Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Description:
MU ESF opakovanie ku skúške z DET1

Author:
vandis
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/12/2017

Category:
University

Number of questions: 133
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Dupuit je autorom konceptu prebytku spotrebiteľa. áno nie.
Greshamov zákon vyslovil pred ním Oresme. áno nie.
Merkantilisti boli viac zameraní na poľnohospodárstvo ako kameralisti. áno nie.
Smitha ovplyvnilo osobné stretnutie s Quesnayom. áno nie.
Podľa Cantillona určujú štruktúru výroby vlastníci pôdy. áno nie.
Quesnay bol minister a okrem iného zrušil cechy. áno nie.
Akvinský pôsobil v 13. storočí. áno nie.
Ricardo mal nákladovú teóriu hodnoty. áno nie.
Merkantilisti boli kosmopolitne založení. áno nie.
Hume pôsobil v 17. storočí. áno nie.
Scaruffi pôsobil v 18. storočí. áno nie.
Buridan bol nominalista. áno nie.
Cantillonovmu ekonomickému modelu chýbala ponuka práce. áno nie.
Klaisckí ekonómovia vyznávali subjektívnu teóriu peňazí. áno nie.
Podľa Malthusa môže rásť zisk na úkor renty. áno nie.
Cantillon vnímal spoločnost endogénne. áno nie.
Kameralisti boli inšpirovaní prirodzenými zákonmi. áno nie.
Čistý produkt fyziokratov je rovnaký ako dnešný domáci produkt. áno nie.
Marx považoval výrobné faktory za skostnatelé. áno nie.
Podľa Muna sa čístý export rovná úsporám v spotrebe. áno nie.
Aristoteles tvrdil, že medzi ľuďmi existujú rozdiely. áno nie.
Mill tvrdil, že v krátkom období robotníkom zvýšenie dopytu uškodí. áno nie.
Fyziokrati boli liberáli. áno nie.
Bodin pôsobil v 16. storočí. áno nie.
Davazanti pôsobil v 16. storočí. áno nie.
Galiani pôsobil v 18. storočí. áno nie.
Xenofón bol žiak Sokrata. áno nie.
Ricardo považoval absktraktný model za základný model poznávania. áno nie.
Hume zavrhol Cantillonov efekt a nahradil ho Humeovým zákonom. áno nie.
Barbon pôsobil v 17. storočí. áno nie.
Senior dlho pôsobil v akademickej obci. áno nie.
Buridan bral pri cene do úvahy aj vplyv potreby kupujúcich. áno nie.
Bastiat bol harmonista. áno nie.
Marxov Kapitál vyšiel v roku 1867. áno nie.
Smith naviazal na Mandevilla v myšlienke súhlasnosti cieľov jednotlivca a cieľov spoločnosti. áno nie.
Gossen pôsobil v 19. storočí. áno nie.
Aristoteles pôsobil v 4. storočí p.n.l. áno nie.
Smithovo Bohatstvo národov bolo vydané v roku 1776. áno nie.
Historická škola v Nemecku dominovala v 19. storočí. áno nie.
Podľa Cantillonovho efektu vyvolá príliv peňazí rast úrokových mier, ak ich použijú spotrebitelia. áno nie.
K Marginalistickej revolúcii došlo v 70. rokoch 19. storočia. áno nie.
Existenčné minimum definoval Ricardo ako mzdu stacionárnej populácie. áno nie.
Podľa Ricarda rast peňazí vyvolá rast investícií. áno nie.
Ricardovo pojatie ekonómie je postavené na kauzalitách, nie na predstave vzájomne sa ovplyvňujúcich veličín. áno nie.
Ricardo pomocou svojho obilného modelu odvodil klesajúcu mieru zisku. áno nie.
Senior bol teoretik a nevyjadroval sa k otázkam politického diania. áno nie.
Jevons vychádzal z hedonizmu. áno nie.
Mill považoval zákony výroby za prirodzené zákony. áno nie.
Quesnay napísal svoje hlavné dielo v 18. storočí. áno nie.
Staršia historická škola nebola ekonomickou školou v pravom slova zmysle. áno nie.
Podľa Marxa bola nadhodnota rozdiel medzi hodnotou vytvorenou robotníkom a hodnotou pracovnej sily. áno nie.
Oresme bol scholastik. áno nie.
Úvahy scholastikov o cenách a úroku vychádzali z morálnej filozofie a etiky. áno nie.
Anitcké úvahy o cenách a úroku vychádzali z morálnej filozofie a etiky. áno nie.
Petty sa zaoberal tzv. problémom paru. áno nie.
Mill spojoval Ricarda s Benthamom. áno nie.
Predchodci klasikov sa narozdiel od merkantilistov zameriavali viac na pozitívnu analýzu. áno nie.
Platón bol okrem iného autor Ústavy. áno nie.
Podľa Turgota ak vzrastie množstvo peňazí, môže klesnúť úroková miera. áno nie.
Podľa Xenofóna je bohatsvo pre každého niečo iné. áno nie.
Say bol odporca Malhthusovej teórie podspotreby. áno nie.
Tretí Gossenov zákon hovorí o tom, že negatívny mezní úžitok z práce by sa mal rovnať meznímu úžitku z vecí, ktorý si za to kúpime. áno nie.
Megerove škály opisujú mezní úžitok. áno nie.
Akvinský bol dominikánsky mních. áno nie.
Mladšia historická škola bola ekonomickou školou v pravom slova zmysle. áno nie.
Podľa Sokrata je len jedna pravda. áno nie.
Petty kládol dôraz na oddelenie vedy a etiky. áno nie.
Klasici upredňostňovali reálnu pred monetárnou analýzou. áno nie.
Quesnay bol pôvodne lekár. áno nie.
Podľa Mengera je hodnota statkov vyššieho radu odvodený od hodnoty statkov nižšieho radu. áno nie.
Von Justi bol kameralista. áno nie.
Hume pôsobil v 18. storočí. áno nie.
Patristika bola ovplyvnená Platónom. áno nie.
Serra napísal svoje najvýznamnejšie dielo v 17. storočí. áno nie.
Neskorí scholastici schvaľovali úrok. áno nie.
Ricardo sa okrem iných nezhodol s Malthusom. áno nie.
Malthus dlho pôsobil v akademickej obci. áno nie.
Boisguillebert chcel vyššie ceny obilia. áno nie.
Locke pôsobil v 17. storočí. áno nie.
Mill vychádzal z utilitarizmu. áno nie.
Petty bol iba teoretik. áno nie.
Sv. Augustín žil v 13. storočí. áno nie.
Ekonomické zmýšľanie scholastikov mý charakter pozitívnej analýzy. áno nie.
Xenofón odvodzoval hodnotu tovaru od nákladov. áno nie.
Scaruffi pôsobil v 14. storočí. áno nie.
Locke sa zaoberal reálnou teóriou úroku. áno nie.
Názor merkantilistov vznikal počas prvých rokov priemyselnej revolúcie. áno nie.
Child bol mních. áno nie.
List implicitne prijímal existenciu prirodzených názorov. áno nie.
Say bol prvý, kto videl spoločnosť ako prepojený organizmus. áno nie.
Ricardo bol antibullonista. áno nie.
Biosguillebert vytvoril ucelený ekonomický systém. áno nie.
Child pôsobil v 14. storočí. áno nie.
Platón bol žiak Aristotela. áno nie.
Dupuit pôsobil v 18. storočí. áno nie.
Podľa Ricardovho efektu zvýšenie miezd zvýši hodnotu kapitálovo náročného tovaru. áno nie.
Fyziokrati mali na čistý produkt rovnaký názor ako dnešní ekonómovia. áno nie.
Ricardo naviazal na Milla. áno nie.
Prirodzené zákony sú bližšie skôr kameralistom ako Aristotelovi. áno nie.
Scholastici boli väčšinou vysokí štátni úradníci alebo obchodníci. áno nie.
Malthus chcel dosiahnuť voľného dovozu obilia. áno nie.
Podľa Bernoulliho klesá úžitok z mezního dolára lineárne. áno nie.
Mill chcel dosiahnuť stacionárneho stavu revolúcie a deštrukciu kapitalizmu. áno nie.
Barbon bol univerzitný profesor. áno nie.
Podľa Humea sú peniaze v dlhom období neutrálne. áno nie.
Child bol fyziokrat. áno nie.
Marginalisti sa zaoberali viac rastom trhu než alokáciou zdrojov. áno nie.
Proudhon požadoval možnosť voľného úveru. áno nie.
Stúpenci patristiky chceli spoločné vlastníctvo pôdy a plodov. áno nie.
Petty tvrdil, že ekonómia by sa nemala zakladať na teórii, ale na exaktných dátach. áno nie.
Platón založil Akadémiu v 2. storočí p.n.l. áno nie.
Boiguillebert bol fyziokrat. áno nie.
Kresťanskí myslitelia považovali antickú filozofiu za dávno prekonanú. áno nie.
Davanzati bol mních. áno nie.
Mill sa snažil skĺbiť Ricardovu politickú ekonómiu a Hegelovu filozofiu. áno nie.
Malthus pracoval s konštantnými výnosmi z pôdy. áno nie.
Merkantilizmus patrí medzi širšie odvetia liberalizmu. áno nie.
Ovplyvnilo Smitha stretnutie s Millom? áno nie.
Mandeville bol zakladateľ názoru, že teóriu je treba konfrontovať s reálnymi dátami. áno nie.
Jevons bol prvý, kto popísal mezní produktivitu. áno nie.
Súčasťou čistého produktu fyziokratov bola mzda aj zisk. áno nie.
Proudhon bol Ricardián. áno nie.
Klasická ekonómia myslela na výrobu viac než merkantilizmus. áno nie.
Petty bol žiak Humea. áno nie.
Smith opísal deľbu práce ako prvý. áno nie.
Ricardo bol naviazal na Milla. áno nie.
Mill sa považuje za prechodcu teórie mezního produktu. áno nie.
Mandeville žil v 19. storočí. áno nie.
Mill dlho pôsobil v akademickej obci. áno nie.
Thunen bral mzdu ako existenčné minimum. áno nie.
Fourier bol Ricardián. áno nie.
Weber nakreslil dopyt ako prvý. áno nie.
Colbert podporoval vyššie mzdy. áno nie.
Report abuse Consent Terms of use