Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONAnorganická chemie

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Anorganická chemie

Description:
anorganika 1-150

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Open University

Number of questions: 150
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Pentahydrát síranu měďnatého je běžně označován triviálním názvem: a) kamenec b) modrá skalice c) potaš d) salmiak.
2. Roztok KMnO4 má barvu: a) světle žlutou b) červenou c) modrou d) fialovou.
3. Který z uvedených prvků patří mezi halogeny? a) síra b) dusík c) fosfor d) jód.
4. Nerosty pyrit, galenit, chalkopyrit, sfalerit, argenit jsou chemickým složením: a) křemičitany b) uhličitany c) sulfidy d) oxidy.
5. Lithium, sodík, draslík patří mezi: a) halogeny b) chalkogeny c) alkalické kovy d) kovy alkalických zemin.
6. Z alotropických modifikací fosforu je nejreaktivnější a také nejjedovatější fosfor: a) bílý b) fialový c) červený d) černý.
7. Sloučenina Ca5(PO4)3(OH) je významně zastoupena v: a) oční čočce b) nehtech a vlasech c) kostech a zubech d) červených krvinkách.
8. Rajský plyn je triviální název: a) oxidu dusného b) oxidu uhelnatého c) oxidu uhličitého d) oxidu siřičitého.
9. Nejzastoupenějším plynem ve vzduchu je: a) kyslík b) dusík c) oxid uhličitý d) oxid dusnatý.
10. Nejběžnější oxidační čísla, kterých nabývá ve svých sloučeninách železo, jsou: a) I, II b) II, III c) III, IV d) IV, V.
11. Sulfan je: a) žlutozelený jedovatý plyn nasládlé vůně b) žlutý plyn vůně po hořkých mandlích c) bezbarvý jedovatý plyn nepříjemného zápachu d) bezbarvý plyn bez zápachu.
12. Oxid siřičitý je: a) bezbarvý plyn bez zápachu, pro lidský organismus neškodný b) bezbarvý plyn štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty c) žlutozelený jedovatý plyn d) žlutozelený plyn, pro organismus neškodný.
13. Která z uvedených sloučenin je nejméně rozpustná ve vodě? a) Na2CO3 b) Ca(HCO3)2 c) CaCO3 d) AgNO3.
14. Hlavní biogenní prvky jsou: a) Mn, Ni, I, Co, Se b) Cu, Zn, Fe, Mo c) Na, K, Cl, Mg, Ca d) C, O, N, H, P, S.
15. Železo je důležitou součástí: a) vitaminu B12 b) krevního barviva c) nukleových kyselin d) vitaminu D.
16. Jaké typické oxidační číslo mají alkalické kovy ve svých sloučeninách? a) I b) II c) III d) IV.
17. Stříbrné předměty na vzduchu černají působením: a) vzdušné vlhkosti b) SO2 c) CO2 d) H2S.
18. Nejzastoupenější sloučenina v lidském těle (přibližně 2/3 tělesné hmotnosti) je: a) voda b) oxid uhličitý c) glukóza d) deoxyribonukleová kyselina.
19. Který z halogenů se běžně vyskytuje pouze v oxidačním čísle -I? a) fluor b) chlor c) brom d) jod.
20. Bílá krystalická sloučenina, reagující ve vodném roztoku zásaditě, používaná jako součást kypřícího prášku do pečiva, ale také k neutralizaci žaludečních šťáv při překyselení žaludku, je: a) NaHCO3 b) MgSO4 c) CaCO3 d) Ca(OH)2.
21. Který z uvedených kationtů barví nesvítivý plamen kahanu žlutě? a) Cu 2+ b) Ba 2+ c) K+ d) Na +.
22. Hojným minerálem v přírodě je kalcit, který tvoří vápencové horniny. Chemicky je to: a) Ca(OH)2 b) CaSO4 c) CaO d) CaCO3.
23. Slitiny rtuti s kovy se nazývají: a) smalty b) amalgáty c) pájky d) liteřiny.
24. Grafit a diamant jsou různé přírodní formy: a) křemíku b) oxidu křemičitého c) fosforečnanu hořečnatého d) uhlíku.
25. Kyselina uhličitá: a) je silná kyselina b) je jednosytná kyselina c) je slabá dvojsytná kyselina d) reaguje zásaditě.
26. Které tvrzení o CaC2 je správné? a) tato sloučenina neexistuje b) CaC2 se vyskytuje hojně v přírodě jako minerál kalcit c) CaC2 reaguje snadno s vodou d) CaC2 je žlutozelený výbušný plyn.
27. Přímé slučování CO s Cl2 vede ke vzniku: a) tuhy a oxidu chlornatého b) jedovatého plynu fosgenu c) chloridu uhličitého a kyslíku d) diamantu a oxidu chlornatého.
28. Děj popsaný rovnicí NaOH + HCl → NaCl + H2O nazýváme: a) redoxní reakce b) neutralizace c) dehydrogenace d) esterifikace.
29. Mezi halogeny patří prvek se značkou: a) P b) Na c) Br d) Se.
30. Přírodní minerály ametyst, záhněda, citrín, růženín, křišťál jsou chemickým složením: a) SiO2 b) CaCO3 c) CaSO4 d) složité hlinitokřemičitany.
31. Která z uvedených sloučenin je nejsilnějším oxidačním činidlem? a) HCl b) H2SO4 c) K2CrO4 d) Na2CO3.
32. Homogenní velmi tvrdá beztvará tavenina směsi křemičitanů, podržující si v pevném stavu charakter kapaliny, se nazývá: a) diamant b) vodní sklo c) diatomit d) sklo.
33. Do které skupiny periodické soustavy patří měď? a) I.B b) II.B c) II.A d) III.A.
34. Čisté kovové prvky Na, K s vodou: a) reagují velmi bouřlivě, vzniká H2 a příslušný hydroxid b) reagují až za vyšších teplot c) reagují pouze z počátku, dochazí k pasivaci d) nereagují.
35. Oxidační číslo kyslíku v peroxidech je: a) -I b) -II c) +II d) může být různé.
36. Která z následujících sloučenin barya je velmi nerozpustná ve vodě, a proto se může používat jako kontrastní látka v rentgenologii trávicího systému? a) dusičnan barnatý b) síran barnatý c) chlorid barnatý d) fosforečnan barnatý.
37.Pálené vápno je po chemické stránce sloučeninou se vzorcem: a) Ca(OH)2 b) CaO c) CaCN2 d) CaSO4.
38. Hašené vápno je po chemické stránce sloučeninou se vzorcem: a) Ca(OH)2 b) CaO c) CaCN2 d) CaSO4.
39. Přírodní látky mramor, kalcit, aragonit, křída spojuje přítomnost: a) CaCO3 b) CaSO4 c) CaHPO4 d) MgSO4.
40. Hydratovaný kationt Cu 2+ je: a) světle žlutý b) zelený c) modrý d) bezbarvý.
41. Ba(H2PO4)2 je vzorec: a) hydrogenfosforečnanu barnatého b) dihydrogenfosforečnanu barnatého c) dihydrogen difosforečnanu barnatého d) dihydrogenfosfornanu barnatého.
42. Hexakyanoželeznatan draselný má vzorec: a) K2 [Fe(CN)6] b) K3 [Fe(CN)]6 c) K4 [Fe(CN)6] d) K6 [Fe(CN)]6.
43. HPO4 ^2- je vzorec: a) aniontu hydrogenfosforečnanového b) aniontu hydrogenfosforečného c) kationtu fosforečnanového d) aniontu hydrogenfosforitého.
44. Pentahydrát síranu měďnatého má vzorec: a) CuSO4 . 5 H2O b) CuH5SO4 c) CuSO4 . 5 H2 d) 5 CuSO4 . H2O.
45. Al2(SO4)3 je vzorec: a) síranu hlinitého b) siřičitanu hlinitého c) sulfidu hlinitého d) thiosíranu hlinitého.
46. Vzorec hexakyanoželezitanu draselného je: a) K3 [Fe(CN)6] b) K3 [Fe(CN)]6 c) K4 [Fe2(CN)]6 d) K4 [Fe(CN)6].
47. H2PO4^- je vzorec aniontu: a) dihydrogenfosforitého b) hydrogenfosforečnanového c) dihydrogenfosforečného d) dihydrogenfosforečnanového.
48. Vzorec dihydrátu síranu vápenatého je: a) CaSO4 . 2H2 b) CaSO4 . 2H2O c) H2CaSO5 d) 2 CaSO4 . 2H2O.
49. Na2S2O3 je vzorec: a) tetraoxosulfidu sodného b) dithiosulfidu sodného c) thiosíranu sodného d) thiosiřičitanu sodného.
50. SCN^- je vzorec aniontu: a) thiokyanatanového: b) sulfokianidového c) isokyanatanového d) sulfonitridového.
51. Která z uvedených značek neodpovídá existujícím prvkům? a) Sb b) Sn c) St d) Sr.
52. Mezi kovy alkalických zemin patří prvek se značkou: a) Na b) K c) Zn d) Ca.
53. Je-li u značky prvku uveden jako pravý horní index údaj III ( např. Fe III), jedná se o: a) oxidační číslo b) iontový náboj c) označení isotopu d) elektronegativitu.
54. Je-li u značky prvku uveden jako pravý horní index údaj 2+ (např. Fe 2+), jedná se o: a) oxidační číslo b) iontový náboj c) označení isotopu d) elektronegativitu.
55. Oxidační číslo atomu Mn ve sloučenině KMnO4 je: a) IV b) V c) VI d) VII.
56. Sloučenina se vzorcem NH4Cl se nazývá: a) chlorečnan amonný b) chloristan amonný c) chlorid amonný d) chlornan amonný.
57. Hydrogensíranu vápenatému náleží vzorec: a) Ca2HSO3 b) Ca(HSO4)2 c) CaHSO4 d) Ca(HSO3)2.
58. Prvek jód nalézáme jako součást molekuly: a) insulinu b) testosteronu c) thyroxinu d) adrenalinu.
59. Podíl CO2 na složení vzduchu je přibližně: a) 3% b) 21% c) 78% d) 0,03%.
60. Která z uvedených kyselin je nejsilnější (nejlépe disociuje)? a) HClO b) HClO2 c) HClO3 d) HClO4.
61. Chemická značka arsenu je: a) Ar b) At c) As d) An.
62. Oxid uhelnatý je: a) bezbarvý plyn bez zápachu, silně jedovatý b) bezbarvý plyn štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty c) žlutozelený štiplavý plyn d) bezbarvý plyn bez zápachu pro organismus neškodný do koncentrace 5%.
63. Přechodná tvrdost vody je způsobena přítomností: a) CaCl2 b) Ca(HCO3)2 c) NaCl d) MgSO4.
64. Která z uvedených sloučenin způsobuje trvalou tvrdost vody? a) CaSO4 b) Ca(HCO3)2 c) NaCl d) Na2CO3.
65. Mezi kyselinotvorné oxidy patří: a) CaO b) ZnO c) SO2 d) Fe2O3.
66. Vyberte z následujících silnou kyselinu: a) HNO3 b) H2CO3 c) HClO d) H3BO3.
67. Podíl kyslíku na složení vzduchu je přibližně: a) 3% b) 21% c) 78% d) 0,03%.
68. Deuterium je isotop: a) uranu b) plutonia c) vodíku d) uhlíku.
69. Jaké oxidační číslo má atom chromu ve sloučenině K2Cr2O7? a) IV b) V c) VI d) VII.
70. Oxidační číslo vodíku může být: a) -I, 0, I b) jen I c) jen 0 a I D) -I.
71. Který z následujících prvků má nejvyšší elektronegativitu? a) vodík b) dusík c) síra d) fluor.
72. Které z následujících tvrzení o vodě je pravdivé: a) molekula vody je lineární, všechny atomy leží v jedné přímce b) molekula vody má lomený tvar c) voda je špatným rozpouštědlem polárních látek d) led má větší hustotu než kapalná voda.
73. Jód je za normálních podmínek: a) žlutozelený plyn b) bezbarvá viskózní kapalina c) hnědočervená kapalina d) fialověčerná pevná látka.
74. Chlor je za normálních podmínek: a) žlutozelený plyn b) bezbarvá kapalina c) hnědočervená kapalina d) bílá krystalická látka.
75. Která z uvedených kyselin leptá sklo? a) kyselina dusičná b) kyselina fluorovodíková c) kyselina chloristá d) kyselina boritá.
76. Hlavní kationty tekutin v živých organismech jsou: a) Fe 2+ a Zn 2+ b) Cu 2+ a Fe 3+ c) Na + a K + d) Ca 2+ a Mg 2+.
77. Obsah zlata ve slitinách se udává v karátech. Ryzí zlato má: a) 10 karátů b) 18 karátů c) 24 karátů d) 100 karátů.
78. Teplota tání kovové rtuti je: a) -38,9 °C b) 38,9 °C c) 138,9 °C d) 538,9 °C.
79. Který z uvedených kovů má nejvyšší hustotu? a) železo b) titan c) rtuť d) zinek.
80. Který z uvedených prvků má latinský název Stibium a) stříbro b) antimon c) rtuť d) selen.
81. Který z uvedených prvků patří mezi tzv. transurany? a) lanthan b) technecium c) plutonium d) radon.
82. Které tvrzení o radonu je pravdivé? a) radon se přirozeně v přírodě nevyskytuje b) radon je stříbrolesklý radioaktivní kov c) radon vzniká působením rentgenového záření na organické látky d) radon je radioaktivní plyn.
83. Vyberte sloučeninu, ve které má chlor oxidační číslo I: a) NaCl b) HClO c) Cl2 d) KClO3.
84. KNO3 je látka: a) bílá krystalická, ve vodě nerozpustná b) bílá krystalická, ve vodě dobře rozpustná c) žlutá, ve vodě velmi špatně rozpustná d) fialová, ve vodě rozpustná.
85.Vyberte sloučeninu stříbra, která je dobře rozpustná ve vodě: a) AgCl b) Ag2CrO4 c) AgNO3 d) AgI.
86. Roztok jódu ve vodě: a) je žlutohnědý a škrobem se barví modrofialově b) je fialový a přidáním škrobu se odbarvuje c) je bezbarvý a škrobem se barví žlutohnědě d) je modrofialový a škrobem se barví žlutohnědě.
87. Který kovový prvek je podstatnou součástí chlorofylu? a) kobalt b) železo c) hořčík d) zinek.
88. Který z následujících plynů je bezbarvý a nepříjemně páchnoucí? a) CO b) NO2 c) CO2 d) SO2.
89. Kationt amonný má vzorec: a) NH3 b) NH4 + c) NH4 2+ d) NH3 +.
90. Bronz je slitina: a) mědi a zinku b) mědi a cínu c) hliníku a hořčíku d) stříbra a rtuti.
91. Které z uvedených biogenních prvků patří do V.A skupiny periodického systému? a) kyslík a síra b) uhlík c) dusík a fosfor d) sodík a draslík.
92. Který z uvedených plynů má nějvětší hustotu (je "nejtěžší")? a) He b) H2 c) N2 d) CO2.
93. Pro kterou trojici prvků je typické oxidační číslo II? a) draslík, baryum, kyslík b) zinek, vápník, kadmium c) sodík, hořčík, měď d) hliník, vápník, hořčík.
94. Mezi chalkogeny patří prvek se značkou: a) Sb b) Se c) Sn d) Sr.
95. Které tvrzení o reakci zinku a zředěné kyseliny sírové je správné? a) při reakci vzniká vodík b) při reakci vzniká kyslík c) produktem reakce je sulfid zinečnatý d) reakce neprobíhá, dochází k pasivaci.
96. Které tvrzení o amoniaku je správné? Amoniak: a) je za laboratorní teploty bílá krystalická látka b) se rozpouští snadno ve vodě a vzniká roztok o pH < 7 c) obsahuje ve své molekule jeden volný elektronový pár d) je toxický, v lidském těle přirozeně vůbec nevzniká.
97. (1) Které tvrzení o vodě neplatí? a) je výborným polárním rozpouštědlem b) dobře rozpouští nepolární látky např. uhlovodíky c) popisuje se u ní hustotní anomálie d) její struktura umožňuje tvorbu vodíkových můstků.
98. (2) O peroxidu vodíku neplatí: a) je bezbarvý b) má redukční účinky c) má oxidační účinky d) je chemicky velmi málo reaktivní .
99. (8) O vodíku platí: a) v atomární formě je chemicky málo reaktivní b) v přírodě se vyskytují tři izotopy 2He 3He 4He 1 1 1 c) za normálních podmínek je v plynném skupenství a je těžší než vzduch d) ve většině reakcích vystupuje jako redukční činidlo.
100. (9) Která z barev není vlastní žádné z alotropických modifikací fosforu: a) bílá b) modrá c) červená d) černá.
101. (12) O kyselině trihydrogenfosforečné platí: a) má silné oxidační účinky b) je velmi silná c) je velmi nestálá, v přírodě neexistuje d) není jedovatá, používá se v potravinářtví.
102. (14) Který z oxidů dusíku má anestetické účinky: a) NO b) N2O c) N2O3 d) NO2.
103. (18) Procentuální zastoupení oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu je přibližně: a) 78% b) 21% c) 5% d) 0,03%.
104. (19) Procentuální zastoupení kyslíku ve vydechovaném vzduchu je přibližně: a) 21% b) 15% c) 5% d) 3%.
105. (23) Oxid siřičitý: a) vzniká při spalování méně kvalitního hnědého uhlí b) je velmi málo reaktivní c) je silné oxidační činidlo d) má zeleno-žlutou barvu a zápach po zkažených vejcích.
106. (24) O ozonu platí: a) je bezbarvý bez zápachu b) má baktericidní účinky c) v ozonové vrstvě chrání před negativními vlivy infračerveného záření d) je zdravotně nezávadný.
107. (25) O oxidu uhlenatém paltí: a) vzniká při nedokonalém spalování b) má výrazný štiplavý zápach c) má vyšší hustotu než vzduch a proto se hromadí v jeskyních a důlních dílech d) není jedovatý, ale je nedýchatelný.
108. (26) Jaká vůně je typická pro HCN: a) česnek b) hořké mandle c) vanilka d) žádná.
109. (27) Vyberte, která vůně je typická pro CO: a) česnek b) štiplavá c) zkažená vejce d) žádná.
110. (29) Která z uvedených látek je nejlépe rozpustná ve vodě: a) CaCl2 b) CaCO3 c) Ca3(PO4)2 d) CaSO4.
111. (30) Která z uvedených látek je nelépe rozpustná ve vodě: a) AgNO3 b) AgCl c) AgI d) Ag2S.
112. (31) Která z uvedených látek je nelépe rozpustná ve vodě: a) Hg2Cl2 b) BaSO4 c) HgCl2 d) AgCl.
113. (32) Která z těchto látek má charakter černé sraženiny: a) PbCrO4 b) PbSO4 c) PbO d) PbS.
114. (35) Který iont je nezbytný pro srážení krve: a) Mg 2+ b) Fe 3+ c) Ca 2+ d) Cu 2+.
115. (41) Vyberte vzorec látky, která se označuje jako jedlá soda: a) Na2CO3 b) NaHCO3 c) NaNO3 d) Na2O4.
116. (44) Minerál siderit (ocelek) je chemicky: a) Fe2O b) Fe3O4 c) FeCO3 d) FeS2.
117. (45) KCl se vyskytuje v přírodě jako minerál: a) halit b) sylvín c) kamenec d) salmiak.
118. (48) O cínu platí: a) má vysokou teplotu tání b) na vzduchu černá c) je toxický d) nepodléhá korozi.
119. (52) K čemu byla dříve používána tato látka? Pb(C2H5)4 a) antidetonační přísada do benzinu b) katoda olověného akumulátoru c) antikorozní úpravy kovů d) v lékařství k desinfekci.
120. (53) Ke snížení obsahu škodlivých látek CO, NOx ve výfukových plynech je v katalyzátorech automobilů využíván jeden z těchto kovů: a) Ag b) Cu c) Au d) Pt.
121. (54) V2O5 je využíván jako: a) narkotikum b) zelené barvivo c) katalyzátor při výrobě SO3 d) redukční činidlo.
122. (55) Jaké využití nemá oxid titaničitý: a) k desinfekci b) v krémech pro ochranu před UV zářením c) bílý pigment - titanová běloba d) potravinářské barvivo.
123. (56) Oleum je využíváno při výrobě: a) kyseliny olejové b) kyseliny chloristé c) kyseliny sírové d) kyseliny chlorovodíkové.
124. (57) Salmiak je chemicky: a) dusičnan amonný b) síran hlinitý c) síran sodný d) chlorid amonný.
125. (58) Vitriol je starý název pro: a) HCl b) H2SO4 c) NaOH d) HF.
126. (59) U které sloučeniny je správně uveden triviální název: a) HgCl2 - kalomel b) Hg2Cl2 - salmiak c) NH4Cl - sublimát d) MnO2 - burel.
127. (62) U kterého halogenu je nesprávně uvedeno použití jeho sloučenin: a) F - zubní pasty b) Cl - desinfekční prostředny c) Br - borová voda (desinfence očí) d) I - iodová tinktura.
128. (63) Lugolův roztok - které tvrzení není pravdivé? a) obsahuje NaClO b) barví škrob modrofialově c) obsahuje jód d) má desinfekční účinky.
129. (64) Mezi vlastnosti chloridu uhličitého (tetrachlormethanu) patří: a) rozpustnost ve vodě b) silná hořlavost c) je výborným nepolárním rozpouštědlem d) je zdravotně nezávadný, používá se k anestezii.
130. (67) O kyseline sírové není pravda: a) je silným redukčním činidlem b) má hydroskopické účinky c) je silná dvojsytná kyselina d) s neušlechtilými kovy reaguje lépe zředěná (nedochází k pasivaci).
131. (71) Alkalické kovy se nevyznačují: a) nízkou hustotou b) měkkostí c) tvorbou aniontů d) nízkou teplotou tání.
132. (78) U které sloučeniny je správně uvedená její barva: a) CuO - modrá b) ZnO - bílá c) PbCrO4 - červenohnědá d) AgCl - žlutá.
133. (88) KH2PO4 je vzorec: a) fosforečnanu draselného b) hydrogenfosforečnanu draselného c) dihydrogenfosforečnanu draselného d) dihydrátu fosforečnanu draselného.
134. (90) [Ni(CN)4]^2- je vzorec: a) kationtu tetrakyanonikelnatého b) kationtu tetrakyanonikelničitého c) aniontu tetrakyanonikelnatého d) aniontu tetrakyanonikelničitého.
135. (91) H2Se je vzorec: a) sulfanu b) stibanu c) selanu d) silanu.
136. (92) AsH3 je: a) azoimid b) alan c) arsan d) astan.
137. (93) CaSO4 . 1/2H2O je: a) dihydrát síranu vápenatého b) semihydrosíran vápenatý c) dihydrát siřičitanu vápenatého d) hemihydrát síranu vápenatého.
138. (94) BF3 je: a) boran b) fluorid boritý c) borid fluoritý d) borid fluorný.
139. (106) Cyankáli je triviální název: a) As2O3 b) HgCl2 c) PbCl2 d) KCN.
140. (110) Mezi amfoterní oxidy patří: a) CO2 b) Na2O c) MgO d) ZnO.
141. (111) Oxid uhličitý patří mezi: a) amfoterní oxidy b) kyselé oxidy c) bazické oxidy d) neutrální oxidy.
142. (112) Oxid hořečnatý patří mezi: a) amfoterní oxidy b) kyselé oxidy c) bazické oxidy d) neutrální oxidy.
143. (122) Proces tuhnutí sádry jde popsat jako: a) polymerace b) dehydratace c) rehydratace d) reakce s CO2.
144. (132) Jak se triválně nazývá NaNO3: a) kamenec b) potaš c) chilský ledek d) salmiak.
145. (135) O rtuti neplatí: a) je kovový prvek b) má nižší povrchové napětí než voda c) je za normálních podmínek kapalná d) snadno tvoří slitiny s některými kovy např. Au, Ag, Cu.
146. Která z uvedencýh dusíkatých látek se využívá jako palivo v raketových motorech: a) NaCl3 (chlorodusík) b) NI3 (jododusík) c) NH3 (amoniak) d) N2H4 (hydrazin).
147. Vyberte trojici, kde jsou prvky správně seřazeny podle vzrůstajícího atomového čísla: a) draslík, dusík, uhlík b) uhlík, dusík, kyslík c) vodík, síra, sodík d) helium, fosfor, kyslík.
148. Vyberte trojici, kde jsou všechny uvedené prvky nekovy: a) vápník, dusík, uhlík b) uhlík, rtuť, kyslík c) vodík, síra, sodík d) chlor, fosfor, síra.
149. Chemická značka thalia je: a) Ta b) Th c) Tl d) Ti.
150. Který z uvedených chloridů je nejméně rozpustný ve vodě: a) chlorid stříbrný b) chlorid železnatý c) chlorid železitý d) chlorid vápenatý.
Report abuse Consent Terms of use