option

Biologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologie

Description:
SZZ otázky z minulých let

Author:
anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/06/2015

Category:
Science

Number of questions: 124
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mikroklky mají: adipocyty enterocyty Sertoliho buňky pneumatocyty.
U bifaciálního listu platí: Příčný řez listem nelze rozdělit na dvě přibližně stejné poloviny. Zřetelně rozlišena strana adaxiální a abaxiální. Příčný řez listem lze rozdělit jednou rovinou souměrnosti na dvě přibližně shodné části – monosymetrická souměrnost, 2 stejné strany.
V řídkém vláknitém pojivu najdeme: adipocyty chondrocyty hepatycyty erytrocyty.
Který prvek se nejhůře transportuje ze starých do mladých listů? draslík vápník hořčík dusík.
Oxidace probíhá v: mitochondriích chloroplastech ribozomech lysozomech.
Jednu membránu má: mitochondrie chloroplast jádro vakuola.
Vyberte odpověď, kde nejsou všichni savci pouze z jedné hlavních 4 skupin placentálů: gibon+tana+letucha+netopýr slon+daman+kapustňák+bércoun netopýr+kůň+luskoun+pes veverka+lemur+člověk+zajíc.
Kam patří beruška vodní? Isopoda Amphipoda Euphausiacea Decapoda.
Co je soredie? Drobné práškovité částice sloužící k vegetativnímu rozmnožování lišejníků. Drobné práškovité částice sloužící k pohlavnímu rozmnožování lišejníků. Drobné práškovité částice sloužící k vegetativnímu rozmnožování kapraďorostů. Drobné práškovité částice sloužící k pohlavnímu rozmnožování kapraďorostů.
Tři základní živiny, jejichž nedostatek často limituje primární produkci, jsou: dusík, fosfor, draslík kyslík, vodík, uhlík vápník, hořčík, železo uhlík, dusík, síra.
Znaky Fabaceae: palisty, květenství hrozen, listy střídavé, plod lusk, květ symetrický nemají palisty, květenství hrozen, listy střídavé, plod bobule, květ asymetrický palisty, květenství okolík, listy vstřícné, plod lusk, květ symetrický nemají palisty, květenství okolík, listy vstřícné, plod bobule, květ asymetrický.
Kormus rostlin je tvořen: diploidními diferencovanými pletivy diploidními nediferencovanými pletivy haploidními diferencovanými pletivy haploidními nediferencovanými pletivy.
Co je periderm? druhotné krycí pletivo rostlin nejsvrchnější vrstva kůže živočichů rostlinné pletivo, pomocí něhož vzniká sekundární dřevo a sekundární lýko složka primitivních vodivých pletiv u kapraďorostů a nahosemenných rostlin.
Uzavřený kolaterální cévní svazek: stonek jednoděložných stonek nahosemenných a dvouděložných kořen dvouděložných listy jednoděložných.
Co nepatří mezi vnitrodruhové interakce? kanibalismus komensalismus altruismus kompetice.
Bazidie se u žampionů tvoří: v pokožce v glebě v myceliu v sporangiu.
Pýchavka patří do: Agaricales Boletales Thelephorales Russulales.
Co nezvyšuje krevní tlak? zvýšený osmotický tah krve vazodilatace periferních cév zvýšení sympatiku zvýšení zpětné resorpce vody v ledvinách.
Afinita hemoglobinu k O2 roste při: nižším pH vyšší nadmořské výšce vyšším obsahu CO2 nižší teplotě.
Jak se převážně transportuje CO2 v krvi? navázaný na bílkoviny navázaný na hemoglobin rozpuštěný jako hydrogenouhličitanový iont.
Jak se vstřebávají tuky? pomocí lipáz v tenkém střevě v žaludku při nízkém pH navázané na polární látky v játrech díky žluči.
Co nemají ptáci? furcula crista sterni processi unicati glochidium.
Co je společným znakem Heterokontophyta? zásobní látkou je laminaran pohyb pomocí panožek parazitické organismy pouze nepohlavní rozmnožování.
Které buňky mají zásobní látku glykogen? pouze živočišné rostlinné a buňky hub živočišné a buňky hub pouze rostlinné.
Co způsobuje inzulin? snižuje hladinu cukru v krvi zvyšuje hladinu cukru v krvi ovlivňuje rychlost látkové výměny působí na parasympatikus.
Operculum najdeme u: Prosobranchia Coleoptera Annelida Hymennoptera.
Kdo má metanefridie? Heteroptera Amniota Insecta Mollusca.
Kdo je definitivním hostitelem Plasmodium falciparum? Anopheles Triatoma člověk prase.
U některých kroužkovců se vyskytuje larva: Zoea Miracidium Trochofora Glochidium.
Třída Selaginellopsida má: biciliátní spermatozoidy a heterosporická sporangia spermatozoidy polyciliátní v antheridiu zpeřený sporofor s přisedlými výtrusnicemi eusporangiátní elipsoidní sporangia s podélnou dehiscencí.
Kdo nepatří mezi Branchiopoda? Anostraca Notostraca Cladocera Ostracoda.
Vyberte skupinu druhů hmyzu, kteří mají pouze proměnu nedokonalou: splešťule, bruslařka, štěnice, kobylka, cvrček, šváb rus, motýl, blecha, vosa, slunéčko, kobylka moucha, saranče, ploštice, mravenec, včela, vážka ruměnice, kněžice, splešťule, saranče, potápník, motýlice.
Kdo má kosmoidní šupiny: Sarcopterygii Chondrostei Teleostei Actinopterigii.
Kdo má párové plicní vaky: Actinopterygii Chondrostei Cladistia Teleostei.
Kam nepatří člověk? Sarcopterygii Primates Diapsida Earchontoglires.
Co nepatří mezi účinky etylenu? urychlení zrání opad listů zpomalování prodlužovacího růstu dormance pupenů.
Derivát škáry: rybí šupina chlup krunýř želvy kožní žlázy.
Čím je dána účinnost prosté difuze? plochou a vzdáleností účinností membránových pump a koncentrací látky účinností membránových pump a plochou, kde difúze probíhá.
Jak se nejdřív projeví nedostatek vody v rostlině? snížení turgoru zastavení růstu zrychlení osmotických dějů hlubší kořenění.
Gyneceum u Magnoliaceae je: apokarpní cenokarpní.
Květenství u Asteraceae je: úbor okolík hrozen hlávka.
Když se ukládá lignin, tak se to nazývá: dřevnatění suberinizace kutinizace.
Kolik % zářená je maximálně využito fotosyntézou? 5 % 10 % 25 % 50 %.
Který z následujících druhů je vývojově nejbližší člověku? plch kapustňák lenochod delfín.
Vyber správné tvrzení o Charophyceae: chloroplasty mají dvě membrány monadoidní či rhizopodová stélka mikroskopické organismy rozmnožování pouze nepohlavní.
Kdo nemůže být konzumentem 2. řádu? predátor zoofág carnivor herbivor.
Saccharomycetes: jednobuněčná Eumycota mnohobuněčná Eumycota mnohobuněčná Oomycota jednobuněčná Oomycota.
Do kterého taxonu nepatří blešivec potoční? Amphipoda Isopoda Malacostraca Arthropoda.
Který z následujících ptáků není pěvec: krutihlav drozd havran sýkora.
hadrocentrický cévní svazek floém obklopuje xylém xylém obklopuje floém.
Monocyt je: makrofág mikrofág granulocyt hepatocyt.
Genom viru chřipky je tvořen: pozitivní nesegmentovanou RNA negativní nesegmentovanou RNA pozitivní segmentovanou RNA negativní segmentovanou RNA.
Je- li přítomna část chromozomu třikrát, nazýváme to: triplikace triplicita trizomie triploidie.
Korepresor má mimojiné tyto vlastnosti: uvolňuje CAP z operátoru váže se na induktor a uvolňuje ho z operátoru uvolňuje represor z operátoru váže se na represor a aktivuje ho k vazbě na operátor.
Mesozómy se vyskytují u: jednobuněčných řas prvoků kvasinek bakterií.
Součástí buněčné stěny Gram pozitivních bakterií je: peptidoglykan hydrofilní póry vnější membrána tukové pouzdro.
Mezi struktury obecně se vyskytující u bakterií patří: lyzozómy chromoplasty cytoplazmatická membrána poriny v karyotéce.
Která z uvedených buněčných struktur patří mezi membránové organely: cytoskelet ribozómy mitochondrie tukové kapénky.
Fotosyntetické pigmenty jsou lokalizovány v: mitochondriích plastidech vakuole diktyozomech.
Které buněčné struktury tvoří dělící vřeténko? mikrofilamenta flagelinová vlákna mikrotubuly aktinomyosinové komplexy.
Konidie jsou: pohlavní spory, vznikající mitoticky pohlavní spory, vznikající meioticky nepohlavní spory, vznikající mitoticky nepohlavní spory, vznikající meioticky.
Stroma je sterilní útvar: na němž se vytvářejí ložiska konidií sloužící k přetrvání nepříznivého období tvořený pletivy houby i její hostitelské rostliny nesoucí na sobě nebo v sobě plodnice.
Gametofytem v životním cyklu rašeliníků je: spora rostlina s lodyžkou a lístky rostlina s rhizoidy, lodyžkou a lístky štět s tobolkou.
Samičímu gametofytu krytosemenných rostlin odpovídá: vajíčko mnohobuněčný nucelus 4 jaderný mladý zárodečný vak 8 jaderný zralý zárodečný vak.
Lusk, plod u zástupců čel. Fabaceae (bobovité), vzniká z gynecea: cenokarpního 1plodolistového cenokarního víceplodolistového apokarpního 1plodolistového apokarpního 2plodolistového.
Průvodní buňky jsou součástí: xylémové části cévního svazku meristematickéko pletiva kořene floémové části cévního svazku hypodermis.
Plodem u čel. Cucurbitaceae jsou: malvice bobule nažky tvrdky.
Jakou zvláštností se vyznačuje pyl většiny zástupců odd. Pinophyta? má dlouhé jehlicovité výrůstky má 2 vzdušné vaky je nadprůměrne lepkavý tvoří brylky.
Při meioze buňky v samičí gonádě živočichů vzniknou: čtyři plnohodnotné buňky s polovičním počtem chromozómů jedna plnohodnotná buňka a dvě až tři reziduální tělíska dvě plnohodnotné buňky a žádná reziduální tělíska samičí pohlavní buňky meiozou nevznikají.
Synapse: je šíření vzruchu po nervovém vlákně je šíření vzruchu po svalovém vlákně se vyskytují jen u obratlovců umožňuje přenos informace mezi neurony prostřednictvím mediátoru.
Schwannova buňka patří mezi: kostní buňky zárodečné krevní buňky gliové buňky nervové tkáně fagocytující buňky obranného systému.
Mícha: je součástí tzv. mozkového kmene má šedou hmotu uvnitř a bílou zevně má šedou hmotu zevně a bílou uvnitř se vzácně vyskytuje i u hlavonožců.
V živočišném těle jsou schopné produkovat vlákna: granulocyty erytrocyty hepatocyty fibrocyty.
Embryonálním základem pro vznik dlouhých kostí je nejčastěji chrupavka: vazivová elastická hyalinní parenchymová.
Axopodie mají: obrvení (Cilliophora) dírkonošci (Foraminiferida) krytenky (Testacea) slunivky (Heliozoa).
Spavou nemoc působí: ničivky (r. Leishmania) trypanozómy (r. Trypanosoma) krvinkovky (r. Plasmodium) kokcidie (r. Eimeria).
Cnidocyty mají: měkkýši (Mollusca) tasemnice (Cestoda) korálnatci (Anthozoa) houbovci (Porifera).
Miracidium je larva: motolic (Trematoda) dravých ploštěnek (Turbelaria) tasemnic (Cestoda) žábrohlístů (Monogenea).
Dočasné víčko (epifragmu) mohou vytvářet: stopkoocí plži (Stylommatophora) spodnoocí plži (Basommatophora) předožábří plži (Prosobranchiata) někteří mlži (Bivalvia).
Glochidium je larvální stadium: škeble rybničné (Anodonta cygnea) nezmara obecného (Hydra vulgaris) hlemýždě zahradního (Helix pomatia) čolka velkého (Triturus cristatus).
Chelicery a pedipalpy mají: stonožkovci (Myriapoda) šestinozí (Hexapoda) drápkovci (Onychophora) pavoukovci (Arachnida).
Ephippium vzniká u: žábronožek (Anostraca) lasturnatek (Ostracoda) perlooček (Cladocera) desetinožců (Decapoda).
Vývoj krabů (Brachyura) probíhá: přes larvu – zoea přes larvu - nauplius mají proměnu dokonalou s klidovým stadiem přímo.
Statoblasty lze nalézt u: sladkovodních mechovců (Bryozoa) perlooček (Cladocera) sladkovodních houbovců (Porifera) rakovců (Decapoda).
Dýchací barvivo hemoglobin je obsaženo v: hemolymfě včely hemolymfě hlemýždě krvi žížaly hemolymfě škeble.
Kutikulu hmyzu vytvářejí: buňky pláště buňky tukového tělesa buňky nervové buňky epidermis.
Proudový orgán (postranní čára) ryb: má funkci smyslového i exkrečního orgánu se vyskytuje pouze u ryb s nedokonalým nebo zakrnělým sluchovým orgánem slouží rybám a larválním stadiím obojživelníků k vnímání vlnění vody, rozdílu vodního tlaku a rozeznávání překážek je tvořen kanálkem v kůži spojeným s okolním prostředím otvůrky v šupinách a sloužícím jako pomocný dýchací orgán ryb.
Mezodermálního původu je: plazí šupina ptačí pero savčí chlup rybí šupina.
K ptákům veslonohým patří: potápka kormorán kachna lyska.
Mezi ocasaté obojživelníky nepatří: čolek velký macarát jeskynní mlok skvrnitý ještěrka obecná.
Ktenoidní šupiny mají ryby: lososovité kaprovité sumcovité okounovité.
Jařmové oblouky chybí: rejskovitým krtkovitým hrabošovitým netopýrovitým.
Utajené oplození je typické pro: netopýry hmyzožravce hlodavce zajícovce.
Na tvorbě buněčné stěny se podílejí: Golgiho aparát mitochondrie chloroplasty ribozómy.
Promeristém je tvořen: kolenchymem prokambiem iniciálami průvodními buňkami.
Nejblíže příbuzní hadům: leguán ještěrka slepýš krokodýl.
Antigeny vyvolávají imunitní reakci proti: sobě samým B lymfocytům plazmatickým buňkám protilátkám.
Co je pravda: mihule nemají lebku sliznatky nemají lebku mihule nemají obratle sliznatky nemají obratle.
Ozářením chloroplastů dochází ve stromatu k: zvýšení pH větší koncentrace solí snížení pH zastavení přenosu fosforečnanů.
Objem buněk v hypodermis listů je dán: obsahem vápníku intenzitou fotosyntézy obsahem anthokyanů vlhkostí vzduchu.
Epithem je: pletivo na povrchu listů pletivo v průduchové štěrbině pletivo kryjící ukončení tracheid nad hydatodami.
Lycopodiophyta jsou hetero- i izosporické semenné pouze izosporické pouze heterosporické.
Dormanci vyvinutého embrya vyvolává: k. abscisová cytokininy ethylen k. indolyloctová.
Buňka o větším objemu oproti druhé má: větší poměr povrch/objem hůř termoreguluje menší poměr povrch/objem větší příjem živin díky většímu povrchu.
Nepohlavní rozmnožování u Porifera - houbovci mikrosklery amfidisky gemule statocysty.
Rozklad chrupavky a kosti způsobují: chondroblasty krevní buňky osteoklasty monocyty.
Parožnatky (Chara) mají: sifonální stélku impregnovanou oxidem křemičitým heterotrichální stélu impregnovanou uhličitanem vápenatým heterotrichální stélku inkrustovanou oxidem křemičitým heterotrichální stélku inkrustovanou uhličitanem vápenatým.
Na termoregulaci těla se nepodílí vylučovací soustava trávicí soustava reprodukční soustava imunitní systém.
Buňky neurální lišty se nepodílejí na vzniku pokožky+pigmentů endokrinních žláz žaber a plic.
Leptocentrický cévní svazek xylém kolem floému xylém chybí floém chybí floém kolem xylému.
Co nepatří mezi nálevníky vířenka brousilka slávinka slávička.
Blešivec potoční se řadí do: stejnonožci různonožci klanonožci.
Fotoreceptor obrněnek ocellus ejektosom.
Nepohlavní fáze životního cyklu Apicomplexa se nazývá: syzigie sporogonie konjugace gametogonie.
Muchomůrka (Basidiomycota) se rozmnožuje somatogamii, což je splývání dikaryotních buněk splývání samčích a samičích bazidií splývání diploidních buněk mycelií spermacie s jádrem v oogoniu.
Pro nepohlavní rozmnožování rostlin je typické: splývání gamet za vzniku zygoty střídání pohlavní a nepohlavní fáze tvorba spor.
Vazodilatace(roztažení cév) cév způsobuje zvýšení tepelných ztrát zvýšení bazálního metabolismu snížení tepelných ztrát snížení bazálního metabolismu.
Jehličnany mají květy: v jednopohlavních strobilech v oboupohlavních strobilech.
Voda se pohybuje rostlinou: pouze akvaporíny proti koncentračnímu spádu z míst s vyšším vodním potenciálem do míst s nižším vodním potenciálem z míst s nižším vodním potenciálem do míst s vyšším vodním potenciálem vždy pozitivně gravitropicky.
Mediátorová RNA se syntetizuje: na pozitivním DNA-řetězci od jeho 5´-konce na negativním DNA-řetězci od jeho 3´-konce na pozitivním řetězci od jeho 3´-konce na negativním řetězci od jeho 5´-konce.
Rostlinné pletivo, jehož tenkostěnné buňky jsou protáhlé v jednom směru, se nazývá: kolenchym parenchym prozenchym aerenchym.
Radiální cévní svazek je charakteristický pro stavbu: listu kořene stonku řapíku.
Které buňky vytvářejí kost? lipoblasty osteoblasty chondroblasty chordoblasty.
Libeček, anýz a fenykl patří do čeledi: hluchavkovité (Lamiaceae) miříkovité (Apiaceae ) hvězdnicovité (Asteraceae) bobovité (Fabaceae).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests