option
My Daypo

CH LF UK 1100-1160

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 1100-1160

Description:
DNA RNA, N-bazy

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 59
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1102. Kyselina močová: je u plazov a vtákov konečným produktom metabolizmu purínových látok aj bielkovín vzniká ako produkt katabolizmu pyrimidínových látok u človeka tvorí tautomérne formy obsahuje -COOH skupinu je silná organická kyselina vzniká degradáciou AMP vzniká degradáciou guanidínu u človeka vzniká degradáciou rovnakých dusíkových látok ako močovina.
1103. Na odstraňovaní bolesti sa z alkaloidov podieľa: nikotín guanín, patriaci medzi purínové alkaloidy morfin alkaloid patriaci medzi námelové alkaloidy alkaloid s cyklom pyrimidínu kofeín teofylín alkaloid patriaci medzi ópiové alkaloidy.
1104. Na tlmenie kašla sa používa alkaloid: kodeín heroín nikotín zo skupiny ópiových alkaloidov atropín kokaín kofeín patriaci medzi purínové alkaloidy s cyklom pyridínu.
1105. Na stimuláciu centrálnej nervovej sústavy sa používa alkaloid: atropín nikotínamid teobromín kofeín morfin teofylín ktorý patrí medzi analeptiká kodeín.
1106. Adenín: nepatrí medzi stavebné zložky ribonukleových kyselín tak ako guanín je odvodený od purínu obsahuje heterocyklus s dvoma kondenzovanými jadrami, z ktorých jedno je pyrolové je odvodený substitúciou atómu vodíka -NH2 skupinou v pyrimidíne s ribózou tvorí nukleozid je 2-amino-6-hydroxypurín so sacharidovou zložkou je spojený N-glykozidovou väzbou sa nachádza v RNA.
1107. Cytozín, uracil a tymín: sú odvodené od heterocyklov s dvoma kondenzovanými jadrami a obsahujú dva heteroatómy dusíka na rozdiel od adenínu sú odvodené od pyrimidínu obsahujú šesťčlánkový heterocyklický kruh s dvoma atómami dusíka sú kyslé a uvoľňujú do prostredia protón sú odvodené od pyridínu všetky sa nachádzajú v DNA všetky sa nachádzajú v rRNA tvoria triplet DNA.
1108. Medzi pyrimidínové dusíkové bázy nepatrí: šesťčlánková heterocyklická zlúčenina s jedným heteroatómom kyslíka tymín cytozín guanín kofeín nikotínamid uracil 5-metyluracil.
1109. Medzi heterocyklické zlúčeniny s kondenzovanými heterocyklami patrí: kyselina močová pyridín cytozín adenín teobromín purín kyselina močová a močovina guanín.
1110. 6-aminopurín je: látka, ktorú si organizmus nevie syntetizovať guanín adenín zlúčenina, ktorá obsahuje rovnaký heterocyklus ako teofylín súčasťou DNA aj RNA kofeín časť pyrimidínu heterocyklická zlúčenina.
1111. O adeníne a guaníne môžeme povedať: sú ako súčasť nukleotidov stavebnou zložkou nukleových kyselín adenínje 2-amino-6-oxopurín sú odvodené priamo od pyrimidínu sú purínové dusíkaté zásady nachádzajú sa len v DNA obsahujú heteroatómy dusík a kyslík obsahujú 4 heteroatómy dusíka sa nachádzajú v nukleových kyselinách aj v nukleotidoch.
1112. Pyrimidínové aj imidazolové jadro je v štruktúre: purínov aminokyselín tryptofán a prolín imidazolu 6-aminopurínu spolu obsahujú 2 heteroatómy dusíka adenínu tymínu aj adenínu guanidínu nikotínamidu.
1113. Zlúčenina obsahujúca viazané zložky cytozín, ribózu a kyselinu fosforečnú: je nukleozid je nukleotid nachádzajúci sa v DNA a nie v RNA je monomér, ktorý je stavebnou zložkou DNA je triplet tvorí deoxynukleotid je ako nukleotid stavebnou zložkou RNA obsahuje vo svojej molekule N-glykozidovú a esterovú väzbu je v mRNA komplementárny ku guanínovému deoxynukleotidu v DNA.
1114. V nukleozide sa nenachádza: kyselina fosforečná kyselina fosforečná ribóza alebo deoxyribóza N-glykozidová väzba kyselina nikotínová cystein fosfoesterová väzba, ale sa nachádza väzba N-glykozidová sacharidová zložka fosfodiesterová väzba.
1115. Medzi zložkami nukleozidtrifosfátov môžeme nájsť väzbu: ktorá patrí medzi makroergické väzby esterovú O-glykozidovú N-glykozidovú kovalentnú medzi dusíkovou bázou a ribózou medzi ribózou a H3PO4 vodíkovú medzi dvomi bázami.
1116. V AMP sa nenachádza väzba: makroergická karboxyesterová N-glykozidová vodíková medzi adenínom a kyselinou fosforečnou medzi guanínom a ribózou medzi ribózou a H3PO4 fosfodiesterová.
1117. Kyselina trihydrogenfosforečná je v ATP viazaná: väzbou esterovou s ribózou väzbou N-glykozidovou väzbou makroergickou s ďalšou molekulou kyseliny fosforečnej väzbou iónovou na ribózu s ďalšou molekulou kyseliny fosforečnej väzbou anhydridovou na deoxyribózu väzbou kovalentnou.
1118. Guanín je heterocyklická zlúčenina: a patrí medzi alkaloidy s cyklom purínu nachádzajúca sa v DNA a nie v RNA len s pyrimidínovým kruhom s purínovým kruhom ktorá sa u človeka katabolizuje za vzniku kyseliny močovej kde na dusíku v polohe 6 je viazaná -NH2 skupina obsahujúca 4 heteroatómy dusíka s dvoma kondenzovanými heterocyklami.
1119. O tymíne a uracile môžeme povedať: obidva patria medzi kyslé zložky nukleových kyselín sú to zásadité zložky nukleových kyselín tymín patrí medzi hlavné bázy DNA uracil vzniká metyláciou tymínu príslušných nukleových kyselinách majú obidva komplementárnu bázu adenín v príslušných nukleových kyselinách je komplementárnou bázou tymínu adenín a uracilu cytozín patria medzi pyrimidínové dusíkové bázy patria medzi pyridínové dusíkové bázy.
1120. Medzi alkaloidy s cyklom purínu patria: kofeín deriváty látok obsahujúcich 2 heteroatómy dusíka tzv. analeptiká, stimulujúce určité oblasti centrálnej nervovej sústavy deriváty morfinu 6-aminopurín teofylín nikotínamid teobromín.
1121. Medzi zásadité zložky deoxyribonukleových kyselín patria: tie zložky nukleových kyselín, ktoré môžu uvoľňovať protón do prostredia adenín guanidínový (guanidylový) nukleotid uracil deoxyribóza purínové bázy guanín tymín.
1122. O sacharidovej zložke DNA a RNA môžeme povedať: je to rovnaká sacharidová zložka v DNA je aldopentóza v RNA ketopentóza aldopentóza DNA neobsahuje kyslík na druhom uhlíku pentózy aldopentóza RNA neobsahuje kyslík na treťom uhlíku pentózy v DNA aj v RNAje viazaná N-glykozidovou väzbou na dusíkovú bázu je to medziprodukt glykolýzy sacharidová zložka RNA vzniká v pentózovom cykle sacharidová zložka DNA sa nachádza aj v ATP.
1123. Konečný produkt látkovej premeny purínových látok u človeka je: močovina a CO2 látka vznikajúca ich úplnou redukciou aminopurín kyselina močová karboxypurín 2,6,8-trihydroxypurín produkt vznikajúci deamináciou a oxidáciou purínových látok amoniak a C02.
1124. Kyselina močová je u človeka konečným produktom metabolizmu: pyrimidínových látok a obsahuje tri -COOH skupiny purínových látok a obsahuje tri -OH skupiny a tvorí tautomérne formy močoviny bielkovín adenínových nukleotidov uridínových nukleotidov guanínových nukleotidov.
1125. O kyseline močovej platí: u človeka je konečným produktom látkovej premeny purínových nukleotidov u človeka je konečným produktom látkovej premeny pyrimidínových nukleotidov je veľmi málo rozpustná vo vode má jednu karboxylovú skupinu na rozdiel od močoviny je lepšie rozpustná nachádza sa v keto- a enol- forme môže vyväzovať z roztoku protóny obsahuje -OH skupiny .
1126. Vzorec kyseliny močovej môžeme odvodiť od: heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej dva heteroatómy dusíka pyrimidínových látok purínových látok močoviny guanidínovej skupiny toho istého základného heterocyklu, od ktorého odvodzujeme xantín toho istého základného heterocyklu, od ktorého odvodzujeme guanidín od kondenzovaného heterocyklu obsahujúceho 4 heteroatómy dusíka.
1127. Aké druhy nukleotidov sa nachádzajú v DNA: obsahujúce nikotínamid a ako sacharidovú zložku deoxypentózu obsahujúce uracil a ako sacharidovú zložku deoxyribózu obsahujúce cytozín obsahujúce tymín odvodené od pyridínu odvodené od purínu také, ktoré majú ako sacharidovú zložku ribózu také, ktoré majú ako sacharidovú zložku deoxyaldopentózu.
1128. Aké druhy nukleotidov sa nachádzajú v rRNA: s obsahom 5-metyluracilu a so sacharidovou zložkou ribózou obsahujúce tymín a so sacharidovou zložkou deoxyribózou obsahujúce guanidín a ako sacharidovú zložku aldopentózu obsahujúce uracil a ako sacharidovú zložku ribózu obsahujúce cysteín odvodené od purínu obsahujúce cytozín odvodené od pyridínu.
1129. Makroergickou väzbou sú viazané: dva komplementárne reťazce mRNA pri vzniku sekundárnej štruktúry mRNA dva zvyšky kyseliny fosforečnej v ATP kyselina fosforečná s purínovou bázou ribóza s purínovou bázou dva polynukleotidové reťazce DNA aminokyseliny v peptidoch dva fosfáty v substrátoch, z ktorých sa syntetizujú nukleové kyseliny dva zvyšky kyseliny fosforečnej v guanozíntrifosfáte.
1130. O deoxyribonukleových kyselinách platí: sú nositeľmi genetickej informácie sú obsiahnuté v chromozómoch vznikajú prepisom zo štruktúry bielkovín nachádzajú sa hlavne v jadre buniek ich primárnu štruktúru tvoria nukleotidy obsahujúce monosacharid deoxyribózu ich primárna štruktúra sa prepisuje do RNA na ribozómoch patria medzi biopolyméry obsahujú sacharidovú zložku ribózu.
1131. RNA a DNA môžeme od seba odlíšiť: sacharidovou zložkou v RNA je tymín v DNA uracil funkciou v bunke zastúpením pyrimidínových nukleotidov zastúpením základných purínových nukleotidov miestom ich tvorby v bunke podľa druhu nukleotidov obsahom kyseliny fosforečnej.
1132. O transkripcii a translácii môžeme povedať: transláciaje prepis z DNA a prebieha v jadre transkripcia znamená prepis, translácia znamená preklad obidva procesy prebiehajú v jadre bunky transkripciou sa tvoria RNA translácia prebieha na ribozómoch v procese transkripcie jeden triplet určuje zaradenie jednej aminokyseliny do tvoriaceho sa reťazca bielkoviny v procese translácie jeden triplet určuje zaradenie jednej aminokyseliny do tvoriaceho sa reťazca polypeptidu sú procesy, pri ktorých je potrebná účasť DNA aj RNA.
1133. DNA ako sacharidovú zložku obsahuje: deoxyaldopentózu deoxyribózu, ktorá je viazaná medzi dusíkovou bázou a H3PO4 deoxyglukózu pentózu, ktorá na druhom uhlíku neobsahuje viazaný kyslík rôzne sacharidy rôzne monosacharidy v závislosti od živočíšneho druhu disacharid deoxyribózu, pričom deoxyskupina je na treťom uhlíku pentózy.
1134. Z porovnania DNA a RNA môžeme povedať: DNA sa syntetizuje v jadre bunky, RNA mimo jadra DNA sa od RNA líši zastúpením pyrimidínových nukleotidov ako sacharidovú zložku majú aldopentózu, ale v nukleotidoch DNA nie je kyslík na druhom uhlíku pentózy DNA aj RNA sa nachádzajú u človeka v chromozómoch DNA aj RNA slúžia u človeka ako matrica pri transkripcii DNA, na rozdiel od mRNA odovzdáva svoju informáciu v jadre bunky, kým mRNA na ribozómoch majú rovnaké hlavné purínové bázy líšia sa od seba zastúpením tymínu a uracilu.
1135. V RNA sa nachádzajú zastúpené hlavne bázy: metyluracil z ktorých dve patria medzi pyridínové bázy uracil guanín 6-aminopurín pyridínové ktoré patria medzi puríny a pyrimidíny dioxopyrimidín.
1136. Uracil: na rozdiel od tymínu sa nachádza v DNA sa nenachádza v RNA sa nenachádza v DNA, kým tymín sa v DNA nachádza je odvodený od pyrimidínu degradáciou dáva kyselinu močovú ako aj cytozín a tymínje odvodený od purínov v nukleotidoch je s ribózou spojený N-glykozidovou väzbou patrí medzi heterocyklické zlúčeniny.
1137. V nukleových kyselinách sa môžu nachádzať viazané: H3P04 na deoxyribózu aldohexózy ketohexózy ketopentózy deoxymonosacharidy odvodené od pentóz a hexóz ribózy aldopentózy puríny a pyridíny.
1138. Nukleotid je zložený z: nukleozidu a ribózy dvoch zložiek: dusíkovej bázy a pentózy dusíkovej bázy, pentózy a kyseliny fosforečnej a je stavebnou jednotkou nukleových kyselín guanidínu, H3PO4 a ribózy pyridínovej bázy, pentózy a H3PO4 dusíkovej bázy a pentózy spojenej cez H3PO4 troch zložiek spojených N-glykozidovou a fosfoesterovou väzbou nukleozidu a kyseliny fosforečnej.
1139. Polynukleotid: je tvorený základnými jednotkami - nukleozidmi môže obsahovať až milióny základných jednotiek, nukleotidov je tvorený základnými jednotkami, v ktorých sú viazané: dusíková báza, aldopentóza a kyselina fosforečná je tvorený základnými jednotkami - nukleotidmi je tvorený na ribozómoch obsahuje peptidové väzby obsahuje fosfodiesterové väzby neobsahuje amidovú väzbu.
1140. O jednotlivých typoch RNA môžeme povedať: niektoré sú syntetizované v jadre (mRNA), iné na ribozómoch majú rôznu funkciu v bunke líšia sa molekulovou hmotnosťou niektoré obsahujú ribózu, iné deoxyribózu mRNA má jednoduchý polynukleotidový reťazec majú charakter dvojzávitnice rRNA má bočné sľučky a miesto pre väzbu aminokyseliny tRNA obsahuje antikodón, ostatné nie.
1141. O DNA a RNA môžeme tvrdiť: líšia sa miestom účinku v bunke líšia sa sacharidovou zložkou líšia sa zastúpením pyrimidínových nukleotidov líšia sa zastúpením purínových nukleotidov nelíšia sa prítomnosťou tymínu líšia sa obsahom uracilu líšia sa prítomnosťou adenínu nukleotid odvodený od cytozínu je len v RNA.
1142. Polynukleotid: vzniká v jadre bunky je tvorený z nukleotidov spojených fosfodiesterovou väzbou obsahuje purínové a pyridínové bázy, aldopentózu a kyselinu fosforečnú tvorí základ štruktúry DNA tvorí základ štruktúry mRNA vzniká z príslušných nukleozidtrifosfátov obsahuje deoxyglukózu z báz obsahuje aj dusíkovú bázu cysteín.
1143. Dedičná informácia bunky je u človeka zapísaná v: biopolyméroch, nachádzajúcich sa v jadrách buniek rRNA bielkovinách chromozómoch ribozómoch vo všetkých druhoch RNA DNA, v ktorej je dôležitou vlastnosťou komplementarita purínových a pyrimidínových báz deoxyribonukleovej kyseline.
1144. Dvojvláknová závitnica DNA (sekundárna štruktúra DNA) je stabilizovaná: typom väzby, ktorá sa tvorí medzi dvoma elektronegatívnymi prvkami, z ktorých jeden musí obsahovať vodík vodíkovými väzbami medzi adenínom a uracilom rovnakými väzbami ako dvojvláknová závitnica mRNA vodíkovými väzbami medzi adenínom a tymínom N-glykozidovými väzbami väzbou medzi kodónom a antikodónom peptidovými väzbami vodíkovými väzbami medzi komplementárnymi bázami.
1145. Vodíkové väzby v molekule DNA sa vytvárajú medzi: pyrimidínovými bázami purínovými bázami a ribózou dvoma reťazcami DNA a spevňujú tým jej sekundárnu štruktúru purínovými bázami cysteínom a guanínom adenínom a uracilom adenínom a tymínom v jednom polynukleotidovom reťazci adenínom a tymínom dvoch antiparalelných reťazcov DNA.
1146. Prepis poradia nukleotidov z mRNA do poradia aminokyselín pri proteosyntéze zabezpečený komplementaritou kodónu a antikodónu transkripcia replikácia transaminácia proces, pri ktorom sa aminokyseliny za pomoci tRNA spájajú peptidovou väzbou proces, v ktorom sa tvorí reťazec bielkovín proces, pri ktorom sa aminokyseliny spájajú vodíkovou väzbou proces, ktorý sa volá translácia.
1147. O DNA a RNA môžeme povedať: pre DNA je z pyrimidínových dusíkových báz charakteristický uracil a pre RNA tymín líšia sa sacharidovou zložkou líšia sa kyslou zložkou líšia sa zastúpením pyrimidínových báz miesto ich biologického účinkuje v jadre líšia sa obsahom aldózy a ketózy líšia sa funkciou pri prenose genetickej informácie líšia sa miestom biologického účinku.
1148. O antikodóne môžeme tvrdiť: nachádza sa na 5' konci v tRNA nenachádza sa v mRNA ale v tRNA vodíkovými väzbami sa viaže s kodónom je zložený z troch nukleotidov je zložený z troch nukleozidov určuje poradie aminokyselín v mRNA je zložený z troch deoxynukleotidov je komplementárny ku kodónu v mRNA.
1149. Aminokyselina sa pri syntéze bielkovín viaže na RNA: peptidovou väzbou medzi -COOH skupinou aminokyseliny a -NH2 skupinou adenínu tRNA cez -NH2 skupinu aminokyseliny na tRNA vždy na ribózu AMP toho konca reťazca tRNA, ktorý sa končí nukleotidmi označenými na antikodón esterovou väzbou na tRNA -CO-NH- väzbou na ribózu tRNA aminokyselina sa viaže na rRNA cez svoju karboxylovú skupinu s aminoskupinou GMP.
1150. V DNA sú komplementárne dusíkové bázy: rovnaké ako v RNA tymín a guanín cytozín a guanín uracil a adenín adenín a 5-metyluracil odvodené od purínu viazané vodíkovými väzbami jedna odvodená od purínu a druhá od pyrimidínu.
1151. Antikodón je: charakteristický úsek molekuly, zložený z troch nukleotidov v tRNA charakteristický úsek molekuly, zložený z troch nukleozidov v tRNA miesto, kde sa v rRNA viaže aminokyselina poradie troch nukleotidov v DNA komplementárny ku kodónu v mRNA je miesto v tRNA a tento úsek je rovnaký pre všetky tRNA umiestnený v tRNA a je špecifický pre danú aminokyselinu umiestnený v tRNA a jeho triplet určuje poradie troch aminokyselín.
1152. O proteosyntéze hovoríme vtedy: keď prebieha replikácia ak vznikajú bielkoviny keď vznikajú bielkoviny priamo v procese transkripcie keď prebieha proces translácie keď sa tvorí mRNA keď sa sprostredkuje preklad genetickej informácie z mRNA za tvorby peptidového reťazca keď z DNA vznikajú v jadre bunky bielkoviny keď na ribozómoch za účasti mRNA a tRNA vznikajú bielkoviny.
1153. Mediátorová RNA sa od tRNA líši tým, že: vzniká v jadre v procese translácie vzniká pri prepise z DNA v jadre, kým tRNA sa tvorí na ribozómoch neobsahuje bázu cytozín obsahuje tymín ako jedinú pyrimidínovú bázu mRNA neobsahuje antikodón mRNA obsahuje kodón a tRNA obsahuje antikodón mRNA je jednoduchá jednovláknová RNA, kým tRNA má určité úseky reťazca pospájané vodíkovými väzbami má pri proteosyntéze inú funkciu.
1154. Informáciu o primárnej štruktúre bielkovín pri proteosyntézě odovzdáva v procese translácie: jeden nukleotid mediátorovej RNA polypeptidový reťazec 20 aminokyselín kodón tRNA DNA pre danú aminokyselinu kodón v mRNA poradie nukleotidov v mediátorovej RNA kodón mRNA skladajúci sa z dvoch nukleotidov.
1155. Ribozómová RNA sa tvorí: v jadre v procese translácie z nukleozidtrifosfátov na ribozómoch v cytoplazme prepisom určitého úseku DNA prepisom z mRNA na ribozómoch z aminokyselín zo substrátov deoxynukleozidtrifosfátov v jadre a tvorí súčasť bunkových štruktúr, na ktorých prebieha proteosyntéza.
1156. Sekundárna štruktúra DNA: je charakterizovaná priestorovým uložením jedného reťazca DNA má tvar dvojitej pravotočivej závitnice je tvorená dvomi proti sebe prebiehajúcimi polynukleotidovými reťazcami stočenými do závitnice môže mať štruktúru skladaného listu udáva poradie nukleotidov v DNA je udržiavaná peptidovými väzbami je stabilizovaná vodíkovými väzbami medzi komplementárnymi dusíkovými bázami dvoch vlákien DNA je udržiavaná vodíkovými väzbami medzi purínovými bázami.
1157. Ktoré vlastnosti molekuly DNA majú význam pri prenose genetickej informácie u človeka: existencia dvojitej pravotočivej závitnice DNA a možnosť jej zdvojenia pri reprodukcii komplementarita dusíkových báz možnosť translácie z DNA do mRNA pevnosť molekuly vďaka obsahu peptidových väzieb možnosť reduplikácie molekúl DNA pri delení buniek jednoduchý polynukleotidový reťazec mRNA komplementarita aminokyselín možnosť prenosu informácie z DNA prostredníctvom mRNA do primárnej štruktúry bielkovín.
1158. Jednoduchý polynukleotidový reťazec (bez zdvojených častí reťazca) má: molekula mediátorovej RNA molekula RNA, ktorá prenáša aminokyseliny na miesto proteosyntézy molekula tRNA majú všetky druhy nukleových kyselín ATP len jednoduché bielkoviny molekula RNA, ktorá v procese translácie odovzdáva informáciu o primárnej štruktúre bielkoviny molekula DNA u človeka.
1159. Informáciu o poradí aminokyselín v reťazci bielkoviny majú bunky zakódovanú: v poradí deoxyribonukleotidov v DNA v poradí nukleotidov v tRNA v primárnej štruktúre DNA v primárnej štruktúre bielkovín v DNA tak, že jeden nukleotid určuje jednu aminokyselinu v DNA tak, že po transkripcii v procese translácie vznikajú bielkoviny v molekule DNA tak, že tri nukleotidy kódujú jednu aminokyselinu v štruktúre ribozomálnej RNA.
1160. Pojem transkripcia a translácia pri proteosyntéze znamená: prepis informácie z DNA do mRNA je transkripcia prepis informácie z DNA priamo do bielkovín tvorených v jadre bunky prepis informácie z mRNA do bielkovín je transkripcia prepis informácie z mRNA do tRNA prepis primárnej štruktúry DNA na molekulu mRNA a ďalej do primárnej štruktúry bielkovín prenos časti molekuly reťazca mRNA na ribozóm je translácia vznik jednovláknovej mRNA v jadre ako komplementárny prepis časti chromozómu je transkripcia syntézu ribozómu.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests