Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBakalářské státnice geografie

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Bakalářské státnice geografie

Description:
pár otázek, co se hodí umět na státnice z geo, průmět fyzickou geografií a KE

Author:
KD
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/01/2017

Category:
Geography

Number of questions: 35
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyber, v jakém případě se jedná o pravou žílu Jde napříč souvrstvím přizpůsobuje se tvaru okolních hornin a leží souhlasně se souvrstvím.
Z jakých minerálů se skládá žula?.
Z jakých minerálů se skládá diorit?.
Z jakých minerálů se skládá gabro?.
Z jakých minerálů se skládá peridiotit?.
Intruzivní hornina je žula, jaký je její název pro extruzivní variantu?.
Intruzivní hornina je diorit, jaký je jeho název pro extruzivní variantu?.
Intruzivní hornina je gabro, jaký je jeho název pro extruzivní variantu?.
Mezi felsické minerály, které jsou světlejší barvy a menší hustoty, řadíme:.
Mezi mafické minerály, které jsou tmavší barvy a větší hustoty, řadíme:.
Horniny dělíme dle vzniku na tři typy:.
Zástupci vyvřelých hornin, které vznikají utuhnutím magmatu, dělíme do dvou skupin:.
sedimentární horniny dělíme na 3 skupiny-.
Jedna z podskupin sedimentárních hornin je skupina klastických hornin, vyjmenuj 4 další podskupiny, do kterých se jednotlivé horniny zařazují na základě zrnitosti:.
Psefity, skupina klastických sedimetárních hornin.Vypiš velikost zrna a horniny, které sem patří:.
Psamity, skupina klastických sedimetárních hornin.Vypiš velikost zrna a horniny, které sem patří:.
Aleurity, skupina klastických sedimetárních hornin.Vypiš velikost zrna a horniny, které sem patří:.
Pelity, skupina klastických sedimetárních hornin.Vypiš velikost zrna a horniny, které sem patří:.
Jakými procesy vznikají sedimentární horniny?.
Další z podskupin sedimentárních hornin jsou chemické horniny, vyjmenuj 4 zástupce:.
Organické horniny jsou jednou podskupinou sedimentárních hornin, vypiš jak uhelnou řadu, tak živičnou:.
Další skupina hornin jsou horniny metamorfované, vyjmenuj 5 zásupců:.
Metamorfóza se dělí na dva typy, izofázová a alofázová. Co je to metamorfóza izofázová?.
Alofázová metamorfóza.
Vypiš faktory metamorfózy.
Jak je stará Země?.
Spoj jednotlivé eonotémy s charakteristikou Kryptozoikum Fanerozoikum.
Extrémně kyselé horniny, dle pana Culka, přiřad k místům, kde se nachází: pískovce pískovce a slepence barrandienu křemenec kvádrové pískovce písky v čechách řašeliny.
Středně kyselé horniny, dle Culka, přiřaď k místům, kde se nachází: žula rula fylit a svor flyšové pískovce čtvrtohorní štěrky a písky na moravě ryolity.
Neutrální horniny, dle Culka, přiřaď k místům, kde se nachází: Syenity diority amfibolity znělce břidlice, pískovce a slepence severních a východních čech a severní a střední moravy nivní sedimenty hor a vrchovin sprašové hlíny.
Středně zásadité horniny, dle Culka, přiřaď k místům, kde se nachází: (sem se nevlezly vápenité pískovce- Mladá Boleslav, čediče- Doupovské hory, české středohoří- Říp) Gabro dabasy spility hadce opuky slíny vápenité neogenní písky nivní sedimenty pahorkatin a nížin flyše Moravy spraše.
Extrémně bazické horniny, dle Culka, přiřaď k místům, kde se nachází: vápence dolomity mramory.
Mezi stromy, které dělají půdu kyselejší a méně kvalitní, patří- jasan, javor, lípa, popř. traviny smrk ztepilý, borovice lesní.
Mezi stromy, které dělají půdu kvalitnější, patří- smrk ztepilý, borovice lesní jasan, javor, lípa, popř. některé traviny.
Vyber, v jakém případě se jedná o batolit: rozsáhlé těleso, u kterého neznáme spodní hranici, je často žulového složení, jeho šířka s hloubkou roste utuhlé magmatické těleso houbovitého tvaru.
Report abuse Consent Terms of use