option
My Daypo

biologie 10

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologie 10

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
451. Do ptačího nadřádu létaví patří: a) tučňák b) ledňáček c) kasuár d) kachna.
452. Vejcorodí jsou rozšíření: a) jen v Austrálii a na okolních ostrovech b) jen v Asii c) na celém světě d) hlavně v Jižní Americe.
453. Mezi hmyzožravce patří: a) ježek b) mravenečník c) netopýr d) krtek.
454. Mezi kytovce patří: a) lachtan b) tuleň c) kosatla d) delfín.
455. Mezi naše přežvýkavé sudokopytníky patří: a) kráva b) jelen c) prase divoké d) srnec.
456. Mihule potoční má: a) ústa tvořící kruhovitou přísavku b) chordu dorsalis po celý život c) chordu dorsalis pouze u larev d) kostěnou kostru.
457. Mezi druhoústé patří: a) ostnokožci b) hlísti c) kroužkovci d) měkkýši.
458. Mezi opice ploskonosé patří: a) kosman b) kočkodan c) pavián d) všechny jihoamerické opice.
459. Primáti: a) mají končetiny s protistojným palcem b) orientují se převážně čichem c) mají výrazně vyvinutý koncový mozek d) patří mezi ně lemuři, malpy, kočkodani, gorily, člověk.
460. Zelené rostliny: a) mají chlorofyl a i b b) mají fykobiliny c) zahrnují ruduchy d) zahrnují zelené řasy, parožnatky, mechorosty, vyšší rostliny .
461. Ptáci postrádají tyto orgány: a) játra b) kloaku c) močový měchýř d) zuby.
462. Obojživelníci: a) mají přímý vývoj b) dospělí jsou masožravci c) mají výrazný podíl kožního dýchání d) mají stálou tělesnou teplotu.
463. U ptáků: a) se vylučování děje ledvinami b) se vylučování děje kostrční žlázou c) je produktem vylučování močovina d) je produktem vylučování kyselina močová.
464. Mžurka je orgánem vyvinutým: a) u plazů b) u ptáků c) u všech savců d) u vejcorodých savců.
465. Hnízdní parazitismus je typický pro: a) straku b) kukačku c) slepici d) havrana.
466. Vejcorodí savci: a) mají nedokonalou placentu b) nemají plodové obaly c) mají mléčné žlázy končící na bradavkách d) mají plně vyvinutou kloaku.
467. Savci mají: a) téměř vždy 7 krčních obratlů b) jeden kloubní hrbol, kterým nasedá lebka na páteř c) krkavčí kost dobře vyvinutou d) vždy dobře vyvinutou klíční kost.
468. U zástupců říše Chromista nacházíme: a) chloroplasty s dvojitou membránou volně v cytoplazmě b) chloroplasty získané sekundární endosymbiózou c) aismilační pigment fukoxanthin d) buněčnou stěnu tvořenou chitinem.
469. Mezi homoiotermní živočichy patří: a) hmyz b) obojživelníci c) kruhoústí d) ptáci a savci.
470. Ptáci a savci: a) mají malý a velký krevní oběh zcela oddělený b) mají krevní oběh otevřený c) mají neuzavřenou mezikomorovou srdeční přepážku d) mají dvě srdeční komory a dvě předsíně.
471. Kyselinu močovou jako zplodinu metabolismu vylučují: a) ptáci b) korýši c) hmyz d) savci.
472. Gangliovou nervovou soustavu mají např.: a) paryby b) kopinatci c) členovci d) ptáci.
473. Zelené řasy: a) v životním cyklu převládá haploidní fáze b) mají zpravidla uzavřenou mitózu c) jsou jednobuněčné nebo mnohobuněčné, stélkaté d) jsou autotrofní nebo heterotrofní .
474. Bezjaderné erytrocyty nacházíme: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) u ptáků c) u ryb d) u plazů.
475. Difúzní nervovou soustavu mají např.: a) žahavci b) houby c) paryby d) ptáci.
476. Semiplacenta: a) se nachází u vačnatců b) je situace, kdy je chorion volně přiložen ke stěně dělohy bez vytvořených klků c) je placenta přibližně poloviční velikosti než odpovídá danému druhu d) je nedokonalá placenta u živorodých plazů.
477. Dvouděložné rostliny: a) patří mezi vyšší rostliny b) patří mezi krytosemenné c) mají cévní svazky uspořádané do kruhu d) patří mezi ně smrk, bříza, dub.
478. Hematokrit je termín pro: a) poměr mezi objemem červených krvinek a krevní plazmy b) množství hemoglobinu v jednotce objemu krve c) kritické množství kyslíku, které ještě zaručí dýchání tkání d) kritické minimální množství krve v oběhu.
479. Odborný termín pro zástavu krvácení zní: a) homeostáza b) hemokoagulace c) hemophysis d) hemostáza.
480. Fagocytóza vyjadřuje schopnost: a) přestupovat stěnu kapilár b) přilnout k povrchu cévy c) pohltit označené či inertní částice d) shlukovat červené krvinky.
481. Vstup látek do buněk je umožněn: a) fagocytózou b) exocytózou c) migrací d) Golgiho aparátem.
482. Podíl vody na celkové hmotnosti lidského těla je asi: a) 20 % b) 60 % c) 10 % d) 30 %.
483. Pokles množství krevního barviva pod normu je: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) hemosideróza c) hemolýza d) anémie.
484. Krevní sérum získáme: a) jako tekutou složku nesrážlivé krve b) jako tekutou složku krve po jejím sražení c) centrifugací po přidání citronanu sodného d) po sedimentaci buněk v nesrážlivé krví.
485. Protlátky produkují: a) T lymfocyty b) B lymfocyty c) monocyty d) P lymfocyty.
486. Mezi buněčné elementy nepatří: a) makrofágy b) B lymfocyty c) trombocyty d) plazmatické bu%nky.
487. Většina kyslíku v krvi je: a) rozpuštěna b) vázána na bílkovinu feritin c) vázána na atomy Fe krevního barviva d) vázána na atomy železa plazmatických bílkovin.
488. Pojem homeostáza vyjadřuje: a) zástavu krvácení b) srážení krve c) stálost vnitřního prostředí d) schopnost člověka udržovat vzpřímený stoj.
489. Funkcí červených krvinek je: a) přes kyslíku b) účast na obranné proti infekci c) účast na srážení krve a zástavy krvácení d) transport žekeza.
490. Podstatou červených krvinek je: a) shlukování a rozpad bílých krvinek b) shlukování červených krvinek při smíšení krve různých krevních skupin c) shlukování červených krvinek v místě poranění cévy d) změna rozpustného fibrinogenu na nerozpustný fibrin.
491. Míza (lymfa): a) se vyskytuje jen u nižších živočichů b) obíhá v uzavřeném mízním řečišti c) vzniká filtrací v mízních uzlinách d) odvádí část tkáňového moku zpět do krve.
492. Lymfocyty T zprostředkovávají: a) buněčnou specifickou imunitní reakci b) silnější imunitní reakci c) specifickou protilátkovou imunitní reakci d) žádná z uvedených alternativ není správná.
493. Na plazmatické buňky se mění lymfocyty: a) B b) K c) T d) žádná z uvedených alternativ není správná.
494. Bílých krvinek u člověka je průměrně v 1 litru krve: a) 10 na 6 b) 5.10 na 9 c) 10 na 12 d) žádná z uvedených alternativ není správná.
495. Podstatou srážení krve je: a) přeměna fibrinu ve fibrinogenu b) přeměna fibrinogenu na fibrin c) žádná z uvedených alternativ není správná d) vzájemná reakce látek uvolněných z červených krvinek.
496. Bílkoviny v krevní plazmě jsou důležité pro: a) udržení vody v krevním řečišti b) výstup tekutiny do tkání c) udržení nesmáčenlivosti cévní výstelky d) žádná z uvedených alternativ není správná.
497. V počtu bílých krvinek u dospělého člověka: a) se výrazně liší ženy od mužů b) jsou pohlavní rozdíly c) nejsou pohlavní rozdíly d) je nejvíce lymfocytů.
498. Počet červených krvinek se zvětšuje při: a) nedostatku kyslíku b) zvýšeném tlkau kyslíku c) poklesu tlaku oxidu uhličitého d) zvětšení obsahu vody v krvi.
499. Vazbou hemoglobinu s kyslíkem vzniká: a) methemoglobin b) karboxyhemoglobin c) karbonylhemoglobin d) oxyhemoglobin.
500. Životnost lidských erytrocytů je přibližně: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) 1 rok c) 24 hodin d) 3-5 dní.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests