option
My Daypo

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
01/02/2014

Category:
Geography

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อใด ควรจัดทำเป็นอันดับแรก ส่งเสริมคุณภาพประชากร สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด.
ข้อใดจัดเป็นการจัดการทรัพยากรดินที่เหมาะสม ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น ปลูกพืชหลายชนิดสลับกันไป บริเวณดินเปรี้ยว ดินเค็มใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร กำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่บริเวณชายฝั่ง.
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ข้อใดเหมาะสมที่สุด รับเจ้าพนักงานมาดูแลป่าไม้เพิ่มขึ้น ใช้ไม้เนื้ออ่อนสำหรับทำเครื่องเรือน ออกกฎหมายควบคุมการใช้เครื่องมือตัดไม้ เชิญชวนเยาวชนไทยยุคใหม่ช่วยกันปลูกต้นไม้.
พลังงานในข้อใด ไม่จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน พลังงานลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจากถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์.
สมศรีและครอบครัวใช้เสื้อผ้าคุ้มค่าจนกว่าจะเก่าขาด และเมื่อขาดก็ยังซ่อมแซม การกระทำของ สมศรีมีผลดีต่อข้อใดมากที่สุด การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ธรรมชาติ การหาพลังงานทดแทน การใช้ทรัพยากรทดแทน.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทสำคัญในเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในข้อใดมากที่สุด แร่ธาตุ อากาศ พลังงาน ดิน-น้ำ.
กิจกรรมหลักของกรีนพีช คืออะไร หยุดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จัดทำหนังสือชุดโลกสีเขียว จัดหาสมาชิกที่มีอุดมการณ์สร้างโลกสีเขียว.
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการ ในข้อใด ส่งเสริมความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ควบคุมการผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรมไม่ให้ก่อเกิดมลพิษ ควบคุมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศตามเกณฑ์ ควบคุมให้การเกิดแก๊สเรือนกระจกในประเทศอยู่ในระดับไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลก.
นักเรียนใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ของได้หลายๆ ครั้ง แสดงว่าได้มีส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามหลักการใด การปฏิเสธการใช้ การถนอมรักษา การนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.
การที่มนุษย์ในแต่ละภูมิภาคของโลกได้ศึกษาธรรมชาติและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตนั้น สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด เทคโนโลยี การสร้างสรรค์วัฒนธรรม การปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests