We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

chemia 5

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
chemia 5

Description:
organika 1/2

Author:
A*K
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/03/2020

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Nukleofilní činidla mohou mít charakter: radikálů kationtů molekul aniontů.
Eliminace je typ reakce, při které dochází: k odštěpení atomů či skupin z molekuly k nahrazení atomu molekuly jiným atomem ke snížení počtu násobných vazeb v molekule ke vzniku dvojných nebo trojných vazeb v molekule.
Mezi elektrofilní činidla patří: H3O+ H2O NO2+ OH-.
Mezi nukleofilní činidla patří: H3O+ OH- NH3 Br+.
Aminoskupina obsahuje nevazebný elektronový pár, který uděluje aminům vlastnosti: zásadité nukleofilní elektrofilní kyselé.
Energeticky nejvýhodnější konformace cyklohexanu je konformace: vaničková židličková cis trans.
Kolik chirálních uhlíkových atomů obsahuje molekula kyseliny pyrohroznové? dva jeden tři žádný.
Různé konformace sloučeniny jsou charakterizovány: různým prostorovým uspořádáním jejich molekul různou konstitucí jejích molekul různou konfigurací jejích molekul v prostoru kolem vazeb C=C různým pořadím funkčních skupin v jejích molekulách.
Dimethylether a ethanol jsou izomery: optické cis-trans konstituční tautomerní.
Kolik chirálních uhlíkových atomů obsahuje molekula L-glyceraldehydu? dva jeden žádný tři.
Vinylalkohol a acetaldehyd: jsou konstituční izomery mají stejné chemické vlastnosti jsou tautomery mají stejné fyzikální vlastnosti.
Adicí vody na acetylen vzniká: ethanol formaldehyd vinylalkohol kyselina uhličitá.
Označte správné názvy uhlovodíku: CH3 – CH – CH2 – CH3 І CH3 isopentan isobutan 3-methylbutan 2-methylbutan.
Benzen: má planární molekulu má vazebné orbitaly atomů uhlíku v hybridním stavu sp2 je chemicky cyklohexa-1,3,5-trien je polární rozpouštědlo.
Sloučenina s tímto vzorcem se nazývá: styren vinylbenzen benzyl kumen.
Benzylchlorid je substituční derivát: toluenu benzenu anilinu cyklohexanu.
Uhlovodíkový zbytek s tímto vzorcem se nazývá: 2-naftyl naftol anthracyl 1-naftyl.
Sloučeninu C6H5-CH3 řadíme mezi sloučeniny: alifatické aromatické acyklické heterocyklické.
Acetofenon patří mezi: areny aryly fenoly anthraceny.
Benzyl má vzorec: C6H5 - C6H5 - CO- C6H5 - CH2 - CH3 - CH2 - CH2 - CH2 -.
Fenanthren a anthracen jsou: kondenzované aromatické uhlovodíky cykloalkany izomery heterocyklické sloučeniny.
Uhlovodíkový zbytek s tímto vzorcem se nazývá: benzyl fenyl vinyl benzoyl.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests