Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONAnatomie MUNI Bc II.

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Anatomie MUNI Bc II.

Description:
Anatomie MU LF bakalářské obory

Author:
Žandark
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/01/2022

Category:
University

Number of questions: 165
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Součástí jater je: lobus caudatus porta hepatis lobus quartus všechny odpovědi jsou správné.
Vazivo lymfatické tkáně je: kolagenní retikulární elastické žádné tvrzení není správné.
K mízním uzlinám hlavy patří nodi lymph. occipitales nodi lymph. parotidei nodi lymph. submandibulares všechny odpovědi jsou správné.
Syndesmois: spojení pomocí vaziva spojení pomocí chrupavky spojení pomocí kosti žádné tvrzení není správné.
Kost spánková je sídlem: sluchového ústrojí rovnovážného ústrojí velké části lícního nervu všechny odpovědi jsou správné.
Carnculae hymenales: jsou součástí malých stykých pysků tvoří klenbu poševní jsou součástí hráze žádná odpověď není správná.
Nerv okohybný: obsahuje vlákna ze sítnice obsahuje vlákna pro svěrač zornice inervuje mimické svaly všechny odpovědi jsou správné.
Dno pánevní: uplatňuje se jak podpůrný aparát orgánů v malé pánvi tvoří hladké svaly pánve odděluje orgány pánve od orgánů břicha všechny odpovědi jsou správné.
Korové centrum zrakové je uloženo v oblasti: čelního laloku spánkového laloku týlního laloku žádná odpověď není správná.
Žíly mozkové ústí: mezi pleny mozkové do nitrolebních splavů do horní duté žíly všechny odpovědi jsou správné.
Za pobřišnicí (extraperitoneálně) neleží: močovod aorta žaludek všechny odpovědi jsou správné.
Mezi svaly dolní končetiny nepatří: musculus quadriceps femoris musculus triceps surae musculus biceps brachii všechny uvedené svaly jsou na dolní končetině.
Kostra nohy je tvořena: sedmi kostmi zánártními, pěti kostmi nártními a čtrnácti články prstů pěti kostmi zánártními, pěti kostmi táprstními a čtrnácti články prstů pěti kostmi zánártními, pěti kostmi nártními a deseti články prstů žádná odpověď není správná.
K mozečkovým strukturám patří: ncl. dentatus vernis hemisféry všechny odpovědi jsou správné.
Antagonisté jsou: svaly stejné funkce svaly podobné funkce svaly opačné funkce žádná odpověď není správná.
Součástí škáry je: podkožní vazivo nehet pigment žádná odpověď není správná.
Mezi svaly dolní končetiny nepatří: musculus tibialis anterior musculus sartorius musculus sternocleidomastoideus všechny uvedené svaly jsou na dolní končetině.
Krční obratle: krční obratel axis nemá tělo příčné výběžky obsahují meziobratlový otvor tělo atlasu vybíhá v čep žádná odpověď není správná.
Do útvarů horního vestibulum oris nepatří: labium superius vývod glandula submandibularis vývod glandula parotis žádná odpověď není správná.
Pro tlusté střevo platí: appendix vermiformis je dlouhý průměrně 15 cm colon transversum je pokračováním flexura coli sin colon ascendens je jeho nejdelším úsekem žádná odpověď není správná.
Příčně pruhované svalstvo: skládá se z vřetenovitých buněk je inervováno cerebrospinálními nervy není ovládáno naší vůlí všechny odpovědi jsou správné.
Označte hlavový nerv, který je zapojen do chuťových vjemů: nervus I. nervus II. nervus III. žádná odpověď není správná.
Loketní kloub: spojují se v něm tři kosti: pažní, loketní a vomer je jednoduchý kloub patří mezi tříosé klouby žádná odpověď není správná.
K povrchovým žilím bérce patří: v. femoralis v. saphena parva v. iliaca všechny odpovědi jsou správné.
Do sestupné části duodena neústí: ductus pancreaticus ductus hepaticus dexter ductus choledochus žádná odpověď není správná.
Epifýza (epiphysis) je: tělo dlouhé kosti konec dlouhé kosti výběžek dlouhé koti žádná odpověď není správná.
Sinuatriální uzlík: je uložen ve stěně pravé komory je součástí Purkyňových vláken je uložen v levé komoře žádná odpověď není správná.
Chrupavka: je většinou bezcévná základní mezibuněčná hmota převládá nad buněčnou hmotou obsahuje kolagenní a elastické fibrily všechny odpovědi jsou správné.
Mezi svaly dolní končetiny nepatří: musculus biceps femoris musculus semitendinosus musculus semimembranosus všechny uvedené svaly jsou na dolní končetině.
Papilla duodeni major: je vyústěním endokrinní části pankreatu je v sestupné části duodena je v začátku jejuna žádná odpověď není správná.
Buňky vaziva se nazývají: myocyty osteocyty fibrocyty žádná odpověď není správná.
Pro tractus corticospinalis (pyramidová dráha) platí: zakončuje se na motorických buňkách předních sloupců míšních je to dráha sensitivní zakončuje se v mozečku žádná odpověď není správná.
Radius (kost vřetenní) je na palcové straně předloktí je na zevní straně bérce je nepárová kost žádná odpověď není správná.
Ovulace: probíhá od 2. dne ovariálního cyklu je lokalizovaná ve dřeni vaječníku vytváří bílé tělísko žádná odpověď není správná.
ADH hypofýzy je produkován v středním laloku hypofýzy v předním laloku hypofýzy v některých jádrech hypothalamu žádná odpověď není správná.
K motorickým drahám patří: tractus spinothalamicus tractus opticus tractus corticospinalis (pyramidová) všechny odpovědi jsou správné.
Neurity: jsou četné výběžky neuronu, které vedou informace dostředivě obalené myelinovou nebo Schwamovou pochvou se označují jako axony jsou velmi krátké, zatímco dendrity jsou dlouhé všechny odpovědi jsou správné.
Ke chrupavkám hrtanu nepatří: chrupavka prstencová chrupavky hlasivkové chrupavka jazylková všechny odpovědi jsou správné.
Apofýza je chrupavka na pánvi meziobratlový disk výběžek kosti se samostatným osifikačním centrem žádná odpověď není správná.
Široký sval zádový: udržuje vzpřímený postoj provádí připažení a zapažení spoluvytváří břišní lis žádná odpověď není správná.
Součástí zubu je: corona dentis canalis radicis dentis colum dentis všechny odpovědi jsou správné.
Do větví pleteně lumbální patří: n. ischiadicus n. radialis n. femoralis všechny odpovědi jsou správné.
Neuroglie: převádí nervové vzruchy na dlouhou vzdálenost spojuje se s neurony pomocí synapse nevyskytuje se v periferním nervovém systému žádná odpověď není správná.
Ostium atrioventriculare sinistrum obsahuje: valva tricuspidalis valva bicuspidalis valva semilunares žádná odpověď není správná.
V blanitém labyrintu se nachází: vláskové buňky rosolovitá hmota s krystalky endolymfa všechny odpovědi jsou správné.
Kost: žlutá - tuková kostní dřeň tvoří bílé krvinky červená kostní dřeň tvoří erytrocyty šedá kostní dřeň tvoří krevní destičky žádná odpověď není správná.
Thenar je: palcový val na noze palcový val na ruce malíkový val na ruce žádná odpověď není správná.
Kloub kyčelní je kloub: jednoosý dvouosý tříosý žádná odpověď není správná.
Součástí kosti spánkové není: kost skalní malé křídlo šupina všechny struktury tvoří části kosti spánkové.
Vazivo: neobsahuje fibrocyty řídké se nachází ve šlachách buňky retikulárního vaziva mají schopnost fagocytózy všechny odpovědi jsou správné.
Svaly horní končetiny přední skupina svalů paže natahuje předloktí musculus triceps brachii má dvě hlavy všechny svaly horní končetiny inervuje m. medianus žádná odpověď není správná.
Tunica mucosa: v žaludku vybíhá v klky v jícnu je kryta vrstevnatým dlaždicovitým epitelem přímo naléhá na svalovou vrstvu všechny odpovědi jsou správné.
Mezi žvýkací svaly nepatří: musculus temporalis musculus pterygoideus medialis musculus buccinator všechny svaly patří mezi žvýkací svaly.
Mezi tělní tekutiny nepatří: míza tkáňový mok likvor všechny složky patří mezi tělní tekutiny.
Pro tunica fibrosa bulbi platí, že k ní patří: sclera pupilla lens žádná odpověď není správná.
Kostra ruky je tvořena: pěti kostmi zápěstními, pěti kostmi záprstními a deseti články prstů osmi kostmi zápěstními, sedmi kostmi záprstními a čtrnácti články prstů osmi kostmi zápěstními, pěti kostmi záprstními a čtrnácti články prstů žádná odpověď není správná.
Hrudní mízovod (ductus thoracicus) ústí: do pravého žilního úhlu do levého žilního úhlu do slezinné žíly žádná odpověď není správná.
Synostosis je: spojení pomocí vaziva spojení pomocí chrupavky spojení pomocí kostí žádná odpověď není správná.
Mezi kosti dolní končetiny nepatří: kost pánevní kost křížová kost holenní všechny kosti patří do skeletu dolní končetiny.
Musculus biceps brachii je: natahovač loketního kloubu ohybač loketního kloubu přitahovač loketního kloubu žádná odpověď není správná.
Mimické svaly jsou inervovány svalovými větvemi: z lícního nervu (nervus facialis) z trojklanného nervu (nervus trigeminus) z bloudivého nervu (nervus vagus) žádná odpověď není správná.
K větvím a. carotis externa patří a.maxilaris a.thoracica a.brachialis žádná odpověď není správná.
Pro dentes preamolares platí: mají korunku s třemi hrbolky jsou celkem dva v každé čelisti kořen může být rozdvojen žádná odpověď není správná.
Ke žlučovým cestám nepatří: ductus cysticus ductus hepacitus ductus panreaticus žádná odpověď není správná.
Nervus axillaris patří do větví: pleteně krční pleteně hrudní pleteně pažní žádná odpověď není správná.
Mezi ascendentní dráhy patří: tractus spinothalamicus tractus corticospinalis (pyramidová) dráhy extrapyramidové žádná odpověď není správná.
Pro močové cesty je charakteristický epitel: mnohovrstevný dlaždicový rohovatějící mnohovrstevný cylindrický s řasinkami mnohovrstevný přechodní žádná odpověď není správná.
Bránice: je inervována z krční pleteně je hlavní výdechový sval je plochý sval bez šlachy všechna tvrzení jsou správná.
Do kostry páteře nepatří: kost kostrční axis kost klínová všechna uvedené kosti jsou součástí páteře.
Svalovina hladká: skládá se z vláken, členěných interkalárními disky na jednobuněčné úseky neobsahuje myofibrily příkladem je musculus biceps brachii žádná odpověď není správná.
Kost klínová je: nepárová kost na lebce párová kost na lebce součástí kosti spánkové není na lebce.
K větvím břišní aorty patří: a.renalis a.uterina a.rectalis všechny odpovědi jsou správné.
Prostor subarachnoidální: je pod pavoučnicí je mezi pavoučnicí a pia mater obsahuje mozkomíšní mok a cévy všechna tvrzení jsou správná.
Spojivka: kryje obě plochy víček vyplňuje komory oční patří k přídatným orgánům oka žádná odpověď není správná.
Pro hltan platí: pars nasalis obsahuje přepážku obsahuje isthmus faucium svalová stěna je tvořena dvěma svěrači a jedním zvedačem žádná odpověď není správná.
Pro penis platí: tvoří ho párové corpus spongiosum na celém povrchu ho kryje předkožka obsahuje esovitě prohnutou močovou trubici žádná odpověď není správná.
K větvím levé věnčité tepny patří: r.anterior r.posterior r.interventricularis ant. žádná odpověď není správná.
Svalovina trávicí trubice: v celém průběhu jícnu je příčně pruhovaná skládá se pouze z cirkulární svalovny nejčastěji má vnitřní snopce podélné, zevní kruhovité žádná odpověď není správná.
Klenba nožní: rozeznáváme podélnou a příčnou klenbu zabezpečuje pružnost nohy při chůzi chrání měkké tkáně v chodidle všechny odpovědi jsou správné.
Musculus quadriceps má: dvě hlavy tři hlavy čtyři hlavy žádná odpověď není správná.
Pro glandula thyroidea platí: je uložena nad hrtanem je řízena pomocí TSH je řízena epifýzou všechny odpovědi jsou správné.
Tkáně jsou: jednobuněčné a mnohobuněčné tvořeny buňkami, které mají různý původ, tvar a vykonávají různé funkce tvořeny buňkami, které mají stejný původ, tvar a vykonávají stejné funkce žádná odpověď není správná.
Mužská močová trubice prochází: středem prostaty mezi semennými váčky středem corpora cavernosa penis žádná odpověď není správná.
