Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONbiologie 3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologie 3

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
101. U dědičnosti, kdy je gen vázán na X chromosom, jsou jedinci s chromosomy XY: a) žádná z uvedených možností naní správná b) dominantní homozygoti c) heterozygoti d) recesivní homozygoti.
102. Mitóza se sestává z těchto fází: a) S fáze, G0, G1 a M fáze b) profáze, metafáze, anafáze a telofáze anafáze 1, telofáze I, interkinesis diplotene, pachytene, zygotene, leptotene.
103. Centromera na chromosomu má za úkol: a) undržet integritu jednotlivých chromosomů b) umožnit připojení chromosomů na dělící vřeténko v metafázi c) určit místo, které odděluje polovinu jeho genetické informace d) zabránit mitóze .
104. Pod pojmem chromatin jsou zahrnuty: a) jaderné obaly b) nukleové kyseliny a proteiny c) DNA, RNA a komplex proteinů d) proteiny obalující RNA chromosomů.
105. Profáze meiózy 1 sestává z těchto stádií: a) profáze 1, metafáze I, anafáze 1, telofáze 1 b) leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakineze c) profáze I, metafáze I, anafáze I (telofáze I je identická s profází II) d) leptotene, zygotene, kiatene, duotene.
106. Centriol je: a) mikrotubulární struktura b) část chromosomu c) důležitá při buněčném dělení d) žádná odpověď z ostatních není správná.
107. Pro mitózu platí: a) dělící vřeténko se začíná formovat v anafázi b) jadérko mizí v profázi c) interfáze nastává po skončení telofáze a končí se začátkem profáze d) jaderná membrána mizí v době telofázi.
108. Dlouhá ramena chromosomů označujeme písmenem: a) d b) q c) p d) l.
109. Downův syndrom: a) nemocní s tímto syndromem mají obvykle 47 chromosomů b) pravděpodobnost postižení se zvyšuje s věkem matky c) je způsoben trisomií chromosomu 21 d) vzniká s četností 1:10 živě narozených dětí.
110. Který/é kolektiv/y výzkumných pracovníků podal/y průkaz DNA jako nositele genetické informace: a) Griffith a spolupracovníci b) Avery a spolupracovníci c) Watson a Crick d) Hershey a Chase.
111. Genetická informace: a) je zapsána v molekulách nukleových kyselin b) je zapsána v molekulách bílkovin c) umožňuje buňce realizaci určitého znaku d) je zapsána podle biologicky téměř univerzálního klíče - genetického kódu.
112. Specifická primární struktura molekul DNA: a) zůstává nezměněna po celý život buňky b) je v dceřinných buňkách totožná s buňkou mateřskou c) se v průběhu buněčného cyklu zdvojuje - replikuje d) určuje, jaké budou morfologické a funkční znaky celého mnohobuněčného organismu.
113. Dceřinné tělové buňky organismu obsahují: a) ve srovnání s mateřskou buňkou haploidní sadu všech genů b) polovinu všech genů rodičovských gamet c) zdvojenou - replikovanou genetickou informaci buňky mateřské d) nezměněné genetické informace buňky mateřské.
114. DNA: a) je tyickým biopolymerem b) je téměř univerzálně látkovým nosičem genetických informací c) není signálem genetické informace RNA-virů d) je dobře rozpustná ve vodě.
115. Které z následujících tvrzení je správné pro eukaryotickou DNA: a) veškeré DNA kóduje proteiny b) různé oblasti DNA jsou transkribovány v různých buněčných typech c) množství DNA je proporcionelní k vývojovému stupni organismu d) žádné tvrzení není správné.
116. Které tvrzení platí pro dvouřetězcovou DNA: a) oba řetězce jsou spolu spojeny fosfodiesterickými vazbami b) vodíkové můstky spojují purin-purin, pyrimidin-pyrimidin c) vždy obsahuje stejné množství adeninových a guaninových bází d) replikuje se semikonzervativním způsobem.
117. DNA obsahuje: a) dvouřetězce nukleotidů párované kovalentními vazbami b) dusíkaté báze párované vodíkovými můstky c) paralelní řetězce bílkovin nesoucí shodnou genetickou informaci d) nukleotidy adenin, cytosin, guanin a uracil.
118. V nukleových kyselinách jsou běžné následující komplementární dvojice bází: a) A-T b) T-U c) G-C d) A-C.
119. Thymin se v DNA páruje: a) s adeninem b) s cytosinem c) s guaninem d) s uracilem.
120. K replikace DNA v živočišné buňce dochází: a) v jádře a mitochondriích b) v jádře a chloroplastech c) v cytoplasmě d) v lyzosomech.
121. Při replikaci DNA: a) se uplatňuje enzym DNA-polymeráza b) se uplatňuje komplementarita bází c) dochází ke zdvojení molekuly DNA d) se páruje adenin s guaninem.
122. Replikace DNA zajišťuje: a) identitu přenosu informace pomocí pořadí nukleotidů b) zdvojování molekuly DNA c) vznik gamet d) identitu genetické informace v dceřinných buňkách.
123. Při replikaci dvouvláknové DNA slouží jako matrice: a) obě oddělená vlákna původní molekuly DNA b) pouze jedno vlákno původní molekuly DNA c) DNA polymeráza d) vlákno RNA.
124. Funkčním přepisem strukturních genů je: a) tRNA b) mRNA c) rRNA d) cDNA.
125. Průběh transkripce je závislý na působení: a) DNA-polymeráz b) RNA-polymeráz c) N-acetyl-d-galaktosamin transferázy d) aminoacil-tRNA-syntetázy.
126. Transkripcí rozumíme přepis genetické informace z: a) mRNA do peptidu b) DNA do DNA c) DNA do mRNA tRNA do peptidu.
127. Transkripce: a) je zprostředkována reverzní transkriptázou b) postupuje po kódujícím (sense) řetězci ve směru od 5k' 3' c) na stejném genu může probíhat odlišně v různých tkáních d) vede k produkci identické molekuly DNA.
128. Při transkripci je k DNA bázi A komplementární v mRNA: a) U b) T c) A d) C.
129. Mediátorová RNA (mRNA): a) se aktivně uplatňuje v transkripci b) vzniká translací c) se replikuje v anafázi d) se aktivně uplatňuje při proteosyntéze .
130. Ribosomální RNA (rRNA) vzniká: a) transkripcí b) translací c) replikací d) proteosyntézou.
131. rRNA se syntetizuje: a) v endoplasmatickém retikulu b) v ribosomech c) v cytoplazmě d) v jadérku, které je uloženo v jádře.
132. Transferová RNA (tRNA): a) se aktivně uplatňuje při čtení informace zapsané do mRNA b) se přepisuje v ribosomech c) vzniká replikací d) je iniciačních faktorem reversní transkripce.
133. Minoritní dusíkaté báze se nejčastěji vyskytují v: a) tRNA b) mRNA c) rRNA d) DNA.
134. Translace je proces: a) překládání informace uložené v mRNA do pořadí aminokyselin vznikající bílkoviny b) přepisu mRNA do pořadí aminokyselin vznikajícího polypeptidového řetězce c) překládání informace uložené v mRNA do pořadí dusíkatých bází v rRNA d) přepisu strukturních genů do mediátorové RNA.
135. Translací rozumíme překlad genetické informace z: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) DNA do mRNA c) DNA do rRNA d) peptidu do tRNA.
136. Transferová RNA (tRNA) se aktivně uplatňuje při: a) translaci b) transkripci c) replikaci d) proteosyntéze .
137. Úsek určitého genu má sled nukleotidů ...ATGCGCCGCTCAAGACTT...: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) pořadí nukleotidů v mRNA, která vznikla jeho transkripcí je ATGCGCCGCTCAAGACTT c) jeho transkripce a translace povede ke vzniku polypeptidu a 6 aminokyselinách d) pořadí dusíkatých bází v jeho tRNA transkriptu je TACGCGGCGAGTTCTGAA.
138. Peptidový řetězec o 666 aminokyselinách je: a) zakódován v sekvenci o 222 tripletech nukleotidů b) kódován strukturním genem o sekvenci 666 nukleotidů c) kódován sekvencí, jejích příslušná dvouřetězcová DNA má molekulovou hmotnost asi 3,3x10 na 5 d) žádná z uvedených alternativ není správná.
139. Vyštěpování intronů: a) umožňuje větší variabilitu syntézy proteinů b) je typické pro cytoplasmatickou DNA c) probíhá před transkripcí d) probíhá po translaci.
140. Exony jsou: a) kódující sekvence genu b) příkladem DNA, která nemá genovou funkci c) z primárního transkriptu (pre-mRNA) strukturních genů velmi přesně vystřiženy d) nejen transkribovány, ale i překládány .
141. Jsou tyto poznatky o fungování genomu pravdivé: a) jen asi 7 % až 28 % jaderné DNA v savčích buňkách je přepisováno do RNA (všech typů) b) 93 % až 99 % savčí genomové DNA funguje jako geny c) v jaderném genomu člověka je asi 3 000 000 genů d) část jaderné DNA má funkce regulačních genů, užívá se též termínu regulační (signální) sekvence.
142. Kodon: a) je trojice nukleotidů v DNA a (po transkripci) v mRNA b) specifikuje v primární struktuře DNA peptidové zařazení tří sousedních aminokyselin c) tvoří čtveřice dusíkatých bází (T, resp. U, dále A, C a G) d) je jednotkou genetického kódu.
143. Počet různých kodonů je: a) 4 b) 16 c) 32 d) 64.
144. Genetický kód: a) určuje syntézu proteinu b) je degenerovaný c) kóduje 64 aminokyselin d) je čten v tripletech .
145. Kodon UUU kóduje aminokyselinu fenylalanin u člověka, drosofily, kukuřice, E. coli a ředkvičky. To dokládá, že genetický kód je: a) degenerovaný b) nepřesahující c) universální d) nespecifický.
146. Které tvrzení nejlépe charakterizuje genetický kód: a) je identický pro syntézu proteinů v jádře i mitochondriích b) je překládán do aminokyselinových sekvencí pomocí RNA polymerasy c) počet kodonů a aminokyselin si odpovídá d) je tvořen triplety o třech nukleotidových bazích.
147. Iniciační kodon molekuly mRNA je v buňkách eukaryot: a) AUG b) GUG c) GGU d) ACA.
148. Jestliže se do místa A na ribosomu posune kodon UUU mRNA, bude se s ní komplentárně párovat tRNA s antikodonem: a) UUU b) AAA c) TTT d) GGG.
149. Modifikace a adaptace: a) se řídí pravidly mendelismu b) se týkají jen fenotypu buněk, orgánů či organismů, do jejich genotypů nezasahují c) jsou určeny polygenně d) jejich podstatou jsou vždy mutace; vlivem těchto mutací proběhnou v síti alternativních metabolických dějů je některé.
150. Při mutaci, kde je zaměřen v DNA jeden nukleotid jiným: a) může být zařazen do polypeptidu jiná aminokyselina b) může být zařazena do polypeptidu stejná aminokyselina c) může být syntéza polypeptidu ukončena d) mohou být zařazeny do polypeptidu dvě aminokyseliny.
Report abuse Terms of use