We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Buňka

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Buňka

Description:
Buňka : Výmľna látek a energie

Author:
AVATAR

Creation Date:
25/03/2020

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Volnou difizí pohlcuje buňka z okolí látky přestavbou plazmatické membrány vstupují do buňky mezi molekulami bílkovin a fosfolipidů makromolekulární látky pronikají látky do buňky pomocí transprotních proteinů vznikají látky do buňky samovolně po koncetračním spádu .
O molekulách fosfolipidů můžeme říci, že jsou celkově hydrofilní hydrofobní amfifilní nepolární.
Aktinomycety jsou organismy mnohobuněčné jednobuněčné podbuněčné prokaryotické eukaryotické vyššího řádu.
Turgor vznika endosmozou vody do bunky vznika, octne-li se buňka v hypertonickém roztoku vznika v živ. bunkach je pro rostlinnou buňku škodlivý .
V interfázním jadre eukaryotických bunek je kondenzovany euchromatin a dekondenzovany heterochromatin nejsou chromozomy patrne, ale jejich celivost neni porusena se nachazi jedno, nebo nekolik jaderek se nachazi chromatin , kteri je tvoren cistou DNA bez bilkovin.
Výsledkem působení hypertonického tlaku na živočíšnu bunku je plazmolýza plazmoptýza plazmorhiza vzrůst turgoru.
Osmotický lýza nastáva u buňky rostlinné v hypertonickom roztoku u buňky živ. v hypertonickém roztoku u buňky rostlinné v hypotonickém rozotoku u buňky živ. v hypotonickém rozotku .
Mezi katabolické reakce buněčného metabolismu patří oxidativni fosforilace vznik vysokomolekularnich zasobnich latek rozklad bilkovin a aminokyselin vznik glukozy při fotosynteze z CO2 a vody oxidace glukozy na vodu a CO2 replikace DNA.
Aktivitu enzymu zvyšuje Přítomnost specifickych aktivatoru enzymu přitomnost inhibitoru, menicich struktur aktivniho centra enzymu vzestup, neb pokles teplona nad, nebo po teplotu optimalni zvyšena koncentrace specifickeho substratu nizka koncentrace produktu enzymove reakce optimalni teplora a pH pro danou reakci.
Substrátová specifita enzymů spočíva v tom, že Enzym katalyzuje určitý typ chemické reakce enzym dehydrogenáza katalyzuje pouze dehydrogenaci dehydrogenaza kyseliny mlečne katalyzuje jen změnu kyseliny mléčne pepsin katalyzuje jen štěpení peptidické vazby enzym je schopen štěpit kterýkoliv z příbuzných substrátů enzym může katalyzovat určitou chemickou reakci pouzi na určitem substratu .
Buněčný membránový aktívní transport se uskutečňuje pomocí přenášečů umožňuje příjem látek bez ohledu na jejich koncentraci v prostredí probíha pouze po koncetračním spádu je spojen se značnou spotřebou metabolické energie transportuje pouze malé ionty a molekuly je zprostředkovanou difúzí.
Fotoautotrofní buňky využívají pouze světelnou energii, nikoliv chemickou využívají pouze chemickou energii, nikoli světelnou transformují energii chemickou na světelnou transformují energii světelnou na chemickou.
Anaerobní glykolýza je pro buňku energeticky výhodnejší než oxidativni fosforylace je jediným způsobem uvolňování energie anaerobních buněk probíha pouze v mitochondriich buněk je postupná oxidace organických látek na vodu .
Oxidativni fosforylace je evolučně starší než anaerobní glykolýza je spojení přenosu elektronů se syntézou ATP je postupná oxidace organických látek na H2O a CO2 se ziskem energie není vázaná na žádne buněčné organely .
buňka získava asimilací jedné molekuly glukózy v anaerbních podmínkach 36 molekul ATP 10 molekul ATP 2 molekuly ATP 1 molekulu ATP.
k syntéze ATP docházi ve stromatu chloroplastu na kristách mitochondrii v mitochondrialnim matrixu převažně v cytoplazmě.
při fotoautotrofii využívaji buňky pouze energii vázanou v organických látkach využívají buňky při metabolismu přímo světelnou energii je světelná energie využívaná k syntéze asimilátů je buňkami uvolňonván kyslík .
fotosyntéza je umožněna barvivem chlorofylem, v nemž je komplexně vázan atom železa jeden z mnoha dějů na Zemi uvolňujúci kyslík pro organismy jediný možná způsob tvorby organických látek z anorganických proces, na němž je závislá většina heterotrofních organismy proces probíhajíci u všech autotrofních organismů .
fotosyntéza zahrnuje procesy primární, závislé na světle a pricesy sekundární, na světle nezávislé se v celkové látkové bilanci shoduje s dýchaním zahrnuje soubor základních reakci zvaný Krebsův cyklus probíha prostřednictvím fotosystémů, zabudovaných do membrány tylakoidů transformuje světelnou energii v energii chemických vazeb .
Chemolitotrofní bakterie využívají jako zdroj energie světlo získavaní energii oxidací anorganických látek získavají energii fermenrací glukózy přijímají z okolí jako zdroj uhlíku CO2.
Mezi organismy vyživujúci se mixotrofně nepatří rosnatka okrouhlolistá tučnice alpinská klouzek modřinový náprsník velkokvětý.
Cyklický adenozinmonofosfát zesiluje a přenáší regulační signál od povrchu do nitra buňky se váže na receptory povrchu buňky je pro danou buňku specifický se v buňce účstní regulace transkripce a translace.
Syntéza ATP u rostlin probíha na vnitřní membráně mitochondrií na membráne tylakoidů v chloroplastech na drsném ER v měchýřcích Golgi komplexu na kompleech enzýmů v lyzozomech v jádře buňky.
Energetický metabolismus jsou chemické přeměny, při nichž se uvolňuje energie jsou chemické přeměny, při nichž se spotřebovává energie jsou chemické přeměny probíhajíci bez dodání a bez vzniku energie jsou chemické přeměny, při nichž se energie neztráci ve formě tepla nezahrnuje přeměny, při nichž se uvolňuje volná energie probíha v organismech, kt. nepřijímají energii z okolí .
Anaerobní glykolýza probíha výhradně v mitochondriích buněk jen v anaerobních buňkách v cytoplazmě buněk jen v eukaryotických buňkach v rostlinních a živočíšnych buňkách za vzniku kyseliny pyrohroznoví.
Které z uvedených mechanismů výměny látek nevyžaduje dodání energie transport pinocytóza fagocytóza difúze osmóza sekrece.
Mezi autotrofní organismy patří patogenní bakterie saprofytické bakterie železité bakterie sirné a metanové bakterie parazitické bakterie nitrifikační bakterie.
Saprofyti se živí polorozloženou organickou hmotou získavají energii oxidací anorganických látek získavaní organické látky z odumřelých organismů odeírají živiny jinému žijícimu organismu mění organické zbytky na jednoduché anorganické látky vylučují toxiny do těla svých hostitelů .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests