option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON biologia 301-350
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologia 301-350

Description:
LFUK bratislava modelovky

Author:
AVATAR
mato
Other tests from this author

Creation Date: 29/11/2021

Category: University

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
301, Príkladom mendelovskej dedičnosti normálneho ľudského znaku je dedičnosť: hemofílie krvných skupín daltonizmu Downovej choroby farby očí praváctva a ľaváctva farbosleposti krátkosleposti.
302, Genotyp jedinca heterozygota pre uvedené znaky je: AaBb Aabb AABb AaBB Aa CcDdEe AabbCc AaBbCc.
303, Polyploidia je: znásobenie počtu niektorých chromozómov znásobenie počtu úplných chromozómových sád chýbanie určitých génov znásobenie neúplných chromozómových sád napr. triploidia napr. tetraploidia napr. diploidia napr. aneuploidia.
304, Čo rozumieme pod pojmom polygénny systém pri dedičnosti kvantitatívnych znakov: účasť niekoľkých génov fenotypu účasť rôznych génov, vytvárajúcich jeden genotyp systém viacerých recesívnych znakov účasť veľkého počtu génov, ktoré vytvárajú aj veľký počet rozličných genotypov účasť veľkého počtu aktívnych a neutrálnych alel, ktoré podmieňujú vznik kvantitatívnych znakov účasť veľkého počtu génov "malého účinku", ktoré podmieňujú vznik kvantitatívnych znakov účasť veľkého počtu aktívnych a neutrálnych alel, ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnych znakov účasť veľkého počtu génov "malého účinku", ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnych znakov.
305, Segregácia chromozómov je: výmena chromozómov pri meióze rozpad chromozómov pri meióze rozchod chromozómov pri meióze prekríženie chromozómov počas meiózy jav, ktorého dôsledkom je segregácia génov jav, kedy sa do gaméty dostane po jednom z homologických chromozómov jav, kedy sa do gaméty dostanú obidva homologické chromozómy dôsledok crossing-overu.
306, Budú deti farboslepej ženy a zdravého muža schopné rozpoznávať červenú a zelenú farbu: dcéry budú, synovia nebudú dcéry budú, synovia budú do puberty nie, potom všetky budú v neskoršom veku budú všetky deti farboslepé dcéry prenášačky budú rozoznávať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky nebudú rozlišovať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky budú farboslepé, homozygotne zdravé dcéry budú rozlišovať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky budú farboslepé, homozygotne zdravé dcéry a všetci synovia budú rozlišovať farby.
307, Asi koľko dedičných chorôb pozná v súčasnosti medicína 2000 8 800 500 1000 5 000 800 100 1 500.
308, Genetickou schémou kríženia dvoch heterozygotov je: AA x aa Aa x Aa Aa x AA Aa x aa AaBb x AaBb AABB x AABB aaBB x aaBB aabb x AABB.
309, Zmenu genofondu spôsobuje: monohybridizmus mutácia, ak nositeľ prežíva a rozmnožuje sa evolúcia prírodný výber dihybridizmus selekcia mutácia aj neuplodných jedincov Hardyho- Weinbergov zákon.
310, Koľkými alelami je zastúpený každý gén v somatickej diploidnej bunke: jednou zdedenou alelou po otcovi, druhou po matke jedinou alelou dvomi alelami viacerými pármi alel jedným párom alel jednou aktívnou a jednou inatkívnou jednou dominantnou a jednou intermediárnou najmenej tromi.
311, Koľko chromozómov má somatická bunka človeka: 46 23 párov 48 23 22 párov haploidnú sadu diploidnú sadu 22 párov autozómov a jeden pár gonozómov.
312, Genofond: súbor všetkých alel indivídua genetická výbava jednej rodiny zásoba všetkých alel pre všetky dedičné znaky populácie súbor všetkých alel členov určitej rodiny súbor dominantných alel členov určitej rodiny súbor recesívnych alel členov určitej rodiny súbor fenotypov členov jednej populácie zásoba všetkých znakov príslušníkov určitého druhu.
313, Aké je chromozómové určenie pohlavia u: cicavcov má samec gonozómy XY cicavcov má samica gonozómy XX vtákov má samec gonozómy XX motýľov má samica gonozómy XY vtákov má samica gonozómy XY motýľov má samec gonozómy XX u cicavcov má samica gonozómy XY u cicavcov má samec gonozómy XX.
314, Nezávislé skupiny činiteľov zapríčiňujúce premenlivosť organizmov sú: indukovaná premenlivosť a indukovaná dedičnosť nededičná premenlivosť a činitele vonkajšieho prostredia vrodené a získané činitele prostredia dedičná a nededičná premenlivosť zloženie genotypu a činitele vonkajšieho prostredia dedičná premenlivosť a genotyp genotyp a fenotyp fenotyp a činitele vonkajšieho prostredia.
315, Gonozómy sú: chromozómy buniek nervovej sústavy pohlavné chromozómy bunky gonád chromozómy, ktoré určujú pohlavie autozómy X a Y chromozómy X a Y chromozómy tvoriace haploidnú sadu jeden pár chromozómov v somatických bunkách, ktorý určuje pohlavie.
317, Karyotyp je: určenie morfologického typu jadra bunky schéma usporiadania génov obraz chromozómov bunkového jadra mapa sekvencie aminokyselín génov jadra mikroskopický obraz chromozómov eukaryotickej bunky, ktorý slúži na ich identifikáciu mikroskopický obraz chromozómov prokaryotickej bunky, ktorý slúži na ich identifikáciu u všetkých zdravých jedincov jedného druhu rovnaký, odlišnosť je daná pohlavím u všetkých zdravých jedincov jedného druhu rovnaký, odlišnosť je daná vekom.
317, Príkladom molekulovej choroby človeka je: Downov syndróm galaktozémia esenciálna hypertenzia chromozómová aberácia krátkoprstosť ľavorukosť dedičné vývinové chyby neuróza.
318, Jeden z typov má krvnú skupinu A, druhý B. Ich deti môžu mať krvné skupiny: A a B za predpokladu, že žiaden z rodičov nemá alelu 0 AB a A za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 AB, A, B a 0 za predpokladu, že každý z rodičov má alelu 0 AB a B za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 AB za predpokladu, že ani jeden z rodičov nemá alelu 0 AB, A, B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 A, B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0.
319, Pri monohybridnom krížení vzniká čistá línia, ak krížime aa x aa AA x AA homozygota s heterozygotom homozygotov rovnakého typu dvoch homozygotov dominantných dvoch heterozygotov dvoch homozygotov recesívnych Aa x Aa.
320, Mutáciou sa môže zmeniť: počet alel v genóme bunky kvalita génov kvantita génov štruktúra chromozómu počet chromozómov teplota tela počet genotypov v alele kvantita pohlavia.
321, Genotyp dihybrida homozygota recesívneho pre prvý znak a heterozygota pre druhý znak je: Aabb aaBB AABb aaBb AABb ccDd AAbb ddEe.
322, Z dvoch detí je syn hemofilika dcéra homozygotne zdravá. Aké sú genotypy ich rodičov: XhXh a XY XhXh a XhY XhX a XY XX a XhY matka je prenášačka a otec zdravý matka je prenášačka a otec chorý matka je homozygotne zdravá a otec zdravý matka je homozygotne zdravá a otec chorý.
323, K dedičným chorobám viazaným na heterochromozóm X u človeka patrí: hemofília krátkoprstosť zelená farba očí esenciálna hypertenzia farbosleposť daltonizmus chorobná krvácavosť typu A chorobná krvácavosť typu C.
325, V potomstve kríženia dvoch heterozygotov (pri monohybridizme) je podiel dominantných homozygotov: 25% 50% 75% 100% jedna štvrtina jedna polovica tri štvrtiny jedna tretina.
324, Pri krížení dvoch rôznych homozygotov ( AA x aa), pri úplnej dominanci, je potomstvo v F1: v pomere 1:1 v pomere 2:2:1 uniformné v pomere 3:1 zložené z heterozygotov genotypicky zhodné zložené z homozygotov v pomere 9:3:3:1.
326, Aneuploidia je: chýbanie jednej chromozómovej sady zmena štruktúry jedného chromozómu znížený alebo zvýšený počet určitých chromozómov znásobenie počtu úplných sád chromozómov nadpočetnosť alebo chýbanie určitého chromozómu jav, ktorý vedie k rovnocennosti gamét jav, ktorý vedie k poruchám mitózy a utvárania gamét porucha počtu chromozómov, napr. pentaploidia.
327, Farbosleposť (daltonizmus) sa vyskytuje: rovnako často u oboch pohlaví častejšie u mužov častejšie u žien tak, že syn ju získa vždy od otca u mužov aj u žien u všetkých synov farboslepej matky u všetkých dcér farboslepej matky a zdravého otca len u mužov.
328, Genotypový štiepny pomer potomstva pri krížení dvoch heterozygotov pri monohybridizme je: 3:1 1:1 3:2 1:2:1 nie je, platí zákon uniformity 75%: 25% 25%: 50%: 25% 50%: 50%.
329, Fenotypy u potomstva pri monohybridizme s neúplnou dominanciou v F2 generácii sú: 1 typu 2 typov 3 typov 4 typov s pravdepodobnosťou 50% zhodní s rodičmi s pravdepodobnosťou 50% odlišní od rodičov s pravdepodobnosťou 75% podobní obidvom rodičom s pravdepodobnosťou 75% odlišní od rodičov.
330, V genetických pokusoch sa často používali rastliny hrachu kukurica octové mušky a jej mutácie mrkva rastliny nocovky ľudia kone veľryby.
331, Chromozómy jedného páru, ktoré majú rovnaký tvar a veľkosť: sa nazývajú homologické chromozómy sa nazývajú diplozómy vytvárajú heterologické gény sú autozómy sa nazývajú heterologické chromozómy majú rovnaké gény a rovanké alely sú napr. gonozómy X a Y majú rovnaké gény, ale nemusia mať rovnaké alely.
332, K systému výberu osôb na genetický výskum patrí genealogický populačný gemelologický cytologický morfologický výskum dvojčiat fyziologický kultivačný.
333, Polygénny systém sa skladá z: dvoch typov aktívnych alel pozitívnych a negatívnych alel neutrálnych a aktívnych alel dvojice aktívnych alel génov "malého účinku" génov "veľkého účinku" génov pozitívnych génov negatívnych.
334, Otec a syn sú daltonici, kým matka rozlišuje farby normálne. Zdedil syn túto chorobu po otcovi: áno, s chromozómami Y nie, zdedil ju s chromozómom X od matky áno s pravdepodobnosťou 50% áno, od obidvoch starých rodičov nie, lebo od otca dostáva chromozóm Y nie, lebo otec nemá vlohu pre farbosleposť áno s pravdepodobnosťou 25% nie, lebo matka nie je farboslepá.
335, Väzbová skupina génov je: spravidla hydoxylová skupina nukleovej kyseliny peptidická väzba aminokyseliny súbor génov v jednom chromozóme (v jednom chromozómovom páre) súbor génov, všetkých chromozómov súbor génov, ktoré sa prenášajú do dcérskych buniek ako celky súbor génov, ktoré sa prenášajú do dcérskych buniek po dávkach súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v meióze súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v amitóze.
336, Schému, na ktorej sú gény na chromozóme usporiadané podľa ich poradia a vzdialenosti nazývame: polyzóm genóm chromozómová mapa mapa karyotypu segregácia chromozómov crossing-over karyotyp väzbová skupina.
337, Brat má krvnú skupinu AB, jeho sestra má krvnú skupinu 0. Genotypy krvných skupín ich rodičov sú: AB a A0 A0 a B0 B0 a AB 00 a AA heterozygotne A a heterozygotne B homzygotne A a homozyotne B heterozygotne A a homozygotne 0 heterozygotne A a kodominantne AB.
338, Najviac koľko generácií u človeka môže objektívne sledovať genetika tri štyri päť šesť jednu dve súčasnú vybranú.
339, Fenotypový štiepny pomer v F2 u dihybridizmu s úplnou dominanciou je: 9:3:1 3:1 9:3:3:1 9:4:2:1 6:5:4:1 27:9:9:3:3:1 9:3:3:3:1 3:2:1.
340, Gény sú úsekmi molekúl DNA v chromozómoch sú tvorené ribozómami a DNA usmerňujú produkciu špecifických bielkovín sa nachádzajú v plnom počte v každej diploidnej bunke jedinca sa rozdeľujú na gény veľkého a malého účinku sa nachádzajú v plnom počte v každej haploidnej bunke jedinca sa nachádzajú na lokusoch v chromozómoch zabezpečujú nededičnú premenlivosť.
341, Prečo nie je možné skúmať dedičnosť človeka metódou kríženia: nedovoľujú to Mendelove zákony z etických dôvodov pre nízky počet potomkov pre nízky počet sledovaných generácií ľudské pohlavné bunky nie sú vhodné na kríženie pre dlhú generačnú dobu človeka pre nedostatok finančných prostriedkov z estetických dôvodov.
342, Obaja rodičia majú homozygotne krvnú skupinu A. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: A s pravdepodobnosťou 0% A s pravdepodobnosťou 100% 0 s pravdepodobnosťou 25% 0 s pravdepodobnosťou 0% homozygotne A s pravdepodobnosťou 100% homozygotne A s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 50% homozygotne A s pravdepodobnosťou 25%.
343, Súbor vštkých génov živého organizmu sa nazýva: genofond fenotyp genotyp polygenóm genóm u jednobunkovcov karyotyp chromozóm alela u jednobunkovcov.
344, Chromozómové mutácie: spôsobujú zmenu počtu chromozómov vždy menia štruktúru i počet chromozómov menia štruktúru chromozómov zmenšujú množstvo RNA v chromozómoch nemenia samotné gény menia poradie alebo počet génov v chromozóme nazývajú sa aj chromozómové aberácie nazývajú sa aj genómové aberácie.
345, Koľko chromozómov obsahuje jedna chromozómová sada človeka: 22 párov chromozómov 44 chromozómov 23 chromozómov 23 chromozómových párov 22 párov autozómov a jeden pár gonozómov 22 autozómov a jeden gonozóm 22 autozómov a jeden pár gonozómov 45 chromozómov.
346, Kvalitatívne znaky sú: napr. farba korunných lupienkov ruže intenzita metabolizmu funkčné farba očí fenotyp farba vlasov podmienené génmi malého účinku telesná výška.
347, Pri znaku recesívne dedičnom, ktorého alela je na X chromozóme, budú: vždy postihnuté dcéry matky prenášačky, nezávisle od genotypu otca vždy postihnutí synovia zdravej matky, nezávisle od genotypu otca - prenášača ak je matka prenášačka a otec nositeľom znaku, budú synovia chorí s rovnakou pravdepodobnosťou, ako ich sestry budú prenášačky ak je matka prenášačka a otec nositeľom znaku, budú synovia chorí s dvojnásobnou pravdepodobnosťou, ako ich sestry budú prenášačky ak matka nemá recesívnu alelu a otec má znak, deti nebudú mať znak ak matka nemá recesívnu alelu a otec má znak, ich deti majú rovnakú pravdepodobnosť, že nebudú mať znak ak matka nemá recesívnu alelu a otec má znak, všetky deti budú mať znak vždy postihnuté dcéry zdravej matky, nezávisle od genotypu otca.
348, Genotyp dihybrida homozygota recesívneho pre prvý znak a homozygota dominantného pre druhý znak je: AAbb CCcdd eeFF bbCC AaBb AABB aaBB BbCC.
349, Variabilita: je vnútrodruhová premenlivosť je heterogénnosť prostredia súvisí s dedičnosťou je rovnotvárnosť sa prejavuje u cicavcov je existencia rôznych druhov sa prejavuje len u človeka je rovnaká u rôznych biologických druhov.
350, Matka má heterozygotne krvnú skupina A, jej dieťa má homozygotne krvnú skupinu A. Akú krvnú skupinu môže mať otec dieťaťa: heterozygotne A homozygotne 0 homozygotne A heterozygotne A alebo heterozygotne B homozygotne A alebo heterozygotne A homozygotne 0 alebo homozygotne A heterozygotne A alebo homozygotne A heterozygotne A alebo homozygotne 0.
Report abuse