option

biochemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biochemie

Description:
biochemie

Author:

(Other tests from this author)

Creation Date:
13/08/2020

Category:
Science

Number of questions: 76
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co stabilizuje sekundární strukturu proteinu: alfa helix vodíkové vazby mezi CO a NH skup. opakují se každé 4 jednotky alfa helix – vodíkové vazby mezi CO a NH skup. opakují se každé 3 jednotky beta list vodíkové vazby mezi CO a NH skup. aminokyseliny v těsném sousedství) beta list – vodíkové vazby mezi CO a NH skup. opakují se každé 2 jednotky.
Delta G může být ovlivněno: změnou teploty změnou pH změnou rovnovážné konstanty reakce změnou koncentrace E změnou aktivity enzymů, změnou koncentrace substrátu.
Myoglobin se od hemoglobinu odlišuje tím, že: má hem pevně vázaný v globinu má větší afinitu k O2 má FeIII má železo kovalentně vázané v porfyrinu.
Nukleofilní skupiny jsou: hydroxylová aminoskupina protonizovaná iminoskupina imidazolová skupina.
Fosforylace: se děje na zbytcích Cys, Ser a Tyr za spotřeby ATP jí dělají kinázy defo sforylací se už ATP nedá získat mění izoelektrický bod.
Iontový součin (produkt) vody je číslo, které udává následující: je to koncentrace ionizovaných molekul vody ve zcela čisté vodě. je to rovnovážná konstanta disociace vody. je to součin koncentrací hydroxylových iontů a protonů, které vznikají ionizací molekul vody. Disociace kyseliny iontový součin zvyšuje. je to součin koncentrací hydroxylových iontů a protonů, které vznikají ionizací molekul vody. Disociace kyseliny iontový součin snižuje.
Mezi vlastnosti vody patří: nízké výparné teplo vzhledem k počtu vodíkových můstků nízká hustota ledu díky menšímu počtu vodíkových můstků velké povrchové napětí vyšší elektrostatické interakce než ve vakuu.
Konformace proteinů: (nativní) je jen jedna možná nativní se vždy dosahuje působením enzymů (chaperonů) se mění v průběhu enzymatického cyklu je ovlivněna pH ?.
Pro měření Km a Vmax musí být splněny podmínky: rychlost vzniku ES musí růst d[ES]/dt~0 S je blízké stavu t=0 a P~0 rychlost vzniku/koncentrace [ES] a [ES‡] musí byt stejné.
Která dvojice enzymů je regulována jednou látkou s reciprokým efektem: fosfoenolpyruvát karboxykinasa a pyruvátkinasa fruktosa 1,6 bisphosphatasa a fosfofruktokinasa glukosa 6 fosfatasa a glukokinasa glukosa 6 fosfatasa a hexokinasa.
Vnitřní mitochondriální membrána: je nepropustná pro NADP, redukční ekvivalenty jsou předávány na první komplex z vnější strany membrány je nepropustná pro NADP, redukční ekvivalenty jsou předávány prostřednictvím transportních cyklů (malát aspartátový a glycerolfosfátový glycerolfosfátový) nepropustná pro ATP. to pak musí byt transportováno na účet membránového potenciálu vnitřní membrány nepropustná pro ATP, takže ATP musí byt vyměněno za cytosolické ADP .
Pro oxidačně redukční děje platí: A(ox)+B(red) <---> A(red)+B(ox) delta E=E(A) + E(B) je-li delta E(nula) >0, reakce probíhá samovolně E=-nF(delta)G E=nf(delta)G.
Ribóza 5P vzniká v pentózovém cyklu: ribulosou 5 P isomerasou xylulosou 5 P epimerasou fru 6 P a GAP transketolasou sedoheptulosou 7 P transaldolasou a erythrosa 4 P transaldolasou.
Ionty Ca2+ se účastní regulace metabolismu: alostericky aktivuji protein kinasu A váže se na delta podjednotku kinasa fosforylasy alostericky aktivují glykogensynthasu aktivují glykogensynthasu prostřednictvím calmodulin dependentní kinasy.
Co je správně: v játrech fruktosa fruktokinasou na fruktosa-6-fosfat galaktosa hexokinasou na galaktosa-6-P fruktosa ve svalech na Fru-6-P manosa hexokinasou na manosa-6-P.
Bohrův efekt: nenastává při navázání CO souvisí s uvolňováním H+ při navázání CO2 uvolnění H+ z koncových COOH změnou konformace konců uvolnění H+ při navázání O2 v důsledku zrušeni některých iontových vazeb.
Enzymy: ubichinon se využívá v enzymech 1. třídytřídy? kyselina lipoylová v enzymech 2 třídytřídy?.
Cholesterol: prekurzor je HMG coA všechny uhlíky jsou z acetylu je z 57 jednotek.
Kyselina močová: kyselina močová je u plazů , ptáků a primátů posledním krokem degradace purinu u člověka degradována až na močovinu u vodních bezobratlých a ryb až na NH3.
Alanin má pKa 9.87 a 2.35 - při pH (asi) 12 platí: alanin bude zcela ionizován bude putovat v elektrickém poli při pH 2.38 putuje ke kladné elektrodě při pH 9.87 část ke kladné a část k záporné při pH 7 neputuje v elektrickém poli.
Vodíkový můstek: má větší energii než kovalentní vazba má kratší délku, než je součet vanderwaalsových poloměrů zúčastněných atomů.
Co se děje, když se do vody dostane hydrofobní molekula (např. uhlovodík): sníží se entropie zvýší se entropie.
Neaktivita chymotrypsinu je způsobena: špatnou konformací aktivního centra v neaktivním stavu je na něj navázán inhibitor, který ho nehydrolyzuje fosforylací proteolytickým odštěpením části povrchu proteinu methylací histidinu fosforylací histidinu.
Co představuje sekvence (Gly-Pro-Hyp)n: elastin kolagen fibroin keratin.
Stabilita proteinů: iontové síly přispívají hodně, protože jsou silné vodíkové můstky jsou slabé a proto přispívají málo elektrostatické síly přispívají hodně hydrofobní reakce jsou slabé a přispívají proto ke stabilitě proteinů málo.
Proč jistá ryba z Antarktidy nemá hemoglobin: protože ve studené vodě není potřeba kyslík má jiné barvivo nepotřebuje jej, protože ve studené vodě je kyslík dobře rozpuštěn.
Při srpkovité anémii se vymění Val6 za Glu6, což způsobí: hemoglobin váže O2 při nízkém pO2 hemoglobin kyslík pevně naváže a nemůže ho ,,odvázat“ není stíněn náboj železa.
Hillova rovnice, když je n=4 tak: pro myoglobin je graf lineární pro hemoglobin je n=2,8 pro hemoglobin je n=1.
Na 1mol přijatého O2 připadá 0,8mol CO2 v těle, kam se váže CO2 na hemoglobin: na NH3+ konec Na COO- konce Cl- jde do erytrocytů a HCO3- jde z erytrocytů ven váže se ve formě CO3-.
Co vzniká heterolytickým a homolytickým dělením vazby C-H: při heterolytickém štěpení vzniká karbaniont a H+, toto štěpení je nejčastější v živ. soustavách při homolytickém štěpení vzniká karbaniont a H+, toto štěpení je nejčastější v živ. soustavách při homolytickém štěpení vzniká dvojice radikálů při heterolytickém štěpení vzniká karbkationt a H-, především je li přítomen FAD.
Počet chirálních center v ribose se sníží: fosforylací přidáním nějaké skupiny záměnou OH za H linearizací.
D-glukosa a D-ribosa se liší: D-ribosa má o jeden uhlík méně přítomností redukujícího uhlíku schopností tvořit intramolekulární hemiacetal konfigurací na 3. C-atomu konfigurací na 2. C-atomu .
Vyberte správné tvrzení o O-glykosidické a N-glykosidické vazbě sacharidu na protein: N-glykosidická vazba je nejčastěji na Arg a His O-glykosidická vazba je nejčastěji na Asp N-glykosidická začíná 3-N-neur. Acid.
Správné tvrzení o N-glykosilaci: vzniká spojením NH 2 skupiny asparaginu s C1 cukru, většinou N acetylglukosaminu vzniká propojením N a COOH vzniká spojením přes amidovou skupinu.
Místem substrátové fosforylace (fosforylace ADP na ATP) v glykolýze je reakce: hexokinasy fosfofruktokinasy glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasy fosfoglycerátkinasy.
Glykolýzu lze charakterizovat jako: dekarboxylaci dehydrogenaci dehydrataci.
Do glykolýzy mohou vstupovat různé hexosy: galaktosa je fosforylována galaktokinasou na galaktosu-6-fosfát, který je substrátem hexosafosfátisomerázy fruktosa je ve svalové tkáni substrátem hexokinasy a tak vzniká přímo fruktosa-6-fosfát fruktosa je v játrech substrátem fruktokinasy a tak vzniká přímo fruktosa-6-fosfát fruktosa je v játrech substrátem fruktokinasy a tak vzniká fruktosa-1-fosfát, který je substrátem fosfofruktokinasy.
Sacharóza: je syntetizována z UDP-glukosy a fruktosa-6-fosfátu je syntetizována z CDP-glukosy a fruktosa-6-fosfátu je glukózo-α(1→4)-fruktóza je glukózo-α(1→2)-fruktóza.
Oxidace glukosy poskytne 36 až 38 ATP, předpokládejme, že je to 36 ATP – rozhodněte, jestli výtěžky souhlasí: pyruvát --> 15 ATP fruktosa-1,6-bisfosfát --> 38 ATP fosfoenolpyruvát --> 16 ATP dihydroxyacetonfosfát -> 17 ATP DHAP --> 19 ATP.
Které tvrzení o mechanismu pyruvátdekarboxylázy je pravdivé: substrát je dekarboxylován po připojení na lipoyllisylové raménko substrát je dekarboxylován po připojení na TPP lipoyllisilové raménko je po odevzdání acetyl-CoA redukované a musí se oxidovat lipoyllisilové raménko je po odevzdání acetyl-CoA oxidované a musí se redukovat.
Vysoké hladiny citrátu v buňce signalizují dostatek energie: proto citrát alostericky aktivuje karboxylasu acetyl-CoA proto citrát snižuje aktivitu pentosofosfátové dráhy proto citrát alostericky aktivuje malátdehydrogenasu proto citrát v játrech snižuje vstup glukosy do buněk.
Správné tvrzení: NADH v cytoplasmě přenáší e-přímo na komplex I v membráně NADH přenáší e- do oxidačního řetězce přes glycerolfosfátový a malát-aspartátový cyklus komplex III přenese 2H+ na každý e- z CoQ.
Q cyklus se uplatňuje při: přenosu elektronů v rámci cytochrom-oxidasy rotaci pohyblivé části komplexu FoF1 ATP-synthasy reakcích komplexu III postupné redukci molekuly kyslíku na vodu.
FAD: přenáší 2e- a 2H+ a současně NAD přenáší 2e- a 1H+ je využíván v mitochondriích při malát-aspartátovém cyklu.
Cytochrom c je součástí řetězce transportu elektronů v mitochondriích: je součástí komplexu IV, spolu s cytochromy a a a3 je součástí transmembránového komplexu ubichinol-cytochrom c-reduktasy (komplex III), spolu s cytochromy b a c není membránovým proteinem obsahuje železo, a to jako součást hemové prostetické skupiny.
Cytochrom c: funkčně spojuje komplex II a komplex IV přenáší právě jeden elektron.
Při oxidativní fosforylaci jdou elektrony z komplexu I: na CoQ na komplex II a pak na CoQ na komplex III a pak na CoQ na CoQ a pak na komplex II.
Koenzym Q: přenáší elektrony mezi komplexem I a III přenáší elektrony mezi komplexem II a III v rámci Q-cyklu přenáší 2 protony na každý elektron přenesený na cytochrom c1 v rámci Q-cyklu přenáší jeden proton na elektron přenesený na cytochrom c1.
Jaké transportní systémy jsou přítomny na vnitřní mitochondriální membráně: antiport ATP-ADP antiport NAD+/NADH translokátor pro karnitin antiport malát aspartát.
Posuďte pravdivost následujících výroků: změna redoxního potenciálu závisí na redukčních potenciálech dílčích reakcí Ea a Eb podle vztahu ΔE = Ea + Eb pozitivní hodnota standartního redoxního potenciálu indikuje spontánní průběh reakce ∆G = nF∆E ΔG = -RTΔE.
Oxidace monosacharidů – kyseliny aldonové a uronové – Aox + Bred = Ared + Box – platí: je li ∆E > 0 probíhá reakce samovolně E = -nFΔG E = nFΔG.
Insulin stimuluje: vstup glukosy do svalových buněk vstup glukosy do jaterních buněk syntézu glykogenu v játrech prostřednictvím fosforylace glykogen syntázy syntézu glykogenu v játrech prostřednictvím aktivace protein kinázy A.
Proteiny Ca2+ se účastní regulace metabolismu glykogenu ve svalu tak, že: aktivují prostřednictvím kalmodulinu protein kinasu A – PAK alostericky aktivují glykogensynthasu se váží na δ-podjednotku kinasy fosforylasy aktivují glykogensynthasu prostřednictvím kalmodulin-dependentní proteinkinasy.
Glykogenfosforylasa: je přímo aktivována glykogenfosforylasou kinasou je inhibována fosfoproteinfosfatasou I je přímo aktivována vysokou hladinou cAMP je aktivována Ca2+.
Které tvrzení o mechanismu pyruvátkarboxylasy je pravdivé: substrát je dekarboxylován po připojení na lipoyllisylové raménko substrát je dekarboxylován po připojení na THF lipoyllisylové raménko je po odevzdání acetyl-CoA redukované a musí se oxidovat lipoyllisilové raménko je po odevzdání acetyl-CoA oxidované a musí se redukovat.
Co se uplatňuje v glukoneogenezi: konverze malátu na oxaloacetát štěpení ATP PEPCK isocitrát lyasa.
Který enzym se účastní reakce, při které vzniká ribosa-5-fosfát: ) ribulosa 5 fosfát isomeráza ) xylulosa 5 fosfát epimeráza fruktosa-6-fosfát a GAP transketoláza sedoheptulosa-7-fosfát transaldoláza a erythrosa-4-fosfát transaldoláza.
Co probíhá nebo vzniká oxidačními reakcemi v pentosafosfátové dráze: NADPH a glyceraldehyd-3-fosfát oxidativní dekarboxylace aldolázové štěpení.
Oxidace nenasycených mastných kyselin, například kyseliny linolové, vyžaduje přítomnost dvou enzymů (navíc k enzymům přítomným) – které to jsou: isomerasa, která transformuje 3,4 cis,6,7 cis enoyl CoA na 2,3 trans,6,7 cis enoyl CoA isomerasa, která transformuje 3,4-cis,6,7-cis enoyl CoA na 2,3-trans,7,8-trans enoyl CoA specifickou hydratasu, která transformuje 2,3-cis enoyl CoA na D-3-hydroxyacyl CoA specifickou epimerasu, která transformuje D-3-hydroxyacyl CoA na L-3-hydroxyacyl CoA.
Správné tvrzení: fosfolipáza A1 štěpí C1-C2 vazbu na glycerolu fosfolipáza A2 štěpí C1-C2 vazbu na glycerolu působením fosfolipázy D vzniká kyselina fosfatidová působením fosfolipázy C vzniká lysofosfolipid.
Adipocyty slouží k ukládání a případnému opětnému mobilizování tukových zásob. O původu molekul triacylglycerolů v adipocytech lze říci: byly syntetizovány v játrech z volných mastných kyselin byly syntetizovány v adipocytech z volných mastných kyselin byly absorbovány ve střevě a přeneseny k adipocytům prostřednictvím chylomikronů byly syntetizovány z mastných kyselin, které byly vytvořeny de novo v játrech.
Která tvrzení o cholesterolu jsou pravdivá: jeho prekurzorem je β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) všechny jeho uhlíky pocházejí z acetylu skvalen je složen z 8 izoprenových jednotek.
Cholesterol: je přítomen v plasmatické membráně je prekurzorem vitaminů je syntetizován z isopentenyl-pyrofosfátu, aktivované formy isoprenu je prekurzorem žlučových solí a testosteronu.
Z následujících aminokyselin vyberte takové, které jsou všechny katabolizovány na společný meziprodukt Krebsova cyklu: Ala, Leu, Ile, Met G, S, Q, N Lys, Leu, Ser, Cys P, E, N, R.
S-adenosylmethyonin – SAM: vzniká při degradaci methioninu se účastní methylace adrenalinu při vzniku noradrenalinu je methylován N5,N10-methionin THF obsahuje adenin obsahuje atom síry poskytuje metylovou skupinu poskytuje thiolovou skupinu.
Do močovinového cyklu vstupuje: aspartát fumarát.
Katabolismus purinů končí: kyselinou močovou u plazů alantoinem u všech savců s vyjímkou primátů alantoovou kyselinou u kostnatých ryb močovinou u kostnatých ryb amoniakem u mořských bezobratlých.
Molekula na obrázku je? Beta-D-fruktopyranosa Beta-D-glukopyranosa Alfa-D-fruktopyranosa Alfa-D-glukopyranosa.
Molekula na obrázku je: koenzym NADH koenzym thiamin pyrofosfát koenzym biotin CoA.
Metylace jako posttranslační modifikace proteinů se v buňkách ... aminokyselinách. (asi zvýšení bazicity) Lys, Pro Arg, Glu His, Lys Arg, His.
Při akompetitivní inhibici: Vmax se snižuje a Km se nemění Vmax se snižuje a Km se zvyšuje Vmax i Km se snižují inhibitor nesoutěží se substrátem o stejné místo.
Katalytická konstanta, Kcat je definována jako: podíl maximální rychlosti (Vmax) a celkové koncentrace enzymu koncentrace substrátu, při které je v0 rovna Vmax koncentrace substrátu, při které je v0 rovna 1/2 Vmax počet molekul přeměněných enzymem za jednotku času.
Parametry alfa-helixu jsou: 3,0 aa na obrátku s výškou 6,0 A 3,6 aa na obrátku s výškou 5,4 A 4,4 aa na obrátku s výškou 5,2 A Ani jedna z uvedených možností.
Symetrický model allosterie postuluje následující předpoklady. Allosterický protein je symetrickým oligomerem identických protomerů. Protomery mění konformaci společně (symetrie oligomeru zůstává zachována). Afinita protomeru pro vazbu ligandu se mění s množstvím ligandu, navázaného v oligomeru. Každý protomer může existovat ve stavech T (tensed) a R (relaxed). .
EC číslo pro daný enzym je 2.7.1.40., patří tedy do skupiny: transferázy oxidoreduktázy ligázy izomerázy.
V rámci hexokinázové reakce dochází k nukleofilnímu ataku C6 OH-skupiny glukózy. reakce se účastné Zn2+ Pro reakci je důležité, aby došlo k zamezení přístupu vody do reakčního centra. Reakce je příkladem kovalentní katalýzy. V rámci reakce se uplatňuje orientační efekt.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests