Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBotanika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Botanika

Description:
Rostliny a Prostředí

Author:
AVATAR

Creation Date:
19/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 9
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
co vyjadřuje pojem biotop místo které lze přesně vyjádřit zeměpisnými souřadnicemi konkrétní místo výskytu určité rostliny soubor abiotických a biotických činitelů, kterí vytvářejí životní prostředí dané rostliny prostředí s nadbytkem biogenních prvků v půde místo s určitou kombinací klimatických a edafických faktorů stanovište, které se vyznačuje určitou kombinací abiotických a biotických faktorů, na něž se daný taxon adaptoval .
z uvedených ekologických činitelů vyberte ty, které patří mezi biotické faktory okus rostlin býložraci (herbivory) vítr pH půdy vztahy mezi krytosemennými rostlinami a jejich opylovači zásoba živin v půdě konkurence mezi rostlinami sluneční záření.
ekologickou valencí organismu rozumíme vazbu organismu na určité společenstvo (ekosystém) rozmezí minimálních a maximalních ekologických faktorů stanoviště, nezbytných pro jeho přežití mírů kolísání ekologických na daném stanovišti vymezení rozsahu podmínek, na něz není tento organismus schopen se adaptovat průměrnou hodnotu určitéhoo faktoru prostředí (napr. světla) zjištěnou na stanovišti za poslední minimálně 2 roky.
mezidruhový konkurence se táká konkurenčních (kompetičních) vztahů mezi jedinci různých druhů jedinci téže populace jedinci různých populací téhož druhu.
mezi mutalistické vztahy nepatří vztahy (typu) opylovač - rostlina býložravec - rostlina mykorhiza hlízkových bakterií s kořeny bobovitých rostlin mezi rzí a lipnicovitou rostlinou .
v ekosystémech se mohou houby uplatňovat především jako producenti predátoři destruenti herbivoři paraziti symbiotni.
roztřiďte přirozené ekosystémy umělé ekosystémy.
biocenóza je složkou mikrobiocenózy fytocenózy zoocenózy ornitocenózy ekosystému arachnocenózy.
soubor všech alel daného organismu představuje genom populaci genofond karyotyp genotyp cytotyp fenotyp morfotyp.
Report abuse Terms of use