option
My Daypo

biologie 8

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologie 8

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
351. Membránovým potenciálem rozumíme: a) schopnost buněčné membrány vázat antigen b) rozdíl elektrického náboje na zevní a vnitřní straně buněčné membrány c) schopnost buněčné membrány vázat protilátky d) malou převahu záporně nabitých iontů uvnitř buňky, zevně malou převahu kladných iontů.
352. K+ je typickým iontem: a) extracelulárním b) intracelulárním c) nemá v buňce prakticky význam d) intra i extracelulárním.
353. Mezi makroergické sloučeniny patří především: a) glukózo-6-fosfát b) glykogen c) ATP d) nukleové kyseliny.
354. Přenašeče elektronů při aerobní respiraci jsou v buňkách eukaryot vestavěny do: a) membrány mitochondrií b) cytoplasmatické membrány c) jaderné membrány d) membrány endoplasmatického retikula.
355. Buňky se vzájemně rozeznávají na základě: a) protilátek buněčné membrány b) antigenních vlastností buněčné membrány c) vlastností lipidové dvojvrstvy d) receptorů buněčného jádra.
356. Lyzogenní cyklus bakteriofág: a) je typický pro mírné membrány b) je typický pro virulentní fágy c) je charakterizován vznikem profága d) žádná z uvedených alternativ není správná.
357. Při transdukci u bakterií může být přenesen (a): a) jak fragment chromosomální tak plazmidové DNA b) pouze plazmidové DNA a nikoliv chromosomální c) pouze chromosomální DNA a nikoliv plazmidové d) pouze plazmidové RNA.
358. Opakovaným příbuzenským křížením rostlin vznikají: a) klony b) čisté linie c) kultivary d) pouze dominantní homozygoti.
359. U bakterií existuje: a) parasexuální rekombinace b) rekombinace DNA obdobná crossing-overu c) přenos molekuly DNA bez kontaktu dvou bakterií d) pouze nepohlavní způsoby rozmnožování.
360. Plazmidy: a) mohou být využity pro syntézu produktů cizích genů b) jsou využívány jako klonovací vektory c) izolovaná DNA plasmidu může být linearizovaná d) mají zásadní význam pro existenci bakterie.
361. Kmeny bakterií, produkující lidský růstový hormon: a) mají rekombinantní plasmidovou DNA b) obsahují primární strukturu lidské DNA c) vznily samovolně v bakteriálních koloniích d) jsou příkladem transformace bakteriální buňky lidskou DNA.
362. Zárodečný vývoj závisí: a) pouze na asynchronním dělení buněk b) na množství a způsobu uložení žloutkové rezervy c) přesunech buněčných komplexů d) na kaskádě induktivních dějů, na kterých se podílejí povrchové nebo signální molekuly.
363. Stárnutí je provázeno: a) snižováním počtu vysoce diferencovaných buněk b) poškozováním mitochondriální DNA volnými radikály c) zvyšováním počtu mutací v buňkách d) zkracováním koncových úseků DNA lineárních chromosomů.
364. Mezi vitamíny řadíme: a) kyselinu listovou b) tokoferol, který působí jako antioxidant c) melanin d) kyselinu retinovou.
365. Endoplasmatické retikulum: a) rozlišujeme hladké a hrubé b) se účastní proteosyntézy c) je síť membrán, kde může probíhat syntéza sacharidů d) obsahuje lysosomy.
367. Na základě sekvence rRNA malých ribozomových podjednotek rozdělujeme buněčné živé soustavy: a) na prokaryota a eukaryota b) do tří domén c) na bakterie, archea a eukaryota d) na jednobuněčné a mnohobuněčné.
368. Houby (Fungi): a) jsou heterotrofní b) tělo tvoří stélka složená z hyf c) jsou vždy mnohobuněčné d) rozmnožují se výtrusy.
369. Viry: a) jsou prokarotní b) jsou nebuněčné živé soustavy c) jsou schopné samostatné translace d) v syntéze proteinů jsou závislé na hostitelských buňkách.
370. Mezi jedovaté houby patří: a) hřib kovář b) pavučinec plyšový c) muchomůrka zelená d) muchomůrka růžovka.
371. Doména Eukarya: a) má buňky s jádrem ohraničeným jadernou membránou b) má jádro dělící se mitoticky c) má v buňkách mitochondrie a u některých zástupců plastidy d) podle současných poznatků se dělí na 5 říší (prvoci, chromista, rostliny, houby, živočichové).
372. Krásnoočka (Euglenozoa): a) mají všichni chloroplasty b) mají chloroplasty získané sekundární endosymbiozou c) mají světločivnou organelu (stigma) d) zahrnují významné parazity člověka.
373. Kořenonožci (Rhizopoda): a) tvoří panožky sloužící k pohybu a fagocytóze b) některé mají schránky c) žijí všichni volně d) někteří žijí paraziticky.
374. Mezi bičíkovce (Mastigophora) patří: a) měňavka úplavičná b) lamblie střevní c) trypanosoma spavičná d) krásnoočko (Euglena).
375. Vločkovci (Placozoa): a) mají paprsčitě souměrné tělo b) mají nesouměrné tělo c) mají dvě vrstvy buněk d) jsou nejjednodušším typem skupiny Metazoa.
376. Mezi prvoústé (Protostomia) patří: a) ploštěnci (Plathelminthes) b) měkkýši (Mollusca) c) strunatci (Chordata) d) členovci (Arthropoda).
