option
My Daypo

biologia 251-300

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologia 251-300

Description:
LFUK bratislava modelovky

Author:
AVATAR

Creation Date:
28/11/2021

Category:
University

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
251, Nukleové kyseliny: patria k základným makromolekulárnym látkam živých sústav vznikajú spájaním nukleotidov nesú genealogickú info., alebo sa podieľajú na jej realizácii obsahujú tri typy dusíkových báz a jeden typ cukru vždy obsahujú 5-uhlíkatý cukor vždy obsahujú 6-uhlíkatý cukor nesú genetickú info., alebo sa podieľajú na jej realizácií vždy obsahujú aminokyseliny.
252, Na základe komplementarity báz sa guanín viaže s: adenínom guanínom uracilom uracilom alebo guanínom cytozínom tymínom alebo adenínom tymínom alebo uracilom tymínom.
253, Ak sú tRNA antikodony GCA a GUA, aká bola sekvencia DNA v štruktúrnom géne: GCA GTA UAC UGC CGU CAU CGA CUA GCT GAT GCU GTU UUU AAA CGT CTA.
254, Kedy vznikajú dedičné vývinové chyby u človeka: počas vnútromaternicového vývinu počas puberty počas embryonálneho vývinu po narodení dieťaťa počas adolescencie počas postnatálneho obdobia počas prenatálneho obdobia počas starnutia.
254, Akú krvnú skupinu môže mať dieťa, keď matka má krvnú skupinu 0 a otec A: A s genotypom AA, ak je otec homozygot 0 s genotypom 00, ak je otec homozygot A s genotypom A0, ak je otec homozygot B s genotypom B0, ak je otec heterozygot A s genotypom AA, ak je otec heterozygot 0 s genotypom 00, ak je otec heterozygot A alebo 0, ak je otec heterozygot A alebo 0, ak je otec homozygot.
256, Pri genómových mutáciach: sa meni počet chromozómov v bunke sa nemenia jednotlivé gény sa menia jednotlivé chromozómy sa mení počet jednotlivých chromozómov a sád eukaryotická bunka má viac alebo menej chromozómov ako 2n prokaryotická bunka má viac alebo menej chromozómov ako 2n pozorujeme polyploidiu alebo aneuploidiu pozorujeme zmenu štruktúry chromozómov.
257, Čo je genetika: veda, ktorá študuje vplyvy vonkajšieho prostredia na genetickú podstatu bunky veda o premenlivosti mnohobunkových organizmov veda o zákonoch rozmnožovania živých sústav veda o dedičnosti a premenlivosti živých organizmov samostatná biologická veda veda o náhlych zmenách metabolizmu veda o vývine organizmov veda o tkanivách a pletivách.
258, Koľko génov lokalizovaných v heterologickej časti chromozómu X poznáme: 10 50 75 vyše 100 90 50 000 2 000 500.
259, Zdraví manželia majú dvoch synov, jeden z nich je daltonik. Aké sú genotypy obidvoch rodičov: XdX x XY XX x XY XdX x XY XdXd XY matka nemá vlohu pre daltonizmus, otec je prenášačom matka je prenášačka, otec nemá vlohu pre daltonizmus matka nemá vlohu pre daltonizmus, otec je zdravý XX x XdY.
260, Fenotypový štiepny pomer pri krížení heterozygota s homozygotom recesívnym pri monohybridizme pri úplnej dominancii je: 1:3:1 2:1 3:1 1:1 50%: 50% 75%: 25% 25%: 50%: 25% nie je, platí zákon uniformity.
261, Ako označujeme proces kríženia dvoch jedincov, pri ktorom sledujeme prenos jedného génu, t.j. jedného alelového páru: monohybridizmus dihybridizmus recipročné kríženie vrúbľovanie trihybridizmus polyploidia inbreeding spätné kríženie.
262, Úlohou genetickej prognózy je: prenatálne určenie pohlavia dieťaťa v rodine, kde sa vyskytol autozomálne recesívny znak sledovanie výskytu ochorenia v rodine stanovenie predpokladu ďalšieho výskytu danej dedičnosti choroby alebo chyby v rodine príprava podkladov pre genetickú prevenciu stanovenie rizika postihnutia ďalšieho dieťaťa vážnou dedičnou chorobou alebo chybou príprava vedecky podložených informácií pre rozhodovanie o ďalšom osude gravidity v prípadoch, ak riziko postihnutia dieťaťa prekračuje 10% príprava vedecky podložených informácií pre rozhodovanie o ďalšom osude gravidity v prípadoch, ak riziko postihnutia dieťaťa prekračuje 2% prenatálne určenie pohlavia dieťaťa v rodine, kde sa vyskytlo, alebo sa dá predpokladať gonozomálne recesívne ochorenie .
263, Daltonizmus je podmienený: recesívne, viazaný na pohlavné chromozómy X aj Y recesívne, viazaný na gonozóm X recesívne, viazaný na pohlavný chromozóm X recesívne, viazaný na pohlavný chromozóm Y recesívne, viazaný na heterochromozóm X dominantne, viazaný na heterochromozóm X dominantne, viazaný na heterochromozóm Y recesívne, viazaný na somatické chromozómy.
264, Galaktozémia sa dedí: autozómovo recesívne autozómovo dominantne recesívne viazaná na chromozóm X recesívne viazaná na chromozóm Y recesívne, vloha je na somatickom chromozóme intermediárne, vloha je na somatickom chromozóme dominantne, vloha je na somatickom chromozóme gonozómovo recesívne.
265, Genotyp jedinca homozygota recesívneho pre uvedené znaky je: AAbb Aabb aaBb aabb AaBb aabbcc cc bbcc.
266, Matka má krvnú skupinu A. Otec má krvnú skupinu AB. Akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa: homozygotne B, ak je matka homozygot homozygotne A, bez ohľadu na genotyp matky 0, ak je matka heterozygot AB, bez ohľadu na genotyp matky B, ak je matka heterozygot heterozygotne A, bez ohľadu na na genotyp matky 0, ak je matka homozygot homozygotne B, ak je matka heterozygot.
267, Nález Y chromozómu v karyotype znamená: aneuploidiu u cicavocov mužské pohlavie u ľudí ženské pohlavie u ľudí poruchu segregácie chromozómov mužské pohlavie u človeka samičie pohlavie u vtákov samčie pohlavie u motýľov polyploidiu u motýľov.
268, Fenotypový štiepny pomer pri krížení dvoch heterozygotov s úplnou dominanciou pri monohybridizme je: 2:1 3:1 3:2:1 1:1 66%: 33% 75%: 25% 25%: 50%: 25% 50%: 50%.
269, K základným metódam šľachtiteľstva patrí: hybridizácia vrúbľovanie kríženie samoopeľovacie metódy biotechnológia výber jedincov s požadovanými znakmi prírodný výber pohlavný výber.
270, Intermediarita je: osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa dominantná alela neprejaví vo fenotype heterozygota osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa obidve alely prejavujú vo fenotype heterozygota rovnakou mierou medzidruhové kríženie osobitný prípad úplnej dominancie, pri ktorej sa dominantná alela neprejaví vo fenotype jav, kedy sú dve alely v páre rôzne, ale znak je jeden a podieľajú sa na ňom rovnakou mierou jav, kedy sú dve alely v páre rovnaké, znak je jeden a podieľajú sa na ňom rovnakou mierou jav, keď dve rôzne alely podmienia vznik dvoch znakov osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa recesívna alela neprejaví vo fenotype heterozygota.
271, S akou pravdepodobnosťou môže mať žena prenášačka daltonizmu s mužom daltonikom farboslepú dcéru: 25% 50% 100% 0% s rovnakou ako syna daltonika s dvojnásobnou ako syna daltonika s rovnakou ako dcéru prenášačku s rovnakou ako dcéru homozygotne zdravú.
272, Obaja rodičia amjú krvnú skupinu AB. Akú krvnú skupinu môžu mať ich deti: heterozygotne A heterozygotne B homozygotne 0 homozygotne A homozygotne B kodominantne AB heterozygotne 0 kodominantne A.
273, Hemofília (dedičná krvácavosť) sa vyskytuje: častejšie u žien častejšie u mužov rovnako u oboch pohlaví u mužov, ktorých otec mal túto chorobu u mužov, ktorých matka je prenášačka u synov prenášačiek hemofílie u všetkých synov prenášačiek len u mužov, ktorých otec mal hemofíliu.
274, Pojem uniformita hybridov znamená, že: všetko potomstvo v I. filiálnej generácii je rovnaké všetko potomstvo v I. filiálnej generácii sa štiepi na obidve rodičovské formy v pomere 1:1 všetci potomkovia sú heterozygoti a genotypovo a fenotypovo sa neodlišujú všetci hybridi v I. filiálnej generácii pri úplnej dominancii nie sú fenotypovo zhodní ani s jedným rodičom všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú heterozygoti všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú pri úplnej dominancii fenotypovo zhodní s jedným z rodičov všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú pri neúplnej dominancii fenotypovo zhodní s jedným z rodičov všetci hybridi v I. filiálnej generácii pri neúplnej dominancii nie sú fenotypovo zhodní ani s jedným rodičom.
275, Súbor všetkých génov v jednej bunke sa nazýva: genóm genozóm polyribozóm polyploidia plazmid genotyp u jednobunkovcov karyotyp fenotyp.
276, Hmotným základom dedičnosti je: adenozíntrifosfát nukleová kyselina ribozómy glykogén DNA ATP bielkovina deoxyribóza.
277. Genotyp dihybrida homozygota dominantného pre prvý znak a homozygota recesívneho pre druhý znak je: AABb aaBB AAbb aabb CCdd DDee Ddee CcDd.
278, Mutácie rozoznávame: génové, štruktúrne a podmienené mutácie, ktoré zasahujú jednotlivé gény, chromozómy a chromozómové sady génové, chromozómové a genómové chromozómové, autozómové a genómové indukované a spontánne autogamné a gonochoristické štruktúrne a funkčné dedičné a nededičné.
279, Obidve deti majú krvnú skupinu 0. Aké krvné skupiny môžu mať ich rodičia: homozygotne A a heterozygotne B homozygotne A a homozygotne B homozygotne 0 a homozygotne 0 homozygotne 0 a heterozygotne A homozygotne 0 a heterozygotne B heterozygotne A a heterozygotne B homozygotne B a heterozygotne B heterozygotne B a heterozygotne B.
280, Genetickou schémou kríženia heterozygota s homozygotom recesívnym je: Aa x aa AA x aa Aa x Aa Aa x AA AaBb x aabb AaBb x AaBb AABB x aaBB aaBB x aaBB.
281, Obidvaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu B. Aká je pravdepodobnosť, že ich deti budú mať krvnú skupinu B: 100% 75% 50% 25% 0,75 0,25 0,80 0,50.
282, Pri neúplnej dominancii alely B nad alelou b je heterozygot Bb fenotypovo: zhodný s bb zhdoný s BB zhodný len s BB rovnaký ako BB aj bb odlišný od BB odlišný od bb odlišný od Bb odlišný od BB aj bb.
283, Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je: AAbb AaBb AaBB AABB AABBCC AA Aa AaBb.
284, Mutagény: sú činitele prostredia, vyvolávajúce zmeny tkanív sú činitele vyvolávajúce vznik mutácií v bunke sú činitele zabraňujúce vzniku mutácii v bunke sú gény, spôsobujúce mutácie sa podieľajú na vzniku indukovaných mutácií sú fyzikálnej povahy ako napr. ionizujúce žiarenie sú chemickej povahy ako napr. rádiomutácie sú chemickej povahy ako napr. yperit a kofeín.
285, Génové mutácie: menia jednotlivé gény menia jednotlivé chromozómy menia poradie alebo počet nukleotidov menia tvar alebo počet chromozómov dochádza pri nich napr. k strate jedného alebo niekoľkých nukleotidov dochádza pri nich napr. k zaradeniu nadpočetného nukleotidu alebo niekoľkých nukleotidov dochádza pri nich napr. k zámene jedného chromozómu za neprirodzený chromozóm dochádza pri nich napr. k zámene jedného nukleotidu za neprirodzený nukleotid.
286, Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka: 22 párov 44 párov 44 46 párny počet nepárny počet jednu sadu dve sady.
287, Pohlavné chromozómy u živočíšnych druhov: sa označujú X a Y sú v gamétach len po jednom kombinácia YY neexistuje sa nachádzajú v normálnych gamétach len po jednom somatická bunka vždy obsahuje Y chromozóm somatická bunka vždy obsahuje X chromozóm kombinácia YY podmieňuje mužské pohlavie nazývajú sa aj autozómy.
288, žena, prenášačka hemofílie bude mať dieťa s hemofilikom. Môžu mať znova aj zdravého syna: nikdy nie áno s pravdepodobnosťou 75% vždy áno, ak syn dostane od matky zdravý X chromozóm nemôžu mať synov áno, ak sa im narodí najrpv homozygotne zdravá dcéra áno, s pravdepodobnosťou 75%.
289, Obaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu B. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: homozygotne B s pravdepodobnosťou 50% homozygotne B s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne B s pravdepodobnosťou 50% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne B s pravdepodobnosťou 75% B s pravdepodobnosťou 50% B s pravdepodobnosťou 75% 0 s pravdepodobnosťou 50%.
290, Matka má krvnú skupinu 0, otec AB. Akú krvnú skupinu môžu mať ich deti: 0 s pravdepodobnosťou 100% B s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 50% AB s pravdepodobnosťou 25% 0 s pravdepodobnosťou 0% B s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 25% AB s pravdepodobnosťou 0%.
291, Galaktozémia je: dedičná molekulová choroba dedičné autozómové recesívne ochorenie ochorenie, pri ktorom chýba jeden z enzýmov pre odburávanie galaktózy dedičné ochorenie, ktoré patrí medzi dedičné vývinové chyby dedičné ochorenie vyvolané chromozómovou mutáciou dedičné gonozomálne dominantné ochorenie dedičné gonozomálne recesívne ochorenie dedičné ochorenie, kde jedna mutovaná alela má pleitotropný účinok.
292, Do koľkých skupín sú usporiadané chromozómy v karyotype človeka piatich šiestich siedmich ôsmych A až F troch štyroch A až G.
293, Jeden rodič má heterozygotne krvnú skupinu A, druhý heterozygotne krvnú skupinu B. Akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa: heterozygotne skupinu A s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% skupinu AB s pravdepodobnosťou 25% skupinu 0 s pravdepodobnosťou 25% homozygotne skupinu A s pravdepodobnosťou 25% homozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% skupinu AB s pravdepodobnosťou 75% skupinu 0 s pravdepodobnosťou 50%.
294, Jeden z rodičov má heterozygotne krvnú skupinu A, druhý homozygotne A. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: homozygotne A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 100% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 50% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 50%.
295, Fenotyp je: súbor rozlišovacích znakov buniek organizmu súbor všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov živého organizmu súbor všetkých znakov živého organizmu, ktoré sú vlastne vyjadrením genotypu a prostredia súbor genetických znakov haploidnej bunky súbor všetkých dominantných génov živého organizmu súbor všetkých recesívnych génov živého organizmu súbor všetkých alel v populácii súbor všetkých chromozómov vytvárajúcich karyotyp.
296, Pri úplnej dominancii alely A nad alelou a je heterozygot Aa fenotypovo zhodný s AA zhodný s aa medzi AA a aa odlišný od AA aj aa rovnaký ako dominantný homozygot rovnaký ako recesívny homozygot iný ako dominantný alebo recesívny homozygot rovnaký ako dominantný alebo recesívny homozygot.
297, Možu mať manželia daltonici farboslepé dieťa: áno, s pravdepodobnosťou 25% áno, s pravdepodobnosťou 50% áno, s pravdepodobnosťou 75% áno, s pravdepodobnosťou 100% všetky deti musia byť farboslepé áno, ale farboslepých synov bude 25% áno, ale farboslepých synov bude 75% áno, ale narodenie farboslepej dcéry je pravdepodobnejšie ako farboslepého syna.
298, Súbor genotypovo a fenotypovo zhodných jedincov sa nazýva čistá línia, ak vznikli pohlavným rozmnožovaním inbredná línia, ak vznikli pohlavným rozmnožovaním klon, ktorý vznikol nepohlavným rozmnožovaním kolónia, ak u nej prebehla diferenciácia autogamia, prebiehajúca nepohlavným rozmnožovaním čistá línia, ak vznikli nepohlavným rozmnožovaním inbredná línia, ak vznikli nepohlavným rozmnožovaním klon, ktorý vznikol pohlavným rozmnožením.
299, Obaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu A. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: A s pravdepodobnosťou 25% A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 100% homozygotne A s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 50% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 25%.
300, Eh faktor sa dedí ako znak: autozomálne recesívny gonozomálne recesívny viazaný na chromozóm X autozomálne dominantný gonozomálne dominantný viazaný na chromozóm X autozomálne intermediárny gonozomálne dominantný viazaný na chromozóm Y gonozomálne recesívny viazaný na chromozóm Y autozomálne recesívny viazaný na chromozóm X.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests