We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Тест по хемија за 7мо одделение

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Тест по хемија за 7мо одделение

Description:
7мо одд

Author:
Павлинка Голчева
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/11/2013

Category:
Mathematics
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Чистите супстанци се хомогени супстанци хетерогени супстанци.
Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски ? I. фотосинтеза II. вриење на алкохол III. топење на восок IV. горење на бензин V. скиселување на виното физички:ниту едно хемиски: сите физички : II, III и V хемиски : I и IV физички : II и III хемиски : I, IV и V физички : I и IV хемиски : II, III и V.
Колку атоми кислород се содржат во 5Ca3(PO4)2? 8 4 20 40.
Кои стехиометриски коефициенти треба да се стават пред хемиските формули за следнава равенка да биде израмнета ? АsCl3 + H2S →As2S3 + HCl 2, 3, 1, 6 2, 3, 1, 1.
Кои од следниве искази се точни ? Електроните ја сочинуваат електронската обвивка на атомот. Електроните имаат еднаква маса со неутроните. Електроните имаат поголема маса од протоните. Електроните се честички со негативен електричен полнеж.
Во кои од следниве соедниненија кислородот е сврзан со метал? NO2 SO3 ZnO2 Fe2O3.
Колку валентен е азотот во соединението NO3? 1 2 3 4 5 6.
Атомот е сложена честичка да не.
Електронската обвивка е наелектризирана позитивно негативно неутрално.
Атомот како целина е: позитивно наелектризирана честичка негативно наелектризирана честичка електро неутрална наелектризирана честичка.
Дали е точно тврдењето дека молекулата е градбена честичка на сите соединенија и елементи да не.
Градбените единки на простите и сожените супстанци се викаат честички атоми молекули.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests