Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONМатематика

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Математика

Description:
Контролна работа по математика

Author:
AVATAR
Анѓела Цветковиќ
(Other tests from this author)


Creation Date:
12/04/2020

Category:
Mathematics

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Селектирај го точниот одговор: 2,8+3,46= 6,26 62,6 626 2,66 26,6 266.
Селектирај го точниот одговор: 12,9+3,5= 16,4 1,64 164 4,16 41,6 416.
Селектирај го точниот одговор: 4,79+54,7= 59,49 49,59 5,949 4,959 594,9 495,9.
Селектирај го точниот одговор: 52,2-12,3= 39,9 3,99 399 9,39 93,9 939.
Селектирај го точниот одговор: 83,04-3,4= 79,64 7,964 796,4 64,79 6,479 647,9.
Селектирај го точниот одговор: 2,35* 4,12= 9,682 96,82 968,2 8,962 89,62 896,2.
Селектирај го точниот одговор: 8,815: 4,1= 2,15 21,5 215 1,25 12,5 125.
Во тетратка запиши пет броја од кој првиот е 6,2 , а секој нареден е за 0,3 помал од претходниот. Кога ќе ги најдеш тие броеви одреди ја разликата меѓу првиот и петтиот број. Селектирај го точниот одговор: 1,2 1,5 0,9 0,6 0,3 1,3.
Дропката 4 цели 3/4 запиши ја во неправлна дропка . Селектирај го точниот одговор: 19/4 17/4 4/19 12/4 7/4 3/16.
Колку десетинки има во 3 цели? ( десетинки значи именител да е 10 ) Селектирај го точниот одговор: 30/10 300/10 300/100 3/10 0,3/10 300/1.
Дропката 24/36 скрати ја со 6. Селектирај го точниот одговор: 4/6 24/36 4/36 24/6 2/3 48/72.
Борис препливал 5/15 од базенот. Колку третини препливал Борис? Селектирај го точниот одговор: 1/3 2/3 3/3 3/15 5/3 6/15.
Кои дропки се еквивалентни на дадената? Селектирај ги точните одговори: 4/5 8/10 12/15 16/20 24/30 15/20 10/15 16/10 28/40.
Кои дропки се еквивалентни на дадената? Селектирај ги точните одговори: 3/4 6/8 9/12 18/24 21/28 8/10 12/15 20/26 23/30.
Ако се цената на некој производ се зголеми за 20%, а потода се намали за 20%. Одреди дали по намалување од 20% цената ќе остане иста? Селектирај го точниот одговор: Да Не.
Подели го бројот 180 во размер 1 : 5 : 6. Селектирај го точниот одговор: 15:75:90 20:100:120 90:75:15 120:100:20 10:50:60 60:50:10.
Игор и Васко поделиле 1000 денари во размер 4 : 1. Игор го поделил својот дел на три дела, за себе, за својата мајка и за својата ќерка, во размер 2 : 1 : 1. Колку денари добила неговата ќерка? Селектирај го точниот одговор: 200 400 800 600 1000 20.
Report abuse Consent Terms of use