option

CH O 1-100

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH O 1-100

Description:
preparation

Author:
notme
(Other tests from this author)

Creation Date:
19/11/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. O hmote môžme povedať: že prejavom každej formy existencie hmoty je jej pohyb v priestore a čase existuje vo forme polí že sa nemôže meniť z látky na pole existuje v nekonečnom množstve odlišných foriem má schopnosť konať prácu je napríklad gravitačné pole existuje vo forme látok môže sa meniť z jednej formy na druhú.
2. Sústava látok: je homogénna, ak má vo všetkých svojich častiach rovnaké vlastnosti je izolovaná, ak je oddelená od okolia tak, že je zabránené výmene častíc, pričom môže dôjsť k výmene energie s okolím môže byť homogénna, heterogénna alebo koloidná je uzavretá, ak je oddelená od okolia tak, že je zabránené výmene častíc, pričom môže dôjsť k výmene energie s okolím ak je tvorená len molekulami rovnakého druhu je to chemické indivíduum tvorená plynmi predstavuje heterogénnu zmes ak nemá vo všetkých častiach rovnaké vlastnosti, je sústava rôznorodá, napríklad roztok NaCl v destilovanej vode ktorá obsahuje rozptýlené častice väčšie ako 1.10 -7 m je sústava heterogénna.
3. Ak v kadičke rozpustíme NaCl v destilovanej vode, vznikne: bezfarebný roztok uzavretá sústava pravý roztok roztok elektrolytu otvorená sústava izolovaná sústava chemický čistá látka homogénna sústava.
4. Destilovaná voda sa od pitnej vody líši: chemickým zložením obsahom aniónov obsahom katiónov tým, že destilovaná voda je silný elektrolyt a pitná voda je slabý elektrolyt tým, že pitná voda je chemické indivíduum a destilovaná voda nie je chemické indivíduum nelíši sa ničím tým, že destilovaná voda je chemický čistá látka a pitná voda je chemické indivíduum schopnosťou tvoriť vodíkové väzby.
5. Erlenmeyerovu banku naplníme doplna destilovanou vodou a uzatvoríme ju. Obsah nádoby je: sústava, ktorá má vo všetkých častiach rovnaké vlastnosti chemický čistá látka chemické indivíduum uzavretá sústava sústava otvorená heterogénna sústava izolovaná sústava homogénna sústava.
6. O sústave látok platí: ak má vo všetkých miestach rovnaké vlastnosti nazývame ju sústava rovnorodá alebo heterogénna že homogénne oblasti heterogénnej sústavy sa nazývajú fázy je izolovaná, ak steny zabraňujú výmene energie a častíc medzi sústavou a okolím môže byť otvorená, uzavretá alebo izolovaná ak je v sústave len jedna látka a všetky častice v nej sú rovnaké, ide o chemický čistú látku ak vznikne rozpustením KCl vo vode, je to chemický čistá látka že je koloidná, ak je veľkosť rozptýlených častíc v rozmedzí 1.10 na-7 až 1.10 na -12 m môže byť heterogénna, napríklad zmes čistých plynov.
7. Pitná voda je: pravý roztok zložená len z molekúl H2O homogénna zmes zmes chemických látok nepravý roztok suspenzia chemické indivíduum heterogénna zmes.
8. Čistá morská voda: nie je pravý roztok nie je chemický čistá látka je zložená z viacerých fáz je uzatvorená sústava má chemické zloženie rovnaké ako pitná voda je oproti pitnej vode bohatšia o minerálne látky je homogénna zmes je heterogénna zmes.
9. Destilovaná voda je: chemický čistá látka chemické indivíduum homogénna látka dobré rozpúšťadlo iónových zlúčenín dobré rozpúšťadlo nepolárnych látok zložené z molekúl H2O silný elektrolyt látka, ktorá nie je elektrolyt.
