Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONAnatomie Zápočet

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Anatomie Zápočet

Description:
Test ze svalů a kostí

Author:
Kulhy
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/12/2015

Category:
Science

Number of questions: 153
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Žebra připojená ke sternu se nazývají: Castae spire Costae verae Costae liberae Costae fluctuantes.
Typickým útvarem hrudních obratlů je: Processus costarius Rozdvojený processus spinosus Fovea costalis Foramen processus transversi.
Mezi typické znaky krčních obratlů patří: Processus costarius Ledvinovitý tvar těla Fovea costalis Foramen processus transversi.
Processus costarii se vyskytují na: krčních obratlech os sacrum hridních obratlech lumbálních obratlech.
Crista sacralis mediana odpovídá obratlovým výběžkům: Spinálním Příčným Kostálním Kloubním.
Kloubní plochy na bočních stranách kosti křížové se nazývají: Foveae articulares Facies auriculares Facies lumbales Incisurae sacrales.
Foramina sacralia anteriora leží na: Laterální ploše os sacrum zadní ploše os sacrum přední ploše os sacrum horní ploše os sacrum.
Incisura jugularis sterni je útvar Na corpus sterni Mazi corpus sterni a processus xiphoideus Na manubrium sterni Na processus xiphoideus.
Horní část sterna se nazývá Manubrium sterni Processus xiphoideus Caput sterni Pars clavicularis.
První pár žeber artikuluje s: Corpus sterni Processus xiphoideus Klavikulou Manubrium sterni.
Ligamentum logitudinale anterius spojuje Těla obratlů vzadu Těla obratlů vpředu Příčné výběžky obratlů Oblouky obratlů.
Ligamentum longitudinale posterius spojuje těla obratlů vzadu těla obratlů vpředu příčné výběžky obratlů oblouky obratlů.
Páteř je nejpohyblivější v úseku krčním hrudním bederním kostrčním.
Který útvar nepatří k útvarům na krčních obratlech foramen processus transversarii fovea costalis processus articularis rozdvojený spinální výběžek.
Který útvar není na hrudních obratlech fovea costalis processus articularis processus accessorius processus spinosus.
Který útvar nelze identifikovat na lumbálních obratlech fovea costalis processus articularis processus accessorius processus costarius.
Označte typ spojení, který se nevyskytuje na páteři: Articulatio synovialis syndesmosis synchondrosis gomphosis.
Vazivové spojení páteřních oblouků zajišťují ligamenta longitudinalia ligamenta interarcualia ligamenta intertransversalia ligamenta interspinalia.
Articulatio atlantooccipitalis je kloub elipsoidní válcový kulový kolový.
Které vazy se nepodílejí na kraniovertebrálním spojení Ligamentum alare ligamentum cruciforme ligamentum basis dentis membrana tectoria.
Vertebra prominens je označení používané pro obratel: TH1 C1 L5 C7.
Vybočení páteře do strany spojené s rotací obratlů skolioza spondyloza lordoza kyfoza.
Žebra spojená vpředu s chrupavkami předchozích žeber se nazývají pravá volná nepravá bederní.
Na první žebro se upíná m. splenius posterior m.scalenus posterior m.splenius anterior et medius m.scalenus anterior et medius.
Na druhé žebro se upíná m. splenius posterior m.scalenus posterior m.splenius anterior et medius m.scalenus anterior et medius.
Tuberculum costae není většinou vytvořeno na costa XI et XII costae spuriae costa I. Costa I et II.
Ve kterém úseku páteře je možná minimální nebo nulévá rotace v hrudním v hrudním a v krčním v lubálním v krčním.
Tuberculum infraglenoidale leží na: margo medialis scapulae margo lateralis scapulae angulus inferior angulus superior.
Spina scapulae lateralne přecházi v processus coracoideus processus coronoideus olecranon acromion.
Processus coronoideus je na: radiu ulně humeru skapule.
Součástí distalni epifýzy radia je proc. mastoideus proc spinosus proc styloideus proc clinoideus.
Os capitatum je v kontaktu s os trapezium s os trapezoideum s os triquetrum s os cuboideum.
Os trapezoideum je v kontaktu s os capitatum s os triquetrum s os lunatum s os hamatum .
Součástí distálního konce humeru je: caput humeri tuberculum minus humeri tuberculum majus humeri capitulum humeri .
Processus coronoideus leži na: proximálnim konci ulny distalnim konci ulny proximalnim konci radia distalnim konci radia.
Do proximální řady karpální kosti patří: os hamatum. os capitatum os scaphoideum os trapezium .
Spina scapulae leží na: margo superior scapulae facies anterior scapulae margo lateralis scapulae facies posterior scapulae.
Za mediálním epikondylem humeru leží: sulcus arteriae circumflexae humeri sulcus nervi radialis sulcus nervi ulnaris sulcus arteriae brachialis .
Tuberositas radii leží: pod hlavičkou radia na distálním konci radia na margo interosseus radii na processus styloideus radii.
Olecranon ulnae leží: na dorzální straně proximálního konce ulny na ventrální straně proximálního konce ulny na dorzální straně distálního konce ulny na na ventrální straně distálního konce ulny.
Na spina iliaca anterior superior začíná: m. rectus femoris m. gemellus superior m. sartorius m. pectineus .
Na tuber ischiadicum začínají: stehenní svaly zadní skupiny lýtkové svaly stehenní svaly predni skupiny stehenni svaly lateralni skupiny .
Na tuberculum pubicum se upiná lig. spinosum lig. inguinale lig. sacrospinale lig. sacrotuberale.
Membrana obturatoria je rozepjata: v sulcus obturatorius ve fossa acetabuli v incisura acetabuli ve foramen obturatum.
Ve fossa trochanterica se upínají: m obturatorius extemus a mm. gemelli m. iliopsoas a mm. glutaei m. piriformis a mm. glutaei m. quadratus femoris a mm. vasti.
Na linea aspera začíná: dlouhá hlava m. biceps femoris mediální hlava m. quadriceps femoris krátká hlava m. biceps femoris dlouhá hlava m.quadriceps femoris .
Na epikondylech femuru začínají zkřižené vazy kolenního kloubu postranni vazy kolenního kloubu menisky kolenního kloubu ligg. meniskofemoralia kolenního kloubu .
Na bok laterálního kondylu tibie se upíná: m. semitendinosus m. semirnembranostus tractus iliotibialis m. soleus.
Do sulcus malleoli lateralis se kladou šlachy: mm. gemelli mm. tibiales anterior et posterior mm. flexores digitorum et hallucis mm. peronaei .
Na processus posterior tali je žlábek pro šlachu: m. extensor hallucis longus m. flexor hallucis longus m. extensor digitorum longus m. flexor digitorum longus.
V sinus tarsi prochází šlacha m. peronaeus brevis lig. calcaneocuboideum interosseum šlacha m. peronaeus longus neprochází jím žádná šlacha .
Pod sustentaculum tali probíhá šlacha: m. extensor hallucis longus m. flexor hallucis longus m. extensor digitorum longus m. flexor digitorum longus.
Sulcus tendinis m. peronaei longi leží na: os cuboideum dorsálně os cuneiforme laterale dorzálně os cuboideum plantárně os cuneiforme laterale plantámě .
Na tuber calcanei se upíná slacha: Hektorova Herkulova Paridova Achillova.
Articulatio sternoclavicularis je kloub: jednoduchý složený kladkový válcový.
Ligamentum coracoacromiale omezuje: addukci paže ventrálni flexi paže abdukci paže dorzalni flexi lopatky.
Labrum glenoidale v kloubu: zvětšuje kontaktní plochy zmenšuje kontaktni plochy omezuje addukci omezuje abdukci .
Ligamentum coracohumerale zpevňuje kloubní pouzdro: vzadu mediálně vpředu laterálně .
šlacha kterého svalu prochází kloubem? m. supraspinatus m. trapezius m. deltoideus m. biceps brachii caput longum.
Základní postavení loketního kloubu je: flexe extenze pronace abdukce .
Ligamentum anulare radii přidržuje: humerus k radiu radius k ulně ulnu k humeru nemá význam pro zpevnění kloubu.
Při pronaci- supinaci se otáčí: radius kolem humeru ulna kolem radia ulna kolem humeru radius kolem ulny.
Ariculatio sternoclavicularis je kloub jednoduchý c) kladkový d) válcový složený kladkový válcový .
Ligamentum coracoacromiale omezuje: addukci paže ventrálni flexi paže abdukci paže dorzalni flexi lopatky .
Labrum glenoidale v kloubu: zvětšuje kontaktní plochy zmenšuje kontaktni plochy omezuje abdukci omezuje addukci .
Ligamentum coracohumerale zpevňuje kloubní pouzdro: vzadu mediálně vpředu laterálně .
Šlacha kterého svalu prochází kloubem? m. supraspinatus m. trapezius m. deltoideus m. biceps brachii caput longum.
Articulatio cubiti je kloub: složený elipsovitý jednoduchý sedlovitý .
Středním postavenim kloubu je: flexe extenze rotace takové postavení, v nemz jsou vazy a kloubni pouzdro uvolněny a napeti synergistů a antagonistů v rovnováze .
Mimo pouzdro loketniho kloubu leži: epikondyly humen fossa olecrani fossa radialis fossa coronoidea .
Střední poloha v loketním kloubu je: extenze flexe 90° flexe a polovicni pronace mírná flexe a polovicni supinace.
Articulatio radioulnaris proximalis je kloub: sedlový kolový kulový kladkový .
Articulatio radiocarpea je kloub: válcový kolový slotený kulový .
Retinaculum flexorum je rozepjato mezi: os pisiforme a hamulus ossis hamati eminentia carpi lateralis a medialis eminentia carpi medialis a bází I. metakarpu eminentia carpi medialis a bázi V.metakarpu.
Articulatio carpometacarpea pollicis je kloub sedlový elipsoidní kulový volný kulový omezený.
Articulationes interphalangeae digitorum jsou klouby: kladkovité ploché sedlové kulové.
Articulatio sacroilinca kloub kulový omezený coxarthrosis synchondrosis amphiarthrosis.
Symfyza je typ: synostózy syndesmózy synchondrózy syntaxis.
Hranicí mezi velkou a malou pánví je: linea terminalis linea aspera linea solea linea pectinea.
Articulatio coxae je enarthrosis coxarthrosis Synchondrosis articulatio synovialis .
Střední postavení v kyčelním kloubu je v extenzi abdukci a vnitrni rotaci addukci a vnitřní rotaci mirmé flexi a abdukci s malou zevní rotaci .
Kontaktní plochou kyčelního kloubu na os coxae je: facies auricularis acetabuli facies lunata acetabuli celé acetabulum incisura acetabuli .
V articulatio genus se stýkají: tibie a fibula pouze femur a tibie femur, tibia, patella a menisky femur, fibula, patella a menisky .
Menisky v kolenním kloubu: se nepohybují jsou oba stejně pohyblivé pohyblivější je meniscus lateralis pohyblivější je meniscus medialis.
Základní postavení kolenním kloubu je ve: flexi extenzi extenzi vnitřní rotaci vnější rotaci .
Při krajní neri v kolenním kloubu se menisky posouvají: dopredu dozadu medialne laterálně.
Střední postavení v kolenním kloubu je v extenzi abdukci mírme flexi s vnitřní rotaci rotaci 90° .
Syndesmosis tibiofibularis se napíná při: plantární flexi nohy dorzalni flexi nohy inverzi nohy při everzi nohy .
V Chopartově kloubu na mediální straně artikulují: os cuboideum a pátý metatarz os cuboideum a calcaneus os cuboideurn a talus talus a os naviculare.
V Lisfrankově kloubu artikulují: talus a os naviculare os naviculare a ossa cuneiformia ossa cuneiformia a os cuboideum s bazemi metatarzl ossa cuneiformia s hlavičkami metatarzi .
Tarzometatarzální spojení se klinicky nazývá: Lamarckův kloub Lomonosovův kloub Lisfrankův kloub Lissauerův kloub .
Na udržení podélné nohní klenby se podili: m. peroneus brevis lig plantare longum m. tibialis anterius m. tibialis posterius.
Na udržení přičné nožni klenby se podílí: m peronaeus brevis m peronneus longus m tibialis longus m tibialis brevis.
M. extensor pollicis brevis patří mezi: svaly thenaru predni skupinu svalu predlokti zadní skupinu svalu predlokti lateralni skupinu svalů predlokti .
M. abductor pollicis brevis patrí mezi: svaly thenaru předni skupinu svalu predlokti zadní skupinu svalů predlokti lateralni skupinu svalů predlokti .
Pronátory patří mezi: předni skupinu svalů ptedlokti zadní skupinu svalu predlokti laterálni skupinu svalů pfedlokti medialni skupinu svalu ptedlokti.
M. brachioradialis patři mezi: zadní svaly paže předni svaly paže laterální svaly předlokti přední svaly předlokti .
M. coracobrachialis patři mezi: zadni svaly paže předni svaly paže lopatkové svaly lateralni svaly předlokti .
M. teres major patří mezi: přední svaly predlokti předni svaly paže povrchové svaly hrudniku lopatkové svaly.
Mezi pelvitrochanterické svaly nepatri: m. quadratus m. piriformis m quadriceps femoris m. gemullus inferior.
M. quadratus femoris patří mezi: přední svaly stehna zadní svaly stehna hýžďové svaly pelvitrochanterické svaly.
M. sartorius patří do skupiny předních stehenních svalů zadních stehenních svalů zadních bércových svalů předních bércových svalů.
M. flexor hallucis longus patří do povrchové vrstvy zadních bércových svalů hluboké vrstvy zadních bércových svalů přední skupiny bércových svalů laterální skupiny bércových svalů.
M. extesor digitorum longus patří do povrchové vrstvy svalů zadní strany bérce hluboké vrstvy svalů zadní strany bérce přední skupiny svalů bérce laterální skupiny svalů bérce.
M. tibialis posterior patří do povrchové vrstvy svalů zadní strany bérce hluboké vrstvy svalů zadní strany bérce přední skupiny svalů bérce laterální skupiny svalů bérce.
M. subscapularis začíná přední straně lopatky horním úhlu lopatky zadní straně lopatky dolním úhlu lopatky.
M flexor digitorum brevis patří mezi svaly thenaru hypothenaru střední skupiny planty dorzální skupiny nohy.
M peronaeus brevis patří do skupiny hypothenaru dorzálních svalů nohy laterálních svalů bérce thenaru.
Svaly nohy dělíme na skupiny dorzální a plantární dorzální a palmární palmární a plantární mediální a laterální.
M opponens pollicis se upina do dorzální aponeurozy palce na radialní okraj palcoveho metakarpu na distalni clanek palce na medialni okraj palcoveho metakarpu.
Mm. lumbricales ruky začínají: na šlachách m. extensor digitorum na karpalnich kustkach distalni rady na 3. a 4 metakarpu na šlachách m. flexor digitorum profundus .
Mm. interossei dorsales ruky začinají na: dorzální ploše 2 5. metakarpu karpalnich kustkach proximální rady k sobe privrácených bocích metakarpů palmarmi ploše 2 - 5. metakarpu .
M. flexor digitorum profundus se upiná: do dorzálni aponeurózy tričlankových prstů rozdvojenými šlachami na střední článek 2.-5. prstu distální článek 2.- 5. prstu distální článek 1. prstu.
M. flexor hallucis longus se upina na: distální článek palce proximální článek palce prostredni článek palce palcový metatarz.
M. triceps surae se upíná na: os naviculare processus posterior tali tuber calcanei os cuneiforme mediale .
M. tibialis posterior se upíná na: os cuboideum os cuneiforme mediale a bázi 1. metatarzu os naviculare os cunei forme laterale a bázi III metatarzu.
M. peronaeus longus se upíná na: malleous lateralis os cuneifome mediale a bázi L metatarzu os cuboideum bázi V metatarzu.
M. peronneus brevis se upiná na bázi I. metatarzu bázi V. metatarzu os cuneiforme mediale a bázi L metatarzu os cuboideum .
M. gastrocnemius začíná na: kondylech tibie kondylech femuru zadní ploše tibie zadní ploše fibuly.
M. extensor carpi radialis brevis patri do skupiny svaly thenaru předních svalů předloktí zadních svalů předloktí laterálních svalů předloktí.
Do střední skupiny plantárních svalů nepatří: m. quadratus plantae mm. interossei dorsales m. flexor digitorum brevis m. peroneus brevis.
Na facies anterior scapulae začíná m. supraspinatus m. subscapularis m. infraspinatus m. latissimus dorsi.
Na processus cor scapulae začíná caput breve m. bicipitis brachii caput longum m. bicipitis brachii m. brachialis m. pectoralis major .
Na crista tuberculi minoris se upíná m. deltoideus m. brachialis m. latissimus dorsi m. teres minor .
V sulcus intertubercularis humeri leží šlacha: caput breve musculi bicipitis caput longum musculi bicipitis caput longum musculi tricipitis centrální hlavy tricepsu .
Na mediálním epikondylu humeru začíná skupina: flexoru předloktí extenzorů předloktí radiálních svalů předloktí mm. interossei.
Za mediálním epikondylem humeru probíhá: n. medianus n. ulnaris n. musculocutaneus n. radialis.
Na tuberositas ulnae se upíná: m. biceps brachii m. brachialis m. triceps brachii m. coracobrachialis.
Na tuberositas radii se upíná: m. biceps brachii m. brachialis m. triceps brachii m. coracobrachialis.
Na olecranon ulnae se upíná: m. biceps brachii m. brachialis m. triceps brachii m. coracobrachialis .
Na laterálním epikondylu humeru začínají: distální skupina svalů předloktí radiální skupina svalů paže thenarové svaly přední skupina předloketních svalů.
Na processus styloideus radii se upíná: m. coracobrachialis m. brachioradialis m. flexor carpi radialis m. styl opharyngeus.
Na tuberculum supraglenoidale(scapulae) začíná: caput longum m. tricipitis caput breve m. bicipitis brachii caput mediale m. tricipitis brachii caput longum m. bicipitis brachii.
Na tuberculum infraglenoidale(scapulae) začíná: caput longum m. tricipitis brachii caput longum m. bicipitis brachii caput mediale m. tricipitis brachii caput breve m. bicipitis brachii.
Lineae gluteae: leží na vnější straně ala ossis ischii leží na vnitřní straně ala ossis ilii vymezují začátky hýždových svalu vymezují začátky adduktorú stehna .
Tuberculum pubicum lení na: ramus ossis pubis ramus ossis ischii corpus ossis ilii corpus ossis ischii.
Sulcus obturatorius je zářez v: homim ramenu ossis ischii dolním ramenu ossis ischii dolním ramenu ossis pubis horním ramenu ossis pubis.
Spina ischiadica leží: na linea arcuata mezi incisura ischiadica major a minor nad symfyzou ischiadicum zi incisura ischiadica minor a tuber.
Tuberculum glutaeum anterius leží na: pecten ossis pubis corpus ossis ischi crista iliaca ensta phalica .
Crista intertrochanterica spojuje: malý a velký trochanter vzadu malý trochanter a trochanter tertius malý a velký trochanter vpředu velký trochanter a trochanter tertius.
Facies patellaris: spojuje kondy femunu vzadu artikuluje s prední plochou pately spojuje kondy femunu vpředu leží na fossa intercondylaris.
Tuberositas glutaca leží: na distalni epifyze femunu na linea pectinea nad velkým trochanterem vzadu pod velkým trochanterem vzadu.
Linea aspera leží na: corpus femoris vzadu corpus tibiae vzadu corpus femoris vpredu corpus tibiae vpredu.
Tuberositas tibiae leži na: distalni epifýze tibie vpředu proximalni epifyze tibie vpředu distalni epifyze tibie vzadu proximalni epifyze tibie vzadu .
Eminentia intercondylaris leží na: epifýze femuru proximalni epifyze fibuly distalni epifyze tibie proximalni epifyze tibie.
Incisura fibularis tibiae leží na: distalni epifýze tibie mediálně proximální epifyze tibie lateralne distální epifyze tibie lateralne proximalni epifyze tibie medialne.
Facies articularis malleoli lateralis artikuluje s: kalkaneem talem os cuboideum tibii .
Sinus tarsi vzniká spojením lažbků na kalkaneu a os cuboideum kalkaneu a tibii talu a tibii talu a kalkaneu .
Největsi tarzalni kosti je: talus calcaneus os naviculare os cuboideum.
Caput tali směřuje: proximalně laterálně distálně mediálně.
Na mediálním okraji tarzálních kostí vyhmatáme tuberositas ossis cuboidei tuberositas metatarsi V. tuber calcanei tuberositas ossis navicularis.
Na laterální straně metatarzů vyhmatáme tuberositas ossis cuboidei tuberositas metatarsi V tuber calcanei tuberositas ossis navicularis.
Na caput tali nasedá os naviculare os cuneiforme mediale os cuneiforme laterale os cuboideum.
Report abuse Terms of use