option
My Daypo

แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตะวันตก

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตะวันตก

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/01/2014

Category:
Geography

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
จังหวัดในข้อใดไม่อยู่ในภาคตะวันตก ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สิงห์บุรี.
ภาคตะวันตกมีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นแบบใด ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ ที่ราบระหว่างภูเขา ภูเขาและหุบเขา.
ข้อใด ไม่ใช่ แม่น้ำในภาคตะวันตก แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี.
.”เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม “เป็นคำขวัญของจังหวัดใด ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ตาก.
.”แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์………………..สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก”เป็นคำขวัญของจังหวัด ใด ราชบุรี เพชรบุรี ตาก กาญจนบุรี.
ข้อใดจัดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของไทยที่ติดต่อกับพม่าในปัจจุบัน การทำลายป่าไม้และความมั่นคงของประเทศ การขาดแคลนพื้นที่ทำกินทำให้มีการบุกรุกป่าสงวน ชาวไทยภูเขาหลายเผ่ายังคงนิยมปลูกฝิ่นเป็นพืชสำคัญควบคู่กับพืชไร่ การพังทลายของดินอย่างรุนแรงเนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา.
ทำไมจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีอุณหภูมิสูงมากทั้งๆ ที่ 2 จังหวัดนี้มีภูเขาและอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเขตเงาฝน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบ ๆ สลับภูเขา อยู่ห่างไกลทะเล ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกโค่นทำลาย.
ภาคตะวันตกได้เปรียบภาคตะวันออกในด้านใดมากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่า แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า แหล่งปลูกผลไม้หลากชนิดมากกว่า.
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกคล้ายคลึงกับภาคใดมากที่สุด ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก.
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของภาคตะวันตก ลำดับแรกสุดควรดำเนินการตามข้อใด การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปวัตถุดิบเกษตร การสร้างเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนน้ำโจน การปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป้องกันการกัดเซาะ การปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นด้วย.
. เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ภาคตะวันตกของประเทศได้รับการพัฒนาช้ากว่าภูมิภาคอื่นคือข้อใด ทรัพยากรถูกใช้ไปพัฒนาพื้นที่อื่น พื้นที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศทุรกันดาร เข้าถึงยากลำบาก อัตราการตัดไม้ทำลายป่าสูง.
ข้อใดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดบริเวณพรมแดนด้านตะวันตกของไทยที่ติดกับพม่าในปัจจุบัน การทำลายป่าไม้และความมั่นคงของประเทศ การขาดแคลนพื้นที่ทำกินทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ชาวไทยภูเขาหลายเผ่ายังคงนิยมปลูกฝิ่นเป็นพืชสำคัญควบคู่กับพืชไร่ การพังทลายของดินอย่างรุนแรงเนื่องมาจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา.
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาตะวันตก จะแตกต่างจากบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือในเรื่องใด มีรอยเลื่อนมากมาย ไม่มีแม่น้ำกั้นเป็นพรมแดน ไม่มีที่ราบระหว่างภูเขาหรือแอ่ง มีแม่น้ำไหลไปทางที่ราบภาคกลาง.
ลักษณะภูมิประเทศแบบเนินตะกอนรูปพัดจะพบได้ในบริเวณใดของประเทศไทย ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้.
เขื่อนใดกั้นแม่น้ำแม่กลองที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนเขาแหลม เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนวชิราลงกรณ์.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests