Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCH LF UK 800-900

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 800-900

Description:
aminy, karboxylove zluceniny

Author:
AVATAR

Creation Date:
28/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 95
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
800. Redukciou nitrobenzénu vzniká: aminobenzén anilín aromatický amín primárny amín 2,4,6- trinitrotoluen nitroetan 2-nitropropan pyridin.
801. K terciámym amínom patrí: trimetylamín dimetylfenylamín dimetylamin pyran anilin metylamin fenylamin pyrol.
802. Pyrol zaraďujeme medzi: heterocyklické zlúčeniny sekundárne amíny heterocyklické zlúčeniny s jedným heteroatómom dusíka heterocyklické zlúčeniny s aromatickým charakterom cyklicke uhlovodiky primarne aminy tercialne aminy patclankove heterocyklické zlúčeniny s dvoma heteroatómomi dusíka.
803. Anilín: má zásaditý charakter je slabšou zásadou ako amoniak má aromatický charakter je látka veľmi jedovatá má vzorec: C6H5-NH2 je aminobenzén ma kysly charakter bezne sa vyskytuje w organizme.
804. Amíny: ak sú primárne, dávajú s kyselinami amóniové soli s molekulami vody vytvárajú vodíkové väzby majú nukleofilné vlastnosti majú zásaditý charakter delíme na mono-, di-, triamíny, atď., podľa počtu aminoskupín v molekule poznáme primárne, sekundárne a terciárne su funkcne derivaty karboxylovych kyselin maju kysly charakter.
831. Najjednoduchšia dikarboxylová kyselina je: kyselina akrylová kyselina adipová kyselina šťavelová kyselina jantárová kyselina etándiová kyselina octová kyselina malónová kyselina oxálová.
832. Medzi nenasýtené karboxylové kyseliny zaraďujeme: kyselinu arachidónovú kyselinu cyklohexánkarboxylovú kyselinu malónovú kyselinu maleínovú kyselinu olejovú kyselinu propénovú kyselinu glutárovú kyselinu oxaloctovú.
833. Zlúčenina HOOC-CH2-COOH je: kyselina propándiová kyselina asparágová kyselina glutámová kyselina propánová kyselina maleínová kyselina maslová kyselina malónová kyselina propénová.
834. C6H5-COOH je kyselina: nasýtená aromatická alifatická acyklická jednosýtna fenolová benzoová benzylkarboxylová.
805. V reakcii, pri ktorej sa na primárny aromatický amín pôsobí alkalickým dusitanom v prostredí silnej anorganickej kyseliny, ide o: diazotáciu vznik diazóniových solí kopulaciu vznik azozluceniny vznik alkoholu, pricom sa uvolni dusik vznik nitrozoaminov dokazovu reakciu na sekundarny amin vznik azofarbiv.
806. Zlúčenina C6H5-N=N-C6H5 : vzniká kopuláciou obsahuje azoskupinu je základ azofarbív je azobenzén je sekundarny amin je diazoniova sol je tercialny amin je anilinova cern.
807. Medzi primárne amíny patrí: anilín CH3NH2 H2N-(CH2)6-NH2 kadaverín C6H5-NH2 CH3- CH(NH2)- CH3 (CH3)2NH (CH3)3N.
808. Zlúčenina H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 je : primárny amín diamín kadaverín látka, ktorá vzniká pri hnilobnom rozklade bielkovín 1,5-diaminopentán putrescin tetrametylendiamin fyziologicky pritomna v mase.
809. Dusík v molekule majú zlúčeniny : amíny nukleové kyseliny proteíny peptidy alkaloidy enzýmy acylglyceroly glukoza a fruktoza.
811. Pri vzniku anilínu z nitrobenzénu ide o: redukciu redukciu nitrobenzénu vodíkom za prítomnosti katalyzátora (Pt,Ni) hydrogenáciu oxidaciou dehydrogenaciou substituciu hydrataciu kondenzacnu reakciu.
812. Primárne amíny: majú charakteristickú skupinu -NH2 môžu mať charakteristickú skupinu viazanú na primárny atóm uhlíka alifatické dávajú s kyselinou dusitou cez niekoľko medziproduktov alkoholy a dusík môžu mať -NH2 skupinu viazanú na sekundárny atóm uhlíka majú charakteristickú skupinu -NH- majú charakteristickú skupinu -NH3 majú charakteristickú skupinu -NH4 s kyselinou dusitou davaju nitrozoaminy.
814. Zlúčenina CH3NH2 je : primárny amín rozpustná vo vode plyn metylamín sekundarny amin latka, ktora ma kysle vlasnosti latka, ktora sluzi na pripravu diazoniovych soli latka, ktora sluzi na pripravu nitrozoaminov.
815. Zlúčenina (CH3)3N : nachádza sa v prírode je terciámy amín s kyselinou dusitou nereaguje vzniká rozkladom bielkovín e trimetylamín je sekundarny amin je Bronstedova kyselina s kyselinou dusitou dava nitrozoaminy.
816. Zlúčenina patrí medzi: amíny látky s aromatickým charakterom sekundárne amíny zlúčeniny, ktoré sú súčasťou molekúl biologicky významných farbív cyklicke uhlovodiky tercialne aminy primarne aminy nitrozluceniny.
817. Pyrol je: súčasť molekuly hemoglobínu súčasť molekuly chlorofylu súčasť žlčových farbív zložka porfyrínu derivat benzenu azofarbivo sucast zlcovych kyselin sucast molekuly purinu.
818. Zlúčenina je : látka s karcinogénnym účinkom primárny amín 2-naftylamín (naftyl-2-amín, 2-aminonaftalén) chinolin naftol anilin sekundarny amin tercialny amin.
819. Zlúčenina je : p-fenyléndiamin 1,4-benzéndiamín (benzén-1,4-diamín) primárny amín zložka fotografických vývojok p-aminofenol dimetylamin sekundarny amin tercialny amin.
820. Medzi terciárne amíny patrí: pyridín trimetylamín (C2H5)3N trifenylamín metyloranž pyrol (CH3)2NH metylamin.
821. Primárne amíny : sú látky zásaditého charakteru s kyselinami dávajú amóniové soli sa odvodzujú náhradou atómu vodíka v molekule amoniaku jednoväzbovo skupinou -R vznikajú hydrogenáciou nitrozlúčenín so zasadami davaju amoniove soli su latky kysleho charakteru su silne oxidovadla vznikaju dehydrogenaciou nitrozozlucenin.
822. Aminoskupina v molekule anilínu : má +M efekt spôsobuje zásaditý charakter má na atóme dusíka voľný elektrónový pár ma +I efekt ma -M efekt sposobuje kysly charakter sposobuje amfoterny charakter sposobuje, ze anilin je silne oxidovadlo.
823. V uvedenej reakcii C6H5-NH2 + NaNO2 + 2 HCl → [C6H5-N≡N]+Cl− + NaCl + 2 H2O ide o: diazotáciu vznik benzéndiazóniumchloridu nitraciu redukciu adiciu kopulaciu oxidaciu reakciu vzniku azobenzenu.
824. Metyloranž je: v zásaditom prostredí žltý acidobázický indikátor aromatická azozlúčenina azofarbivo latka pritomna v pomarancoch oxidoredukcny indikator diazoniova sol pri pH=2 bezfarebny.
825. Zlúčenina vzorca: sa používa ako acidobázický indikátor je metyloranž je azofarbivo obsahuje chromofórovú skupinu -N=N- sa používa ako oxidoredukcny indikátor je diazoniova sol je anilinova cern je benzendiazoniumchlorid.
826. Anilínová čerň : vzniká oxidáciou anilínu je zložité a zdraviu škodlivé farbivo vzniká oxidáciou anilínu nasýteným roztokom K2Cr2O7 vzniká oxidáciou 1.6-hexametylendiaminu vzniká oxidáciou nitrobenzenu pouziva sa ako oxidacno-redukcny indikator sluzi ako acidobazicky indikator vznika redukciou anilinu.
827. Amíny : majú nukleofilné vlastnosti majú zásaditý charakter môžu tvoriť amóniové soli majú voľný elektrónový pár na atóme dusíka sú Brönstedove zásady majú elektrofilné vlastnosti pozname len primarne v prirode sa vyskytuju len primarne.
828. Anilín je slabšia zásada ako amoniak. Vysvetlíme to : mezomérnym efektom aj aromatickým charakterom anilínu + M efektom aminoskupiny anilínu tým, že voľný elektrónový pár na atóme dusíka molekuly anilínu je vťahovaný do benzénového jadra Markovnikovym pravidlom indukcnym efektom kyslym charakterom anilinu kyslym charakterom amoniaku.
835. Kyselina ftalová: má karboxylové skupiny v m-polohe je aromatická kyselina je dikarboxylová kyselina pripravuje sa oxidáciou ftalanhydridu pripravuje sa hydrolýzou ftalanhydridu je kyselina 1,4-benzéndikarboxylová slúži na výrobu syntetických živíc je kyselina 1,2-benzéndikarboxylová.
836. Medzi dikarboxylové kyseliny patrí: kyselina citrónová kyselina maslová kyselina malónová kyselina maleínová kyselina glutárová kyselina tereftalová kyselina valérová kyselina adipová.
837. Kyselina citrónová: je hydroxykyselina je trikarboxylová kyselina zráža krv sa nachádza v citrusových plodoch je opticky aktívna je kyselina (2-hydroxybután-l,2,3-trikarboxylová) môže sa vyrábať kvasením z octu viaže ióny Ca2+ a tým zabraňuje zrážaniu krvi.
838. C15H29COOH je kyselina: hexadekánová palmitová rozpustná vo vode monokarboxylová palmitoolejová ktorá môže tvoriť cis-trans izoméry ktorá sa nachádza vo forme esterov v tukoch nasýtená.
839. HOOC-CH3-COOH je: kyselina, ktorá sa môže dekarboxylovať na CH3COOH ketokyselina monokarboxylová kyselina kyselina malónová kyselina metándiová súčasť cyklu trikarboxylových kyselín kyselina propándiová najjednoduchšia dikarboxylová kyselina.
840. Kyselina metánová je: zlúčenina s redukčnými vlastnosťami zlúčenina s aldehydovou skupinou v molekule HCOOH HO-COOH HC(OH)=O HO-CHO látka s baktericídnymi vlastnosťami kyselina mravčia.
841. C n-1 H 2n-1 COOH je racionálny vzorec pre: alifatické alkoholy cyklické étery vyššie nasýtené alifatické karboxylové kyseliny vyššie nenasýtené alifatické karboxylové kyseliny estery vyšších karboxylových kyselín vyššie nasýtené acyklické karboxylové kyseliny nasýtené monokarboxylové kyseliny kyselinu stearovú a kyselinu olejovú.
842. Vzorec C17H33COOH môže prislúchať kyseline: stearovej olejovej linolovej linolénovej palmitovej 9-oktadecénovej oktadekánovej 9,12,15-oktatriénovej .
843. Kyselina adipová má vzorec: HOOC(CH2)2COOH HOOC-CH2-COOH HOOC(CH2)3COOH HOOC(CH2)4COOH HOOC(CH2)5COOH HOOC-CH2-CH=CH-COOH (COOH)2 H2C=CH-COOH.
844. Vzorec CH2=CH-COOH prislúcha kyseline: maleínovej propénovej propiónovej pyrohroznovej akrylovej tereftalovej propánovej najjednoduchšej nenasýtenej.
845. Kyselina fumarová je kyselina: ktorá je súčasťou Krebsovho cyklu trans-buténdiová nasýtená, s tromi atómami uhlíka nasýtená, so štyrmi atómami uhlíka nenasýtená, so štyrmi atómami uhlíka, cis-izomér nenasýtená, so štyrmi atómami uhlíka, trans-izomér monokarboxylová dikarboxylová.
846. Silu karboxylových kyselín: určuje počet atómov vodíka v molekule vyjadrujeme ionizačnými konštantami ovplyvňuje uhľovodíkový zvyšok kyseliny (-R) určuje schopnosť odštiepiť atóm vodíka zo skupiny -COOH určuje jej koncentrácia určuje schopnosť odštiepiť protón z uhľovodíkového reťazca kyseliny charakterizuje hodnota pKa zvyšuje substitúcia atómov vodíka v uhľovodíkovom reťazci skupinami so záporným indukčným efektom.
847. Karboxylová kyselina je tým silnejšia: čím má vyšší ionizačný stupeň čím je jej hodnota Ka vyššia čím je jej hodnota pKa vyššia čím je jej hodnota Ka nižšia čím je jej hodnota pKa nižšia čím je koncentrovanejšia čím má dlhší uhľovodíkový reťazec čím má vyššiu hodnotu ionizačnej konštanty.
848. Esterifikácia: je reakcia alkoholu s aldehydom za vzniku vnútorného esteru je nukleofilná substitúcia s adično-eliminačným mechanizmom je elektrofilná adícia je reakcia, pri ktorej vzniká ester a uvoľní sa voda sa posúva v smere tvorby reaktantov, ak odčerpávame vytvorenú vodu sa posúva v smere tvorby produktov, ak odčerpávame vytvorenú vodu je reakcia hydroxidov s kyselinami je reakcia alkoholov s kyslíkatými anorganickými kyselinami alebo organickymi karboxylovými kyselinami.
849. Reakcia R-CO-O-R' + KOH → R-COOK + R'-OH je: esterifikácia alkalická hydrolýza esteru alkalická hydratácia esteru eliminácia oxidácia fomalne opak tvorby poloacetálu reakcia, pri ktorej vzniká z esteru vyššej karboxylovej kyseliny mydlo zmydelňovanie (pri esteroch vyšších karboxylových kyselín).
850. Pri zmydeľňovaní vzniká z esteru vyššej karboxylovej kyseliny: voľná kyselina alkohol soľ vyššej karboxylovej kyseliny aldehyd mydlo alkoxóniová soľ zlúčenina typu R-COO-X+ (kde X je napr. K alebo Na) zlúčenina typu R-CO-X+ (kde X je napr. K alebo Na).
851. Zmydelňovanie je: reakcia acylglycerolu s alkalickým hydroxidom hydrolýza esteru v kyslom prostredí hydrolýza esteru vyššej karboxylovej kyseliny v alkalickom prostredí hydrolýza tukov v prostredí hydroxidu alkalického kovu formálne opak esterifikácie v prítomnosti napr. NaOH vždy enzýmová reakcia reakcia, pri ktorej vzniká mydlo reakcia, pri ktorej vzniká sodná alebo draselná soľ vyššej karboxylovej kyseliny.
852. Kyselina etánová môže vznikať: kvasnou cestou z etanolu oxidáciou acetónu úplnou oxidáciou etylalkoholu dekarboxyláciou kyseliny malónovej oxidáciou acetaldehydu redukciou etanalu oxidáciou metanolu do druhého stupňa redukciou etanolu.
853. Vyberte správne tvrdenie o kyseline citrónovej: dá sa z nej pripraviť acylpyrín vykazuje cis-trans izomériu otáča rovinu polarizovaného svetla viaže katióny Ca2+ a tým zabraňuje zrážaniu krvi nie je opticky aktívna vyskytuje sa v L-konfigurácii vyskytuje sa v D-konfigurácii je súčasťou Krebsovho cyklu.
854. Redukčné vlastnosti má kyselina: propiónová mravčia maslová oxálová (šťaveľová) pyrohroznová mliečna metánová octová.
855. Medzi opticky aktívne kyseliny patrĺ: kyselina 2-aminopropánová kyselina adipová kyselina šťavelová kyselina citrónová kyselina mliečna kyselina jablčná kyselina fumarová kyselina jantárová.
856. Kyselina mliečna: je substitučný derivát karboxylovej kyseliny má vzorec CH3-CH(OH)-COOH vo svaloch sa vyskytuje ako D(-) vo svaloch sa vyskytuje ako L(+) je prítomná v kyslej kapuste je opticky aktívna v molekule nemá asymetrický uhlík patrí medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín.
857. Máme uvedené kyseliny a ich hodnoty pKa: kyselina jantárova (pKa = 4,2) kyselina octová (pKa = 4,8) kyselina maslová (pKa = 4,9) kyselina jódoctová (pKa = 3,1) kyselina chlóroctová (pKa = 2,8) kyselina fluóroctová (pKa = 2,7) Určte, ktoré tvrdenie o uvedených kyselinách je správne: kyselina chlóroctová je silnejšia ako kyselina fluóroctová kyselina octová je slabšia ako kyselina jódoctová kyselina jantárová je silnejšia ako kyselina maslová z uvedených halogénkyselín je najsilnejšia kyselina jódoctová z uvedených kyselín je najsilnejšia tá, ktorá má najnižšiu hodnotu pKa z uvedených kyselín je najslabšia tá, ktorá má najnižšiu hodnotu pKa kyselina fluóroctová je silnejšia ako kyselina octová kyselina maslová je silnejšia ako kyselina jódoctová.
858. Zlúčenina CH2=CH-COOH je: kyselina vínna kyselina propénová ester kyseliny mravčej a nenasýteného alkoholu kyselina akrylová akrylaldehyd ketón najjednoduchšia nenasýtená karboxylová kyselina kyselina propínová.
859. Medzi aromatické karboxylové kyseliny patrí: kyselina sulfosalicylová kyselina sulfanilová p-aminosalicylová p-aminobenzoová kyselina maleínová kyselina ftalová kyselina adipová kyselina salicylová.
860. Adíciou 2 molekúl vodíka na kyselinu linolénovú dostaneme kyselinu: stearovú linolovú olejovú palmitovú palmitoolejovú C17H33COOH C17H35COOH hexadekánovú.
861. Pre dikarboxylové kyseliny platí: sú silnejšie ako monokarboxylové kyseliny s rovnakým počtom atómov uhlíka sú slabšie ako monokarboxylové kyseliny s rovnakým počtom atómov uhlíka ich kyslosť závisí od vzájomnej vzdialenosti karboxylových skupín v molekule kyslosť ich -COOH skupín sa vzájomne ruší všetky sú kvapaliny sú kryštalické látky sú to napr. kyselina adipová a kyselina glutárová sú to napr. kyseliny: salicylová a acetylsalicylová.
862. Sila organických kyselín: závisí od počtu atómov kyslíka v molekule závisí od druhu substituentov v uhľovodíkovom reťazci závisí od počtu atómov vodíka v molekule sa vyjadruje hodnotou pKa sa vyjadruje hodnotou pH sa vyjadruje hodnotou ionizačnej konštanty kyseliny je vždy vyššia ako anorganických kyselín závisí od ionizačného stupňa kyseliny.
863. Na úplnú neutralizáciu jedného mol kyseliny citrónovej je treba bezozvyšku: 3 mol NaOH 3 mol LiOH 2 mol CsOH 1/3 mol LiOH 1 mol Al(OH)3 3 mol KOH 1 mol Ca(OH)2 2 mol Bi(OH)3.
864. Jeden mol kyseliny malónovej zreaguje bezozvyšku s: 2 mol CsOH 1 mol Ba(OH)2 3 mol LiOH 2 mol Ca(OH)2 1 mol Mg(OH)2 2 mol KOH 3 mol NaOH 1 mol Fe(OH)3.
865. Opak esterifikácie je formálne: hydrogenácia hydratácia hydrolýza kondenzácia dehydrogenácia oxidácia eliminácia dehydratácia.
866. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny: HOOC-COOH kyselina oxálová HOOC-CH2-CH2-COOH kyselina jantárová CH3-CH2-COOH kyselina akrylová HOOC-CH=CH-COOH kyselina buténdiová CH2=CH-COOH kyselina adipová HOOC-(CH2)3 -COOH kyselina glutárová CH3-CH2-CH2-COOH kyselina maslová HOOC-CH2-CH(OH)-COOH kyselina vinna.
869. Uvedený vzorec CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH môže mať kyselina: palmitoolejová elaidová linolová linolénová arachová arachidónová 9-oktadecénová olejová.
870. H-COOH je: aldol ketón hydroxyketón kyselina etánová kyselina mravčia kyselina uhličitá aldehyd kyseliny mravčej kyselina metánová.
871. Nenasýtenou karboxylovou kyselinou je: zlúčenina, ktorá má vzorec C17H29COOH kyselina jantárová kyselina maleínová kyselina malónová kyselina arachidónová kyselina linolénová kyselina arachová kyselina akrylová.
873. Zlúčenina HOOC-CH2-C(OH)(COO)-CH2-COOH je kyselina, ktorá: sa nachádza v citrusových plodoch zabraňuje zrážaniu krvi je medziprodukt v metabolizme sacharidov (u cicavcov) je trojsýtna zráža bielkoviny je funkčný derivát karboxylovej kyseliny je substitučný derivát karboxylovej kyseliny má názov kyselina citrónová.
874. Silu karboxylových kyselín: znižuje substitúcia atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci atómom chlóru určujeme len na základe hodnoty pH ich roztoku určuje schopnosť odštiepiť protón z karboxylovej skupiny ovplyvňuje uhľovodíkový zvyšok kyseliny (-R) posudzujeme podľa hodnôt ionizačných konštánt kyselín K určuje počet atómov vodíka v molekule kyseliny vyjadruje hodnota záporného dekadického logaritmu hodnoty Ka kyseliny posudzujeme podľa hodnôt pKa.
875. Acyklické karboxylové kyseliny s nízkym počtom atómov uhlíka (C1-C4) sú pri bežných podmienkach: v skupenskom stave pevnom v skupenskom stave kvapalnom v skupenskom stave plynnom vo všetkých známych skupenstvách nerozpustné vo vode rozpustné vo vode farebné zlúčeniny látky s príjemnou vôňou a preto sa využívajú na prípravu parfémov.
876. Dikarboxylové a aromatické karboxylové kyseliny sú pri bežných podmienkach: látky, ktoré v roztoku vôbec neionizujú amorfné látky veľmi silné kyseliny v plynnom skupenstve v kvapalnom skupenstve kryštalické látky podľa počtu atómov uhlíka plyny, kvapaliny alebo pevné látky modrej farby.
877. Karboxylové kyseliny: sú väčšinou slabé kyseliny sú väčšinou silné kyseliny sú amfolyty majú dva rovnocenné atómy kyslíka v ionizovanej karboxylovej skupine všetky patria medzi nepolárne zlúčeniny sú látky, ktorých rozpustnosť vo vode závisí od dľžky uhľovodíkového reťazca asparágová a glutámová patria medzi hydroxykyseliny majú v anióne -COO- vzdialenosť a charakter väzby medzi obidvomi atómami kyslíka a atómom uhlíka rovnaké.
878. O sile dikarboxylových kyselín v porovnaní s monokarboxylovými kyselinami o rovnakom počte atómov uhlíka platí: je nižšia je vyššia že závisí aj od vzájomnej vzdialenosti karboxylových skupín je rovnaká je u všetkých dvojnásobne vyššia ako u monokarboxylových kyselina šťavelová je silnejšia ako kyselina octová etándiová je slabšia ako kyselina etánová kyselina malónová je slabšia ako kyselina propánová.
879. Karboxylové kyseliny môžeme pripraviť: oxidáciou aldehydov úplnou oxidáciou primárnych alkoholov úplnou oxidáciou sekundárnych alkoholov kvasením sacharidov napr. redukciou kyseliny benzénsulfónovej redukciou aldehydov kyslou hydrolýzou esterov hydrolýzou anhydridov karboxylových kyselín.
882. Esterifikácia je reakcia: karboxylovej kyseliny s fenolom alkoholu s aldehydom dvoch molekúl aldehydu v kyslom prostredí kyseliny octovej s kyselinou salicylovou aj anorganickej kyslíkatej kyseliny s alkoholom aj anorganickej kyseliny s hydroxidom karboxylovej kyseliny s alkoholom etanolu s kyselinou salicylovou.
883. Esterifikácia: je tiež reakcia chloridu karboxylovej kyseliny s alkoholom je tiež reakcia anhydridu karboxylovej kyseliny s alkoholom je reakcia vzniku mydla je reakcia glycerolu s H3P04 je reakcia, pri ktorej vzniká ester a voda je reakcia, pri ktorej vzniká éter a voda je opak eliminácie je formálne opak hydrolýzy esteru.
884. Karboxylové kyseliny: sa ľahko oxidujú sa samovoľne redukujú môžu tvoriť anhydridy sa využívajú aj na prípravu esterov ktoré majú 10 a viac atómov uhlíka v molekule, sú nerozpustné vo vode s hydroxidmi tvoria soli sa v prírode vyskytujú vždy voľné ktoré majú v molekule jeden až tri atómy uhlíka, sú vo vode rozpustné.
885. Opak esterifikácie môže byť: v závislosti od podmienok reakcie aj zmydelnenie reakcia, ktorá vedie k tvorbe esterov hydratácia hydrogenácia fomalne hydrolýza esteru halogenácia dehydrogenácia vznik kyseliny a alkoholu z esteru.
886. Zmydelňovanie je: enzýmová reakcia neutralizácia mydla hydrolýza mydla v alkalickom prostredí fomalne opak reakcie, ktorou vznikajú triacylglyceroly, pričom reakcia zmydelňovania prebieha v prítomnosti KOH alebo NaOH hydrolýza jednoduchých tukov v prítomnosti NaOH alebo KOH reakcia, ktorá sa využíva na výrobu mydla reakcia, pri ktorej z esteru vzniká soľ vyššej karboxylovej kyseliny reakcia, pri ktorej vzniká ester a voda.
887. Látkové množstvo 1 mol Ba(OH)2 môže úplne a bezozvyšku zneutralizovať: I mol kyseliny korkovej 3 mol kyseliny benzoovej 1 mol kyseliny ftalovej I mol kyseliny citrónovej 2 mol kyseliny octovej 2 mol kyseliny jantárovej I mol kyseliny oxálovej 0,5 mol kyseliny šťavelovej.
880. Reakciu dekarboxylácie kyseliny malónovej vyjadruje rovnica: HOOC-CH2-COOH → CO2 + HOOC-CH3 CH2(COOH)2 → CH3-COOH + CO2 CH3-CH2-COOH → CH3-CH3 +CO2 CH3CH2COOH+ CO2 → COOH-CH2CH2-COOH COOH-CH=CH-COOH → COOH-CH=CH2 +CO2 COOH-CH2-COOH → CH4+ 2 CO 2COOH-CH=CH-COOH → COOH-CH=CH-CH=CH-COOOH+ 2CO2 2COOH-CH=CH-COOH → COOH-CH=CH-CH=CH-COOOH+ 2CO +H2.
881. Reakciu neutralizácie kyseliny propiónovej s hydroxidom sodným vyjadruje rovnica: CH3-CH2 -COOH + NaOH → NaOOC-CH2-CH3+ H2O C2H5-COOH + NaOH →C2H5-COONa + H2O CH3-CH2-COOH+ 2NaOH→ CH3-CH2-COONa+ 2H2O CH3COOH+ NaOH→ CH3COONa+ H2O CH3-CH2-COOH+ NaOH→ CH3-CH2-CONa+ H2O CH3-CH2-COH+ NaOH→ CH3-CH2-COONa+ H2 estrifikacie.
888. Na prípravu 1 mol octanu hlinitého potrebujeme 1 mol Al(OH)3 a: 0,5 mol CH3COOH 3 mol HOOC-CH3 1 mol HOOC-CH2-COOH 3 mol CH3-CH2-COOH 2 mol kyseliny etánovej 3 mol kyseliny octovej 3 mol CH3-CH2-COOH 1 mol kyseliny etánovej.
889. Vyberte správnu reakciu vzniku etylesteru kyseliny propánovej: CH3-CH2-CO-O-CO-CH2-CH3 + CH3-CH2-OH → CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3 + CH3-CH2-COOH CH3-CH2-OH +HOOC-CH2-CH3 → CH3-CH2-O-CO-CH2-CH3 + H2O C2H5 -COOH + HO-C2H5 → C2H5 -CO-O-C2H5 + H2O CH3-CH2-COCl + CH3-CH2-OH → CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3 + HCl CH3CH2CO-O-CH2-CH3+ CH3-CH2-OH→ CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3+ 2H2O CH3-CH2-OH+ COOH-CH2-CH3 → CH3-CH2-O-CH2-CH2-COOH+ H2O CH3-CH2-CO+ CH3-CH2-COOH → CH3-CH2-CO-CH2-CH3 +H2O.
890. Vyberte sprivnu reakciu vzniku propylesteru kyseliny octovej: CH3-CH2-CH2-OH + CH3-COCl → CH3-CO-O-CH2-CH2-CH3 + HCl CH3-CO-O-CO-CH3 + 2 CH3-CH2-CH2-OH → 2 CH3-CH2-CH2-O-CO-CH3 + H2O CH3-COOH + CH3-CH2-CH2-OH → CH3-CO-O-CH2-CH2-CH3 + H2O C3H7-OH + HOOC-CH3 → CH3-CO-O-C3H7 + H2O CH3-COOH + HO-CH2-CH3 → CH3-CO-O-CH2-CH3 +H2O CH3-CH2-COOH + CH3-CH2-OH → CH3-O-CH2-CH2-COOH + H2O CH3-CH2-COOH+ CH3-CH2-OH → CH3-CH2-O-CO-CH2-CH3 +H2O.
891. kyselina maslova ma vzorec: CH3-CH2-CH2-COOH HOOC-(CH2)2 -CH3 COOH-CH2-COOH CH3CH2CH2CH2CH2COOH COOH-(CH2)4-COOH COOH-(CH2)5-COOH CH3-(CH2)5-COOH COOH-(CH2)6-COOH.
892. Najjednoduchsia nenasytena dikarboxylova kyselina је: kyselina malonova kyselina fumarova kyselina maleinova kyselina butendiova kyselina jantarova kyselina olejova kyselina st'avelova kyselina akrylova.
893. Redukecne vlastnosti ma kyselina: СНЗ-СООН CH3CH2COOH HCOOH CH3-CH(OH)-COOH HOOC-CH2-COOH mravčia metánová octova.
894. Benzén môže vznikať : dekarboxyláciou kyseliny benzoovej elimináciou oxidu uhličitého z kyseliny benzoovej hydrogendciou cyklohexenu hydratdciou cykloheenu cyklizáciou hexánu dekarboxyláciou kyseliny cyklohexánovej dehydratáciou fenolu adíciou H2 na cyklohexadién.
895. Uvedené kyseliny majú nasledovné hodnoty ionizačnej konštanty (K): A: kyselina mravčia, K = 2.10-4 B: kyselina octová, K = 2.10-5 C: kyselina trichlóroctová, K = 2.10-1 D: kyselina uhličitá, K = 3,5.10-7 Zoraďte ich podľa stúpajúcej kyslosti: DABC CBAD CDAB DBAC ADBC BCAD ABCD BCBA.
896. Určte, ktoré tvrdenie je správne vzhľadom k uvedeným hodnotám pK nasledovných kyselín: kyselina maslová (pKa = 4,9) kyselina chlóroctová (pKa = 2,8) kyselina jódoctová (pKa = 3,1) kyselina fluóroctová (pKa = 2,7) kyselina mliečna (pKa = 3,9) : v roztoku najviac ionizuje kyselina fluóroctová v roztoku najmenej ionizuje kyselina mliečna najvyššiu hodnotu ionizačnej konštanty Ka má kyselina fluóroctová najvyššiu hodnotu ionizačnej konštanty Ka má kyselina maslová kyselina jódoctová je silnejšia ako kyselina mliečna fluóracetát je najslabšia konjugovaná zásada CH3-CH2-CH2-COO- je najsilnejšia zásada kyselina maslová je najsilnejšia kyselina.
897. Úplnou hydrogenáciou kyseliny linolénovej dostaneme kyselinu s racionálnym vzorcom: C15H29COOH C15H31COOH C17H29COOH C17H31COOH C17H33COOH C17H35COOH C15H33COOH.
898. Elimináciou 2 molekúl vodíka z kyseliny C17H33COOH dostaneme: kyselinu s tromi dvojitými väzbami kyselinu olejovú kyselinu linolénovú kyselinu linolovú kyselinu s dvomi dvojitými väzbami kyselinu palmitoolejovú kyselinu oktadecénovú C17H29COOH.
899. Ktoré tvrdenie je správne: maleinanhydrid sa môže pripraviť oxidáciou benzénu kyselina adipová je surovinou na výrobu syntetických vláken octan hlinitý sa používa na farbenie tkanív kyselina octová je kvapalina štipľavého zápachu kyselina maslová sa nachádza v starom masle a dodáva mu nepríjemný zápach šťaveľan sodný je základnou zložkou obličkových kameňov oxalát vápenatý je základnou zložkou obličkových kameňov kyselina ftalová a kyselina tereftalová sú izoméry.
900. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patria: étery anhydridy kyselín aminokyseliny halogénkyseliny amidy estery hydroxykyseliny halogenidy kyselín.
829. Zlúčenina: sa nachádza v močí cicavcov sa používa na prípravu kyseliny barbiturovej je diamid kyseliny uhličitej je močovina je konečný produkt metabolizmu proteínov u človeka je derivát H2CO3 je guanidin je kyselina mocova.
Report abuse Terms of use