377. Mezi hlístice (Nematoda) patří: a) motolice b) háďátko řepné c) škrkavka d) tasemnice.
378. Houby (Porifera): a) se živí mikroskopickou potravou b) zabíjejí kořist žahavými buňkami c) pohlcují potravu pomocí límečkových buněk d) mají difúzní nervovou soustavu.
379. Krevnička močová (Schistosoma haematobium): a) patří mezi motolice b) patří mezi tasemnice c) vyvolává u člověka bilharziózu d) vyskytuje se i na našem území.
380. Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis): a) má výraznou rodozměnu b) je lidským parazitem c) má mezihostitele několika živočišných druhů d) infekce může u těhotných vyvolat potrat.
381. Žahavci: a) mají tělo tvořené ektodermem a entodermem, mezi nimiž je mezoglea b) mají trávicí dutinu typu láčky c) někteří mají komorové oči d) u některých skupin se v životním cyklu střídá stádium polypa a medúzy.
382. Houby (Porifera) se mohou rozmnožovat: a) výhradně nepohlavně b) pučením c) přes stádium pohyblivé larvy d) tvorbou gemulí.
383. Korálnatci (Anthozoa): a) mají v životním cyklu stádium medúzy b) jsou všichni trvale přisedlí c) žijí pouze v moři d) zahrnují korály a sasanky.
384. Tělo hub (Porifera) je tvořeno: a) povrchovou a vnitřní vrstvou buněk, mezi nimiž je vrstva mezogley b) ektodermem, entodermem a mezodermem c) jednou vrstvou buněk různé diferencovaných d) křemičitou schránkou vyplněnou nediferencovanými buňkami.
385. Říše rostliny (Plantea): a) jsou převážně fotoautotrofní b) mají chloroplasty s dvojitou membránou uložené volně v cytoplazmě c) zásobní látkou je škrob d) všichni zástupci mají tělo rozčleněné na kořen, stonek a listy.
386. Sinice (Cyanobakteria): a) jsou fotoautotrofní b) obsahují stejné asimilační pigmenty jako zelené rostliny c) obsahují chlorofyl a a fykobiliproteiny d) některé druhy tvoří při přemnožení tzv. vodní květ.
387. Zygomycety (Zygomycetes): a) jsou většinou saprofytní b) zástupcem je např. plíseň hlavičková (Mucor mucedo) c) množí se jen pohlavně d) pohlavní rozmnožování zahrnuje splývání haploidních mycelií dvou různých jedinců.
388. Štětičkovec (Penicillium notatum): a) je houba vřeckovýtrusá (Ascomycetes) b) se může množit konidiemi c) je důležitý pro výrobu antibiotik d) je důležitý pro výrobo alkaloidů.
389. Lišejníky (Lichenes) mohou vznikat symbiózou: a) houby a řasy b) houby a sinice c) houby a mechorostu d) houby a vy\šší rostliny.
390. Houby působí v přírodě jako: a) destruenti b) saprofyti c) paraziti d) symbioti.
391. Kvasinka pivní: a) patří mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota) b) množí se výhradně nepohlavně, a to pučením c) obsahuje vitamíny skupiny B d) rozkládá cukry na alkohol a oxid uhličitý.
392. Vyšší rostliny (Cormophytae): a) jsou až na výjimky fotoautotrofní b) mají chlorofyl a i b c) mají otevřenou mitózu d) z životním cyklu převládá diploidní fáze s tělem rozlišeným na kořen, stonek a listy.
393. Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica): a) způsobuje těžké střevní onemocnění b) je přenášena krev sajícím hmyzem c) šíří se cystami odcházejícími se stolicí d) rozrušuje enzymaticky střevní sliznicí.
394. U krvinkovek (Plasmodium): a) část jejich vývoje probíhá mimo hostitele (volně) b) necházíme metagenesu c) je pouze jeden hostitel d) se vytvářejí panožky.
395. Krvinkovky (Plasmodium) prodělávají vývoj: a) v červených krvinkách člověka a v těle komára rodu Anopheles b) v červených krvinkách člověka a těle mouchy tsetse c) pouze v črvených krvinkách člověka d) pouze v bílých krvinkách člověka.
396. Tasemnice bezbranná (Taeniarhynchus saginatus): a) cizpassí jako dospělec ve střeve člověka b) množí se nepohlavně c) jejím mezihostitelem je hovězí dobytek d) mezihostitelem je prase domácí.
397. Členovci (Arthopoda): a) se liší od kroužkovců (Annelida) heteronomním článkování b) zahrnují podkmeny trojlaločnatci, klepítkatci, korýši a vzdušnicovci c) mají cévní soustavu uzavřenou d) mají povrch těla krytý kutikuloi.
398. Motolice (Trematoda): a) patří mezi hlísty b) patří mezi ploštěnce c) mají trávicí soustavu podobnou ploštěnkám d) nemají trávicí soustavu, přijímají živiny povrchem těla.
399. Roup dětský (Enterobius vermicularis): a) parazituje ve střevě člověka b) je velmi běžný v dětské populaci c) se k člověku nejčastěji dostává přes domácí zvířata jako mezihostitele d) dosahuje velikosti zhruba 20-40cm.
400. Vlasovec mízní (Vouchereria bancrofti): a) parazituje v cévních svazcích rostlin b) působí elefantiázu u člověka c) vyskytuje se běžně na našem území d) má za mezihostele komára.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests