option
My Daypo

Biologie - neživá příroda

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologie - neživá příroda

Description:
Test státnice

Author:
Terez
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2023

Category:
Science

Number of questions: 62
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
mořské ryby hypertonické hypotonické isoosmotické.
ultimobranchiální žlázu (endokrinní) mají: plazi obojživelníci savci ryby.
biotop-užovka hladká: pole les louka voda.
biotop-užovka podplamatá: pole les louka voda.
biotop-norník rudý: pole les louka voda.
biotop-drozd: pole les louka voda.
biotop-myšice temnopásá: pole les louka voda.
biotop-myšice malooká: pole les louka voda.
hyostylní lebka: paryby, kostaté ryby chrupavčité ryby obojživelníci plazi.
wolfovy chodby jako chámomočovod ryby pouze obojživelníci paryby a někteří obojživelníci plazi.
Wolfovi chodby jako močovod obojživelníci, plazi plazi, ptáci, savci obojživelníci, ptáci, savci ryby, obojživelníci, plazi.
urofýzu jako žlázu s vnitřní sekrecí mají: ptáci obojživelníci paryby ryby.
z cieolomi (mezoblastu) se vyvinulo: škára, kosti, svaly pokožka, škára, kosti škára, svaly, neurální trubice.
Do tektosilikátů patří: grafit chalkopyrit živec ametyst.
Jaká soustavá má všechny úhly 90° a všechny délky různé: krychlová rombická šesterečná trigonální.
Andezit má obsah křemene: do 5% nad 5% 10% 15%.
minerální voda obsahuje... minerálních látek na 1 litr: 50 mg do 1g nad 1g 2g.
Které silikáty vytváří nekonečné řetězce? tektosilikáty cyklosilikáty sorosilikáty inosilikáty.
které vrásnění souvisí s Českým masívem? hercynské variské alpinské.
Který uhličitan obsahuje nejvíce Cu? kalcit dolomit azurit.
sedimenty složené z částic větších než 2mm označujeme? aleurity psamity psefity pelity.
Himaláje vznikly: stažením dvou oceánských desek stažením dvou kontinentálních desek stažením oceánské a kontinentální desky.
Mezi fylosilikáty patří: mastek,slída živce, křemen olivín, granát beryl, skoryl.
Bazické až ultrabazické magma bohaté SiO2, bohaté MgO a FeO bohaté SiO2, chudé MgO a FeO chudé SiO2, chudé MgO a FeO chudé SiO2, bohaté MgO a FeO.
Kdy vymřeli dinosauři? trias jura křída.
Paleozoikum datujeme: 645-350 mil.let 545-250 mil.let 454-250 mil.let 354-150 mil. let.
Proterozoikum datujeme: 470-200 mil.let 545-250 mil.let 2500- 540 mil.let 1500-630 mil. let.
Kadomské vrásnění proběhlo v: paleozoiku mezozoiku proterozoiku kenozoiku.
Karpatská předhlubeň je vyplněna: mořskými a sladkovodními sedimenty třetihorního stáří mořskými a sladkovodními sedimenty druhohorního stáří mořskými a sladkovodními magmatity třetihorního stáří mořskými a sladkovodními magmatity druhohorního stáří.
Mezi nejvíce zastoupené prvky v kontinentální kůře patří: Se, N, O Mg, Si, O Si, O, Al.
průměrná mocnost oceánské kůry je: 0-3 km 3-5 km 5-10 km 10-15 km.
Ve které části Země se taví bazaltové magma? svrchní plášť spodní plášť kůra.
Superkontinent Pangea se začal rozpadat: po variské orogenezi během paleozoika po alpinské orogenezi během paleozoika po variské orogenezi během mezozoika.
Variská orogeneze: 500-350 350-200 380-300 480-320.
Hrásť vzniká: poklesem okrajových tektonických ker zvýšením okrajových tektonických ker odlomením okrajových tektonických ker.
Modelová hornina zemského pláště se skládá z těchto minerálů: živec, křemen slída, křemen pyroxen, křemen pyroxen, olivín.
Metamorfóza oceánskího dna je příkladem ........... metamorfózy: regionální šokové kontaktní.
Ukládání sedimentů variské orogeneze: svrchní devon svrchní karbon spodní devon trias.
Silikáty s nekonečnými řetezci? Cyklosilikáty Tektosilikáty Isosilikáty Inosilikáty.
Do jaké soustavy patří měď? kubická šesterečná rombická monocyklická.
Vyberte správné tvrzení: Západní karpaty vznikly při variské orogenezi a mají příkrovovou stavbu Česká Masiv vznikl při variské orogenezi a má blokovou stavbu Česká Masiv vznikl při variské orogenezi a má příkrovovou stavbu Západní karpaty vznikly při variské orogenezi a mají blokovou stavbu.
Od kdy vznikaly horniny Českého Masivu? paleozoikum mezozoikum kenozoikum proterozoikum.
Metamorfované horniny s plošně paralelní stavbou obsahují ...akserorický granit. Jaké je její označení? zelená břidlice granit rula mramor.
Při gravitační diferenciaci se od sebe oddělují: SiO2 a Al2O3 tmavé a světlé minerály křemen a živce tekutá a plynná složka magmatu.
Které horniny vznikají metamorfózou vápenatých hornin? hadce fylit mramor erlan.
Mezi hlavní horninotvorní minerály svorů můžeme zařadit: plagioklas, křemen, amfibol křemen, muskovit, biotit křemenm živce, foidy k-živce, křemen, muskovit.
K tmavým horninotvorným minerálům řadíme: muskovit křemen olivín plagioklas.
Moldanubická oblast se skládá z: ze sedimentárních hornin křídového stáří ze silně metamorfovaných hornin proterozoického a paleozoického stáří ze slabě metamorfovaných hornin druhohorního stáří z magmatických hornin vzniklých během alpinské orogeneze.
S obdobím devonu se v Českém Masivu spojují výskyty těchto hornin: výlevy bazaltů kvádrové pískovce graptolitové břidlice organogenní vápence.
4 osy souměrnosti má soustava: hexagonální heterogonální kubická trigonální.
Kde vznikají vulkanické horniny? vnitřní kůra vnější kůra svrchní plášť spodní plášť.
Kdy došlo ke krizi organického světa? (na přelomu...) perm/trias trias/jura jura/křída.
Hlavní horninotvorné minerály jsou v hornině zastoupeny v množství: vždy nad 50% nepřesahují 20% jakékoliv množství nad 10% od 5 do 50%.
Při metamorfóze NEdochází k: fázové přeměně minerálů působení tlaku nadložních hornin proudění roztoků v hornině tavení hornin.
Karpatská soustava vznikla při vrásnění: kadomském alpinském kaledonském variském.
K pélatformám útvarům řadíme sedimenty: svrchního karbonu spodního karbonu triasu permu.
Magma je hmota, která se skládá z: z taveniny a krystalků silikátových minerálů, těkavé složky nejsou přítomny z taveniny a vodní páry, bez krystalků pevné fáze z taveniny,pevných krystalků a těkavé složky, včetně vodní páry výhradně z taveniny.
Platí: Na viskozitu magmatu nemá obsah SiO2 a těkavých složek žádný vliv Viskozitu magmatu zvyšuje rostoucí obsah SiO2 a snižuje vyšší obsah těkavých složek Viskozitu magmatu zvyšuje rostoucí obsah těkavých složek Viskozita magmatu je nezávislá na jeho složení.
Metamorfóza je proces probíhající: v povrchových podmínkách v magmatickém krbu na mořském dně při zvýšení teplotě a tlaku.
Při kolizi dvou kontinentálních desek: nedochází ki subdukci starší deska se podsouvá pod mladší toto nemůže nastat lehčí deska se nasouvá těžší.
Viskozita magmatu: fluiditu neovlivňuje má vždy stejnou hodnotu jako fluidita je přímo úměrná fluiditě je nepřímo úměrná jeho fluiditě.
Kdy byl Český Masiv zaplaven? svrchní křída spodní křída jura čtvrtohory.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests