option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Bioet
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Bioet

Description:
bioetika, kazuistiky, udalosti, osobnosti

Author:
fantomas
Other tests from this author

Creation Date: 10/12/2016

Category: Science

Number of questions: 125
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Morálka je: souborem morálních pravidel, norem a způsobů platných v dané společnosti kritickou (filosofickou) reflexí morálního jednání teorií mravního jednání filosofickou disciplínou, která se zabývá správností jednání.
Kdy vznikla bioetika jako samostatný obor: 2. pol. 20. stol. v USA V antice Konec 20. stol Počátek 20. stol.
Pojetí bioetiky v souvislosti s přírodou je: Ekocentrické Antropocentrické Theocentrické.
Autor práce z r. 1966 o pochybných praktikách na význ. institucích: H. Beecher F. Dalton F. Zimbrado S. Milgram.
The Jewish Chronicle Disease Hospital Case se týkal: Experimentů na starších lidech, kterým se injektovala suspenze nádorových buněk Narušení soukromí pacienta personálem nemocnice při cestě výtahem Jednalo se o nejdelší neterapeutický experiment Testování účinnosti penicilinu.
Tuskegee Syphilis Study: Jednalo se o nejdelší neterapeutický experiment Testování účinnosti penicilinu Záměrné infikování 700 lidí syfilis Sledování afroamerické populace nakažené syfilis v Macon county.
Mezi principy biomedicínské etiky patří: Authonomy, Beneficence , Nonmaleficence, Justice Authonomy, Beneficence , Nonmaleficence, Diversity Respect for persons, Beneficence , Nonmaleficence, Justice Respect for Persons, Beneficence, Justice.
Milgramův experiment zjišťoval: poslušnost subjektů vůči autoritám studii vězňů a dozorců sledoval tzv. Luciferův efekt sledoval pravdivost procesu vyhoření.
Guatemala Syphilis Experiment Jednalo se o nejdelší neterapeutický experiment Testování účinnosti penicilinu Záměrné infikování 700 lidí syfilis Sledování afroamerické populace nakažené syfilis v Macon county.
Mezi principy, které byly v Belmont reportu patří: Authonomy, Beneficence , Nonmaleficence, Justice Authonomy, Beneficence , Nonmaleficence, Diversity Respect for persons, Beneficence , Nonmaleficence, Justice Respect for Persons, Beneficence, Justicey.
Jak se jmenoval 1. univerzitní bioet. ústav: Kennedy's Institute of Ethics The Hastings centre Institute of Ethics on London College King‘s College institute of Ethics .
Jak se jmenoval 1. neuniverzitní bioet. ústav: Kennedy's Institute of Ethics The Hastings centre Institute of Ethics on London College King‘s College institute of Ethics .
Eufenika se zabývá: Zlepšováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním fenotypové kvality lidské populace Zhoršováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním well-being .
Dysgenika se zabývá: Zlepšováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním fenotypové kvality lidské populace Zhoršováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním well-being .
Eugenika se zabývá: Zlepšováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním fenotypové kvality lidské populace Zhoršováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním well-being .
Co spadá pod pozitivní eugeniku: Násilné potraty Kontrola imigrace Nedobrovolná gravidita Podpora vyššího počtu dětí u žádoucích jedinců.
Co spadá pod negativní eugeniku: Násilné potraty Kontrola imigrace Nedobrovolná gravidita Podpora vyššího počtu dětí u žádoucích jedinců.
Co spadá pod eugeniku: násilná sterilizace násilné potraty nedobrovolná gravidita genocida.
Kauza Buck vs. Bell: zabývala se sterilizačními zákony zabývala se setrváváním pacienta v perzistentním stavu zabývala se právem pacienta na ukončení svého života zabývala se náhradním mateřstvím.
Čím se zabývá enhancement: Zlepšováním genetické kvality lidské populace Snahou překonat dočasné limitace lidského těla Zhoršováním genetické kvality lidské populace Zlepšováním well-being.
Zdraví je dle WHO definováno: Jako absence nemoci Jako fyzická a mentální well-being Jako kompletní fyzická, mentální a sociální well-being Jako fyzická well-being .
Co spadá pod paternalistický přístup lékaře: direktivní přístup ve vztahu k pacientovi lékař autoritou i v nemedicínských záležitostech odosobnění péče z pacienta se stává "případ".
Mezi individuální práva pacientů patří: právo na informovaný souhlas se zákrokem právo na řádný postup zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky právo na bezplatné preventivní vyšetření.
Jedná-li lékař lege artis, znamená to že: Postupuje v souladu se souhlasem pacienta Postupuje podle dohodnuté léčby s pacientem Postupuje tak, že porušuje dříve vyslovená přání pacientay Postupuje v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy.
Jaké podmínky musí být splněny, aby byla léčba v souladu se zákonem: Lékař jedná lege artis S léčbou byl vysloven souhlas Léčba byla schválena odbornou komisí Žádná z těchto podmínek není správná.
Kdy není vyžadován informovaný souhlas: Je vždy vyžadován Nikdy, vyjma složitějších zákroků (sterilizace, potrat…) Pacient je nosičem infekčního onemocnění Pacient již dříve vyslovil přání s touto léčbou.
Informovaný souhlas musí být: Vždy písemný Není vyžadován písemný souhlas, vyjma složitějších zákroků (sterilizace, potrat…) Vždy výslovný Výslovný nebo konkludentní.
Případ „Kašpar“: zabýval se sterilizačními zákony zabýval se setrváváním pacienta v perzistentním stavu zabýval se právem pacienta na ukončení svého života zabýval se problematikou IVF.
Oviedo convention: Zabývá se lidskými právy a biomedicínou Zabývá se dříve vyslovenými přáními Jedná se o první dokument, který garantuje nutnost souhlasu pacienta se zákrokem Byla podepsána v roce 1947 v Norimbergu.
Nutný souhlas pacienta s výzkumem na něm prováděným byl prvně garantován: Norimberským kodexem Úmluvou o lidských právech a biomedicíně Všeobecnou deklarací lidských práv Listinou základních práv a svobod.
Kdo a za co byl odsouzen v Doctor’s trial: nacističtí lékaři a jejich pomocníci za experimenty na lidech lékaři spojeneckých vojsk za kolaboraci s němci nacističtí lékaři, kteří za druhé světové války kolaborovali nacisté, kteří schválili holocaust .
Koncept "Procreative Liberty" je: právo na reprodukci/odmítnout ji jen právo na reprodukci spadá sem biologická reprodukce nebo i péče o děti spadá sem jen biologická reprodukce.
Interrupci je v ČR možné provést: do 12. týdne těhotenství na žádost oné ženy do 24. týdne těhotenství na žádost oné ženy do 12. týdne těhotenství z genetických důvodů do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů.
Pozice pro-choice: Uznává právo matky zvolit si, jestli podstoupí potrat Uznává právo dítěte na život Uznává právo matky zvolit si, jestli podstoupí potrat jen z genetických důvodů Upřednostňuje život dítětě před matčiným.
Sterilizace se může provést za podmínek: Z jakýchokoli důvodů v jakémkoli věku po případném schválení zákonným zástupcem Od 18 let z medicínských důvodů Od 21 let jen z medicínských důvodů Od 21 let.
Sterilizace nezletilého se může provést: Jen po písemném schválení zákonného zástupce a pacient nevyjadřuje nesouhlas Z medicínských příčin po schválení zákonného zástupce a kladného stanoviska odborné komise Z nemedicínských důvodů po schválení zákonného zástupce a kladného stanoviska odborné komise Kdykoli z jakýchkoli příčin.
Interval mezi poučením a Informovaným souhlasem musí být: 14 dní z medicínských příčin 7 dní z medicínských příčin 14 dní z nemedicínských příčin Minimálně 14 dní za jakýchkoli příčin.
Asistovaná reprodukce znamená: Jen zásah do těla matky, který vede k jejímu oplození Jen IVF jakýkoli medicínský zásah, který napomáhá lidskému rozmnožování jakýkoli medicínský zásah, který vede k lidskému rozmnožení.
Případ baby M: zabýval se sterilizačními zákony zabýval se setrváváním pacienta v perzistentním stavu zabýval se právem pacienta na ukončení svého života zabýval se problematikou náhradního mateřství.
V ČR je možná asistovaná reprodukce: Heterologní i homologní pro „neplodný pár“ Homologní pro „neplodný pár“ Heterologní i homologní pouze pro manžele Homologní pouze pro manžele.
Žena může být v ČR příjemkyní AR jen do: 50 49 46 35.
Genetické indikace pro potrat do: 12 týdne 24 týdne 22 týdne 18 týdne.
Hranice viability plodu je u nás do: Započatý 24 týden Dokončený 24 týden Dokončený 22 týden Započatý 22 týden.
Etické problémy s direct-to-customer testováním: soukromí vzhledem k získaným informacím testování bez genetického poradenství výsledky sporné kvality testování nezletilých.
Výhody DTC testování: soukromí vzhledem k získaným informacím vyšší přístup veřejnosti k testování testování bez genetického poradenství větší kvalita testů.
Volba pohlaví dítěte je v ČR: Možná za jakýchkoli okolností Možná v případě, že se tak dá předejít vážné dědičné nemoci vázané na pohlaví potomka Zakázána Možná, jestliže je tak možné předejít závažné dědičné nemoci.
Případů ELBW je ročně cca: 0,5 % 10 % 5 % 70 %.
Mezi PID metody patří: Biopsie Genetické testy Eliminace embryí se specifickou vadou Amniocentéza.
Mezi PND metody patří: Ultrazvukové vyšetření Stanovení biochemických markerů Eliminace embryí se specifickou vadou Amniocentéza.
Edinburgský projekt se týkal: určení finanční výhodnosti genetického testování testování chování vězňů porušování soukromí pacientů v nemocničních výtazích sledování počtu dobrovolníků při zavedení bezplatného genetického testování.
Genetickým testováním predispozic k onemocnění se zjišťuje: Huntingtonova choroba Hemochromatóza Predispozice ke karcinomu prsu/vaječníků Ani jedna odpověď není správně .
Mezi pokusná experimentální zvířata se řadí: Plody savců v poslední třetině běžného vývoje, kteří mají být použiti k pozdějším experimentům Živé paryby Samostatně se živící larvální formy savců Živí hlavonožci .
Three Rs koncept zahrnuje: Replacement, reduction, reform Replacement, reduction, refinement Replacement, restoration, reform Reduction, restoration, refinement.
Experimentální zvířata se začala používat od: 18. století Antiky 19. století 20. století.
Autorem Animal liberation je: R. D. Ryder P. Singer F. Galton T. Regan.
Thalidomidová aféra se týkala: Žádná z těchto odpovědí není správná Vyvolání multiorgánového selhání v I. Klinického testování nového léčiva Narození malformovaných plodů vlivem teratogenního léčiva Provádění ilegálních asistovaných sebevražd v USA.
Ústřední komise pro ochranu zvířat má na starosti: Schvalování žádostí o práci na zvířatech Výuku a výchovu Biologické studie základní povahy Řízení jakosti výrobků nebo léčiv pro humánní nebo veterinární lékařství.
Thalidomidová aféra se odehrávala v: 90. letech 50. letech 70. letech 60. letech.
Three Rs koncept navrhl: T. Regan P. Singer W. Russell R. Burch.
Mezi výzkum s využitím experimentálních zvířat spadá: Výzkum ve vztahu k diagnostice a léčbě onemocnění Výzkum a možné ovlivnění fyziologického stavu Soudní vyšetřování Výzkum v rámci ochrany životního prostředí .
Mezi výzkum na lidském subjektu patří: Sociologický výzkum Pozorovací studie Epidemiologická studie Klinické hodnocení léčiv.
Ohrožené osoby při poskytování souhlasu pro výzkum na lidském subjektu jsou: Děti Vězni Osoby v rozvojových zemích Těhotné ženy.
V preklinické fázi se provádí: Biochemický výzkum Testy na zvířatech Testy na tkáňových kulturách Hodnocení účinků generika.
Klinické hodnocení má: 2 fáze 3 fáze 4 fáze 5 fáze.
Při farmakokinetické studii se hodnotí: Účinky generika Účinky nové lékové formy Vliv léčiva na tkáňovou kulturu Testy léčiva na zvířatech.
V první fázi klinického hodnocení: hodnocení bezpečnosti léčiva se zdravými dobrovolníky zjištění základní účinnosti léčiva výzkum podrobností o účinnosti, kontraindikací, vedlejších účinků hodnocení již registrovaného léčiva.
Ve třetí fázi klinického hodnocení: hodnocení bezpečnosti léčiva se zdravými dobrovolníky zjištění základní účinnosti léčiva výzkum podrobností o účinnosti, kontraindikací, vedlejších účinků hodnocení již registrovaného léčiva.
Ve čtvrté fázi klinického hodnocení: hodnocení bezpečnosti léčiva se zdravými dobrovolníky zjištění základní účinnosti léčiva výzkum podrobností o účinnosti, kontraindikací, vedlejších účinků hodnocení již registrovaného léčiva.
Zakladatelem eugeniky byl: Ch. Davenport S. Milgram F. Galton H. Beecher.
TGN-1412 trial se týkal: Žádná z těchto odpovědí není správná Vyvolání multiorgánového selhání v I. Fázi klinického testování nového léčiva Narození malformovaných plodů vlivem teratogenního léčiva Provádění ilegálních asistovaných sebevražd v USA.
Vedoucím Stanford prison experimentu byl: F. Galton P. Singer P. Zimbardo S. Milgram .
Dystanasie znamená Asistovanou sebevraždu Žádná z možností není správně Zhoršování genetické kvality Prodlužování umírání.
Dax‘s case se týkal: Otázky autonomie pacienta Otázky náhradního mateřství Otázky setrvávání v perzistentním stavu Otázky sterilizačních zákonů.
Terri Schiavo case se týkal Otázky asistované sebvraždy Otázky náhradního mateřství Otázky setrvávání v perzistentním stavu Otázky sterilizačních zákonů.
V ČR je asistovaná sebevražda Legální po schválení odborné komise Nelegální Legální v případě nevyléčitelné nemoci Legální nad 18. let.
V ČR je euthanasie Legální po schválení odborné komise Nelegální Legální v případě nevyléčitelné nemoci Legální nad 18. let.
Dříve vyslovená přání se: Vždy respektují Záleží jen na svědomí ošetřujícího lékaře Respektují, pokud nedošlo k takovému vývoji, že by se dal předpokládat souhlas pacienta Žádná odpověď není správně.
Euthanasie je: Asistovaná sebevražda „Milosrdné“ usmrcení Prodlužování umírání Žádná odpověď není správně.
Případ Brittany Maynard se týkal: Otázky asistované sebevraždy Otázky náhradního mateřství Otázky setrvávání v perzistentním stavu Otázky sterilizačních zákonů.
Dříve vyslovené přání musí: Být za jakýchkoli okolností lékařem uznáváno Musí být v písemné podobě Stačí ústně vyslovené přání Žádná odpověď není správně.
Psychologická křivka odezvy na vážnou nemoc: Agrese, smlouvání, negace, smíření, deprese Negace, smlouvání, agrese, deprese, smíření Agrese, smlouvání, negace, smíření, deprese Negace, agrese, smlouvání, deprese, smíření .
Transplantace srdce byla provedena: V 60. letech V 70. letech V 80. letech V 50. letech.
První transplantace se provedly: Až od 50. let minulého století Až od 80. let minulého století Ve 3. stol n.l. Ve 2. stol př.n.l.
Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů se řídí: Pořadím v jakém se pacienti přihlásili Časovými a medicínskými kritérii Jen medicínskými kritérii Žádná odpověď není správně.
Žijícím dárcem je osoba, které byl odebrán: Párový orgán Část orgánu Tkáň, která regeneruje Nepárový orgán.
Kadaverózní dárce je takový: Který má prokázanou smrt mozku Který má prokázanou nezvratnou zástavu krevního oběhu Který je mrtvý alespoň 24 hodin Který má zástavu krevního oběhu.
V České republice platí pro transplantaci: Princip solidarity Princip autonomie Pravidlo předpokládaného souhlasu Vyjádřený souhlas blízkých.
Pravidlo předpokládaného souhlasu je založeno na: Principu autonomie Principu solidarity Principu podpory Principu pomoci.
Pro odběr tkání od zemřelých k věděckým účelům platí: Stejná pravidla jako u transplantací Princip solidarity Pravidlo předpokládaného souhlasu Vyjádřený souhlas blízkých.
Pro práci s DNA živých osob je: Nutný informovaný souhlas Stačí souhlas ošetřujícího lékaře Není potřeba informovaný souhlas Žádná odpověď není správně.
Pro práci s anonymními vzorky je: Nutný informovaný souhlas Je jen nutné upozornit pacienta o jeho zapojení do výzkumu Není potřeba informovaný souhlas Žádná odpověď není správně.
Kdy bylo v USA moratorium na práci s onkoviry a onkogeny? V 70. letech V 90. letech V 80. letech Od roku 2001 do roku 2009.
Hybrid je organimus: vzniklý oplozením oocytu jednoho druhu spermiemi druhého vzniklý vnesením jádra somatické buňky jednoho druhu do enukleovaného oocytu druhého vzniklý vnesením buněk jednoho druhu do vyvíjejícího se embrya druhého druhu Žádná odpověď není správně.
Chiméra je organimus: vzniklý oplozením oocytu jednoho druhu spermiemi druhého vzniklý vnesením jádra somatické buňky jednoho druhu do enukleovaného oocytu druhého vzniklý vnesením buněk jednoho druhu do vyvíjejícího se embrya druhého druhu Žádná odpověď není správně.
Cybrid je organimus: vzniklý oplozením oocytu jednoho druhu spermiemi druhého vzniklý vnesením jádra somatické buňky jednoho druhu do enukleovaného oocytu druhého vzniklý vnesením buněk jednoho druhu do vyvíjejícího se embrya druhého druhu Žádná odpověď není správně.
Od září 2007 je v UK povoleno: Pracovat s cybridy s maximální životností embrya 14 dní Pracovat s cybridy s maximální životností embrya 7 dní Pracovat s hybridy s maximální životností embrya 14 dní Pracovat s chimérami s maximální životností embrya 7 dní.
V ČR platí pro práci s ESCs: Embrya nesmí být starší než 14 dní i se započítáním kryokonzervace využijí se pouze nadbytečná embrya z AR embrya nesmí být starší než 7 dní embrya nesmí být starší než 14 dní.
Mezi metody klonování patří: Splitting techniky Partenogenerze Přenos jádra somatické buňky Amniocentéza.
Nepatentovatelné jsou: Metody klonování lidských bytostí Metody modifikování genetické identity živočichů Použití embryí pro průmyslové účely Metody modifikování genetické indentity lidských bytostí.
Dolly byla: První naklonovaný živočich První naklonovaný savec První naklonovaný savec SCNT technikou První naklonovaný savec s transgenní úpravou.
Rubby je: První naklonovaný živočich První naklonovaný savec První naklonovaný savec SCNT technikou První naklonovaný savec s transgenní úpravou.
Autorem nebo spoluautorem je ten, kdo: Napsal část rukopisu Vytvoří návrh strategie výzkumu Vypracuje koncepční model Podílí se na analýze dat.
Mezi scientific misconduct patří: Nevhodné zacházení s osobními údaji Selektivní výběr údajů Neoprávněné získávání osobních údajů Zfalšování výsledků.
Recenzent by se neměl dopusit: Prodlužování hodnocení výzkumné práce Osobního provedení dané činnosti Použití údajů pro jiný účel než recenzní posudek Provádění expertní činnosti v jiné oblasti než je jeho specializace.
Marc Hauser case se týkal: „scientific misconduct“ v oboru primatologie na Harvardu Neoprávněné manipulace se vzorky, které měly ověřit jeho experimenty Sporného vykazování autorství Zfalšování podkladů pro žádost o grant.
Případ Martina Svobody se týkal: „scientific misconduct“ v oboru primatologie na Harvardu Neoprávněné manipulace se vzorky, které měly ověřit jeho experimenty Sporného vykazování autorství Zfalšování podkladů pro žádost o grant.
Případ Karla Bezoušky se týkal: „scientific misconduct“ v oboru primatologie na Harvardu Neoprávněné manipulace se vzorky, které měly ověřit jeho experimenty Sporného vykazování autorství Zfalšování podkladů pro žádost o grant.
Korean cloning scandal se týkal: Metody tvorby pluripotentních buněk pomocí stresu Nezákonného klonování organimů Fabrikace o naklonování lidských HESCs Žádná odpověď není správně.
Japonský skandál z roku 2014 se týkal: Metody tvorby pluripotentních buněk pomocí stresu Nezákonného klonování organimů Fabrikace o naklonování lidských HESCs Žádná odpověď není správně.
Ústřední postavou v korean cloning scanalu byl(a): Haruko Obokata Hwang Woo-suk Park Ki-young Song Young-sun.
Pro práci s experimentálními zvířaty je nutné: Osvědčení pro práci s experimentálními zvířaty Stanovisko komise na ochranu zvířat proti týrání Povolení MŠMT Povolení MŽp.
Práci s experimentálními zvířaty schvaluje: MŽp MŠMT MZ MO.
Pro práci s GMO je nutné povolení: MŽp MŠMT MZ MO.
Nakládání s GMO v ČR: uzavřené nakládání uvádění do životního prostředí uvádění do oběhu všechny předchozí odpovědi jsou špatně.
Pro provedení klinického hodnocení léčiv je nutné: Povolení MŠMT Povolení SÚKL Informovaný souhlas Stanovisko lokální EK.
Provedení klinického hodnocení léčiv schvaluje: MŽp MŠMT MZ SÚKL.
Práci s lidskými embryonálními buňkami schvaluje: MŽp MŠMT MZ SÚKL.
Pro výzkum na lidském subjektu je nutné: Povolení MŠMT Povolení SÚKL Informovaný souhlas Stanovisko lokální EK.
Etické komise rozhodují: Konsensem Disentem Distantem Konsorciem.
Za výzkum na lidských subjektech se považuje: psychologický výzkum klinické hodnocení léčiv sociologické studie pozorovací studie.
Náhradní mateřství znamená: Muž a plodná cizí žena --> IVF neplodné ženě muže – náhradní matka dárkyně vajíčka adopce neplodný pár --> IVF --> ženě, v jejímž těle se plod vyvine = náhradní matka žádná odpověď není správně.
Metoda zvažující problematiku práva a povinnosti je: induktivní metoda deduktivní metoda metoda zvaná werthetik deontologická metoda.
Za nejvíce eticky přijatelnou genovou terapii se považuje: somatická genová terapie gametová genová terapie obě varianty jsou stejně přijatelné žádná z výše uvedených variant není správně.
Jak je to v Česku s informovaností pac. o zdravotním stavu: má povinnost vědět vše o svém zdravotním stavu má vždy právo vše vědět či nechtít vědět má vždy právo vše vědět či nechtít vědět s výjimkami uvedenými v zákoně má právo pouze odmítnout být informován o zdravotním stavu.
Úmyslné ukončení života pacienta v terminálním stádiu nemoci lékařem na jeho opakovanou žádost je v ČR: Nelegální Legální Nelegální do 18 let Legální za zvláštních zdravotních okolností (terminální nevyléčitelná choroba).
Report abuse