Chrupavka: obsahuje chondrocyty uložené v dutinkách mezibuněčné hmoty na povrchu kloubních ploch se typicky vyskytuje chrupavka fibrózní meziobratlová ploténka je tvořena chrupavkou hyalinní všechna tvrzení jsou správná.
Ze sulcus ventrolateralis míchy vystupují spinální ganglion sensitivní vlákna míšního nervu přední kořenová vlákna všechna tvrzení jsou správná.
Hřbetní mícha sahá k: L 5 L 1-2 S 2 žádná odpověď není správná.
Součástí terciálního ochlupení je ochlupení v axile obočí lanugo všechna tvrzení jsou správná.
Žlázy: endokrinní vylučují sekrety na povrch těla endokrinní vylučují hormony do krve příkladem exokrinní žlázy je žláza štítná žádná odpověď není správná.
Musculus pronator teres: je svalem bérce provádí zevní rotaci (supinaci) v kloubu lokentním přispívá k upažení žádná odpověď není správná.
Vertebra: meziobratlové zářezy ohraničují otvory pro výstup míšních nervů páteřní kanál je soubor meziobratlových otvorů každý obratel má jeden pár kloubních výběžků, jeden pár příčných výběžků a nepárový trnový výběžek všechna tvrzení jsou správná.
Splanochnocranium je: obličejová část lebky mozková část lebky ústní dutina žádná odpověď není správná.
Svalová tkáň: činnost myokardu je ovládána naší vůlí kosterní svalstvo se skládá z mnohojaderných vláken příčně pruhované svalstvo je inervováno autonomním nervstvem všechna tvrzení jsou správná.
K nervům vystupujícím z prodloužené míchy nepatří n.hypoglossus n.axillaris n.vagus žádná odpověď není správná.
Trigonum femorale je na: přední straně stehna zadní straně stehna přední straně břicha žádná odpověď není správná.
K papilám jazyka nepatří: nitkové papily hrazené papily válcovité papily žádná odpověď není správná.
Kost: kostní buňky se nazývají chondrocyty osein je organická složka základní hmoty ve stáří přibývá organické složky a ubývá anorganické všechna tvrzení jsou správná.
Myokard: skládá se z vláken členěných na jednobuněčné úseky obsahuje příčně pruhované myofibrily je ovládán autonomním nervstvem všechna tvrzení jsou správná.
Humor aquosus: je součástí čočky je součástí sklivce vyplňuje oční komory všechna tvrzení jsou správná.
Mezi pomocná zařízení svalová nepatří: fascie tíhové váčky šlachové pochvy všechny patří mezi pomocná zařízení.
Ramenní kloub: je spojení hlavice lopatky s jamkou na pažní kosti je volný kulovitý kloub pohyby jsou možné ve dvou směrech žádná odpověď není správná.
Turecké sedlo (sella turica) je součástí kosti: spánkové klínové stehenní žádná odpověď není správná.
Hrudní obratle: obratlový otvor je trojúhelníkový tělo má plošky pro připojení žeber příčné výběžky se člení na 3 výběžky, z nichž největší je processus costalis všechna tvrzení jsou správná.
Pro nervus trigeminus platí: inervuje sensitivně obličej, horní a dolní oblouk zubní inervuje motoricky mimické svaly inervuje motoricky krční svaly žádná odpověď není správná.
Žíly mozkové ústí: mezi pleny mozkové do nitrolebných splavů do horní duté žíly všechny odpovědi jsou správné.
Hemisféry telencephala se dělí na: lalok spánkový lalok basální lalok kalózní žádná odpověď není správná.
Svaly dolní končetiny: trigonum femorale je na zadní straně stehna fossa poplitea je jáma na přední straně stehna canalis adductorius obsahuje stehenní tepnu a žílu žádná odpověď není správná.
Graafův foliculus obsahuje: dutinu tekutinu ovum všechny odpovědi jsou správné.
Musculus flexor určitou část těla: natahuje přitahuje rozšiřuje žádná odpověď není správná.
Sympatická ganglia dělíme na: krční hrudní břišní všechny odpovědi jsou správné.
Křížokyčelní kloub je: kloub mezi křížovou a kyčelní kostí kloub s velkým rozsahem pohybů kloub složený všechny odpovědi jsou správné.
Mozeček se podle funkce a zapojení dělí na: cochleární cerebrální kraniální žádná odpověď není správná.
Pojivová tkáň: obsahuje buňky, základní mezibuněčnou hmotu a vlákna dělí se na vazivo, chrupavku a kost vlákna pojivové tkáně jsou retikulární, elastická a kolagenní všechny odpovědi jsou správné.
Maxilla: je párová kost obsahuje dutinu tvoří část tvrdého patra všechny odpovědi jsou správné.
Podle mikroskopické stavby rozeznáváme: tkáň výstelkovou, pojivovou, svalovou, nervovou a tělní tekutinu epitely, vazivovou, svalovou, nervovou tkáň a tělní tekutinu epitely, vazivo, chrupavku, myokard, neuroglii a krev žádná odpověď není správná.
Hrudník: 12 párů pravých žeber se připojuje chrupakou k hrudní kosti 3 páry nepravých žeber ční volně do svaloviny stěny břišní hrudník se při vdechu rozšiřuje a při výdechu zmenšuje všechny odpovědi jsou správné.
Platysma: je podkožní sval je invervován lícním nervem udržuje tonus krku všechny odpovědi jsou správné.
Široký vaz děložní se součástí: svaloviny děložní vaziva močového měchýře pobřišnice žádná odpověď není správná.
Podklad měkkého patra tvoří: m. levator veli palatini tonsilla palatina lymfatické folikuly všechny odpovědi jsou správné.
Výdechové svaly jsou: zevní mezižeberní svaly (mm. intercostales externi) vnitřní mezižeberní svaly (mm. intercostales interni) bránice žádná odpověď není správná.
Kalózní těleso spojuje hemisféry mozečku thalamy hypothalamy žádná odpověď není správná.
Kloub hlezenní je kloub: jednoosý dvouosý tříosý žádná odpověď není správná.
Anteflexe uteru je: posunutí dělohy ventrálně posunutí dělohy kraniálně naklonění (ohnutí) těla vůči krčku žádná odpověď není správná.
Do paranasálních sinusů nepatří: sinus ethmoidalis sinus rectus sinus sphenoidalis žádná odpověď není správná.
Přes karpální tunel (canalis carpi) prochází spolu se šlachami: nervus ulnaris nervus medianus nervus radialis žádná odpověď není správná.
Páteř: má krční a bederní kyfózu a hrudní a křížovou lordózu skládá se z 5 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kosti křížové a kostrční articulationes intervertebrales (meziobratlové klouby) tvoří pohyblivé spojení mezi kloubními výběžky sousedních obratlů žádná odpověď není správná.
Kost pánevní je tvořena: kostí kyčelní, stehenní a stydkou kostí sedací, stydkou a hlezenní kostí kyčelní, sedací a stydkou žádná odpověď není správná.
Parasympatická vlákna jsou v těchto hlavových nervech: n. III. n. I n. II všechny odpovědi jsou správné.
Kolenní kloub: je kloub jednoduchý spojují se v něm femur, tibia a fibula mezi kondyly tibie a femoru je meniscus lateralis a medialis všechny odpovědi jsou správné.
K částem žaludku nepatří: pars cardica fundus pars intestinalis žádná odpověď není správná.
Mandibula: mesculus temporalis se upíná na capust mandibulae na těle jsou zubní lůžka processus coronideus se kloubně spojuje se spánkovou kostí všechny odpovědi jsou správné.
Jícen má tyto části: pars superior pharyngea thoracica všechny odpovědi jsou správné.
Mezi svaly dolní končetiny nepatří: m. plantaris m. palmaris longus m. sartorius všechny uvedené svaly jsou na dolní končetině.
Ileocaekální ústí je: součást konečníku pokračováním lačníku výstup appendixu z caeca žádná odpověď není správná.
Mezi svaly horní končetiny nepatří: m. deltoideus m. biceps brachii m. triceps surae všechny uvedené svaly patří mezi svaly horní končetiny.
Portio vaginalis dělohy: je část těla dělohy je vystláno perimetriem obsahuje kanálek čípku všechny odpovědi jsou správné.
K částem recta nepatří: ampulla hemerhodiální pleteň sigmoideum všechny odpovědi jsou správné.
Epitel: skládá se z buněk spojených pomocí spojovacího komplexu buňky nasedají většinou na bazální membránu, která je odděluje od ostatních tkání jeho výživa se většinou děje difúzí z hlubších vrstev všechny odpovědi jsou správné.
Synchondrosis je spojení pomocí vaziva spojení pomocí kostí spojení pomocí chrupavky žádná odpověď není správná.
Mezi svaly předloktí nepatří: m. flexor pollicis longus m. extensor digitorum m. triceps brachii všechny uvedené svaly patří mezi svaly předloktí.
Svalovina žaludku je uspořádána do: jedné vrstvy dvou vrstev tří vrstev žádná odpověď není správná.
K základnm hlavovým nervům (I-XII) patří: n. hypoglossus n. maxillaris n. lingualis všechny odpovědi jsou správné.
Kost: spongiozní kost se nachází především v diafýzách dlouhých kostí anorganické oli zaručují kosti pružnost a ohebnost většina kostí je u dospělého člověka tvořena kostí lamelózní žádná odpověď není správná.
Pro střední mozek platí: obsahuje jádro n. IV. obsahuje jádro n. III. prochází jím aquaductus cerebri (Sylvií) všechny odpovědi jsou správné.
Sylviův kanál (aquaeductus cerebri) spojuje: postranní komory navzájem IV. komoru s mozečkem III. komoru se IV. komorou žádná odpověď není správná.
Tříselný kanál: je štěrbina pod tříselným vazem obsahuje u muže semenný provazec mohou zde vznikat pupeční kýly všechny odpovědi jsou správné.
Sutura coronalis spojuje: kost čelní a kosti temenní kost týlní a kosti temenní kost spánkovou a kost temenní žádná odpověď není správná.
Chrupavka: buňky chrupavky se nazývají fibrocyty neobsahuje mezibuněčnou hmotu ušní boltec je podmíněn hyalinní chrupavkou žádná odpověď není správná.
Čelistní kloub: je kloub mezi horní a dolní čelistí spojuje se v něm hlavička mandibuly a jamka na spánkové kosti je kloub jednoduchý žádná odpověď není správná.
Do oválného okénka středního ucha je vložen: hlemýžď sluchový nerv třmínek žádná odpověď není správná.
Pro nervovou pleteň krční platí: vzniká spojením větví Th 2 - 5 vychází z ní nerv brániční vychází z ní nerv loketní všechny odpovědi jsou správné.
Mnohobuněčné žlázy mohou být: tubulózní alveolární tuboalveolární všechny odpovědi jsou správné.
Dolní nosní průchod: je pod dolní skořepou je nad střední skořepou je to oblast s čichovými buňkami žádná odpověď není správná.
Neuron: je podpůrný buněčný element nervové tkáně jeho základními vlastnostmi jsou dráždivost, vodivost a schopnost integrační vysílá dendrit obalený myelinovou pochvou a mnoho neuritů všechny odpovědi jsou správné.
Vazivo lymfatické tkáně je: kolagenní retikulární elastické žádná odpověď není správná.
Která z fascií není na horní končetině? fascia axillaris fascia manus fascia lata žádná odpověď není správná.
Kost křížová: spojuje páteř s horní končetinou vzniká zpravidla srůstem 4 obratlů má tvar pyramidy s bází orientovanou kaudálně žádná odpověď není správná.
Mezi svaly zad nepatří: m. latissimus dorsi m. rhomboideus major m. coccygeus všechny uvedené svaly patří mezi svaly zad.
Achillova šlacha je šlacha: čtyřhlavého svalu stehenního tříhlavého svalu lýtkového dvouhlavého svalu stehenního žádná odpověď není správná.
Mezi kosti horní končetiny nepatří: klíční kost radius metatarzální kost všechny kosti jsou součástí kostry horní končetiny.
Součást kosti klínové není: křídlovitý výběžek turecké sedlo diafýza všechny struktury tvoří části kosti klínové.
Jaterní sinusoidy jsou větvemi: v.cava inferior v.iliaca v.portae žádná odpověď není správná.
Musculus biceps brachii: natahovač loketního kloubu ohýbač loketního kloubu přitahovač loketního kloubu žádná odpověď není správná.
Svaly dolní končetiny: na stehně je tříhlavý i čtyřhlavý sval výsledkem stahu mediálních svalů stehna je roztažení nohou Achillova šlacha se upíná na hrbol kosti patní všechna tvrzení jsou správná.
Pro popis sleziny platí: má světle šedou barvu má tvar fazole je zdrojem erytrocytů žádná odpověď není správná.
Nucleus caudatus, nucleus lentiformis patří k: mesencephalu cerebellu basálním gangliím žádná odpověď není správná.
Report abuse Terms of use