option

benes

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
benes

Description:
medicina

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/06/2015

Category:
Driving Test

Number of questions: 54
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
V krystalech Ge je vazba kovalentní iontova kovova van der Waalsova.
Do statického elektrického pole vložime kovový prstenec. Nespravná tvrzení jsou prstenec získá záporný elektrický náboj uvnitř prstence se zvětčí hustota siločar prstenec získá kladý elektrický náboj uvnitř prstence nebude elektrické pole.
Pravdivé tvrzení v některých dielektrickách mohou existovat elektrické dipoly až po vložení elektrického pole, v jiných existují stále dielektrická jsou pouze látky s permanentnimi dipoly dielektrická jsou látky s indukovanými dipoly polarizací dielektrika působením vnějšího elektrického pole se vytvoří vnitřní elektrické pole opačného směru.
Příkladem odporového materiálu je mosaz nikl měd chromnikl.
Pravdivé tvrzení elektrický odpor kovového vodiče roste s rostoucí teplotou následkem zvětšení rozkmitu částic mříšky po vložení vodiče do elektrického pole se dosáhne zcela uspořadaného pohybu volnych elektronů jednotkou teplotního součinitele elektrického odporu je K-1 měd není odporový materiál.
Závislost elektrického odporu na teplotě se využivá v termočlánků termistorů odporových teploměru bimetalických teploměru.
Nahradíme li v krystalu křemiku některé atomy fosforem získame polovodič typu N polovodič typu P polovodič s děrovou vodivosti vodič.
Nahradíme li některé atomy krystalu germania atomem hliniku získame nevodič vodič polovodič typu P polovodič s elektronovou vodivostí.
Závislost odporu polovodiče na teplotě se využivá k měření teploty pomocí odporových teploměrů termočlanků termistorů bimetalických teploměru.
Správná tvrzení termočlanek - vznik elektromotorického napětí zahřátím spoje dvou kovů bimetalický teploměr - závislost měrného elektrického odporu polovodiče se stoupající teplotou polovodičová dioda - 1 pčechod PN tranzistor - 2 pčechody PN.
Spravná tvrzení termočlánek - přeměna tepelné energie na energii elektrickou termistor - pokles měrného elektrického odporu polovodiče se stoupající teplotou odporový teploměr - vzrůst měrného elektrického odporu vodiče se stoupající teplotou tranzistor - využití 1 přechodu PN k usměrnění proudu.
Při zapojení tranzistoru se společnou bazí kolektorový proud je o něco menší než emitorový, bazový proud je podstatně menší emitorový proud je o něco menší než kolektorový bazový proud je největší kolektorový proud je ovladan proudem emitorovým.
Správné tvrzení kationt na anodě přijímá elektrony kationt na anodě odevzdává elektrony kationt na katodě odevzdává eletrony kationt na katodě přijímá elektrony.
Voltamperová charakteristika vyboje v první oblasti, kde proud rost e lineárně s napětím se uplatnuje vliv rekombinace v oblasti nasyceného proudu jsou všichny ionty zachyceny deskami v oblasti nasyceného proudu závisí proud na napětí podle Ohmová zákona při napětích pěevyšujících napětí v oblasti nasyceného proudu nastává samostatný výboj.
co nevyvolavá paprský elektronů získané jako katodové zaření ionizice plynu světelkování látek jaderné reakce zahřivání materiálu, na který dopadnou.
Termoemise elektromů se využivá ionizční komora obrazová elektronka termistr bimetalický teploměr.
V obrazobé elektronce osciloskopu jsou elektrony uvolnovany fotoemisi z anody termoemisi z katody fotoemisi z katody termoemisi z katody.
Směr vektoru magnetické indukce je schodny se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čaře schodny se směrem opačně orientované tečny k indukční čaře kolmý k tečně indukční čary nezávislý na směru tečny k indukční čáře.
Schopnost magnetického pole ovlivnit tvar traektrie elektrické nabité častice je využiva v solenoidu televizní obrazovce cyklotronu Wehneltově trubici.
POloměr kruhové trajektorie nabité častice v homogenním magnetickém poli je přímo úměrný náboji přímo uměrný magnetické indukci přímo uměrný rychlosti částice závisly na hmostnosti částice.
Magnetický moment lze vyrazit v jednptkach A.m2 A.m-2 A.m J.T-1.
Volné makroskopické objekty zaujímají ve vnějším magnetickém polí takovou stalou rovnovážnou polohu, v niž má jejich magnetický moment směr kolmý k vektoru magnetické indukce stejný jako směr vektoru magnetické indukce opačný než směr vektoru magnetické indukce libovolný.
Relativní permiabilita feromagnetických látek je značně menší než 1 přibližně rovna 1 přibližně 10 až 100000.
Ferity mají relativní permeabilitu kolem 1 jsou sloučeniný oxidu železa s oxidy jiných kovů mají značně větší měrný elektrický odpor než kovová feromagntika patří do skupin diamagnetických látek.
Jednotka intenzity magnetického pole je A.m-1 A.m A.m2 A-1.m.
Relativní permeabilita feromagnetických látek je konstantní nezávislá na velikosti intenzity magnetického pole v látce je zhruba stjená jako permeabilita vakua závísí na velikosti intenzity magnetického pole v látce.
Relativní permeabilita paramagnetických látek je nepatrně menší než 1 nepatrně větší než 1 kolem 10 až 100000.
Relativní permeabilita diamagnetických látek je nulová nepatrně menší než 1 nepatrně větší než 1 kolem 10.
Feromagnetické látky měd železo ocel nikl.
Paramagnetické látky zlato platina měd hliník.
Diamagnetické látky kyslík zlato rtut měd.
V obvodě střídavého proudu s rezistorem R správně platí Ohmův zákon amplituda napětí na rezistoru nezávísí na frekvenci amplituda proudu v obvodu nezávísí na frekvenci mezi napětím a proudem v obvodu vzniká fázový rozdil.
Zařazení rezistoru v jednoduchém obvodu střidavého proudu nemá vliv na fazový posun střídavého nápětí a proudu způsobí, že amplituda napětí na rezistoru závísí na frekvenci způsobí, že amplituda proudu závísí na frekvenci nezmění maximálni amplitudu napětí.
Zařazením cívky s indukčnosti L do obvodu střídavého proudu se proud zvětší proud zmenší proud nezmění sníží frekvence.
Amplituda nabíjecího a vybíjecího proudu kondenzatoru v obvodu střídavého proudu je přímo úměrná frekvenci a kapacitě nezávísí na frekvenci nezávísí na kapacitě je nepřímo úměrná frekvenci a kapacitě.
Jako usměrnovače střídavého proudu lze použit transformátor kondenzátor diody solenid.
Okamžitý výkon střídavého proudu v obvodu s odporem se vzhledem k proudu mění s poloviční frekvenci nemění mění s dvojnásobnou frekvencí je nulový.
Činný výkon střídavého proudu v obvodu s impendancí je největší, je-li fázový posun п/2 rad п/4rad п/8 rad 0 rad.
U jednofázového transformatoru se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů se napětí tranformují v obraceném poměru počtu závitů se proudy transformují v poměru počtu závitů proudy nelze transformovat.
Ztraty výkonu v elektrické rozvodné síti nelze zjistit potenciometrem osciloskopem voltmetem ampérmetrem.
Harmonický pohyb mechanického oscilatoru je způsoben silou F, která stale směrnuje do rovnovažné polohy stále směrnuje z rovnovažné polohy je přímo uměrná okamžité vychylce je přímo uměrná kvadrátu výchylky.
Celková energie klmítání mechanického oscilatoru je přímo umšrná druhé mocnině amplitudy vychylky amplitudě vychylky rychlosti vlastního kmitaní druhé mocnině rychlosti vlastního kmitaní.
Amplituda složeného kmítáni dvou harmonických kmitání stejného směry a stejné frekvece je nejmenší když pro jejich fazový rozdíl platí ф=0 ф= п/2 ф = п ф = (3/2)п.
Pravdivé tvrzení vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru je vždy netlumenné vlastní kmitání elektromagnetického oscilatoru je vždy tlumenné v elektromagnetickém oscilátoru se periodický mění energie elektrická v magnetickou změny napětí a proudu v LC obvodu ksou posunuty o п/2 rad.
Které tvrzení je nesprávné? Frekvence osciláčního obvodu, do jehož cívky vsuneme jádro z měkké oceli, se silně zvětší nepatrně zvětší zmenší nezmění.
Frekvence nuceného kmitaní závísí na vlastnostéch kmitajícího objektu závísí na hmotnosti soustavy nezávísí na tuhosti soustavy závísí na frekvenci působící síly.
Okamžitý proud v oscilačním obvodu je posunut vůči napětí o počateční fázi п/2 rad п/4 rad - п/2 rad -п/4 rad.
Perioda a frekvence postupného vlnění spolu souvisejí vztahem f = vlnova delka.T fT = vlnova delka f = vlnova delka / T fT = 1.
Vlnová délka mechanického vlnění je vzdálenost dvou nejbližších bodů. které kmitají s fází п/2 п/4 п 2п.
Vlnění o stejné amplitudě a frekvenci se mohou interferenci rušit, liší-li se ve fázi o sudý počet vln lichý počet vln lichý počet půlvln sudý počet půlvln.
Tlakové změny kterými se šíří zvukové vlna jsou adiabatické izochorické izotermické izobarické.
Na pevném konci pružné hadice nastává odraz vlnění se stejnou fází s opačnou fází s fází п/2 s fází п/4.
sparávná tvrzení V izotropním prostředí je fázová rychlost ve všech směrech stejná v anizotropním prostředí je fázová rychlost v různých směrech různá v izotropním prostředí se vlnění šíří v kulových vlnoplochách směr šíření vlnění v izotropním prostředí je určen tečnou k vlnoploše.
Rychlost zvuku ve vzduchu závíí nejvíc na vlhkosti zvuku znečistění zvuku teplotě vzduchu barometrickém tlaku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests