Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZZ

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZZ

Description:
otázky k SZZ

Author:
KV
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 84
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1) Proces, při které se jedinec stává jedinečnou osobností se označuje jako: a) Socializace b) Individualizace c) Sapientace d) Humanizace.
2) Hra, při které žáci přebírají určitou sociální roli a na základě svých zkušeností se snaží vytvořit nejtypičtější chování dané postavy, se nazývá: a) Alternace b) Hra v situaci c) Simulace d) Charakterizace .
3) Co patří mezi základní kompetence třídního učitele: a) kompetence hudební b) kompetence mediální c) kompetence výtvarná d) kompetence komunikační.
4) Která z disciplín speciální pedagogiky se zabývá poruchami chování? a) oftalmologie b) etopedie c) surdopedie d) logopedie.
5) Který člen nepatří do základní rodiny? otec dcera babička syn.
6) Učitel diskutuje se žáky na téma, jak by se měl chovat žák k učiteli, učitel k žákovi a žáci k sobě navzájem. Žáci přitom sami formulují zásady, kterými by se toto chování mělo řídit. Nejdůležitější zásady sepíší, tento seznam se nazývá: a) charta třídy b) školní řád c) řád třídy d) třídní ústava.
7) Projekt zabývající se podporou zdraví na školách se nazývá: a) výchova ke zdraví b) zdravotní škola c) škola se zdravotní průpravou d) zdravá škola.
8) Hlavní podmínka účinnosti situačně pojaté výchovy spočívá v tom, že: a) jedinec nespojuje své jáství a vnější významnosti situace b) situace je pro jedince nedůvěryhodná c) jedinec spojuje své jáství a významnosti situace d) situace je pro jedince snadná.
9) Autorita, která je vynucená, mocenská a direktivní se označuje jako: a) neformální b) formální c) osobní d) přirozená.
10) V čem spočívá humanizující způsob výchovy k hodnotám: a) hodnoty se nedají předávat b) priorita v lidství je před ostatními hodnotami c) hodnoty jsou podávány jako jednoznačné a nutně přijímané d) základní hodnota je svoboda individuální.
11) Který z následujících znaků nepatří mezi znaky tzv. otevřeného vyučování? a) je ustanoven týdenní plán práce a úkolů, který se má splnit b) celý prostor třídy se stává volným učebním prostorem c) nebere se zřetel na různé učební styly žáků d) je možný volný pohyb po třídě.
12) Zdravá škole je: a) alternativní škola b) odborná zdravotní škola c) projekt, který se postupně dostává do prostředí škol ČR d) projekt, ke kterému se hlásí většina škol v ČR.
13) Jestli učitel vytváří hry a situace jejichž smyslem je zábava v kombinaci s poznáním (získáním nové informace) pak říkáme, že se jedná o aktivity a hry, které označujeme pojmem: a) Siotainment b) Entertainment c) Infortainment d) Edutainment.
14) pravidla ve hře jsou důležitá z několika důvodů – vyber nesprávné tvrzení: a) Popisují chování jednotlivých postav, které mají často svoji roli b) Umožňují pouze takové chování, které je v reálném světě vždy žádoucí a mravné c) Vytváří fyzické nebo psychické překážky, které je třeba překonávat d) Někdy umožňují projev takového chování, které by v reálném světě bylo považováno za nemravné nebo krajně nežádoucí.
15) Žákovskou rezistenci definujeme jako: a) Přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům, požadavkům, normám skupiny či společnosti, v níž člověk žije, a potlačení projevů vlastních b) Oddělování, odlučování či vylučování jednotlivých žáků či skupin žáků c) Rozlišování žáků na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince d) Opoziční akt k něčemu, s čím jedinec či skupina nesouhlasí.
16) Jako jedna z příčin žákovské rezistence ve škole není uváděna: a) snaha o zachování minoritní identity žáků b) reprodukce sociální nerovnosti ve škole c) odlišnost sociokulturního prostředí učitele a žáka d) lenost žáků.
17) Zdánlivé přijetí norem žáky, jichž však žáci využívají v naplňování vlastních cílů (např. žáci vyžadují další výklad učitele z důvodu, aby odvrátili hrozící zkoušení) Woods (1979) označuje jako: a) Konformitu b) Kolonizace c) Rebelii d) Nesmiřitelnost e) Únik f) Ritualismus.
18) Vizuální gramotnost využíváme v případě, že analyzujeme: a) Zprávy ze sociální sítě jako zdroj informací b) Věrohodnost nabízených textových sdělení c) Vliv uměleckého díla na edukanta d) Průnik obrazu do mediálního sdělení.
19) Allport (1954) stanovil 5 stupňů vývoje etnických předsudků. Vyberte položku, která do uvedeného výčtu nepatří: a) Vyhlazování b) Vzdělávání a indoktrinace c) Očerňování a izolace d) Diskriminace a tělesné napadání.
20) Jestliže dojde k zafixování určitého vztahu k okolnímu světu (lidem, hodnotám, věcem apod.), a to bez ohledu na jeho reálnou znalost, např. jen podle toho, zdali se nám líbí nebo nelíbí, na základě toho, jakou emoci v nás vyvolá a podobně, pak mluvíme o vytvoření a) Předtuchy b) Předsudku (zakořeněný, není založený na spolehlivém poznání) c) Apatie (netečnost, rezignace) d) Postoje (připravenost k činu) .
21) Mezi základní pojmy Marie Montessori nepatří: a) Absorbující duch b) Školní společenství c) Ruka je nástrojem ducha d) Polarizace pozornosti.
22) Cílem divadla utlačovaných je: a) Podpořit porozumění společenským příčinám a následkům útlaku, i když se na první dojem mohou zdát jako individuální problém b) Kritizovat realitu c) Zaměřit se na řešení individuálního problému člověka d) Ztvárnit realitu.
23) Axiologie se ve své podstatě zabývá: a) Aktivizací sociálně znevýhodněných skupin b) Socializací jedince c) Komunikací ve výchově d) Výchovou k hodnotám .
24) Mezi duševní hodnoty podle Kučerové neřadíme: a) Lidskou osobnost (životní názor, svět, filozofie) b) Hledání smyslu života c) Komunikaci d) Sebereflexi .
25) Sociální znevýhodnění vymezuje školský zákon č. 561/2004 Sb. takto: a) Zákon považuje za soc. znevýhodněné osoby, které dosahují nižších příjmů, než je celostátní průměr b) Jedná se o rodiny a žáky, kteří dosahují příliš vysokého vzdělání c) Rodinné prostředí se špatným sociálně-kulturním postavením d) Aktuálně školský zákon sociální znevýhodnění nevymezuje.
26) Definici: „učební obsahy, které by měl žák za určité období zpracovat, zvládnout nebo se v nich jinak orientovat“ odpovídá pojem: a) epocha b) polarizace pozornosti c) elipsa d) pensum.
27) Pojmy „antroposofie, epocha a eurytmie“ jsou svázány s: a) Daltonským plánem b) Montessori pedagogikou c) Moderní pracovní školou Celestina Freineta d) Waldorfskou pedagogikou .
28) Základním principem reformní pedagogiky není: a) Princip pedeutocentrického řízení b) Princip diferenciace c) Princip individualizace d) Princip samostatnosti a aktivity e) Princip globalismu d) Princip projektového učení.
29) Mezi základní principy pedagogiky Montessori nepatří: a) Polarizace osobnosti b) Vytvoření učebního plánu z člověka samotného c) Respektování senzitivních fází d) Věkově smíšené skupiny.
30) Koncept celoživotního učení vnímá učení jako: a) Uvědomovaný a reflektovaný proces, který probíhá v průběhu celého života b) Nástroj, skrze který může společnost využívat a kontrolovat jedince c) Institucionalizovaný a plánovaný proces učení v průběhu celého života d) Model vzdělávání zaměřený na formativní období lidského života, které je omezené dosáhnutím sociální dospělosti!.
31) Koncept celoživotní zaměstnatelnosti stojí především na: a) Vzdělávání v průběhu celého života, které pomáhá jedinci udržovat ekonomickou konkurenceschopnost b) Řádném absolvování formálního vzdělávání ve školských zařízení c) Znalosti jednotlivých druhů profesí a náplně jejich práce d) Rozdělení trhu práce na sféry zemědělství, průmyslu, výroby a služeb .
32) V dile M. F. Quintiliana se setkáváme s hrou prostřednictvím, které chce své žáky zejména vzdělávat. Jestliže převládá rozvoj vlastního kurikula prostřednictvím her, pak mluvíme, že hra má zejména funkci: a) Zábavnou b) Společenskou c) Didaktickou d) Vojenskou a etickou (nalézá etické problémy).
33) Příkladem desegregované školní třídy je třída, ve které se vzdělávají: a) Romští žáci spolu s žáky z majority b) Téměř výhradně žáci-migranti c) Téměř výhradně romští žáci d) Téměř výhradně žáci-cizinci .
34) Hlavním cílem celoživotního učení jsou: a) Podpora aktivního stáří a výuky na Univerzitách třetího věku b) Podpora výuky předmětu Výchova k volbě povolání v MŠ a na ZŠ c) Podpora aktivního občanství a podpora zaměstnatelnosti d) Podpora neformálního učení oproti formálnímu.
35) Učitel klade žákům otázku: „John běží rychleji než George. Nigel běží pomaleji než George. Kdo je nejrychlejší?“ Která z následujících odpovědí neodpovídá žákovskému registru, jak je vymezila Cazdenová: a) Nevím b) Nigel c) Nejrychleji běhá Usain Bolt d) John .
36) Pozdně moderní společnost se vyznačuje zejména: a) Stabilitou politických struktur b) Technologickým pokrokem, který se však v pozdně moderní společnosti naštěstí zpomaluje a jednou ustane úplně c) Předpokladem, že z jednou získané kvalifikace budeme těžit do konce života, především v téže instituci d) Pluralitou a rozmanitostí názorů i podnětů, mnohovrstevnatostí a členitostí nejen lidské komunikace ale i vnímání vlastního života .
37) Pro Waldorfskou školu není typická tato charakteristika a) Převaha slovního hodnocení b) Absence učebnic c) Vyučování v epochách d) Využívání senzitivních fází dítěte .
38) Paralela reálného světa a světa a světa hry nám umožňuje využít mnoha situací, které jsou pro výchovu klíčové. Nastavení her zejména umožňuje (vyberte nesprávné tvrzení) a) Zrychlit plynutí času oproti času reálnému b) Vystupovat v rolích, které bychom si v reálném světě nemohli vyzkoušet c) Subjektivně prožívat herní situace d) Porušovat pravidla hry.
39) Herní aktivity je vhodné ve škole využívat právě proto, že obecně rozvíjí (vyberte nesprávné tvrzení) a) Přirozené sociální učení prostřednictvím rozmanitých rolí b) Prožitek c) Memorování d) Nezprostředkovanou zkušenost .
40) Hnutí tvořivé dramatiky, které vzniklo v USA v roce 1924 vychází z: a) Esencialismu b) Antiautoritativní pedagogiky c) Antipedagogiky d) Pragmatické pedagogiky.
41) Příkladem strategie zviditelňování entických identit žáků z minority ve škole může být dle výzkumu Obrovské (2016): a) Zapírání znalostí vietnamštiny žákem – Vietnamcem b) Snaha romských žáků nosit ve škole kšiltovku a užívat gesta spojená s romským hip hopem c) Snaha romských žáků mluvit ve škole spisovně d) Využívání symbolů české státnosti žákem – Vietnamcem.
42) Které medium z níže jmenovaných dává největší prostor dezinformacím a tzv. fakenews? a) Český rozhlas Radiožurnál b) Televize Nova c) Internetová encyklopedie Wikipedie d) Webový portál Parlamentní listy .
43) V případě, že tzv. dekontextualizujeme mediální sdělení přehnanou generalizací, tak používáme: a) Kategorizaci b) Chyby v sociální percepci c) Medializaci d) Stereotypy.
44) Pokud nezůstáváme v roli pasivních konzumentů médií, ale kriticky pracujeme s informacemi, uvědomujeme si možná zkreslení a manipulace, tak ovládáme kompetenci, pro které se vžilo souhrnné označení: a) Mediální manipulace b) Mediální gramotnost c) Mediovaná gramotnost d) Mediální výchova .
45) Realistická teorie (Scherif, 1961) vysvětluje, proč dochází k utváření předsudků mezi jednotlivými členy ve skupině nebo mezi skupinami. Abychom tomu v praxi předcházeli je důležité vyvarovat se: a) Vytváření dobrého a otevřeného klimatu ve třídě b) Poskytování dostatku informací o věcech kolem nás c) Nadměrného dělení třídy do skupin za účelem soutěžení mezi nimi d) O problémech a případných konfliktech či názorových rozporech.
46) Utváření předsudků mezi žáky ve třídě či skupině dětí se kterou budete pracovat můžeme úspěšně předcházet tím, že (vyberte nesprávnou položku) a) Budeme podporovat kontakt s nestereotypními jedinci b) Budeme posilovat svoji autoritu formálními způsoby a detekovat informace, které jsou pro žáky vhodné c) Zdůrazňováním rovnocenného postavení všech členů skupiny d) Zajištěním přístupu k množství rozmanitých, a ne jednostranným informacím .
47) Spolupráce s rodinou žáka schůzkami rodičů ve škole, návštěvou v rodinách, individuálními návštěvami rodičů ve škole a osvětovou činnost je typická pro: a) Třídního učitele b) Učitele c) Výchovného poradce d) Metodika prevence.
48) Výrok rodiče směrem k dítěti: „Udělej si úkoly teď hned!“ nejlépe odpovídá výchovnému stylu: a) Demokratickému b) Integrativnímu c) Liberálnímu d) Autoritativnímu .
49) Proces změn rodiny a manželství, k nimž od 60. let 20. stol. Docházelo, se netýkal: a) Posunu od manželství k nesezdanému soužití b) Opuštění monopolu rodiny na legitimní sex a plození dětí c) Vzniku speciálních institucí, které vyvlastnily řadu jejich tradičních funkcí d) Posílení patriarchálních vztahů v rodině.
50) Spoluodpovědnost za předávání hodnot je na a v první řadě: a) Škola b) Rodina c) Společnost d) Kamarádi.
51) Alvin Toffler ve své publikaci FutureShock hovoří o: a) O nejistotě a bezradnosti v základních otázkách lidského života b) O nových sociologických směrech rozvíjejících se v Evropě c) O dopadech migračních vln na společnost d) O legislativních změnách ve společnosti .
52) Kantovo dílo se stalo inspirací nového filosofického směru vzn. v 2. pol. 19. stol., jednalo se o: a) Antropologii b) Pozitivismus c) Pragmatismus d) Axiologii .
53) Duševní stav, při kterém je člověk ponořen do určité činnosti tak, že nic jiného se mu nezdá důležité, okamžik, kdy se jeho tělo nebo mysl člověka vzepne k hranicím jeho možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to, se nazývá stavem: a) FLED b) SMART c) SWAT d) FLOW .
54) školu SALEM založil jeden z pedagogů, který stál též u zrodu konceptu výchovy prožitkem (vyberte správnou odpověď) a) Alan Gintel b) Kurt Hahn c) Kurt Lewin d) Ernest Thompson Seton .
55) Scénář v rámci dramaturgie zážitkově orientovaných kurzů primárně dělíme na: a) Předlohový, ideální, finální b) Plánovaný, reálný, ideální c) Plánovaný, umělý, reálný d) Předlohový, konfrontační, konečný .
56) Bruce Tuckman – teorie životních fází skupiny: a) forming – storming – norming – performing b) performing – norming – storming – forming c) norming – storming – forming – performing d) storming – forming – norming – performing.
57) Divadlo utlačovaných vychází z principu: a) Estetiky utlačovaných b) Nejprve se pracuje se skupinou lidí, kteří zažili nějaký útlak nebo příkoří. c) Různými metodami se z jejich zážitků a zkušeností vytváří divadelní scénky. d) Potom se pracuje s divadelním publikem, které má možnost zasahovat do děje a měnit ho. nic.
58) Romové a) Nošení kšiltovek jako výraz ritualizované rezistence b) ?.
59? Co nepatří mezi funkce třídního učitele? a) Komunikace s rodiči žáků b) Náhradní rodič ochotná poskytnout finanční prostředky c) Ředitel činnosti třídy d) Vychovatel, který působí jako dobrý příklad a tvůrce etických norem .
60) Dysgrafie je: a) Porucha schopnosti naučit se kreslit b) Porucha schopnosti naučit se číst c) Porucha schopnosti naučit se psát d) Porucha schopnosti naučit se pravopis.
61) Obětí šikany se a) Nemůže stát kdokoli, jedinci vykazují jistá specifika b) Stává jedině nově příchozí jedinec c) Stává jedině slabý, malý jedinec d) Může stát kdokoli, ale obvykle vykazují jistá specifika .
62) Pro liberální výchovný styl je charakteristické a) Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům b) Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků c) Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu d) Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění .
63) Výchovu k hodnotám je možné realizovat: a) Výhradně formou skrytého kurikula b) Jedině v rodině c) Zážitkovým způsobem a prostřednictvím situací a příběhů d) Jedině ve školním věku .
64) Výchova v širším slova smyslu je označení pro a) Výchovu a vzdělávání b) Výchovu a zkušenostní učení se ze situací c) Sebevýchovu d) Vzdělávání .
65) Ukázněnost oproti poslušnosti chápeme jako a) Formální respektování norem b) Vynucené respektování norem, jež nevychází z vědomí vychovávaného o jejich užitečnosti c) Výsledek výchovného působení, které vychází z vědomí vychovávaného o jejich užitečnosti norem d) Dočasné a formální respektování norem .
66) Jedna z hlavních příčin neúčinnosti situačně pojaté výchovy spočívá v tom, že a) Situace je pro jedince důvěryhodná b) Situace je pro jedince příliš známá c) Jedinec nespojuje své jáství s vnější významností situace d) Jedinec spojuje své jáství s vnější významností situace .
67) Dramatická výchova ve škole a) Je na základní škole samostatný předmět b) Nemůže být využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu c) Může být začleněna jako samostatný předmět, využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu d) Nemůže být začleněna jako samostatný předmět, může se realizovat jedině jako průřezové téma .
68) Koncepce trvale udržitelného rozvoje a) Je takový rozvoj a míra využívání vyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se b) Je takový rozvoj a míra využívání nevyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím nezachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se c) Je způsob učení se, které se trvale udržuje u jednotlivých generací d) Je takový způsob učení, který zajišťuje trvalý rozvoj žákova myšlení .
69) Mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou v podstatě šablonovité způsoby vnímání a posuzování a nevycházejí z přímé zkušenosti jedince, se označují jako a) Stereotypy b) Archetypy c) Diskriminátory d) Prototypy .
70) Holstické pojetí zdraví spočívá: a) Ve vydělení jedince z jeho prostředí a zaměření se na jeho aktuální zdravotní stav b) V odmítání tradičních medicinských postupů c) V celistvosti struktury lidské bytosti a jejího prostředí d) V aplikaci alternativních léků.
71) Který z následujících způsobů prevence drogové závislosti na školách se ukázal být nejefektivnější? a) Vrstevnické programy b) Citové apely, výčitky c) Jednorázové besedy d) Zastrašování .
72) Výchova v užším slova smyslu je označení pro: a) Výchovu osobnosti, vytváření osobních kvalit člověka b) Výchovu a vzdělávání c) Sebevýchovu d) Vzdělávání obecně .
73) Zdraví je podle WHO chápáno jako a) Nepřítomnost nemoci b) Optimální stav fyzické a psychické pohody c) Optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody d) Dobrý sociální a fyzický stav .
74) Pro demokratický výchovný styl je charakteristické a) Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný pohovorům b) Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků c) Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění d) Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu .
75) Při řešení šikany je jako první nejdůležitější a) Oddělit agresora a oběť b) Informovat rodiče c) Informovat vedení d) Vyhledat odbornou pomoc .
76) Klima školy je chápáno jako: a) Dlouhodobý jev b) Krátkodobý jev c) Středně krátký jev d) Středně dlouhý jev .
77) Aby se situace stala výchovnou situací, je třeba, aby: a) Situace zůstala vnější situací b) Situace se stala vnější situací a nebyla vnitřním problémem c) Situace se stala problémovou situací a vnitřním problémem d) Vnitřní situace nebyla vnitřním problémem .
78) Mravní výchova je: a) Proces změny nemravné osoby v osobu mravní b) Proces odehrávající se pouze v předškolním, školním věku c) Celoživotní proces d) Formální proces.
79) Receptivní stránka estetické výchovy se realizuje: a) Tvořením krásy b) Vnímáním a prožíváním krásy c) Realizací uměleckých postupů d) Učením se estetickým postupům.
80) Zakladatel waldorfské pedagogiky: a) Rudolf Steiner b) Helen Parkhurstová c) Marie Montesorri d) Otakar Chlup.
81) Kosmická výchova a) Montessori pedagogika b) Daltonský plán c) Waldorfská škola d) Scio.
82) Nejstarší alternativní škola a) Montessori škola b) Daltonský plán c) Waldorfská škola d) Scio.
83) V základní formě školy je: a) Školní metodik prevence b) Školní speciální pedagog c) Školní psycholog d) Výchovný poradce.
84) Eurytmie a) Scio b) Montessori pedagogika c) Daltonský plán d) Waldorfská pedagogika.
Report abuse Consent Terms of use