Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCH LF UK 1300-1360

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 1300-1360

Description:
peptidy

Author:
AVATAR

Creation Date:
20/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 61
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1301. Triviálne názvy aminokyselín sú: rovnaké ako názvy systémové napr. serín sú názvy ktoré nevystihujú chemickú podstatu zlúčeniny napr. kyselina glutámová napr. cytozín (aminokyselina obsahujúca síru) napr. aminooctová napr. kyselina 2-amino-3-hydroxybutánová napr. metionín.
1302. Neesenciálne aminokyseliny: si organizmus dokáže syntetizovať z oxokyselín môžu vznikať transamináciou z pyruvátu aj z oxalacetátu musia byť prijímané potravou sú kyselina asparágová a glutámová sú postrádateľné aminokyseliny sú prijímané tiež v potrave sú aj kyslé aminokyseliny sú tryptofán a fenylalanín.
1303. Aminokyselina s aromatickou štruktúrou je: fenylalanín aminokyselina, ktorá sa nachádza len v peptidoch a nie v bielkovinách valín tyrozín kyselina 2-amino-3-fenylpropánová kyselina glutámová tá, ktorá obsahuje na beta-uhlíku alanínu viazané benzénové jadro kyselina glutámová a jej amid - glutamín.
1304. O kyslých aminokyselinách môžeme povedať: obsahujú v molekule dve aminoskupiny sú to kyselina asparágová a glutámová majú v molekule dve karboxylové skupiny okrem karboxylových skupín majú v molekule jednu -NH2 skupinu majú hodnotu pH vodného roztoku vyššiu ako 7 majú hodnotu pH vodného roztoku nižšiu ako 7 v organizme z nich vznikajú príslušné amidy obsahujú dve -COOH skupiny a jednu aminoskupinu v molekule.
1305. Zásadité aminokyseliny: môžu viazať z prostredia protón sú tie, ktoré obsahujú -SH skupinu sú kyseliny asparágová a glutámová majú v molekule napríklad jednu karboxylovú skupinu a dve skupiny -NH2 patrí sem lyzín, ktorý je esenciálna aminokyselina patri sem serin nachádzajú sa viac zastúpené v bielkovinách tvoriacich nukleoproteíny sú viac zastúpené v histónoch.
1306. Aminokyseliny patria medzi amfolyty pretože: obsahujú funkčné skupiny ktoré môžu do roztoku uvoľňovať aj z roztoku viazať protón ich roztoky nevedú elektrický prúd obsahujú v molekule kovalentnú väzbu môžu v roztoku vytvárať amfión môžu viazať aj uvoľňovať -OH skupinu z roztoku môžu viazať aj uvoľňovať elektróny z roztoku v závislosti od pH sú vo forme amóniového katiónu alebo karboxylového aniónu môžu byť ako kyseliny tak aj zásady.
1307. Izoelektrický bod je pH, pri ktorom: sa aminokyselina pohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu k anóde sa aminokyselina pohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu ku katóde aminokyselina nevykazuje navonok náboj funkčné skupiny aminokyseliny nemajú žiadny náboj má aminokyselina navonok najvyšší výsledný náboj je aminokyselina v podobe obojakého iónu sa aminokyselina nepohybuje v elektrickom poli jednosmerného prúdu aminokyselina nevytvára amfión.
1308. Aminokyselina v tejto podobe CH3-CH(NH3+)-COO-: môže mať takto disociované funkčné skupiny vo vodnom roztoku je obojaký ión nevykazuje navonok nijaký náboj v elektrickom poli sa pohybuje polovica molekúl ku katóde, polovica molekúl k anóde sa v elektrickom poli jednosmerného prúdu nepohybuje predstavuje jej amónnu soľ je neutrálna aminokyselina je alanín.
1309. Aminokyseliny sú: kyslé, ak obsahujú viac karboxylových skupín ako -NH2 skupín v molekule substitučné deriváty karboxylových kyselín funkčné deriváty karboxylových kyselín, napr. fenylalanín neutrálne len vtedy, ak nie je vôbec disociovaná žiadna ich funkčná skupina stavebnými jednotkami bielkovín stavebnými jednotkami enzýmov väčšinou vo vode nerozpustné vo vode rozpustné.
1310. Chirálny atóm uhlíka obsahujú v molekule aminokyseliny: 2-aminooctová alanín glycín fenylalanín všetky len D-aminokyseliny aminoetánová tie, ktoré majú uhlík so štyrmi rôznymi substituentmi.
1311. Kyslá skupina aminokyselín: sa v kyseline asparágovej nachádza dvakrát je skupina -COOH je preto kyslá, že vyväzuje protóny z roztoku môže odštiepiť atom vodíka do roztoku je guanidylová skupina arginínu môže v roztoku uvoľniť do prostredia protón sa zúčastňuje na tvorbe peptidovej väzby môže sa podieľať na udržiavaní pH v organizme uvolňovaním protónu z aminokyseliny.
1312. O aminokyselinách, ktoré sa nachádzajú v bielkovinách človeka môžeme povedať: ich aminodusík sa po degradácii nachádza v kyseline močovej majú L-konfiguráciu majú L-alebo D-konfiguráciu majú jednu skupinu -NH2 viazanú na alfa uhlíku (voči karboxylovej skupine) nachadzaju sa aj v bielkovinách potravy tvoria sa v organizme človeka z C02, H2, NH3 pri ich degradácii vzniká ako odpadový produkt močovina obsahujú len funkčné skupiny -NH2 a -COOH.
1313. Aminokyseliny, nachádzajúce sa v bielkovinách človeka, neobsahujú tieto funkčné skupiny: oxoskupinu na treťom uhlíku -NH2 -COOH -OH guanidylovú (guanidínovú) amidovú aldehydovú -SH.
1314. Amidová skupina: je skupina -NH2 viazaná na uhlík v reťazci aminokyseliny je prítomná v aminokyselinách bielkovín má silne kyslý charakter aminokyseliny uvoľňuje do roztoku protón môže viazať protón z roztoku silnejšie ako aminoskupina v molekulách aminokyselín v polohe alfa sa zúčastňuje tvorby peptidovej väzby nachádza sa v glutamíne je v základných stavebných jednotkách bielkovín viazaná priamo na uhlíkový reťazec -CH(NH2)-.
1315. Esenciálne aminokyseliny: si organizmus môže tvoriť z oxokyselín transamináciou sú nepostrádateľné aminokyseliny musia sa nachádzať v potrave sú glycín a alanín obsahujú -NH2 skupinu v beta-polohe sú napr. lyzín a tryptofán majú alfa-aminoskupinu nachádzajú sa v organizme voľné aj viazané v bielkovinách.
1316. Ak karboxylová kyselina obsahuje na uhlíku v reťazci viazanú skupinu -NH2 je to: sekundárny amín napr. 2-aminobután aminokyselina zlúčenina, ktorá môže na túto skupinu viazať z prostredia protón amid kyseliny skupina amínová skupina amidová jej zásaditá funkčná skupina funkčný derivát kyseliny.
1317. Ak v butáne nahradíme vodík na druhom atóme uhlíka skupinou -NH2, dostaneme: aminokyselinu primárny amín sekundárny amín substitučný derivát aminokyseliny 2-amidobután 2-aminobután kyselinu aminobutánovú zlúčeninu, ktorá nepatrí medzi aminokyseliny.
1318. -OH skupinu vo svojej molekule obsahujú nasledovné aminokyseliny: etanolamín serín metionín treonín fenylalanín cholín prolín tyrozín.
1319. Kyselina 2-aminojantárová je: kyselina asparágová alanín aminokyselina, ale nenachádza sa v bielkovinách aminokyselina s dvomi karboxylovými skupinami v molekule zlúčenina vzorca: HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH kyslá aminokyselina zlúčenina, ktorá má ojeden uhlík viac ako kyselina glutámová štvoruhlíková aminokyselina.
1320. Kyselina 2-aminopropánová je: alanín glycín aminokyselina s jedným chirálnym uhlíkom v molekule neutrálna aminokyselina súčasťou bielkovín a v organizme človeka sa nachádza ako L-aminokyselina CH3-CH(NH2)-COOH u človeka vo forme D-aminokyseliny aminokyselina, ktorá nemá chirálny uhlík v molekule.
1321. CH3-CH(NH2)-COOH je: alfa-aminokyselina alanín vzniká transamináciou z kyseliny pyrohroznovej neutrálna aminokyselina glycín zásaditá aminokyselina v bielkovinách zastupitelná zlúčeninou: NH2-CH2-CH2-COOH v roztoku pri pH = pl vo forme amfiónu.
1322. Kyselina 2-amino-3-fenylpropánová: má -NH2 skupinu v beta polohe voči -COOH skupine je fenylalanín obsahuje benzénové jadro je heterocyklická zlúčenina je aromatická aminokyselina je aminokyselina, z ktorej hydroxyláciou vznikne tyrozín je tryptofán.
1323. Peptidová väzba: nie je prítomná v molekulách aminokyselín sa v zložkách potravy v tráviacom trakte štiepi napr. pepsínom dá sa dokázať Fehlingovou reakciou nenachádza sa v dipeptidoch spája aminokyseliny v bielkovinách je väzba -CO-NH- tvorí sa v procese transkripcie v jadre tvorí sa v procese translácie pri proteosyntéze.
1324. Základné stavebné jednotky bielkovín sú spojené väzbou: ktorá sa neštiepi pri denaturácii ktorá patrí medzi kovalentné väzby vodíkovou disulfidovou peptidovou -CO-NH- N-glykozidovou iónovou polárnou.
1325. O peptidovej väzbe môžeme povedať: sú ňou spojené aminokyseliny v dipeptidoch pri jej tvorbe sa spotrebuje voda je to väzba iónová nepolárna je silná kovalentná väzba na jej tvorbu je potrebná energia dva reťazce bielkovín pri tvorbe sekundárnej štruktúry bielkovín sú spojené touto väzbou ruší sa pri denaturácii bielkovín štiepi sa proteinázami.
1326. Pri vzniku peptidovej väzby: sa môžu viazať rovnaké, alebo rozdielne aminokyseliny sú potrebné proteinázy reaguje -COOH skupina jednej aminokyseliny s -NH2 skupinou tej istej aminokyseliny reaguje -COOH skupina jednej aminokyseliny s -NH2 skupinou ďalšej aminokyseliny sa cez -CO-NH- spoja aminokyseliny sa uvoľňuje velké množstvo energie sa energia spotrebuje sa uvoľňuje voda.
1327. Dipeptid: je zložený z dvoch aminokyselín je zložený z dvoch peptidov je zložený z dvoch bielkovín je zložený z troch aminokyselín je napr. alanyl-glycín na rozdiel od bielkovín nemá vyššie štruktúry obsahuje dve peptidové väzby obsahuje jednu väzbu -CO-NH-.
1328. O kyslých aminokyselinách platí: obsahujú viac karboxylových skupín ako skupín -NH2 sú kyselina asparágová a kyselina glutámová nachádzajú sa aj v enzýmoch sú kyselina 2-oxoglutárová a kyselina asparágová sú monokarboxydiaminokyseliny viazané v bielkovinách obsahujú oxo- skupinu na druhom atóme uhlíka pri tvorbe bielkovín jedna kyslá aminokyselina zapája obidve karboxylové skupiny na tvorbu peptidových väzieb tieto aminokyseliny a ich amidy sa nachádzajú v bielkovinách.
1330. V molekulách bielkovín sa nachádzajú tie aminokyseliny, ktoré majú -NH2 skupinu viazanú: vždy v amidovej skupine na beta uhlíku voči -COOH skupine (napr. alanín) na alfa uhlíku voči -COOH skupine (napr. serín) na ktoromkoľvek atóme uhlíka v reťazci esterovou väzbou na druhom uhlíku aminokyseliny na kyselinu vždy tak, že vznikne funkčný derivát kyseliny priamo na benzénové jadro.
1331. Základnými stavebnými jednotkami bielkovín sú: neutrálne aminokyseliny, ako napr. kyselina asparágová 2-aminokarboxylové kyseliny alfa-aminokyseliny substitučné deriváty karboxylových kyselín (s -NH2 skupinou viazanou na alfa uhlíku) všetky funkčné deriváty karboxylových kyselín hlavne iminokyseliny nukleotidy napr. zlúčeniny, ktoré sa môžu tvoriť z oxokyselín transamináciou.
1332. O bielkovinách možno povedať: živočíchy aj človek majú schopnosť tvoriť bielkoviny z jednoduchých anorganických zlúčenín (CO HO NH3) nenachádzajú sa v jadrách buniek ich základné stavebné jednotky obsahujú dusík hlavne v aminoskupinách ich základné stavebné jednotky sú spojené peptidovou väzbou obsahujú v svojich molekulách viazané aminokyseliny ich molekuly obsahujú len funkčné skupiny: -COOH a -NH2 ich molekuly obsahujú aj funkčné skupiny -SH, -OH z aminokyselín neobsahujú arginín.
1333. Primárna štruktúra bielkovín: znamená usporiadanie reťazca v priestore napr. alfa-helix znamená poradie aminokyselín v bielkovinovom reťazci podmieňuje vlastnosti bielkovín je určovaná poradím nukleových báz v bielkovinovom reťazci je zakódovaná v DNA je fixovaná väzbami medzi -NH2 a -COOH skupinami za sebou idúcich aminokyselín je fixovaná esterovými väzbami sa ruší denaturáciou.
1334. Ak bielkovina stráca biologickú aktivitu, hovoríme o: nevratnom porušení sekundárnej a terciárnej štruktúry o nevratnom porušení jej N-glykozidovej väzby denaturácii bielkovín jej hydrolýze na stavebné jednotky - nukleotidy vratnom porušení primárnej štruktúry tvorbe peptidových väzieb tvorbe vodíkových väzieb napr. o strate jej enzýmovej aktivity.
1335. Koncový (odpadový) produkt metabolizmu bielkovín u človeka: je močovina je diamid kyseliny uhličitej je kyselina močová sú aminokyseliny, ktoré sa vylučujú do moča je urea je málo rozpustná látka, ktorá je súčasťou močových kameňov je zlúčenina vzorca H2N-CO-NH2 je len amoniak.
1336. Aminokyseliny: niektoré obsahujú aj dusík v heterocyklickej štruktúre vznikajú hydrolýzou bielkovín esenciálne nemôžu vznikať v organizme z oxokyselín transamináciou sú monomérnoujednotkou všetkých biopolymérov v organizme sú funkčné deriváty karboxylových kyselín všetky obsahujú skupinu -C(NH2)=O sú v bielkovinách viazané kovalentnou väzbou sú amfolyty.
1337. Glycín: je najjednoduchšia aminokyselina nemá vo svojej molekule asymetrický uhlík je substitučný derivát kyseliny octovej patrí medzi funkčné deriváty kyseliny etánovej je funkčný derivát kyseliny octovej má vzorec H2N-CH2-COOH je kyselina aminopropiónová je neutrálna aminokyselina s tromi uhlíkmi.
1338. O esenciálnych aminokyselinách môžeme povedať: prijímame ich v bielkovinách potravy niektoré z nich majú rozvetvený uhlíkový reťazec patrí k nim kyselina glutámová v molekule neobsahujú -NH2 skupinu v molekule obsahujú alfa-NH2 skupinu môžu mať aromatickú štruktúru patrí k nim aminokyselina tryptofán patrí k nim cytozín.
1329. Pri transaminácii sa tvoria aminokyseliny: a koenzýmom tejto reakcie je tiamín neesenciálne (aj u človeka) z príslušných oxokyselín z vyšších karboxylových kyselín ktoré sa nachádzajú v bielkovinách napr. alanĺn napr. kyselina asparágová tryptofán z tyrozínu a koenzýmom tejto reakcie je derivát vitamínu B6.
1339. Kyselina glutámová: patrí spolu s kyselinou asparágovou medzi kyslé aminokyseliny je dikarboxylová 2-oxokyselina je päťuhlíková monoaminotrikarboxylová kyselina v molekule má dve karboxylové skupiny je esenciálna aminokyselina je neesenciálna aminokyselina v molekule má jednu -NH2 skupinu a jej amid sa nachádzajú v bielkovinách.
1340. Aminokyseliny: neutrálne získávajú v zásaditom prostredí kladný náboj a pohybujú sa ku katóde neutrálne v kyslom prostredí tvoria katióny a pohybujú sa v elektrickom poli jednosmerného prúdu ku katóde pri pH hodnote, ktorá odpovedá izoelektrickému bodu, sa v elektrickom poli nepohybujú sa pohybujú v elektrickom poli jednosmerného prúdu, ale nie v závislosti od pH sú amfolyty sa degraduju tak,že ich aminodusík sa vylučuje z organizmu človeka hlavne ako amoniak nachádzajú sa len v mäsitej potrave niektoré môžu byť zdrojom pre tvorbu glukózy v organizme.
1341. Históny: sú zásadité bielkoviny nachádzajú sa v bunkových jadrách sa viažu s nukleovými kyselinami obsahujú veľa kyseliny asparágovej sú silne kyslé bielkoviny a v jadre sa viažu s DNA obsahujú veľa aminokyseliny histamínu sú hormóny majú vyšší obsah zásaditých aminokyselín.
1342. Kyselina fosforečná je vo fosfoproteínoch viazaná: na piaty uhlík ribózy väzbou esterovou väzbou kovalentnou väzbou iónovou na -OH skupiny aminokyselín na aminoskupiny aminokyselín a po disociácii má záporný náboj napríklad na aminokyselinu serín a tyrozín.
1343. Peptidovú väzbu: môžeme dokázať biuretovou reakciou môžeme dokázať Fehlingovou reakciou môžeme dokázať reakciou s jódom obsahujú molekuly enzýmov voľnej aminokyseliny môžeme dokázať s príslušným činidlom nachádzajúcu sa v celulóze môžeme dokázať s príslušným činidlom môžeme dokázať s príslušným činidlom v bielkovinách tvorí karboxylová skupina jednej aminokyseliny s aminoskupinou druhej aminokyseliny.
1344. O sekundárnej štruktúre bielkovín môžeme povedať: môže byť rušená len hydrolýzou peptidovej väzby môže mať formu alfa helixu je stabilizovaná vodíkovými väzbami udáva poradie aminokyselín v reťazci na rozdiel od primárnej štruktúry môže byť rušená denaturáciou je stabilizovaná len peptidovými väzbami je stabilizovaná väzbami vytváranými medzi skupinami >C=O...H-N< peptidových väzieb môže mať formu skladaného listu.
1345. Medzi dôležité látky v organizme obsahujúce dusík patria: enzýmy triacylglyceroly aminokyseliny nukleové kyseliny ATP glykogén vitamín C NAD+.
1346. Tyrozín: patrí medzi neutrálne aminokyseliny je hormón obsahuje -OH skupinu vo svojej molekule môže byť fosforylovaný v bielkovinách líši sa od fenylalanínu prítomnosťou hydroxylovej skupiny v molekule obsahuje vo svojej molekule heterocyklus, amino-, hydroxy- a karboxylovú skupinu je aromatická aminokyselina je podmienene esenciálna aminokyselina.
1347. Vzorce CH2(OH)-CH(NH2)-COOH a HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH patria: aminokyselinám obsahujúcim aminoskupinu v beta-polohe aminokyselinám, ktoré sa nachádzajú v bielkovinách serínu a kyseline 2-aminojantárovej serínu a kyseline glutámovej dvom neutrálnym aminokyselinám jednej neutrálnej a jednej kyslej aminokyseline 2-amino-3-hydroxypropánovej kyseline a kyseline jantárovej substitučným derivátom karboxylových kyselín.
1348. Kyselina 2-amino-3-hydroxypropánová je: neutrálna aminokyselina serín alanín zlúčenina vzorca HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-OH esenciálna aminokyselina neesenciálna aminokyselina súčasťou niektorých fosfolipidov funkčný derivát kyseliny propánovej.
1349. O peptidovej väzbe môžeme povedať: priamo podmieňuje terciárnu štruktúru bielkovín môžeme ju dokázať Fehlingovou reakciou môžeme ju dokázať biuretovou reakciou nenachádza sa v dipeptidoch je silná kovalentná väzba môže byť štiepená hydrolázami nachádza sa aj v enzýmoch je väzba nazývaná tiež amidová.
1350. Bielkovinové molekuly: sú zložené z kyselín obsahujúcich ako funkčnú skupinu len skupinu -NH2 sú zložené z 20 rôznych aminokyselín obsahujú aminokyseliny v L-konfigurácii sa u zdravého človeka nenachádzajú v krvi rozdeľujeme na fibrilárne a globulárne majú význam ako biokatalyzátory môžu byť denaturované in vitro vysokou teplotou denaturáciou nestrácajú biologickú aktivitu.
1351. Pri denaturácii bielkovín: bielkovina stráca biologické vlastnosti, lebo dochádza ku štiepeniu peptidových väzieb dochádza k porušeniu ich primárnej štruktúry sa štiepi polypeptidový reťazec na menšie časti dochádza k trvalej zmene priestorového usporiadania molekúl nie sú porušené vyššie štruktúry sa strácajú ich biologické vlastnosti nedochádza k porušeniu sekundárnej štruktúry sú porušené vyššie štruktúry bielkovín.
1352. Terciárna štruktúra bielkovín: je podmienená viacerými typmi väzieb medzi stavebnými zložkami bielkovinového reťazca môže sa meniť vplyvom vonkajších podmienok nemôže sa meniť vplyvom silných kyselín je tvorená podjednotkami viacerých polypeptidových reťazcov je podmienená len vodíkovými väzbami nemá vplyv na biologickú aktivitu bielkovín predstavuje priestorové usporiadanie bielkoviny je štiepená nukleotidázami.
1353. Primárna štruktúra bielkovín: je daná poradím aminokyselín v polynukleotidovom reťazci môže mať formu skladaného listu podmieňuje vlastnosti bielkovín a ich biologickú funkciu je kódovaná v molekule DNA je daná poradím aminokyselín v polypeptidovom reťazci nemôže byť porušená hydrolázami je určená poradím nukleotidov v mRNA v procese translácie je podmienená amidovou väzbou.
1354. Históny: viažu sa na nukleové kyseliny sú kyslé bielkoviny obsahujú vyšší podiel zásaditých aminokyselín majú v molekule viazanú aj nebielkovinovú zložku, ktorou sú lipidy nachádzajú sa v jadrách buniek patria medzi glykoproteíny sú hormóny bielkovinovej povahy podieľajú sa na výstavbe chromozómov.
1355. Syntéza bielkovín je dej: ktorý má endergonický charakter nazývaný proteolýza katabolický anabolický prebiehajúci na ribozómoch oxidačno-redukčný ktorý vyžaduje energiu vo forme GTP ktorý môže byť inhibovaný chloramfenikolom.
1356. Kolagén: patrí medzi globulárne bielkoviny nachádza sa v kostiach a chrupavkách môžeme z neho získať glej má stavebnú funkciu je lipoproteín z aminokyselín obsahuje najviac glycínu je základná zložka nervového tkaniva podieľa sa na výstavbe kĺbových púzdier.
1357. Fosfoproteíny: obsahujú vo svojej molekule kyselinu fosforečnú majú H3P04 viazanú na -OH skupiny aminokyselín v bielkovinách viažu sa s nukleovými kyselinami vjadrách buniek sú bohato zastúpené vo vajcovom žltku sú jednoduché bielkoviny sú bohato zastúpené vo vajcovom bielku obsahujú esterovo viazanú H3PO4 sú hlavnou súčasťou bunkových membrán.
1358. Bielkoviny: sú štiepené v žalúdku a tenkom čreve zúčastňujú sa transportu niektorých látok v krvi, napr. lipidov sú aj biokatalyzátory sú štiepené amylázou žiadne nemajú regulačnú funkciu sú tiež niektoré hormóny nemôžu byť syntetizované v organizme, sú prijímané len potravou niektoré majú stavebnú funkciu.
1359. Hemoglobín: patrí medzi hemoproteíny obsahuje v molekule Mg jeho nebielkovinova ćast je odvodena od porfinu sluzi ako zasoba kyslika pre intenzivnu svalovu prac prenáša kyslík z tkanív do pľúc predstavuje dôležitý tlmivý systém v krvi prenáša CO2 z tkanív do pľúc obsahuje železo.
1360. Hemoproteíny: sú jednoduché bielkoviny prenášajúce hem patria medzi zložené bielkoviny sú tiež hemoglobín, myoglobín a cytochrómy obsahujú v molekule nehemové železo sú aj súčasťou dýchacieho reťazca majú vo svojej molekule železo sú zložené bielkoviny, obsahujúce vo svojej molekule hem sú fosfoproteíny.
66. Peptidová väzba: je amidová väzba v peptidoch môže sa štiepiť hydrolázami vzniká v procese proteosyntézy patri medzi salbe vazby zodpovedá za primárnu štruktúru bielkovín je zoskupenie atómov -CO-NH- vyskytuje sa napríklad u dipeptidov moze byt stepena amylazou.
Report abuse Terms of use