option
My Daypo

แบบทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Description:
ภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/12/2013

Category:
Geography

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด เป็นที่ราบสูงที่มีความสูงด้านตะวันตกที่ลาดลงไปสู่ด้านตะวันออก เป็นที่ราบหุบเขาสลับกับภูเขาสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ เป็นแอ่งที่ราบที่มีความสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ที่ลาดไปสู่ด้านตะวันออก เป็นแอ่งที่ราบสูงตะวันออก และด้านใต้ที่ลาดลงไปสู่ด้านตะวันตก.
ภูเขาในข้อใดที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ ขั้นภาคตะวันออกเฉียงใต้และกัมพูชา ภูเขาสันกำแพง ภูเขาดงพญาเย็น ภูเขาพนมดงรัก ง.ภูเขาภูพาน.
ภูเขาในข้อใดที่มีแนวเขาอยู่ระหว่างแอ่งที่ราบโคราช กับ แอ่งที่ราบสกลนคร ภูเขาสันกำแพง ภูเขาเพชรบรูณ์ ภูเขาภูพาน ภูเขาพนมดงรัก.
ร่องรอยของภูเขาไฟพบได้ที่ไหน บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครพนม เลย.
แม่น้ำสายใดไม่ใช้แม่น้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำสงคราม แม่น้ำโขง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำมูล.
แม่น้ำโขงกั้นพรมแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับประเทศลาวตั้งแต่จังหวัดใดถึงจังหวัดใด นครพนม – ศรีสะเกษ เลย – อุบลราชธานี หนองบัวลำพูน – อำนาจเจริญ หนองคาย – ศรีสะเกษ.
บริเวณใดเป็นบริเวณจุดรวมดินแดนไทย – ลาว – กัมพูชา ช่องแม็ก ช่องนก ช่องเขาพระวิหาร ช่องนครไทย.
จังหวัดใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน นครราชสีมา นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ.
คุณสมบัติของดินในข้อใดไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินเค็ม ดินที่มีความเหนียว ดินที่ขาดธาตุอาหาร ดินที่ไม่อุ้มน้ำ.
พืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดใดที่ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ข้าวโพด บ่อแก้ว ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง.
ข้อมูลใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเขื่อนสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนสิรินธร – จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ - จังหวัดสกลนคร เขื่อนลำตะคอง – จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนอุบลรัตน์ - จังหวัดข่อนแก่น.
แร่ประเภทใดที่ทีมีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แร่โลหะ แร่อโลหะ แร่เชื่อเพลิง แร่กัมมันตภาพรังสี.
ข้อใดไม่ใช้ลักษณะสำคัญของป่าไม้สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ป่าโป่รงต้นไม้ขึ้นห่างๆ ต้นไม้สำคัญคือ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ป่านี้มักอยู่ในดินสีแดง.
จังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต้นไม้สน เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์.
ทรัพยากรนันทนาการข้อใดไม่ได้เป็นทรัพยากรนันทนาการของภาคอีสาน น้ำตกสาริกา หินหอนางอุสา ภูหลวง อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์.
ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บริเวณบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ คือพวกใด ลาว กระเหรี่ยง เขมร ญวน.
ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพใดน้อยที่สุด การเพาะปลูก การทำป่าไม้ การทำเหมืองแร่ การทำประมงน้ำจืด.
ปัญหาส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอะไร เกิดจากน้ำ เกิดจากพรมแดน เกิดจากดิน เกิดจากภูมิประเทศ.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests