malého a veľkého účinku gény malého účinku.
397. Fenotyp kvantitatívnych znakov je výsledkom: kombinácie genotypu a vplyvu prostredia kombinácie génov malého a veľkého účinku premenlivosti polygénneho systému súčtu neutrálnych a aktívnych alel s prostredím.
398. Pojem dedivosť vyjadruje: podiel genotypu na fenotypovej premenlivosti kvantitatívnych znakov vzťah neutrálnych a aktívnych alel podiel kvantitatívnych znakov na celkovom fenotype vzťah genotypu a fenotypu.
399. Ak je koeficient dedivosti pre výšku človeka h2 = 0,7, znamená to, že: výška človeka na 70% závisí od genotypu a 30% od prostredia 70% alel pre výšku človeka je aktívnych a 30% neutrálnych ide o kvantitatívny znak fenotypová premenlivosť je v prípade výšky človeka 30%.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests