Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBHWS

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BHWS

Description:
exam test

Author:
FEKT
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/05/2019

Category:
Computers

Number of questions: 44
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Koordinované řízení výběru z výstupního portu v algoritmu řízení buněk je postaveno na tom, že: A. Jsou definovány tři základní skupiny algoritmů arbitrů B. Arbitry pracují v závislosti na arbitrech ostatních portů C. Pro svoje rozhodování přijímá arbitr informace od výstupních portů D. Zde existuje distribuovaný algoritmus výběru buněk.
2. Směrovací protokoly typo „link-state“: A. Jsou založeny na algoritmu označeném jako Ford – Fulkerson či Bellman – Ford B. Využívaji IP adresu pro výběr mejvhodnější trasy C. Ani jedna z uvedených odpovědí není správná D. Patři mezi směrovací protokoly typu EGP(Exterior Gateway Protocol).
3. Co platí o Autonomním systému: A. Identifikuje se pomoci čisel v rozsahu 1 – 65535 B. Je spravován administrátorem jako celek C. Používá jednotný mechanizmus směrování dat D. Označuje přesně vymezenou skupinu sít’ových prvků.
4.Technologie DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum): A. Využívá v dostupném kmotoštovém pásmu kanaly o šiřce 22MHz B. Zařizeni může l přenosu využít libovolny kanál vybraný na základě jeho chybovosti a úrovně signálu C. Je složitější řešení než FHSS9(Frequency Hopping Spread Spectrum) D. Využivá k přenosu současně několik paralelních kanálů.
5. QoS parametry popisující vliv kanálu na přenášená data jsou: A. Maximální kolisání zpoždění(Peak-to-Peak Cell Delay Variation – Peak-to-peak CDV) B. Průměrné zpožděni buněk(Mean Cell Transfer Delay - meanCTD) C. Poměr zracených buněk(Cell Loss Ratio - CLR) D. Maximální zpoždění buněk(Maximum Cell Transfer Delax - maxCTD).
6. SSID(Service Set Identified): A. Jednoznačně identifikuje sit‘ WLAN(Wireless LAN) B. Je-li odlišně nastavený na bezdrátové stanici i na přisupovém bodu, pak nedojde ke spojení C. Je obsažen v rámci Beacon uršeném pro danou WLAN D. Je libovolně dlouhý řetězec definovaný uživatelem.
7. Vyberte správná tvrzení o řízení přistupu v bezdrátových sitích: A. Distribuovaná koordinační funkce DCF slouží pro zajištění kvality služeb v bezdrátových lokálníck sitích B. Základem centralizované koordinačni funkce PCF je, že stanice sledují médium, a když je volné začnou okamžitě přenašet data C. Distribuovaná koordinační funkce DCF je založena na náhodné, přistupu ke sdilenému médiu D. V superrámci je obsažen jak interval pro distribuovanou funkci DCF tak interval pro centralizovanou koordinační funkci PCF.
8. Mezi vlastnosti sit’ové technologie dle standardu 802.16(WiMAX) pratři: A. Využití sit’ových prostředků koordinuje bázová stanice B. Využivá implicitní potvrzování C. Podporuje pouze služby třidy best-effort D. Pracuje ve frekvenčním pásmu kilem 68GHz.
9. Jaké jsou vlastnosti typické distribuční sitě: A. Je nejpomalejší z celé hierarchie sítě B. Slouži jako záložní sit‘ při výpadku páteřní sitě C. Provádí komplexni směrovaci informace D. Zajišt’uje přistup koncových uživatelů do sítě.
10. Značkování paketů v rámci QoS(Quallity of Service): A. Představuje přislušnost dat k dané třidě QoS B. Lze zohlednit i při hledáni vhodné cesty v procesu směrování C. Nemůže být závislé na IP adresách zdroje či cile D. Se provádi na fyzické vrstvě.
11. Co lze řici o přepojovacím uzlu? A. Nikdy nezpůsobije zpožděni při přenosu datových jednotek B. NeumožŇuje přepojováni datových jednotek s proměnlivou délkou C. Nic z uvedených D. Často využivá optické spojovací pole.
12. Jaké operace se provádí na ATM vrstvě: A. Přepináni ATM buněk podle VPI/VCI B. Generování a vyhodnocení služebnich ATM buněk C. Spojovaci funkce D. Zajištěni přistupu na fyzické medium .
13. Vyberte správná tvrzení o metodě řizeni odesiláni paketů systémem front se spravedlivou obsluhou: A. Během každého cyklu je z jedné fronty odeslám maximálně jeden paket B. Nevýhodou je, že každá fronta je obsloužena se stejnou pravidelnosti C. Nedostatkem je, že během obsluhy fronty je přenesen jeden paket bez ohledu na jeho velikost D. Systém vyžaduje komplexní algoritmus pro alikaci šiřky pásma pro jednotlivé fronty .
14. Protokol OSPF(Open Shortest Path First): A. Je určen zejména pro menši sítě B. Využívá mechanismus MD5 pro zabezpečení integrity LSA zpráv, jehož kontrolu provádí směrovač C. Kontroluje dostupnost sousedních směrovačů D. Zajišt’uje vysilání LSA zrpráv všem směrovačům v síti.
15. Zvolte správné tvrzení o směrovacích protokolech: A. Nevýhoda směrovacích protokolů je rychlá konvergence B. Protokol OSPF patři do skupiny distance-vector C. Směrovaci protokoly skupiny IGP(Interior Gateway Protocol) se děli na distanc-state a link-vector D. Protokol RIP patři do skupiny distance-vector .
16. Pro přenosovou rychlost linky platí, že: A. Je závislá na poměru signál/šum lineárně B. Je nepřímo úměrná modulační rychlosti C. Je závislá na modulační rychlosti D. Není závislá na modulační rychlosti.
17. Směrovací protokol OSPF(Open Shortest Path First): A. Pro směrování využívá linky s největší metrikou B. Pro navázání spojení využívá Hello pakety C. Patří do rodiny protokolů link-state D. Nyvyžaduje znalost celkové topologie sítě.
18. Jaké jsou výhody směrovacích protokolů typu „link-state“: A. Vybírají cesty na základě nejnižšího součtu metrik B. Jednoduchý způsob vyhledávání – malé nároky na HW C. Výběr nejlepší cesty na základě nejvyššiho součtu metrik D. Zpráva o metrice se neposílá zpět do směru, odkud byla přijata.
19. Jaké komponenty použivá služba LAN emulace v síti ATM: A. Konfigurační server(Lan Emulation Configuration Server LECS) B. Server pro všesměrové a skupinové vysilání – (Broadcast and Unknown Server - BUS) C. Klient služby LAN emulace (Lan Emulation Client - LEC) D. Server služby LAN emulace (Lan Emulation Server - LES).
20. Spojově orientovaný přenos: A. Vyžaduje pro sestavení souhlas sit’ových i koncových uzlů B. Využívá k sestavení spojeni ATM adresy C. Nevyžaduje před přenosem dat sestavit spojení D. Vyžaduje 100 procentní spolehlivost transportní sítě.
21. Pro technologii přenosu Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) platí: A. Pracuje v bezlicenčním pásmu ISM 2,4 GHz – 2, 4835GHz B. Typická doba přelad’ování kmitočtů (Hop time ) je 200 – 300 us C. Využivá se pro technologii WiMAX D. Doba vysilání a doba přelad’ováni je stejná.
22. Při směrování se: A. Nepoužívá záplavové rozesilání LSA zpráv a jejich potvrzování B. Vyhledávají nejlepší cesty pro přenos mezi koncovými body C. Předávaji datové jednotky od zdroje k cíli D. Využivaji přislušné směrovací protokoly .
23. Mezi QoS(Quality of Service) parametry ATM sítě patři: A. Cell Loss Ratio (CLR) B. Maximal Cell Transfer Delay (max CTD) C. Cell Delay Variation (CDV) D. Signal to Noise Ratio(SNR).
24. Standard 802.11: A. UmožŇuje použití technologie DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) B. UmožŇuje použití technologie IrDA(Infrared Data Assosiation) C. Se využívá v sitích WPAN(Woreless Personal Area Network) D. Pracuje v pásmu 5GHz.
25. Co plátí pro statické směrování: A. Směrovače vzájemně komunikují pomocí směrovacího protokolu B. Je založeno na periodickém obnovení starých údajů ve směrovací tabulce C. Ani jedna z uvedených odpovědi neni správná D. Směrovaše automatickz reagují na změnu v síti.
26. Vyberte správná tvrzení o mechanismu DiffServ: A. Tok dat přicházejíci od uživatelů třídí a značkuje hranični směrovač B. Data překročující sjednané parametry jsou vždy zahozena C. Aplikace během sestavení spojení musí oznámit síti svoje požadavky na sít’ové prostředky D. Mechanismus DiffServ zajišt’uje stejné zacházení pro všechny přicházející pakety.
27. Jaká pole obsahuje hlavička ATM buŇky: A. Zabezpečení hlavičky(HEC – Head Error Check) B. Priorita (Cell Loss Priority - CLP) C. Řizení toku dat mezi sit’ové uzly ATM(NNFC – Network to Network Flow Control) D. Identifikátor viruální cesty (Virtual Path Identifier - VPI).
28. Jaké třidy služeb jsou definovány pro ATM: A. Třída služeb s konstantní přenosovou rychlosti(Constant Bit Rate - CBR) B. Třída služeb s nespecifikovanou přenosovou rychlostí(Unspecified Bit Rate- UBR) C. Třída služeb s proměnnou přenosovou ryhlostí pracující v reálném čase( Real – Time Variable Bit Rate – rt-VBR) D. Třída služeb s minimální přenosovou ryhlosti(Minimal Cell Rate - MCR).
29. Spojovací pole typu Banyan: A. Numůže u něj nastavat vnitřni blockování B. Je samosměrovací C. NeumožŇuje paralelní přenos D. Sestavá z elementů 2x2.
30. Směrovací protokol OSPF(Open Shortest Path First): A. K ohodnocení použiva počet přeskoku B. Podporuje dělení sítí na podsítě využitím masek C. Eliminuje vznik smyčky v topologii sítě D. Pracuje na spojové vrstvě.
31. Co platí u protokolu RIP(Routing Information Protocol): A. maximální vzdálenost je 15 přeskoků a vzdálenější sit’ už je oznašena jako nedostupná B. jedná se o směrovací protokol typu distance-link C. Směrovač rozesilá směrovací informace na základě žadosti klientů D. Je určen předevšim pro využití v ATM a Frame Relay sitích.
32. DiffServ doména: A. Definuje jednotný způsob zacházení s pakety B. Klasifikuje pakety uvnitř páteřních směrovačů C. Nevyužívá pole DSCP(DiffServ Code Point) D. NeumožŇuje styck s dalšími sitěmi.
33. Zvolte správná tvrzení o propojovacích uzlech typu Banyan: A. Problémem může být vysíláni provozu po neplatné cestě B. Mezi každým vstupním a výstupním portem existije právě jedna cesta C. Využívá vicevrstovou propojovaci sit‘ s menšim počtem spínacích bodů D. Kaskády jednotlivých merge sití jsou sestaveny z mocnin 0, 1 a 3.
34. Který z následujících výroků ohledně standardů a technologií lokálníck bezdrárových sítí je správný: A. Standatd IEEE 802.11g dosahuje vyšších přenosových rychlostí využitím technologii Othogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM) B. Standatd IEEE 802.11 zahrnuje také technologii infračerveného přenosu C. Standard IEEE 802.11g není kompatebilní s dalšími standardy řady IEEE 802.11x D. Jedinou organizací oprávněnou ke standardizaci WLAN technologií je International Telecommunication Union(ITU).
35. Základní vlastnosti ATM sítě jsou: A. Přenost dat je ryze asynchronní a to na všech vrstvách referenčního modelu B. Sada parametrů virtuálního spojení je ovlivněna příslušnou třídou služby C. Nepodporuje navázání více logických spojení D. Referenční model technologie ATM zcela odpovídí referenčnímu modelu OSI/ISO.
36. Přístupový bod (Access Point – AP ) bezdrátové sítě: A. Je zařízení, které umožnuje komunikaci mezi AP a bezdrátovými terminály B. Je zařizení, které může pracovat v modu Bridge C. Je zařizení, které umožní přistup bezdrátovým klientským terminalům do LAN D. Je zařizení, které může pracovat v modu Root.
37. Jaké jsou základní bloky modelu přepojovacích uzlů pro nenáročné využítí: A. Linková rozhrani B. Komunikační jednotka C. Processor(CPU) D. Aritmeticko-logická jednotka ALU.
38. Jaké jsou požadavky na přepojovací uzly: A. Jednoduchá koncepce bez zajištění kavlity služeb B. Každý paket odeslaný přepojovacim uzlem musí být vybaven speciálním navěstím o velikosti 48 bajtů C. Základní topologie musí být hvězda D. Spravedlivá alokace sdílených prostředků.
39. Aktivní správa front: A. Má za úkol předcházet bližicimu se zahlcení B. Nevyvolává globální synchronizaci TCP(Transmission Control Protocol) C. Snaži se zamezit celkovému zaplněni front D. Je neúčinna v připadě již označkovaných paketů.
40. Jaké přenosové rychlosti podporuje standard 802.11b A. 5,5 Mb/s B. 6 Mb/s C. 54 Mb/s D. 48 MB/s .
42. Hlavní požadavky na přepojovací uzly jsou: A. Spravedlivá alokace sdílených prostředků B. Zajištění kvality služeb C. Minimální zpoždění způsobené přepojovacím uzlem D. Maximalní propustnost.
43. Co má na starosti LES(LAN Emulation Server): A. Registraci LEC(LAN Emulation Client) B. Řizení chodu emulované sitě C. Vzájemný překlad MAC adres a ATM adres D. Přenos dat přes ATM sit‘.
44. Jaké jsou výhody architektury s výstupní vyrovnávací pamětí: A. Možnost blokování fronty B. Minimální požadavky na rychlost vyrovnávacích paměti C. Podpora řizeni odchozich toků dat D. Možnost využití systému okna.
45. Mezi vlastnosti přepojovacích uzlů patři: A. Podpora protokolu QoSP(Quality of Service Protocol) B. Blokování fronty C. Skupinový přenost D. Vnitřní blokování .
Report abuse Terms of use