Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBiologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologie

Description:
obecná, evoluční, ekologie

Author:
modelky
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/04/2016

Category:
Science

Number of questions: 32
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
mezi nebuněčné organismy patří mykoplasmata rickettsie bakteriofágy spirily _.
K zásadním rozdílům mezi buňkami eukariontními a prokaryontními patří: přítomnost buněčné stěny kódování genetické informace utváření jádra struktura biomembrán žádná.
Které z uvedených historických dat je správné Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy J.D. Watson a F. Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA v r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete - ovce Dolly Luis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy žádné.
Strukturu deoxyribonukleové kyseliny objasnili v r. 1953 H.KRebs J.D. Watson a F. Crick L.C.Pauling H.G. Khorana _.
Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin in vitro v přítomnosti buňce i v buňce mrtvé jen v buňce metabolicky aktivní _.
Která z uvedených odpovědí není správná: v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciální struktury mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami _.
Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jijich stupně organizovanosti orgán--tkáň--buňka--organismus buňka--orgán--tkáň--orgánová soustava buňka--orgán--organismus--společenství organismů tkáň--orgán--organismus--buňka _.
Které z uvedených údajů o HIV viru a jeho hostitelích neodpovídají skutečnosti? HIV patří mezi retroviry, tj. jeho částice jsou vybaveny enzymem reverzní transkriptázou HIV přednostně infikuje T-lymfocyty, buňky, které secernují protilátky do krevní plazmy je původcem choroby acquired immunodeficiency syndrom (AIDS) je přenášen především krví a spermatem _.
Která z uvedených tvrzení nejsou správná? Johan Gregor Mendel objasnil zákony dědičnosti Buněčnou teorii formulovali M.J.Schleiden a Th. Schwann Princip imunizace objevil L. Pasteur Krevní oběh objevil J. E. Purkyně _.
Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu? produkce lidského insulinu v bakteriích naklonování ovečky Dolly přečtení úplné sekvence lidského genomu rozluštění genetického kódu _.
Posuďte následující výpovědi o současně probíhajících velkých epidemiích a označte, který výrok je chybný? Pravděpodobným původcem SARS(severe acute respiratory syndrome) josu coronaviry Původcem infekce AIDS(acquired immunodeficiency syndrome) je virus ze skupiny retrovirů Infekční žloutenka(hepatitis) je onemocnění vyvolané viry Původcem nemoci šílených krav (BSE, bovine spongiform encephalopathy) jsou malé RNA molekuly zvané priony _.
Nejstarší paleontologické doklady o vzniku prvních buněk nacházíme v sedimentech o stáří 1 milion let 100 milionů let 3,5 miliardy let 5 miliard let _.
Klasický neandrtálec žil před 100 000 - 35 000 lety 200 000 - 120 000 lety 300 000 lety 40 000 lety _.
Kontinuita biologického druhu je uudržována evolucí mutacemi roozmnožováním jedinců dlouhověkostí jedinců _.
Darwin považoval za hlavní faktor ovlivňující evoluci druhů mutace migraci vývojové skoky přírodní výběr _.
První eukaryontní buňky vznikly zhruba před 1,5 mld. let. Tento závěr vyplývá z následujících dokladů: měření radioaktivity C14 izotopu ve zkameňělinách mikroskopického fytoplanktonu stáří sedimentů, ve kterých se nachází mikroskopicky prokazatelné zkameněliny buněk řas aproximace podle rychlosti evoluce mnohobuněčných organismů odhad podle frekvence záměn bází v DNA v buňkách fosilií ve srovnání s buňkami současnými _.
Darwinova vývojová teorie se týkala především vzniku druhů původu života mechanismu adaptace na měnící se podmínky života vzniku variability _.
Australophithecus africanus se obecně počítá mezi živočišné předchůdce člověka. Která z uved. výpovědí o australopitékovi neodpovídá paleontologickým nálezům? měl mozkovnu o objemu asi 500 cm^3 pohyboval se bipedální chůzí používal kamenné nástroje žil před třemi až jedním milionem let _.
Která z násled. tvrzení není správné? Vprostředí bezkyslíkaté atmosféry pravěké Země vznikaly organické sloučeniny Teorii o vzniku živých organismů samooplozením vědecky vyvrátil L. Pasteur Ch. Darwin byl první, kdo vyslovil představu pozvolného vývoje druhů z jednodušších organismů Mitochondrie pravděpodobně vznikly z bakterií _.
Z následujících výpovědí vyberte správnou: Za nejstaršího známého zástupce čeledi Hominidae je považován Aegyptopithecus Hominizací došlo ke vzniku řeči Do nejstaršího pleistocénu jsou datovány nálezy australopitéků v Austrálii Nálezy Homo habilis jsou z Afriky _.
pro sapientace je charakteristické: vývoj čelních mozkových laloků změna pozice týlního otvoru na lebce vývoj mozkového kmene bipedální chůze, umožňující práci rukou _.
Vyber odpověd ve které jsou správně posloupně označeny vývojové stupně hominoidního vývoje od primitivního k vyspělejšímu: Rhamapithecus, Proconsul, Homo habilis, Homo erectus Rhamapithecus, Proconsul, Homo erectus, Homo habilis Proconsul, Rhamapithecus, Homo erectus, Homo habilis Proconsul, Rhamapithecus, Homo habilis, Homo erectus _.
Vyber odpověď, ve které jde správně za sebou zařazení člověka - tj. řád čeleď, rod, druh: Hominidae, Primates, Homo, Homo sapiens Primates, Hominidae, Homo sapiens, Homo Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens Primates, Homo, Hominidae, Homo sapiens _.
Ekologická nika druhu je dána pouze postavením druhu vůči jiným organismům je dána pouze abiotickými složkami prostředí žádná z ostatních alternativ není správná prostor, který druh zaujímá v ekosystému _.
Všechny organismy žijící společně na určitém území tvoří: zoocenózu biocenózu fytocenózu ekosystém _.
Který z následujících vysvětlení pojmu biom je správné? soubor všech jedinců biosféry soubor všech jedinců se společným genofondem soubor populací vyskytujících se na určitém místě ekosystémy se společnými znaky _.
Pro fotosyntézu je využíváno: viditelné světlo UV infračervené záření záření všech vlnových délek _.
Při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy zvyšuje snižuje nemění kolísá _.
Všichni živočichové žijící na určitém území tvoří ekosystém zoocenózu fytocenózu biocenózu _.
Ekosystémy josu definovány jako otevřené dynamické systémy se vzájemnými vztahy živých organismů a abiotických složek prostředí systémy se vzájemnými vztahy živých organismů otevřené dynamické systémy tvořené abiotickými složkami prostředí systémy zahrnující několik různých biomů _.
Která z uvedených výpovědí není správná? aprofyti se živí z odumřelých těl rostlin a živočichů paraziti odnímají živiny z organismů živých mixotrofií se živí např. masožravé rostliny fotosyntéza je jedním z příkladů heterotrofie _.
Které z následujících tvrzení není správné? plasty patří mezi látky, které lze úspěšně likvidovat pouze pomocí denitrifikačních bakterií Kyselé deště jsou způsobeny vymýváním oxidu siřičitého ze vzduchu Z radioaktivního zamoření jsou nyní nejnebezpečnější izotopy stroncia Eutrofizace vody je způsobena vysokým obsahem dusíku a fosforu _.
Report abuse Terms of use