option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON CH LF UK 740-800
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 740-800

Description:
otazky 740-800

Author:
UK
Other tests from this author


Creation Date:
27/03/2022

Category: Science

Number of questions: 51
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
741. Zlúčenina vzorca C6H6-CO-CH3 má názov: fenylketón acetylbenzén acetofenón benzoketón fenylmetylketón acylpyrín anizol fenylmetyleter.
742. Pre skupinu -C=O platí, že: I kyslík má čiastkový kladný náboj kyslík má čiastkový záporný náboj na atóm uhlíka sa môžu viazať nukleofilné činidlá je to polárna skupina sa nazýva tiež karbonylová skupina sa nazýva aj karboxylová skupina je charakteristickou skupinou aldehydov a ketónov je charakteristickou skupinou karbonylových zlúčenín.
743. Reakcia CH3-CHO+ CH3-CHO → CH3-CH(OH)-CH2-CHO je dehydrogenácia sa spája so vznikom aldolu je elektrofilná substitúcia je aldolová kondenzácia je nukleofilná adícia prebieha s aldehydmi, ktoré obsahujú v molekule α-vodík neprebieha s aldehydmi, ktoré majú na α-uhlíku viazaný aspoň jeden atóm vodíka je reakcia vzniku 3-hydroxybutanálu.
744. Chloroform je triviálny názov pre: monochlórmetán dichlórmetán trichlórmetán tetrachlórmetán zlúčeninu vzorca CHCl3 zlúčeninu vzorca CH3Cl zlúčeninu vzorca CH2Cl2 zlúčeninu vzorca CCl4.
745. Relatívne vysoké teploty varu alkoholov v porovnaní s izomérnymi étermi sú podmienené: prítomnosťou -CH2- v reťazci hydrofóbnymi vlastnosťami uhľovodíkového reťazca medzimolekulovými vodíkovými väzbami vznikom alkoholátov medzimolekulovými interakciami, ktoré sťažujú prechod z kvapalného skupenstva do plynného kovalentnými väzbami medzi molekulami alkoholov a vody amfotérnym charakterom alkoholov prítomnosťou väzieb, ktoré vznikajú priťahovaním atómov vodíka s čiastočne kladným nábojom a atómov kyslíka s čiastočným záporným nábojom medzi dvomi molekulami.
746. Pri dehydratácii 1-butanolu vznikne: nenasýtený uhľovodík nasýtený uhľovodík alkén 1-butén (but-1 -én) butín butadién 2-butén (but-2-én) bután.
747, Oxidáciou etylénglykolu môže vzniknúť: glyoxál kyselina glykolová kyselina glyoxálová kyselina šťavelová glykolaldehyd kyselina oxálová kyselina octová acetón.
748. Zlúčenina vzorca je: pyrokatechol p-benzochinón dvojsýtny fenol dvojsýtny alkohol 1,4-dihydroxybenzén pyrogalol rezorcinol hydrochinón.
749. Pri porovnaní vlastností alifatických alkoholov a fenolov môžeme tvrdiť, že: fenolátový anión je účinkom mezomérneho efektu stabilnejší ako alkoholátový anión fenoly majú kyslejší charakter ako alkoholy acyklické alkoholy majú kyslejší charakter ako fenoly fenoly dávajú farebné reakcie s roztokom FeCl3 alifatické alkoholy majú reaktívnejší atóm vodíka v skupine -OH ako fenoly ide o látky s rovnakými chemickými vlastnosťami alkoholy dávajú farebnú reakciu s roztokom FeCl3 fenoly majú nižšie hodnoty konštánt kyslosti ako alkoholy.
751. O zlúčenine CH3-CH2-O-CH2-CH3 formiatu môžeme tvrdiť, že: je to ketón má narkotické účinky je neprchavá kvapalina sa používa ako organické rozpúšťadlo je to etoxyetán je to dietyléter vyrába z etanolu so vzduchom vytvára stabilnú zmes.
752. Oxidáciou hydroxyskupiny glycerolu na sekundárnom atóme uhlíka vzniká. glyceraldehyd dihydroxyacetón kyselina mliečna kyselina malónová 1,3-dihydroxy-2-propanón (1,3-dihydroxypropán-2-ón) kyselina glyoxálová glyoxál kyselina glykolová.
753. O zlúčenine CH3-CH2-SH môžeme tvrdiť, že: má názov dimetylsulfid je sírnou obdobou etanolu jej oxidáciou vzniká dietyldisulfid patrí medzi tioalkoholy má narkotické účinky je etántiol je kvapalina príjemnej vône sa používa na odorizáciu zemného plynu.
754. Pri redukcii disulfidov vzniknú: tioétery tioly sulfokyseliny látky so skupinou -S-S- tioestery tioalkoholy látky so skupinou -SH sírne obdoby alkoholov.
757. O zlúčenine môžeme tvrdiť, že: sa vodnými roztokmi kyselin a zásad štiepi na etylénglykol je málo reaktívna je podozrivá z kancerogénnych účinkov patrí medzi étery sa pripravuje katalyzovanou oxygenáciou etánu má zvýšenú pevnosť väzieb v trojčlennom kruhu je to etylénoxid je látka veľmi stabilná.
758. Oxidáciou etántiolu vzniká zlúčenina: CH3-CH2-S-S-CH2-CH3 CH3-CH2-S-CH2-CH3 CH3-CH2-SH CH3-S-S-CH3 CH3-CH2-S-O-S-CH2-CH3 CH3-CH2-O-O-CH2-CH3 dietyldisulfid dimetyldisulfid.
759. Zlúčenina CH3-C(CH3)=O je: dimetyléter acetón dimetylketón látka, ktorá vzniká redukciou kyseliny propánovej látka, ktorá vzniká oxidáciou 1-propanolu (propán- I -olu) propanón látka, ktorá vzniká hydratáciou propénu látka, ktorá vzniká oxidáciou 2-propanolu (propán-2-olu).
760. Benzyl je jednoväzbová skupina odvodená od: benzénu toluénu styrénu fenolu metylbenzenu kyseliny benzoovej benzaldehydu naftalénu.
761. Fenyl je jednoväzbová skupina odvodená od: benzylalkoholu toluénu pyridínu kyseliny benzoovej benzénu cyklohexánu xylénu fenantrénu.
762. Kyslíkové deriváty uhľovodíkov, v ktorých sa nachádza skupina -C=O I sa nazývajú oxozlúčeniny sa nazývajú étery sa nazývajú karbonylové zlúčeniny sa nazývajú hydroxylové zlúčeniny môžu byť aldehydy môžu byť ketóny môžu byť karboxylové kyseliny môžu byť chinóny.
763. Sekundárny alkohol vznikne redukciou: CH3COOH CH3-CHO CH3-C(CH3)=O CH3-CH2-C(CH3)=O CH3-O-OC-CH3 C6H5-CO-CH3 CH3-CH2-CO-O-CO-CH2-CH3 CH3-CH2-CO-CH3.
765. Oxidáciou CH3-CH2-CH2-CH2-OH do druhého stupňa vznikne: butanol butanal kyselina butánová metyletyléter kyselina jantárová kyselina maslová kyselina maleínová kyselina fumarová.
766. Oxidáciou CH3-CHO vznikne: kyselina eténová kyselina octová etanol dimetylketón kyselina etánová kyselina glykolová HOOC-COOH CH3-COOH.
767. Redukciou propanalu vzniká: CH3-CH2-CHO CH3-CH2-CH2OH CH3-CH(OH)-CH3 CH3-CH3 primárny alkohol 2-propanol (propán-2-ol) 1 -propanol (propán- 1-ol) vinylalkohol.
768. Acetón je produktom oxidácie: 1-propanolu (propán-l-olu) 2-propanolu (propán-2-olu) propanalu kyseliny propánovej sekundárneho alkoholu etanolu izopropylalkoholu glycerolu.
769. O glycerole platí, že: dehydratáciou za tepla a v prítomnosti KHSO4 formiatu dáva akroleín oxidáciou dáva acetaldehyd esterifikáciou s karboxylovými kyselinami dáva acylglyceroly oxidáciou primárnej -OH skupiny molekuly poskytuje dihydroxyacetón oxidáciou sekundárnej -OH skupiny molekuly vzniká glyceraldehyd oxidáciou jednej primárnej hydroxylovej skupiny molekuly do druhého stupňa vzniká kyselina glycerová je najjednoduchší triol je sirupovitá, bezfarebná kvapalina sladkej chuti.
770. Hydrogenáciou acetónu vzniká: primárny alkohol sekundárny alkohol izopropylalkohol jednosýtny alkohol 1-propanol (propán-1-ol) propanón propanal 2-propanol (propán-2-ol).
771. Reakcia medzi alkoholom a kyselinou je napr. reakcia, pri ktorej vzniká glyceroltrinitrát napr. reakcia, pri ktorej vzniká etylacetát zmydelňovanie hydrolýza esterifikácia hydrogenácia dehydrogenácia oxidácia.
772. Medzi ketóny radíme: hydrochinón p-benzochinón poloacetál acetón acetofenón cyklohexanón propanal etylmetylketón.
773. Primárny alkohol vzniká redukciou: glycerolu benzaldehydu CH3-C(O-CH3)=O CH3-CH2-C(CH3)=O CH3-CH2-CHO CH3-CH2-CH2-CHO OH-CH2-CHO acetónu.
774. Zlúčenina 1,2,3-propántriol: je vysoko prchavá kvapalina sa vyrába hydrolýzou tukov vytvára s kyselinami estery je glycerol je nerozpustná vo vode sa môže pripraviť zmydelňovaním tukov sa nachádza v jednoduchých bielkovinách sa nazýva triacylglycerol.
775. Oxidáciou hydroxyskupiny glycerolu na primárnom atóme uhlíka vzniká: dihydroxyacetón glyceraldehyd 1,3-dihydroxy-2-oxopropán najjednoduchšia aldotrióza najjednoduchšia ketotrióza zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka v molekule 1,2,3-propántriol aldehydová skupina.
777. Metamérom dipropyléteru je: metyletyléter etylbutyléter metylpentyléter vinylalkohol etylester kyseliny etánovej dioxan CH3-O-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH2-CH3.
778. Oxidáciou 2-butanolu vzniká: butanón butanal kyselina butánová kyselina maslová CH3-CO-CH2-CH3 CH3-CH2-CO-CH3 CH3-CH2-CH2-CHO CH3-CO-O-CO-CH3.
779. p-benzochinón vzniká: oxidáciou aromatického alkoholu oxidáciou benzaldehydu oxidáciou hydrochinónu oxidáciou kyseliny tereftalovej oxidáciou p-difenolu oxidáciou rezorcinolu oxidáciou pyrokatecholu oxidáciou pyrogalolu.
780. Hydrochinón vzniká: redukciou aromatických ketónov hydratáciou chinónov hydrogenáciou 1,4-benzochinónu hydrogenáciou aldehydov oxidáciou chinónov dehydrogenáciou chinónov dehydrogenáciou zlúčenín s dvomi keto skupinami redukciou p-benzochinónu.
781. Hydroxyzlúčeniny so silnými zásadami: dávajú alkoholáty alebo fenoláty dávajú alkoxóniové soli môžu tvoriť alkoxidy reagujú za vzniku solí alkoholov alebo fenolov môžu tvoriť fenoxidy nereagujú reagujú tak, že -OH skupina molekuly hydroxyzlúčeniny sa nahradí iónom kovu reagujú tak, že v -OH skupine molekuly hydroxyzlúčeniny sa H+ nahradí iónom kovu.
782. Ktoré z uvedených zlúčenín sú fenoly: p-benzochinón hydrochinón pyrokatechol rezorcinol o-xylén alfa-naftol o-krezol pyrogalol.
783. Fehlingovo činidlo sa používa na dôkaz: aldehydov ketónov redukčných vlastností glukózy alkoholov fenolov redukujúcich sacharidov peptidov škrobu.
784. Étery majú všeobecný vzorec: R-O-CO-R R-O-R R-O-O-R R-O-H R-O-NO2 R-CO-O-CO-R R-CH(OH)-CO-R R-O-H.
785. Étery: sú výbornými rozpúšťadlami lipidov tvoria epiméry majú nižšie teploty varu ako ich izomérne alkoholy so vzdušným kyslíkom tvoria explozívne peroxidy vytvárajú navzájom medzi molekulami vodíkové väzby poznáme jednoduché a zmiešané tvoria metaméry tvoria anoméry.
786. Etylénoxid: má vzorec CH2-O-CH2 vzniká oxygenáciou etylénu má tiež názov dioxán sa kyselinami alebo zásadami štiepi na etándiol je cyklický éter s kyselinami aj zásadami sa štiepi na etylénglykol je málo reaktívny.
787. Zlúčenina C6H5-C(CH3)=O je: cyklohexanón fenylmetylketón acetylbenzén metoxybenzén fenylmetylchinón metylesterkyseliny benzoovej benzoan netylový acetofenon.
788. Reakciou CH3CHO +3I2+ 4OH- → vznika CHI3+ HCOO- + 3I- + 3H2O vznika 2HCOOH+ 6I- možno dokázať etanal možno dokázať acetaldehyd dokážeme oxidačné vlastnosti aldehydu vzniká prevažne monojódetán vzniká jodoform možno dokázať methanol .
789. Zlúčenina kyselina sulfosalicylová kyselina p-aminobenzoová kyselina sulfanilová kyselina salicylová benzénsulfonamid kyselina p-aminobenzénsulfónová acylpyrín kyselina 4-aminobenzénsulfónová.
790. Zlúčenina kyselina benzoová kyselina p-aminobenzoová kyselina p-aminosalicylová fenylamín rastový faktor baktérií typické antituberkulotikum kyselina antranilová súčasť molekuly kyseliny listovej .
791. Reakciou propanolu a kyseliny etánovej vzniká zlúčenia CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3 CH3-CO-O-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH2-O-CO-CH3 CH3-CH2-O-CO-CH2-CH3 propylacetát etylester kyseliny propánovej octan propylový propylester kyseliny mravčej.
792. Pri esterifikácii môže vstúpiť do reakcie alkohol a chlorid organickej kyseliny organická karboxylová kyselina a silná zásada organická karboxylová kyselina a alkohol alkohol a voda anorganická kyslíková kyselina a silná zasada anorganická kyslíková kyselina a alkohol anhydrid organickej karboxylovej kyseliny a alkohol aldehyd a alkohol.
793. Na tvorbe zlúčeniny CH3-CH2-O-CH(OH)-CH3 sa podieľa: metylalkohol kyselina propánová etanal kyselina etánová etanol propanol dietyléter acetaldehyd.
794. Zlúčenina vzorca CH3-CH(OH)-O-CH2-CH3 je: aldol ester poloacetál etylester kyseliny etánovej acetál produkt adície I mol etanalu na I mol etanalu produkt adície I mol etanolu na I mol etanalu produkt adície 2 mol etanolu na 1 mol acetaldehydu.
795. Jodoformová reakcia: prebieha v alkalickom prostredí je reakcia I2 s etanolom v alkalickom prostredí je reakcia I2 s metanolom v alkalickom prostredí sa môže použiť aj na dôkaz acetaldehydu sa používa na rozlíšenie etanolu od metanolu sa používa na rozlíšenie aldehydu od ketónu je reakcia, ktorej produktom je aj zlúčenina CHI3 je reakcia, ktorej produktom je zlúčenina CH3I.
796. Zlúčenina: CH3-CH(OH)-CH2-CHO vzniká reakciou alkoholu a aldehydu vzniká reakciou alkoholu a kyseliny vzniká z dvoch molekúl aldehydu za katalýzy silným hydroxidom vzniká z dvoch molekúl alkoholu vzniká z dvoch molekúl etanalu za katalýzy silným hydroxidom vzniká reakciou jednej molekuly acetaldehydu a jednej molekuly etanolu je β-hydroxyaldehyd vzniká reakciou, ktorá sa nazýva aldolová kondenzácia.
Report abuse