Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONМатематика

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Математика

Description:
Множества

Author:
Светлана Додевска
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/05/2013

Category:
Mathematics

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
biljana ( uploaded 10 years )
Со сета почит но мора да посочам на грешките во прашањата. Моите забелешки се само добронамерни. Се надевам дека ќе ги прифатите. 1. А={Е,Т,А,П,А}, B={Т,А,П,Е,Т,А} - во дадено множество НЕ смее да се повторуваат исти елементи
2. B={ ø } Не е празно множество, туку едноелементно множество со елемен
Answer
Content:
Како може да ги представиме множествата? со црти и букви со слики и броеви со Венов дијаграм и табеларно со табели и дијаграми.
Множеството А={ 123,45,1000 000} е представено со Венов дијаграм табеларно табела со броеви.
Дадени се множествата М={1,2,3,4,5,6} и N={5,6,7,8,9}. Одреди кои елементи спаѓаат во M∩N 5,6 5,6,7 8,2,1 1,2,5,6.
Одреди го б{А∪B∪C} во множествата А={a,b,c,d,e,f}, B={ 1,3,5,7,9,11,15} и C={Δ, ¼,ⅴ} 2 12 15 16.
Пронајди го знакот (симболот) за унија на множествата ∪ / ∩ є.
Пронајди го знакот(симболот) за разлика на множествата є / ∩ ∪.
Пронајди го знакот(симболот) за пресек на множествата є / ∩ ∪.
Пронајди го знакот (симболот) е елемент (му припаѓа) на множеството є / ∋ ∪.
Што означува знакот (симболот) ø во множеството ? број на елементи број на множества број на пресек празно множество.
Кои од следни множества е празно множество? А={ 100,1000, 10}, B={ ø }, C= {a,b,m,l,i}, D= {@, + ,<, > , ! ,? } A D B C.
Пронајди ја разликата на S/F F={263, 262,261,260} и S={260,261, 269,270} S/F={261,260) S/F={269,270} S/F={263,262} S/F= {261,270}.
Ако елементите од едно множество не му припаѓаат на друго множество е еднакво множество унија на множество пресек на множество разлика на множество.
Нека А е множество рози од една продавница,а множество B е множество од црвени цвеќиња во истата продавница.Што значи ако во разликата на множествата А и B нема елементи? тоа значи дека множествата А и B имаат пресек тоа значи дека множествата А и B се празни множества тоа значи дека А и B се еднакви множества тоа значи дека множествата А и B се нееднакви множества.
Множеството А={Е,Т,А,П,А}, множеството B={Т,А,П,Е,Т,А} Што е точно? А ∩ B = {Е,Т,А,П,А} А ∩ B = {Т,А,П,Е,Т,А} А ∩ B = {Е,Т,А,П} A∩ B = {E,E,T,T,Т,A,A,А,А,П,П}.
Колку е б{ A∪B } ако бА= 5 , б B= 4 , б{ А ∩ B}=2 9 6 7 11.
Report abuse Terms of use