10. Elektrony: rovnakých atómov sa podieľajú na tvorbe nepolárnej kovalentnej väzby (napr. v molekule N2) hovoríme o nich, že sú v základnom stave, ak majú najnižšiu energiu obsadzujú jednotlivé hladiny v atóme podľa ich klesajúcej energie môžu byť odtrhnuté od atómu a vznikajú pri tom anióny patria medzi elementárne častice atómu a majú záporný náboj ich počet v atóme sa vždy rovná počtu neutrónov v atómoch sa nachádzajú v priestoroch, ktoré označujeme ako orbitály ktoré sa nachádzajú na poslednej vrstve atómu sa nazývajú valenčné elektrony.
11. Roztok bielkoviny vo vode: nie je pravý roztok je koloidný roztok je chemicky čistá látka je pravý roztok obsahuje rozptýlené častice, ktorých priemer je 1.10 na -7 až 1.10 na -9 m obsahuje bielkovinu disociovanú na aminokyseliny je stabilizovaný hydratačným obalom je heterogénna zmes.
12. Základnou štruktúrnou jednotkou látky je: protón elektrón atóm nukleón hmota zlúčenina každé chemické indivíduum molekula, napr. H2.
13. Chemické indivíduum môže byť: roztok NaCl v destilovanej vode len zlúčenina Al2O3 elektrón pitná voda morská voda prvok alebo zlúčenina len prvok.
14. Protón je častica: ktorá má jeden elementárny kladný náboj ktorá má jeden elementárny záporný náboj ktorá nepatrí medzi nukleóny ktorá patrí medzi nukleóny ktorá vznikne z atómu vodíka pribratím jedného elektrónu ktorá vznikne z molekuly vodíka stratou jedného elektrónu ktorá vznikne z atómu vodíka stratou jedného elektrónu elektroneutrálna.
15. Nuklidy 1H, 2H, 3H: sú izotopy majú rovnaký počet protónov majú rovnaký počet neutrónov majú rôzny počet nukleónov majú rôzny počet elektrónov majú rôzny počet neutrónov majú rôzny počet protónov majú rovnaké protónové číslo.
16. Nuklidy 16O, 17O, 18O: sú v prírode zastúpené v rovnakom množstve majú rovnaký počet neutrónov majú rovnaký počet nukleónov sú izotopy majú rovnaký počet elektrónov majú rovnaké protónové aj nukleónové číslo nelíšia sa od seba elektrónovou konfiguráciou všetky majú rovnakú hmotnosť.
17. Prócium, deutérium a trícium: sa líšia protónovým číslom sa líšia nukleónovým číslom sa líšia počtom protónov sa líšia počtom neutrónov sa líšia počtom elektrónov sú izotopy vody sú rôzne názvy jedného izotopu sa líšia a relatívnou atómovou hmotnosťou.
18. Hlavne kvantové číslo: ak má hodnotu n = 4, maximálny počet elektrónov v elektrónovej vrstve n je 32 so vzrastom jeho hodnoty rastie energia elektrónov možno použiť na výpočet energie elektrónu v danej energetickej hladine dnes známych prvkov nadobúda hodnoty 1 až 7 má vplyv na veľkosť hraničnej plochy orbitálov ak má hodnotu n = 3, maximálny počet elektrónov v elektrónovej vrstve je 16 označuje sa písmenom l určuje energiu elektrónov v atóme vodíka podľa vzťahu En = B.n^2.
19. Pre vedľajšie kvantové číslo platí: vymedzuje hodnoty magnetického kvantového čísla má vplyv na tvar hraničnej plochy orbitálov charakterizuje tvar orbitálu určuje počet elektrónových vrstiev v atóme nadobúda hodnoty od -n do +n jeho hodnoty sa označujú písmenami s, p, d, f ... sa označuje písmenom n môže nadobudnúť hodnotu 0 až n-1.
20. Pre magnetické kvantové číslo platí: má hodnoty, ktoré sú vymedzené hodnotou vedľajšieho kvantového čísla nadobúda hodnoty od -l do +l, vrátane nuly nadobúda hodnoty +s až -s určuje maximálny počet elektrónov vo valenčnej vrstve závisí od neho energia elektrónu v atóme, ak sa tento nachádza v elektrickom poli závisí od neho energia elektrónu v atóme, ak sa tento nachádza v magnetickom poli že pre l = 3 má hodnoty -3, -2, -1, 1, 2, 3 že pre l = 2 môže maž hodnoty -2, -1, 0, 1, 2.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests